Θεμελιώδη Δικαιώματα και Φορολογική Διαδικασία
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εφαρμογή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Διοικητική Φορολογική Διαδικασία
ΜΕΡΟΣ Α΄ Γενικό
ΜΕΡΟΣ Β΄ Ειδικά Ζητήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προς έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Φορολογουμένων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ευρετήριο αποφάσεων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το βιβλίο «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Φορολογική Διαδικασία» ερευνά την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη διοικητική φορολογική διαδικασία. Η ανάλυση δεν περιορίζεται στην εξέταση των κανόνων μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, αλλά προσεγγίζει τα σχετικά ζητήματα σε υπερεθνικό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι βασίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για να αμφισβητήσουν διάφορες πτυχές των φορολογικών διαδικασιών. Σε υποθέσεις που δεν έχουν επαρκές στοιχείο σύνδεσης με το δίκαιο της Ένωσης, η προστασία μπορεί να παρέχεται βάσει της ΕΣΔΑ. Οι φορολογικές διαδικασίες, ωστόσο, καλύπτονται από την ΕΣΔΑ μόνο αν θεωρηθούν «ποινικές» στη φύση τους. Η κατανόηση του τρόπου και της έκτασης εφαρμογής των κανόνων αυτών στην διοικητική φορολογική διαδικασία αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε νομικό της πράξης που χειρίζεται σχετικά ζητήματα.

Η πρόσθετη αξία του βιβλίου συνίσταται στο ότι παρέχει τα εφόδια για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και στις άλλες εθνικές έννομες τάξεις κρατών μελών της ΕΕ στις οποίες εφαρμόζεται εξίσου και ομοιόμορφα τόσο ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ όσο και η ΕΣΔΑ.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται, μέσα από τη μελέτη πλήθους αποφάσεων των δυο ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η εφαρμογή των εγγυήσεων διαδικαστικού περιεχομένου του Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ΕΣΔΑ, όπως:

  • Οι εγγυήσεις δίκαιης δίκης στη φορολογική διαδικασία γενικά
  • Το δικαίωμα στη μη αυτοενοχοποίηση
  • Η προστασία από τις δυαδικές κυρώσεις (ne bis in idem)
  • Η προστασία της ιδιωτικής ζωής
  • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων

με έμφαση

  • στη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών και
  • στις διαδικασίες επίλυσης διεθνών φορολογικών διαφορών.

Για την πληρότητα της συζήτησης σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των φορολογουμένων, το έργο περιλαμβάνει Παράρτημα με τις κατευθυντήριες γραμμές για έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Φορολογουμένων, όπως έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βιβλίο συμπληρώνεται από πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία, ενώ παρατίθεται αναλυτικό ευρετήριο όλων των σχολιαζόμενων δικαστικών αποφάσεων.

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των νομικών αναγνωστών με τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ΕΣΔΑ ειδικά σε σχέση με τη διοικητική φορολογική διαδικασία, η σημασία των οποίων γίνεται όλο και πιο έντονη ιδίως στο πλαίσιο των διασυνοριακών διαδικασιών που προβλέπονται από τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς της πράξης, δικηγόρους, δικαστές και μελετητές του φορολογικού δικαίου, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα ζητήματα εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της ΕΣΔΑ στη διοικητική φορολογική διαδικασία.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη