Κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πρόλογος Καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

​Αντικείμενο του έργου «Οι Κρατικές Ενισχύσεις προς τις Τράπεζες στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης» αποτελούν τα μέτρα που ελήφθησαν από την Επιτροπή για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την προάσπιση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην προάσπιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και εξετάζει τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν από τις δικαιούχους κρατικής ενίσχυσης τράπεζες. Αξιολογείται εν προκειμένω

  • η αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών μέτρων ως προς τη προάσπιση του ελευθέρου ανταγωνισμού
  • η αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών μέτρων και υπό το πρίσμα των αρχών της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Εξετάζεται, ειδικότερα, εάν τα αντισταθμιστικά μέτρα διαφύλαξαν τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις ή αν, αντίθετα, συνετέλεσαν στην στρέβλωσή του. Επίσης, αναλύεται εάν είναι σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης μέτρα που ενδέχεται να στρεβλώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Το βιβλίο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς που ασχολούνται με το δίκαιο του ανταγωνισμού και ενδιαφέρονται για την κριτική επισκόπηση των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν στις τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη