Απόφαση

Αριθμός 973/2022
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δ’ Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ευστάθιο Νίκα, Μαρία Βάρκα, Άννα Αγγελάτου - Βασιλείου και Γεωργία Κατσιμαγκλή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 4 Φεβρουαρίου 2022, με την παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: ..., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..., που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Θωμαϊδα Κουρτέση, Πάρεδρο ΝΣΚ, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Σ. Α. του Χ. και 2) Σ. Α. του Χ., κατοίκων ..., ατομικά και ως μοναδικών νομίμων κληρονόμων της αποβιωσάσης στις 8-1-2017 μητέρας τους Α. χας Χ. Α., το γένος Σ. Α., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Κασιούμη με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10-2-2014 αίτηση των ήδη αναιρεσιβλήτων και της ήδη αποβιωσάσης Α. χας Χ. Α., που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.
Εκδόθηκε αρχικά η 56/2015 μη οριστική απόφαση και στη συνέχεια η 134/2017 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μονομελές Εφετείο Κερκύρας, ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο.
Εκδόθηκε η 188/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κερκύρας, την αναίρεση της οποίας ζητεί το αναιρεσείον με την από 31-5-2020 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, με Εισηγήτρια την Αρεοπαγίτη Γεωργία Κατσιμαγκλή, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με τη διάταξη του άρθρου 577 Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι : "1. Το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναίρεσης. 2. Αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόμιμα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. 3. Αν ο Άρειος Πάγος κρίνει νόμιμη και παραδεκτή την αναίρεση, εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της”. Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι η αίτηση αναιρέσεως υποβάλλεται από τον Άρειο Πάγο σε δικονομική αξιολόγηση πρώτα ως το παραδεκτό και το νόμω βάσιμο αυτής και ακολούθως, εφόσον αυτή ασκήθηκε παραδεκτά και νόμιμα, ερευνάται το παραδεκτό και το βάσιμο των κατ' ιδίαν λόγων της. Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος ερευνά πρώτα το παραδεκτό της ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως και εάν λείπει κάποια από τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της, απορρίπτει αυτή και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Μεταξύ των θετικών προϋποθέσεων, που πρέπει να συντρέχουν για την παραδεκτή άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως είναι με αυτή να προσβάλλεται απόφαση, η οποία υπόκειται σε αναίρεση. Σε περίπτωση που κριθεί απαράδεκτη η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν ερευνώνται οι λόγοι αυτής καθόλου, ούτε το παραδεκτό της εξαρτάται από το αν οι λόγοι της είναι παραδεκτοί και βάσιμοι. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1, 2 και 10 Ν. 2882/2001 - Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) ορίζεται ότι : "1. Αρμόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζημίωση είναι το μονομελές εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής. 2. Το μονομελές εφετείο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, που κατατίθεται στον γραμματέα του. 10. Το δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους διαδίκους και οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συζήτηση. Κατά της Απόφασης αυτής δεν επιτρέπονται ένδικα μέσα”. Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2882/2001 ορίζεται ότι : "1. Κατά της Απόφασης του εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης επιτρέπεται μόνο το ένδικο μέσο της Αναίρεσης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας”. Από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι κατά της αποφάσεως του Εφετείου με την οποία καθορίζεται η οριστική τιμή μονάδας της αποζημιώσεως για απαλλοτριούμενη έκταση, είναι επιτρεπτή η άσκηση μόνο του ένδικου μέσου της αναιρέσεως, ενώ κατά της αποφάσεως του Εφετείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας της αποζημιώσεως, δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση ένδικων μέσων και ειδικότερα αποκλείονται όχι μόνο τα τακτικά ένδικα μέσα (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση) αλλά και τα έκτακτα (αναψηλάφηση, αναίρεση). Η απαγόρευση δε, της ασκήσεως των ενδίκων μέσων, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 20 § 1 του Συντάγματος ή προς εκείνες του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ, αφού οι τελευταίες κατοχυρώνουν μεν το δικαίωμα προσβάσεως προς το δικαστήριο, δεν διασφαλίζουν όμως και το δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων μέσων (βλ. και Ολ. ΑΠ 8/2003).
Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση από 31-5-2020 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …/01-6-2020 αίτηση, ζητείται η αναίρεση της υπ' αριθμ. 188/2019 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία του Ν. 2882/2001 - Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 10-2-2014 (με αριθμό καταθέσεως .../21-2-2014) αίτηση των αιτούντων: 1) Α. χήρας Χ. Α., 2) Σ. Α. του Χ. και 3) Σ. Α. του Χ., από τους οποίους η πρώτη απεβίωσε στις 08-12-2017, ήτοι πριν την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και στη θέση της υπεισήλθαν ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της οι δεύτερος και τρίτος των αιτούντων και ήδη αναιρεσίβλητοι, κατά το αίτημά της περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως για το περιγραφόμενο σ' αυτή ακίνητο και καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως για το ακίνητο αυτό και τα επικείμενά του. Με αυτό το περιεχόμενο η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως έχει ασκηθεί κατά αποφάσεως, η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και ειδικότερα κατά της οποίας, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, δεν επιτρέπεται η άσκηση ούτε του ένδικου μέσου της αναιρέσεως και ως εκ τούτου η αίτηση αυτή πρέπει, κατόπιν και αυτεπάγγελτης έρευνας, να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί το αναιρεσείον, ως ηττηθείς διάδικος, στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσίβλητων, που κατέθεσαν προτάσεις, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημά τους (άρθρα 176, 183 Κ.Πολ.Δ.) μειωμένη κατά το άρθρο 22 παρ. 1, 3 του Ν. 3693/ 1957 (που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 αριθμ. 18 Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12 του Ν. 1738/1987 και άρθρο 2 της 134423/18-12-1992 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
- Απορρίπτει την από 31-5-2020 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …/01-6-2020 αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθμ. 188/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας.
- Καταδικάζει το αναιρεσείον στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσίβλητων, τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300) Ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 19 Απριλίου 2022.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 3 Ιουνίου 2022.
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ