Προσφυγικό δίκαιο
Πρόλογος
Eισαγωγή
Κεφάλαιο 1 Προσφυγικό ζήτημα και προσφυγικό δίκαιο: Δικαιοπολιτική θεώρηση, προσδιορισμός του αντικειμένου και δικηγορική υπεράσπιση
Kεφάλαιο 2 Η απόδειξη στο προσφυγικό δίκαιο
Kεφάλαιο 3 Σχετικά με την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας
Κεφάλαιο 4 Aναλυτικά υποδείγματα δικογράφων
Κεφάλαιο 5 Επίκαιρη νομολογία σχετικά με την παροχή διεθνούς προστασίας
Βιβλιογραφία
Eυρετήριο

Το έργο «Προσφυγικό Δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση» αποτελεί ένα εργαλείο τεκμηρίωσης και εμβάθυνσης στο προσφυγικό δίκαιο από τη σκοπιά της νομικής πράξης, δικηγορικής και δικαιοδοτικής. Αποτελείται από τρεις θεωρητικές μελέτες, που αφορούν το κρίσιμο ζήτημα της απόδειξης ενός αιτήματος ασύλου, την αυξανόμενης σημασίας έννοια των ασφαλών χωρών και τα δικαιοπολιτικά θεμέλια της προσφυγικής νομοθεσίας, αναλυτικά-κριτικά υποδείγματα δικογράφων, με ανάπτυξη των κυριότερων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη, και αποδελτίωση της πρόσφατης νομολογίας των δικαστηρίων και των επιτροπών ασύλου. Η έκδοση απευθύνεται σε υπερασπιστές και χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς και ακαδημαϊκά ενδιαφερόμενους για το προσφυγικό δίκαιο.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη