Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/176728
ΑΔΑ 6ΧΤΟ465ΧΘΞ-ΕΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Παπάγου, 1 Ιουνίου 2023
Βαθμ. προτ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα : Περί της πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας υπηκόου τρίτης χώρας για τους σκοπούς άδειας οδήγησης και περί της δυνατότητας δικαιούχου προσωρινής προστασίας για υποβολή αίτησης απόκτησης ελληνικής άδειας οδήγησης
Σχετ. : α. O ν. 4251/2014 (Α’ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»
β. Η υ.α. 50984/7947/2013 (Β' 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
γ. Η με αριθμό πρωτ. 444402/29-07-2022 εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
δ. Η με αριθμό πρωτ. οικ. 23036/2018/16-07-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ7ΑΜ465ΧΘΕ-Α7Ρ) του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
Με αφορμή ερωτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αλλά και ενδιαφερόμενους Φορείς και πολίτες, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Αναφορικά με την πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας υπηκόου τρίτης χώρας, νόμιμα διαμένοντος στην Ελλάδα, για τους σκοπούς άδειας οδήγησης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 της β’ σχετικής, υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει προς την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή (απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του).
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις γ’ και δ’ σχετικές, οι συναλλασσόμενοι πολίτες τρίτης χώρας οφείλουν να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο). Εξαιρούνται οι νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής, στην οποία αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ως στερούμενος διαβατηρίου με προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του α’ σχετικού, σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωμα συναλλαγής με μόνη την επίδειξη της άδειας διαμονής τους.
Συμπερασματικά, οι συναλλασσόμενοι πολίτες τρίτης χώρας οφείλουν να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας για διαδικασία άδειας οδήγησης ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο).
Εξαιρούνται οι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου που προσκομίζουν (κατά τα ανωτέρω) αποδεικτικό για την προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής. Σε τέτοια περίπτωση, με το υποβαλλόμενο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της συνήθους διαμονής (όπως άδεια διαμονής) της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της β’ σχετικής, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του, δύναται να καλύπτεται και η απαίτηση της περ. β της ιδίας παραγράφου για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας.
Β. Αναφορικά με τη δυνατότητα των δικαιούχων προσωρινής προστασίας να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ελληνικής άδειας οδήγησης
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και της συνεπακόλουθης εισροής μεγάλου αριθμού εκτοπισθέντων από τη χώρα αυτή στην Ελλάδα, διαπιστώνεται αυξημένος αριθμός αιτημάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο εισήγησης για την τροποποίηση/επικαιροποίηση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό τη θέσπιση της εν λόγω δυνατότητας.
Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
Ε. Ν. Παρίσης
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης
Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, a.paveli@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
(ιδίως επί των γ’ και δ’ σχετικών εγκυκλίων)
dir.mp@migration.gov.gr, legislation@immigration.gov.gr
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
■ Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ UNHCR Office in Athens
Protection Unit
Υπόψη κυρίας Μπολάνη Λυδίας και κυρίου Μάστακα Πέτρου
bolani@unhcr.org, mastakas@unhcr.org
(επί των από 15-05-2023 και 30-05-2023 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr