Απόφαση

Αριθμός 245/2023
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Μαχαίρα, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Μαρία Βάρκα - Εισηγήτρια και Ελευθέριο Σισμανίδη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Ιανουαρίου 2023, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευδοκίας Πούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Ν. Χ. του Κ., κρατούμενου στο Κ.Κ. Λάρισας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Ζιαμπάρα, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’αριθμ. 447/2022 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, για αναίρεση της υπ’αριθ. 1491/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και o αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στην από 22 Αυγούστου 2022 κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκήθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών ..., έλαβε αριθμό Ε.Μ. …/2022 και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό …/2022.
Αφού άκουσε Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως, να επιβληθούν τα έξοδα στον αναιρεσείοντα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από της εκδόσεώς της όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από της νομίμου επιδόσεώς της, η δε προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου (παρ. 3 του άρθρου 473 ΚΠοινΔ), ενώ, κατά την παρ.2 του άρθρου 473, η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον κατηγορούμενο είναι 20 ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3 του αυτού άρθρου. Περαιτέρω, από τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, συνάγεται ότι επιτρέπεται η εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, συνεπώς και της αναίρεσης, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Στην εξαιρετική όμως αυτή περίπτωση, εκείνος που ασκεί εκπροθέσμως το ένδικο μέσο, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεως του (στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου), το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία παρεμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση τούτου, και συγχρόνως να επικαλεστεί τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύονται τα περιστατικά αυτά. Αν δεν περιληφθούν στην έκθεση τέτοια περιστατικά ή αυτά δεν αποδεικνύονται από τα επικληθέντα αποδεικτικά μέσα, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (Ολ ΑΠ 4/1995). Ως ανώτερη βία, η οποία δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, νοείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του δικαιούχου, απρόβλεπτο και εξαιρετικό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και συνέσεως, ανυπέρβλητο δε κώλυμα θεωρείται εκείνο το οποίο οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου που ασκεί το ένδικο μέσο και δεν μπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο (ΑΠ 120/2022, ΑΠ 491/2021, ΑΠ 258/2021, ΑΠ 1326/2019).
Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 1491/2021 απόφαση του κατ' έφεση δικάσαντος ΣΤ' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε ο αναιρεσείων σε ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για αγορά, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως από αυτή προκύπτει δημοσιεύτηκε, παρόντος του εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος στις 20-10-2021, καταχωρήθηκε δε καθαρογραμμένη στο προαναφερόμενο ειδικό βιβλίο στις 20-4-2022 με αριθμό …, όπως προκύπτει από την σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του γραμματέα του ποινικού τμήματος του Εφετείου Αθηνών (βλ. επισημείωση στην τελευταία σελίδα της προσβαλλομένης αποφάσεως). Κατά της αποφάσεως αυτής ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος ... ... που διορίσθηκε με την υπ’αριθμό 447/2022 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, άσκησε την κρινόμενη από 22-8-2022 αίτηση αναιρέσεως με δήλωση στην Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών. Έτσι όμως η αίτηση αυτή έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα, αφού από την επομένη της ημέρας που καταχωρήθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στο ειδικό βιβλίο, ήτοι την 21-4-2022, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, που είναι, όπως προεκτέθηκε, η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, λήγουσα η προθεσμία αυτή την 10-5-2022, ημέρα Τρίτη (άρθρο 168 παρ.1 ΚΠοινΔ). Ο αναιρεσειων προς δικαιολόγηση του εκπροθέσμου της ασκήσεως της αιτήσεώς του διαλαμβάνει σ' αυτή επακριβώς ότι: "Το εκπρόθεσμο της αίτησης αναίρεσης δικαιολογείται διότι ο αναιρεσείων ήταν κρατούμενος στην φυλακή και ενημερώθηκε πριν 5 ημέρες για την καθαρογραφή της εν λόγω ποινικής απόφασης και την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο”.
Ο ισχυρισμός του όμως αυτός, τον οποίο επακριβώς επαναλαμβάνει με το από 11-1-2023 υπόμνημά του, είναι απορριπτέος, προεχόντως μεν γιατί το επικαλούμενο ως άνω περιστατικό δεν μπορεί να συστήσει κατά νόμο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, αφού ο αιτών γνώριζε την έκδοση της καταδικαστικής σε βάρος του αποφάσεως, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, είχε παραστεί στη δίκη με πληρεξούσιο δικηγόρο (...), και μπορούσε, είτε μέσω του δικηγόρου του, είτε και ο ίδιος με τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμοδία Γραμματεία του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών ή δια της Διευθύνσεως της Φυλακής, να παρακολουθεί την πορεία της υποθέσεώς του και να πληροφορηθεί ευχερώς πότε η απόφαση που τον αφορούσε καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο, πράγμα που υπαιτίως παρέλειψε να πράξει, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού. Μετά από όλα αυτά, πρέπει, λόγω της εκπρόθεσμης ασκήσεως της, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 22-8-2022 αίτηση του Ν. Χ. του Κ., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1491/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2023.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Φεβρουαρίου 2023.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ