Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/186868/ΔΛΤΠ
ΑΔΑ: ΨΥΨ3Η-Ρ2Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα 13/12/2022
Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Διευθ.: Αμερικής 6, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα
Πληροφορίες:
Κ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Κατσούλας, Στ. Παπαδάκης
Τηλ.: 210-3338629 - 623 - 613
E-mail: cash_gg@glk.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Ο Υπουργός Οικονομικών, μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, συντονίζει και εποπτεύει τα οικονομικά τόσο της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των λοιπών Φορέων του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 20 του ν. 4270/2014). Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρθρο 21 του ν. 4270/2014), επικουρεί τον Υπουργό Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων του με την άσκηση μεταξύ άλλων και των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
• συντονίζει τις χρηματικές εκροές από τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και από το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής Σ.Λ.Θ.)του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 και εξασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων χρηματικών αποθεμάτων για την πληρωμή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και για τις απολήψεις των Φορέων από το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου,
• διοικεί και διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα πληρωμών, καθώς και το κεντρικό σύστημα ταμειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου, εποπτεύει και αναπτύσσει το πλέγμα τραπεζικών ρυθμίσεων αναφορικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και με το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου,
• παρακολουθεί το σύνολο των λογαριασμών που τηρούνται από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φ.Γ.Κ. ή Φορείς) και διασφαλίζει τη συμμόρφωση τους με τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Με τα άρθρα 86-88 του ν.4549/2018 τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 142/2017) και συστάθηκε η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού (εφεξής Δ.Λ.Τ.Π.) όπου μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής ΤΠ&Δ) και στην Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ) καθώς και την κατάρτιση ενιαίου ταμειακού προγράμματος για όλη τη Γενική Κυβέρνηση.
Με το άρθρο 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει, επιδιώκεται η καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας των τραπεζικών λογαριασμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της διαθέσιμης ρευστότητας, την επίτευξη αξιόπιστων προβλέψεων αναφορικά με τις ταμειακές ροές του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης, τη βελτίωση της παρακολούθησης των ταμειακών διαθεσίμων που τηρούνται στο Σ.Λ.Θ. καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ. και τον περιορισμό του κόστους χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η βέλτιστη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων οποιουδήποτε Φορέα, προϋποθέτει απαραιτήτως την κατάρτιση αξιόπιστου ταμειακού προγραμματισμού.
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, που επήλθε με το ν.4764/2020 (256 Α΄), οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με εξαιρετικά χαμηλά ταμειακά διαθέσιμα (λιγότερα των 100.000 ευρώ) απαλλάσσονται από την υποχρεωτική τήρηση των διαθεσίμων τους σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η σχετική λίστα με τους εν λόγω Φορείς έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες ΓΔΟΥ τον Οκτώβριο του 2022.
Με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αρ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021, ΦΕΚ 604Β’ (εφεξής Απόφαση ή Υ.Α.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξειδικεύονται περαιτέρω οι διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία του Σ.Λ.Θ.
2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2.1. Μισθοδοσία και κοινωνικές παροχές
Με την παρ. 19 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014, καθιερώθηκε η υποχρεωτική καταβολή, μέσω των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, των πάσης φύσεως αμοιβών του προσωπικού καθώς και των κοινωνικών παροχών που καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τους λοιπούς οργανισμούς. Προϋπόθεση για τη διενέργεια των εν λόγω πληρωμών είναι η τήρηση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης (Λ.26) στην ΤτΕ από τους Φορείς. Η διενέργεια υποχρεωτικών συναλλαγών που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα δεν ισχύει για τους ΦΓΚ που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της Απόφασης.
Το εγχείρημα της μετάπτωσης της μισθοδοσίας των ΦΓΚ στην ΤτΕ αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου. Η διαδικασία μετάπτωσης της μισθοδοσίας των Φορέων στην ΤτΕ από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης (Λ.26), ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και ολοκληρώθηκε σταδιακά εντός του 2022 με την οργανωμένη ένταξη 1.105 Φορέων. Η εν λόγω μετάπτωση των Φορέων ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα με τη συνεργασία των υπηρεσιών του ΓΛΚ (Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, Ενιαία Αρχή Πληρωμής) της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΔΙΑΣ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, καθώς συγκεντρώνονται όλες οι υποχρεωτικές πληρωμές των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην ΤτΕ, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας (μεταφορές κεφαλαίων, περιορισμός εντολών πληρωμής από την κατάργηση των τιμολογίων της ΔΙΑΣ Α.Ε.) και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στην κίνηση κεφαλαίων του Δημοσίου.
Οι Φορείς που δεν έχουν συμμορφωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και υποχρεούνται να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι πληρωμές των πάσης φύσεως αμοιβών του προσωπικού τους να διεκπεραιώνονται μέσω των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εν λόγω Φορείς, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, θα πρέπει άμεσα να ανοίξουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ (Λ.26) ώστε εν συνεχεία να δρομολογηθεί η μετάπτωση της μισθοδοσίας τους στην ΤτΕ, η οποία θα συντονίσει τη διαδικασία σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και τη ΔΙΑΣ ΑΕ.
Η μισθοδοσία θα διενεργείται με καλύπτρια τράπεζα την ΤτΕ και ταυτόχρονη παύση χρήσης των αντίστοιχων λογαριασμών στις εμπορικές τράπεζες. Τα αρχεία της μισθοδοσίας των ΦΓΚ θα εξακολουθούν να διοδεύονται μέσω της ΕΑΠ προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Επιπλέον, ο κάθε Φορέας θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη ικανού υπολοίπου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισής του, κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας πληρωμής. Ως ικανό υπόλοιπο λογαριασμού ορίζεται το ύψος του προς μεταφορά κεφαλαίου προσαυξημένο με το σύνολο της προμήθειας (Πράξη Διοικητή 109/12.03.2019 και σχετική Εγκύκλιος 429/13.05.2019).
2.2. Τραπεζικές συναλλαγές μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στην ΤτΕ (ΔΙΑΣ Portal)
Στο Παράρτημα 2Α της παρούσης περιλαμβάνεται ο κατάλογος των Φορέων που είχαν συμπεριληφθεί στο παράρτημα της Απόφασης 2/121715/ΔΛΤΠ/15-12-2021 (ΦΕΚ 6230 Β’), οι οποίοι μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωση απόκτησης πρόσβασης στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΤτΕ (ΔΙΑΣ Portal) για τη διενέργεια των συναλλαγών τους και θεωρούνται εκπρόθεσμοι. Οι εν λόγω Φορείς είναι υποχρεωμένοι κατόπιν συνεννόησης με την ΤτΕ να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την πρόσβασή τους στην εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal.
Στο Παράρτημα 2Β της παρούσης περιλαμβάνονται Φορείς ο οποίοι θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουν, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, για την πρόσβασή τους στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal. Οι εν λόγω Φορείς προσδιορίστηκαν σε συνεργασία με την ΤτΕ, με κριτήριο τον σημαντικό όγκο πληρωμών τους που διενεργείται ακόμη μέσω επιταγών ή έγχαρτων εντολών μεταφοράς.
2.3. Παροχή υποστήριξης συναλλαγών μέσω της ΤτΕ
Για την ολοκληρωμένη παροχή υποστήριξης αναφορικά με τη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal, καθώς και για τη διενέργεια της μισθοδοσίας μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, οι ΦΓΚ δύνανται να απευθύνονται:
α) στη ΔΙΑΣ ΑΕ στο email «OrgSupport@dias.com.gr» για την παροχή οδηγιών στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του εκάστοτε Φορέα για την είσοδο στην εφαρμογή και για τη χορήγηση του σχετικού εγχειρίδιου χρήσης: «DCT Debtor, Υπηρεσία Διαχείρισης Πληρωμών Εντολέα Οργανισμού»
β) στην Τράπεζα της Ελλάδος στο email «Sec.PublicEntAcc@bankofgreece.gr» για λειτουργικά θέματα και στο email: «GgePortal@bankofgreece.gr» για θέματα διασύνδεσης στην ειδική εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος
γ) στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής για ερωτήσεις αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμής της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως απολαβών στο email: eap@glk.gr.
3. ΟΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ Σ.Λ.Θ.
3.1. Βασικοί ορισμοί
Για την έννοια της ρευστότητας και των λογαριασμών που τηρούν οι Φορείς εκτός ΣΛΘ χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί:
Καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα για συναλλαγές που διενεργούνται σε πιστωτικά
ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ.
Ισούται με τις εκτιμώμενες εισπράξεις μείον πληρωμές, για το επόμενο ημερολογιακό δεκαπενθήμερο, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται οι εισπράξεις και πληρωμές, που υποχρεωτικά διενεργούνται από τον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Απόφασης.
Μέγιστο όριο ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός
Σ.Λ.Θ.
Ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Σ.Λ.Θ..
Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα.
Πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ.Τα ταμειακά διαθέσιμα των Φ.Γ.Κ. πέραν του ανωτέρω μεγίστου ορίου είναι πλεονάζοντα και μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Φορέα στην ΤτΕ.
3.2. Τήρηση του μεγίστου ορίου ρευστότητας
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του μεγίστου ορίου ρευστότητας στο 5%, οι Φορείς που έχουν σημαντικό όγκο εισπράξεων οι οποίες διενεργούνται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός ΣΛΘ, θα πρέπει να έλθουν άμεσα σε συνεννόηση με τα πιστωτικά ιδρύματα και τη ΔΙΑΣ ΑΕ που μεσολαβούν για το διακανονισμό των πληρωμών τους, προκειμένου να δρομολογήσουν αυτόματες διαδικασίες μεταφοράς των εισπράξεων τους στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης, μεριμνούν για τον περιορισμό των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.
Τέλος, προβαίνουν στην κατάργηση ανενεργών λογαριασμών ή λογαριασμών με μηδενικό υπόλοιπο ή λογαριασμών που εκλείπει ο λόγος για τον οποίο συστάθηκαν και στη μεταφορά τυχόν υπολοίπων τους στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ. Σχετική σύσταση έγινε από την Υπηρεσία μας με αποστολή σχετικού εγγράφου προς τις ΓΔΟΥ το Φεβρουάριο του 2022.
4. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και πραγματοποιείται βάσει των σχετικών οδηγιών του Γ.Λ.Κ..
Με τον ταμειακό προγραμματισμό που διενεργούν οι Φορείς, προσδιορίζεται για το τρέχον οικονομικό έτος το ακριβές ύψος των ταμειακών τους αναγκών, η χρηματοδότηση αυτών και η διαμόρφωση των ταμειακών τους διαθεσίμων τόσο σε λογαριασμούς του Σ.Λ.Θ. όσο και σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Σ.Λ.Θ. Οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την ορθή τήρηση και λειτουργία του ταμειακού προγραμματισμού για τους εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς τους. Ο ταμειακός προγραμματισμός καλύπτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό των Φορέων και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τα απολογιστικά στοιχεία και την επικαιροποίηση των προβλέψεων. Το ΓΛΚ δύναται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να ζητήσει από τους Φορείς, στοιχεία ταμειακού προγραμματισμού (προβλέψεις ή απολογιστικά) για χρονική περίοδο μικρότερη του μήνα.
4.1. Υποχρέωση υποβολής πίνακα ταμειακού προγραμματισμού
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το Γ.Λ.Κ. έχουν οι Φορείς που κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς έτος, το ύψος του προϋπολογισμού των δαπανών ή των εσόδων τους υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα για το οικονομικό έτος 2023, υποχρέωση υποβολής πινάκων ταμειακού προγραμματισμού, προς την εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ, έχουν μόνο οι τριάντα επτά (37) Φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της Υπουργικής Απόφασης 2/121715/ΔΛΤΠ/15.12.2021 (ΦΕΚ 6230 Β’).
Οι εν λόγω Φορείς επιλέχθηκαν στη βάση του προϋπολογισμού δαπανών και εσόδων τους συνεκτιμώντας το ύψος των ταμειακών τους διαθεσίμων, λαμβάνοντας υπόψη την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των Φορέων στους επιμέρους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς επίσης και στην ενεργή συμμετοχή όλων των εποπτευουσών ΓΔΟΥ.
4.2. Χρονοδιάγραμμα αποστολής πινάκων ταμειακού προγραμματισμού
Στην Απόφαση προσδιορίζεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα αποστολής του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού και συγκεκριμένα:
i) έως 15 Δεκεμβρίου 2022 υποβάλλεται από τον Φορέα στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ ο πίνακας του ταμειακού προγραμματισμού για το νέο οικονομικό έτος 2023 (έτος αναφοράς) καθώς επίσης
ii) έως 31 Δεκεμβρίου 2022 υποβάλλονται από τις ΓΔΟΥ προς το ΓΛΚ οι πίνακες ταμειακού προγραμματισμού του νέου οικονομικού έτους 2023 για το σύνολο των φορέων αρμοδιότητάς τους.
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται με χρονική σειρά οι ενέργειες των Φορέων και των ΓΔΟΥ σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των πινάκων ταμειακού προγραμματισμού σε τακτική βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 (απολογιστικά στοιχεία με επικαιροποιημένες προβλέψεις).
Χρονική περίοδοςΕνέργειες Φ.Γ.Κ.Ενέργειες Γ.Δ.Ο.Υ.
Εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του προηγούμενου μήνα⮚ Υποβάλλει ταμειακό προγραμματισμό στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ ενημερωμένο με: α) τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων μηνών, β) τις μηνιαίες προβλέψεις για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους στη βάση των επικαιροποιημένων προβλέψεων του προϋπολογισμού-
Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του προηγούμενου μήνα-⮚ Αξιολογεί βάσει κριτηρίων άρθρου 10 της Απόφασης
⮚ Υποβάλλει πίνακες στο Γ.Λ.Κ., για το σύνολο των Φορέων αρμοδιότητάς του
Επιπλέον, οι Φορείς υποχρεούνται να αναθεωρούν τον ταμειακό τους προγραμματισμό σε τακτικότερη βάση εφ' όσον υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις προβλέψεις τους αναφορικά με τις εκτιμώμενες εισπράξεις ή τις προγραμματισμένες πληρωμές, υποβάλλοντας άμεσα επικαιροποιημένο πίνακα ταμειακού προγραμματισμού (βλ. σχετικό άρθρο 9 της Απόφασης). Τέλος, είναι δυνατή η αναδρομική διόρθωση των δεδομένων των εισπράξεων ή των πληρωμών για κάποιο μήνα, εφόσον υπάρχει επικαιροποιημένη ή/και ορθότερη λογιστική απεικόνιση αυτών.
Οι Φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται “Ειδικούς Λογαριασμούς” ή “Κεφάλαια” για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, υποβάλλουν ταμειακό προγραμματισμό διακριτά: α) για τη λειτουργία τους και β) για τη διαχείριση των λογαριασμών-κεφαλαίων αυτών.
Οι Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν πίνακα ταμειακού προγραμματισμού στις ίδιες προθεσμίες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οι ΓΔΟΥ προς το Γ.Λ.Κ., ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών υποβάλλει στοιχεία για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού σε ενοποιημένη βάση, σε τακτική βάση εντός του οικονομικού έτους.
Επισημαίνεται ότι οι ΓΔΟΥ αποστέλλουν στο ΓΛΚ τα αρχεία των εποπτευόμενων Φορέων τους σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικό φύλλο excel) και όχι ενοποιημένα. Σε περίπτωση που κάποια ΓΔΟΥ. επιθυμεί να ενοποιήσει τους εποπτευόμενους Φορείς της σε ένα ενιαίο λογιστικό φύλλο, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της Δ.Λ.Τ.Π..
Ο πίνακας ταμειακού προγραμματισμού συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικό φύλλο excel) και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού (Τμήμα Γ’) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cash_gg@glk.gr.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
Στο πλαίσιο υποβολής του ταμειακού προγραμματισμού, το Γ.Λ.Κ. σχεδίασε ειδικό πίνακα όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα της εγκυκλίου και ο οποίος διατίθεται και συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικό φύλλο - excel).
Για την ορθή συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού, παρατίθενται οι ακόλουθες οδηγίες:
5.1. Βασικές αρχές που διέπουν το λογιστικό φύλλο (excel)
Οι βασικές αρχές που διέπουν το λογιστικό φύλλο είναι ως ακολούθως:
• όλα τα ποσά στον πίνακα είναι εκφρασμένα σε ευρώ και συνεπώς η εισαγωγή των στοιχείων απαιτείται να γίνεται σε ευρώ.
• η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται μόνο στα κελιά με κίτρινη σκίαση. Το λογιστικό φύλλο είναι κλειδωμένο ώστε να μην μπορεί να γίνει εισαγωγή στοιχείων πέραν των κίτρινων κελιών.
• στα κελιά με πράσινη σκίαση (γραμμές 1 & 2 του λογιστικού φύλλου - excel) πραγματοποιούνται λογικοί έλεγχοι (βλ. ενότητα 5.6)
• στη γραμμή 6 του excel ο χρήστης επιλέγει την κατάσταση των στοιχείων του μήνα ως "Πρόβλεψη" ή "Απολ/στικά" (Απολογιστικά). Τα εν λόγω κελιά χρησιμοποιούνται για πληροφοριακούς σκοπούς προκειμένου να ενημερωθεί τόσο η εποπτεύουσα ΓΔΟΥ. όσο και το Γ.Λ.Κ. για την πορεία της εξέλιξης των απολογιστικών μεγεθών σε επίπεδο μήνα.
Στο αριστερό μέρος (στήλη Α), και συγκεκριμένα στις γραμμές 3, 4 & 5 απαιτείται να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία που αφορούν:
• στην επωνυμία του Φορέα που συντάσσει τον πίνακα,
• στο εννιαψήφιο ΑΦΜ του και
• στο εποπτεύον Υπουργείο.
Στο κάτω μέρος του πίνακα διατίθεται μία περιοχή δεκατριών (13) γραμμών με κίτρινη σκίαση όπου τα κελιά δεν είναι κλειδωμένα και παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα: να κάνει εισαγωγή σχολίων, να καταγράφει παρατηρήσεις επί των στοιχείων που έχουν παρατεθεί στον πίνακα, να εισάγει σχετικές υπογραφές ή ότι άλλο κρίνει απαραίτητο προς γνωστοποίηση.
Τέλος, το λογιστικό φύλλο έχει παραμετροποιηθεί ώστε να τυπώνεται σε δύο σελίδες με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2023» περιλαμβάνοντας την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης.
5.2. Οι στήλες του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού (κάθετη διάρθρωση)
Αναφορικά με τη διάρθρωση των στηλών του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού ισχύουν τα εξής:
1. στη στήλη (1) καταχωρούνται τα ποσά που αφορούν τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα.
2. στη στήλη (2) καταχωρούνται τα ποσά που αφορούν σε τυχόν νέα διαμόρφωση του αρχικού
προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαμόρφωση, στη στήλη αυτή καταχωρούνται τα ποσά της στήλης του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού (στήλη 1).
3. στη στήλη (3) υπολογίζεται το άθροισμα των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στις
αντίστοιχες στήλες των δώδεκα μηνών του έτους, εμφανίζει δηλαδή τα ετήσια στοιχεία της ταμειακής εκτέλεσης του προϋπολογισμού (ταμειακές ροές).
4. στη στήλη (4) υπολογίζεται η διαφορά της στήλης (3) με τη στήλη (2), δηλαδή των ετήσιων
ταμειακών ροών με τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Δύνανται να προκύψουν διαφορές, καθώς η στήλη (3) δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τη στήλη (2). Εφόσον υπάρξει διαφορά οι Φορείς θα πρέπει να μπορούν να την αιτιολογήσουν.
Στις υπόλοιπες στήλες του πίνακα καταγράφεται σε ενιαία μορφή, η κίνηση των μηνιαίων εισπράξεων και πληρωμών που επηρεάζουν την ταμειακή θέση του Φορέα.
5.3. Οι γραμμές του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού (οριζόντια διάρθρωση)
Ο πίνακας ταμειακού προγραμματισμού σε οριζόντια διάρθρωση περιλαμβάνει:
Ι) εισπράξεις, πληρωμές και διαμόρφωση ταμειακού ισοζυγίου (έλλειμμα – πλεόνασμα) (στοιχεία 1, 2 και 3),
ΙΙ) συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (χρηματοδότηση) (στοιχείο 4),
ΙΙΙ) ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων (στοιχείο 6)
Αναλυτικότερα:
Ι) Εισπράξεις, πληρωμές και διαμόρφωση ταμειακού ισοζυγίου (έλλειμμα – πλεόνασμα)
Αναφορικά με τις εισπράξεις, αυτές διακρίνονται ανάλογα με τη φύση τους στις παρακάτω κατηγορίες:
1.1 από φόρους
1.2 από κοινωνικές εισφορές
1.3 από μεταβιβάσεις
1.4 από λοιπές εισπράξεις (αφορά οποιαδήποτε άλλη είσπραξη που δεν περιλαμβάνεται στις τρεις παραπάνω κατηγορίες)
Αντίστοιχα οι πληρωμές διακρίνονται ανάλογα με τη φύση τους στις παρακάτω κατηγορίες:
2.1 για παροχές σε εργαζομένους,
2.2 για κοινωνικές παροχές,
2.3 για μεταβιβάσεις,
2.4 για λοιπές τρέχουσες δαπάνες (αφορά οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στις τρεις παραπάνω κατηγορίες).
Στις εισπράξεις και τις πληρωμές δεν συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (βλ. ΙΙ παρακάτω). Η κατηγοριοποίηση τόσο των εισπράξεων όσο και των πληρωμών, πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τη διευκόλυνση εισαγωγής των στοιχείων και την ελάχιστη απαιτούμενη τυποποίηση, καθώς για λόγους ταμειακού προγραμματισμού δεν υφίσταται ανάγκη εκτεταμένης ανάλυσης.
Η διαφορά των εισπράξεων με τις πληρωμές υπολογίζεται στη γραμμή: «3. Ταμειακό Ισοζύγιο». Θετικό πρόσημο υποδηλώνει μεγαλύτερες εισπράξεις έναντι των πληρωμών (πλεόνασμα), ενώ αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει την υπέρβαση των δαπανών έναντι των εισπράξεων (έλλειμμα). Το ταμειακό ισοζύγιο της στήλης 1 “Αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός” (κελί Β17) σχετίζεται άμεσα με το ισοζύγιο του Φορέα όπως αυτό δημοσιεύεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.
ΙΙ) Συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (χρηματοδότηση)
Το «3. Ταμειακό Ισοζύγιο» κατά συνθήκη ταυτίζεται με «4. Ταμειακές ροές από συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (Χρηματοδότηση)».
Οι συναλλαγές που καταγράφονται στις κατηγορίες 4.1 και 4.2 παίρνουν θετικές ή αρνητικές τιμές και καλύπτουν τις ταμειακές ροές σχετικά με : (i) χρεωστικούς τίτλους, (ii) δάνεια, (iii) μετοχές και λοιπές συμμετοχές (iv) λοιπές απαιτήσεις- υποχρεώσεις, οι οποίες αποτελούν την καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων.
Ειδικότερα:
4.1) Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτός από τα μετρητά Αναφέρεται σε συναλλαγές επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Φορέα. Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται με θετικό πρόσημο η δαπάνη για την απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και με αρνητικό πρόσημο η είσπραξη από την πώληση του χρηματοοικονομικού στοιχείου (πχ η εξόφληση εκ μέρους του φορέα ενός χορηγηθέντος δανείου).
4.2) Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων
Αναφέρεται σε συναλλαγές επί των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Φορέα. Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται με θετικό πρόσημο η είσπραξη από την ανάληψη μίας υποχρέωσης (πχ η σύναψη εκ μέρους του φορέα ενός δανείου) και με αρνητικό πρόσημο η δαπάνη για την εξόφληση μίας υποχρέωσης.
Η καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων είναι αποτέλεσμα των ροών διαθεσίμων που λαμβάνονται ή αναλώνονται για την χρηματοδότηση του ταμειακού ισοζυγίου και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
ΙΙΙ) Ανάλυση Ταμειακών διαθεσίμων
Στο στοιχείο «6. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» καταγράφεται το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα. Ειδικότερα στην περίπτωση «Α. Ταμειακά διαθέσιμα αρχής περιόδου» αποτυπώνονται τα διαθέσιμα του Φορέα στην αρχή της περιόδου αναφοράς ενώ στην περίπτωση «Β. Ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου» αποτυπώνονται τα διαθέσιμα του Φορέα στο τέλος της περιόδου αναφοράς (έτος ή μήνα). Τόσο τα διαθέσιμα αρχής (Α) όσο και τα διαθέσιμα τέλους περιόδου (Β) υπολογίζονται με τη χρήση τύπων. Τα διαθέσιμα αρχής εκάστου μηνός είναι ίσα με τα διαθέσιμα τέλους του προηγούμενου μήνα ενώ τα διαθέσιμα τέλους εκάστου μηνός υπολογίζονται προσθέτοντας τα διαθέσιμα της αρχής περιόδου με τη μεταβολή των διαθεσίμων που επήλθε στο μήνα («5. Μεταβολή διαθεσίμων»).
Τα ταμειακά υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε περιόδου υπολογίζονται (δεν απαιτείται εισαγωγή κάποιων στοιχείων) με βάση τις σχετικές λογιστικές εγγραφές (εισπράξεις, πληρωμές, χρηματοδότηση). Ειδικότερα, τα ταμειακά διαθέσιμα αρχής της 01.01.2023 είναι ίσα με τα ταμειακά διαθέσιμα τέλους προηγούμενου έτους (ήτοι 31.12.2022) και καταχωρούνται σύμφωνα με τα σχετικά extrait των πιστωτικών ιδρυμάτων διακριτά στη στήλη (1) του πίνακα.
Στη στήλη (3) του πίνακα μεταφέρεται η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων τέλους οικονομικού έτους 2023, όπως δηλαδή αυτά καταχωρήθηκαν το Δεκέμβριο 2023. Με τον τρόπο αυτό γίνεται άμεση σύγκριση των ταμειακών υπολοίπων αρχής και τέλους έτους, ενώ επίσης πραγματοποιείται και η συμφωνία-λογικός έλεγχος για το σύνολο του έτους (κελί D1).
5.4. Κατηγορίες ανάλυσης των ταμειακών διαθεσίμων (στοιχείο 6)
Στις γραμμές 25 έως 31 του ηλεκτρονικού αρχείου, που έχουν κίτρινη σκίαση, ο Φορέας προβαίνει στην εισαγωγή αναλυτικών στοιχείων των ταμειακών του διαθεσίμων, ανά κατηγορία τραπεζικού ιδρύματος σύμφωνα με τα υπόλοιπα των τραπεζικών του λογαριασμών (extrait). Με την καταχώρηση των στοιχείων Β1 έως και Β7 αποτυπώνονται τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Φορέα. Επισημαίνεται ότι η ορθή αποτύπωση των ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος του μήνα είναι καθοριστικής σημασίας καθώς μέσω των δεδομένων αυτών διενεργείται ο έλεγχος του μεγίστου ορίου ρευστότητας, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης από πλευράς της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ. (βλ. σχετικό άρθρο 10 της Απόφασης).
Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου, αναλύονται περαιτέρω σε:
5.4.1. Διαθέσιμα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (κατηγορίες Β1, Β2, Β3)
Τα διαθέσιμα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: το Κοινό Κεφάλαιο, την Ταμειακή Διαχείριση και τους Λογαριασμούς έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατηγορίας 231. Ειδικότερα:
1) Το Κοινό Κεφάλαιο (λογαριασμός 250), αποτελεί ομάδα περιουσίας της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Η διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου, στο τέλος του οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Επιπλέον, η εξέλιξη της τιμής του μεριδίου αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα της ΤτΕ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Φορείς επικαιροποιούν την αξία των μεριδίων τους τουλάχιστον κάθε εξάμηνο, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις απόληψης κεφαλαίων ή απόκτησης επιπλέον μεριδίων.
Για λόγους απεικόνισης της αποτίμησης των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου στον ταμειακό προγραμματισμό, συστήνεται στο Φορέα να ακολουθήσει την εκάστοτε πάγια πολιτική που εφαρμόζεται (πχ αποτίμηση ανά εξάμηνο μετά την απόδοση των σχετικών προσόδων). Ο Φορέας δύναται για τους σκοπούς του ταμειακού προγραμματισμού να πραγματοποιεί αποτίμηση των μεριδίων του κάθε μήνα, σύμφωνα με την τιμή του μεριδίου που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ.
2) Την ταμειακή διαχείριση (Λογαριασμός 260), που αφορά λογαριασμούς μέσω των οποίων οι Φορείς πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους. Η εξαμηνιαία απόδοση της ταμειακής διαχείρισης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνεχή βάση.
3) Τους λογαριασμούς των έργων του ΠΔΕ κατηγορίας 231, οι οποίοι τηρούνται στην ΤτΕ αποκλειστικά για τους σκοπούς εκτέλεσης του ΠΔΕ.
5.4.2. Διαθέσιμα που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (κατηγορία Β4)
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί μέρος του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου όπου οι Φορείς δύναται να τηρούν ταμειακά διαθέσιμα, και για τους σκοπούς του ταμειακού προγραμματισμού αποτυπώνονται διακριτά.
5.4.3. Διαθέσιμα που τηρούνται στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα (κατηγορίες Β5 και Β6)
Για τους σκοπούς του ταμειακού προγραμματισμού τα διαθέσιμα που τηρούνται στις εμπορικές τράπεζες διακρίνονται: (α) στις 4 συστημικές τράπεζες, (β) στις μη συστημικές τράπεζες.
Συστημικές τράπεζες εννοούνται: η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank ενώ όλα τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα (η Τράπεζα Αττικής, οι συνεταιριστικές τράπεζες καθώς και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα) θεωρούνται ως μη συστημικές τράπεζες.
Συνεπώς, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Φορέα στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα καταγράφονται στις γραμμές «Β5. Εμπορικές Τράπεζες /4 συστημικές» και «Β6. Εμπορικές Τράπεζες /μη συστημικές»
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα που τηρούνται σε ξένο νόμισμα για τους σκοπούς του ταμειακού προγραμματισμού αποτιμούνται σε ευρώ.
5.4.4. Λοιπά ταμειακά διαθέσιμα
Στην γραμμή «Β7. Λοιπά ταμειακά διαθέσιμα» καταγράφονται οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των Φορέων όπως ενδεικτικά οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού.
5.4.5. Ειδικές περιπτώσεις ταμειακών διαθεσίμων κατά τον υπολογισμό του μεγίστου ορίου ρευστότητας
Στον πίνακα excel του ταμειακού προγραμματισμού οικονομικού έτους 2023, ενσωματώθηκε μία νέα κατηγορία με τον τίτλο: «7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΤA ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ», όπου καταγράφονται διακριτά τυχόν εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του μεγίστου ορίου ρευστότητας. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται δύο εξαιρέσεις κατά τον υπολογισμό του μεγίστου ορίου ρευστότητας:
Α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Απόφασης, είναι δυνατή η εξαίρεση λογαριασμών που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Σ.Λ.Θ. από τον υπολογισμό του μεγίστου ορίου ρευστότητας εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι διαχείρισης. Η εν λόγω εξαίρεση χορηγείται από το ΓΛΚ κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα και της σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ. Τα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συνυπολογίζονται στο μέγιστο όριο ρευστότητας και παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα να τα καταγράψει στη γραμμή «7.1 Εμπορικές Τράπεζες (Ειδικές περιπτώσεις - εξαιρέσεις)».
Β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014, προβλέπεται ότι οι Φορείς δύνανται να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και σε προθεσμιακές καταθέσεις σε μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, κατ΄ εξαίρεση της υποχρεωτικής τήρησης του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων στην ταμειακή διαχείριση στην ΤτΕ, μέχρι του αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου που διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύματα, στις 30 Ιουνίου 2018. Τα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συνυπολογίζονται στο μέγιστο όριο ρευστότητας και παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα να τα καταγράψει στη γραμμή «7.2 Εμπορικές μη συστημικές τράπεζες (υπόλοιπο 30.06.2018)». Τα συγκεκριμένα ταμειακά διαθέσιμα καταγράφονται άπαξ στο κελί Β38 του πίνακα excel και παραμένουν σταθερά για όλο το έτος του ταμειακού προγραμματισμού.
5.5. Παραδείγματα υπολογισμού μεγίστου ορίου ρευστότητας
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται μερικά παραδείγματα υπολογισμού του μεγίστου ορίου ρευστότητας σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα του πίνακα excel για τον ταμειακό προγραμματισμό έτους 2023.
ΦΟΡΕΑΣ 1ΦΟΡΕΑΣ 2ΦΟΡΕΑΣ 3ΦΟΡΕΑΣ 4
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων100 εκατ. €100 εκατ. €100 εκατ. €100 εκατ. €
Β1. ΤτΕ Λογαριασμός 250 (Κοινό Κεφάλαιο)
Β2. ΤτΕ Λογαριασμός 260 (Ταμειακή Διαχείριση)100 εκατ. €60 εκατ. €40 εκατ. €60 εκατ. €
Β3. ΤτΕ Λογαριασμοί έργων ΠΔΕ κατηγορίας 231 Ν.Π.
Β4. ΤΠ&Δ (Λογαριασμός 270)
Β5. Εμπορικές Τράπεζες /4 συστημικές40 εκατ. €30 εκατ. €
Β6. Εμπορικές Τράπεζες /μη συστημικές60 εκατ. €
Β7. Λοιπά ταμειακά διαθέσιμα
10 εκατ. €
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΤA ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
7.1 Εμπορικές Τράπεζες
(Ειδικές περιπτώσεις - εξαιρέσεις)
20 εκατ. €
7.2 Εμπορικές μη συστημικές τράπεζες (υπόλοιπο 30.06.2018)
10 εκατ. €
Υπολογισμός μεγίστου ορίου ρευστότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (για τον υπολογισμό του μεγίστου ορίου ρευστότητας)
100 εκατ. €
100 εκατ. € =(60 + 40)
90 εκατ. € =(40+(60-10))
80 εκατ. € =(60+(30-20)+10)
I) Μέγιστο όριο ρευστότητας (5% του συνόλου των διαθεσίμων)
5 εκατ. €
5 εκατ. €
4,5 εκατ. €
4 εκατ. €
II) Ταμειακά Διαθέσιμα εκτός Σ.Λ.Θ.
-
40 εκατ. €
50 εκατ. € =(60-10)
20 εκατ. € =((30-20)+10))
Ποσοστό Ταμειακών Διαθεσίμων εκτός Σ.Λ.Θ. ως προς τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα0%40,0%
Υπέρβαση
Μεγ. Ορίου
55,6%
Υπέρβαση
Μεγ. Ορίου
25,0%
Υπέρβαση
Μεγ. Ορίου
5.6. Έλεγχοι ορθότητας εισαγωγής δεδομένων
Κατά την καταχώρηση των δεδομένων του ταμειακού προγραμματισμού πραγματοποιούνται έλεγχοι για την ορθότητα εισαγωγής των δεδομένων (λογικοί έλεγχοι). Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται στις γραμμές ένα (1) και δύο (2) του λογιστικού φύλλου excel και έχουν πράσινο χρώμα σκίασης.
Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:
I) Γραμμή (1) του λογιστικού φύλλου: «Διαθέσιμα τέλους περιόδου = σύνολο επιμέρους λογ/σμών» Εφόσον τα διαθέσιμα τέλους περιόδου έχουν υπολογιστεί με τη χρήση τύπου, απαιτείται να γίνει εισαγωγή των ταμειακών διαθεσίμων ανά κατηγορία τραπεζικού ιδρύματος, όπως αυτές προσδιορίζονται στις γραμμές 25 έως 31 του λογιστικού φύλλου. Ο έλεγχος που γίνεται επιβεβαιώνει την ορθότητα της εισαγωγής των επιμέρους τραπεζικών ταμειακών υπολοίπων αναφορικά με το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων. O ταμειακός προγραμματισμός θα πρέπει να υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο λογικός αυτός έλεγχος είναι μηδενικός.
Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού λαμβάνει σε μηνιαία βάση τα τραπεζικά στοιχεία από το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων και έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου σε απολογιστική βάση όπως αυτά έχουν υποβληθεί εκ μέρους του Φορέα. Οι ΓΔΟΥ μπορούν να επικοινωνούν με το Γ.Λ.Κ. προκειμένου να ζητούν την ανάλυση των τραπεζικών υπολοίπων των λογαριασμών των εποπτευόμενων Φορέων τους.
II) Γραμμή (2) του λογιστικού φύλλου: «Ποσό υπέρβασης του μέγιστου ορίου ρευστότητας»
Το ποσό υπέρβασης του μέγιστου ορίου ρευστότητας υπολογίζεται ως εξής:
Ποσό υπέρβασης του μεγίστου ορίου ρευστότητας=Ταμειακά Διαθέσιμα εκτός ΣΛΘ-Μέγιστο όριο ρευστότητας (5% του συνόλου των διαθεσίμων)
Εφόσον δεν υπάρχει ποσό υπέρβασης, το κελί ελέγχου της γραμμής (2) εμφανίζεται με την ένδειξη μηδέν (0) ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση εμφανίζεται το ποσό της υπέρβασης, το οποίο είναι πλεονάζον και μεταφέρεται υποχρεωτικά στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας στην ΤτΕ.
5.7. Λοιπά στοιχεία του λογιστικού φύλλου
Με σκοπό την ευδιάκριτη απεικόνιση της εξέλιξης των ταμειακών διαθεσίμων, παρατίθενται στο κάτω μέρος του πίνακα δύο δείκτες που υπολογίζουν:
(Ι) το «Μέγιστο όριο ρευστότητας (5% του συνόλου των διαθεσίμων)»
(ΙΙ) τα «Ταμειακά Διαθέσιμα εκτός Σ.Λ.Θ.».
οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρατίθενται στην ενότητα 4.5.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται γραφικά οι δύο αυτοί δείκτες και συγκεκριμένα:
1) με την κόκκινη γραμμή απεικονίζεται το «μέγιστο όριο ρευστότητας (5% του συνόλου των διαθεσίμων)»
2) με την μπλε γραμμή απεικονίζονται τα «Ταμειακά Διαθέσιμα εκτός Σ.Λ.Θ.»,
3) ενώ επιπλέον με έναν αριθμό (σε μορφή ποσοστού με ένα δεκαδικό ψηφίο) καταγράφεται το ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων εκτός Σ.Λ.Θ. ως προς τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα.
Στο εν λόγω διάγραμμα:
✔ η μπλε γραμμή πρέπει να απεικονίζεται χαμηλότερα από την κόκκινη γραμμή που παριστά το μέγιστο όριο ρευστότητας,
✔ το ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων εκτός Σ.Λ.Θ., δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% που έχει οριστεί ως μέγιστο όριο ρευστότητας.
Η παρούσα Εγκύκλιος, καθώς και όλη η σχετική νομοθεσία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών “www.minfin.gr” και συγκεκριμένα στη διαδρομή :
«Δομή και Αρμοδιότητες → Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής → Γ. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων → Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού → Τμήμα Γ' - Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης».
Η Υπηρεσία μας παραμένει διαθέσιμη για τυχόν διευκρινίσεις στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cash_gg@glk.gr.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών
β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών
γ) Γραφεία Υφυπουργών
δ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων
ε) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών / Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών / Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές).
2. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ
α) Γραφεία Αρχηγών
β) ΓΔΟΣΥ, Διευθύνσεις Οικονομικού
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α) Γραφεία ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων
β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού Αρμοδιότητάς τους).
4. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
6. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
7. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
8. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
9. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
10. Επιτροπή Ανταγωνισμού
11. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
12. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Β. ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[Παράρτημα της αρ. αρ. 2/121715/ΔΛΤΠ/15-12-2021 (ΦΕΚ 6230 Β’/24.12.2021) ]
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ
Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα 1, Αθήνα Τ.Κ. 11145
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Μεσογείων 45, Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11510
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Δομοκού 5, Αθήνα Τ.Κ. 10445
4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)
Ακαδημίας 27, Αθήνα Τ.Κ. 10671
5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)
Γλάδστωνος 1, Αθήνα Τ.Κ. 10677
6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)
Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα Τ.Κ. 10562
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
Ξενίας 24, Αθήνα Τ.Κ. 115 28
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε
Μέρλιν 3, Αθήνα Τ.Κ. 10671
9. ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα Τ.Κ. 11527
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ
Σταδίου 29, Αθήνα Τ.Κ. 105 59
11. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)
Σταδίου 31, Αθήνα, Τ.Κ. 10559
12. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς Τ.Κ. 18531
13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τ.Κ. 17456
14. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) Πατησίων 30, Αθήνα Τ.Κ. 10677
15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή Τ.Κ. 69132
16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα Τ.Κ. 11743
17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών και Αμερικής 32, Πάτρα Τ.Κ. 26441
18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54627
19. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
20. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη Τ.Κ. 22131
21. ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234
22. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός Τ.Κ. 155 62
23. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ)
Λ. Κηφησίας 241, Κηφησιά Τ.Κ. 14561
24. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Ελ.Βενιζέλου 57, Αθήνα Τ.Κ. 10564
25. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
26. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Αν. Τσόχα 7 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11521
27. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, Αττική
28. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191 – 193, Αθήνα Τ.Κ. 11525
29. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
6o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Θέρμη Τ.Κ. 60030
30. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε
Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437
31. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε
Φαβιέρου 30, Αθήνα Τ.Κ. 104 38
32. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Τ.Κ. 15125
33. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ( ΕΤΑΔ) Α.Ε
Βουλής 7, Αθήνα Τ.Κ. 105 62
34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ Α.Ε.)
Λεωφόρος Μεσογείων 136
35. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΛΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 185 &, Σάρδεων 2, Νέα Σμύρνη
36. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)
Λυκούργου 12, Αθήνα 105 51
37. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)
Λεωφ. Μεσογείων 284, Χαλάνδρι 155 62
Γ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου
α) Τμήμα Δημόσιων Οργανισμών
β) Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα 10250
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων
5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
6. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
Τμήματα Α’, Β’, Γ’
7. Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
Γραφείο Διευθυντή
Ομήρου 8, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αχαρνών 417, Αθήνα Τ.Κ. 11143
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε(ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πειραιώς 46, Πειραιάς Τ.Κ. 18547
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
A/AΑΦΜ ΦΟΡΕΑΦΟΡΕΑΣ
1090160342ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
2090183484ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
3090317374ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4090354671ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
5097664995ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
6800166075ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
7997690910ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
8090098820ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
9998502113ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
10997630623ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
11090000893ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
12090010561ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
13090072028ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
14090316955ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝ.ΠΑ.)
15090334870ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)
16099065066ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
17099120810ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
18099145761ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
19099154456ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
20099186687ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)
21099202944ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
22099231270ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ.
23099387196ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
24099564710ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
25099720735ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
26099727355ΙΔΡΥΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
27099967523ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ("ΠΡΟΝΟΗ")
28800052441ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
29800139190ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α)
30800145909ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"
31800182063ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
32800246917ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)
33997259319ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
34997495445ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
35997498066ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
36997543202ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
37997592325ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ)
38997603983ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
39997682146ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
40997691388ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»
41997691432ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
42997719574ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
43997851733ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
44997933505ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
45997962039ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ (Κ.Δ.Ε.Κ.)
46997966929ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
47998238870ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)
48998292664ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ "ΚΕΦΑΛΟΣ"
49998379120ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
50998616221ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
51998786129ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)
52998895832ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ)
53998966208ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ"
54999255144ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
55999464114ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ"
56099282731ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
57997528850ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΚΡΗΤΗΣ
58997821697ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
59998502266ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
60090152225ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
61090002420ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
62090003293ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
63999333507ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤτΕ (ΔΙΑΣ Portal) ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
A/A ΑΦΜ ΦΟΡΕΑΦΟΡΕΑΣ
1 090038188ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
2 997478553ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
3 094537454ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΕΤΑΔ) Α.Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Β: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤτΕ (ΔΙΑΣ Portal) ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
A/AΑΦΜ ΦΟΡΕΑΦΟΡΕΑΣ
1090401013ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
2997104101ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
3997104555ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
4090016694ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
5090015175ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
6090145142ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
7090012702ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕ.Π.Ε)
8090050896ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9090028889ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
10997257049ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
11090166310ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
12090252840ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
13997424434ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
14090344155ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
15090153025ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΕΘΑ
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ