Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας
Πρόλογος (Β΄ Έκδοση)
Πρόλογος (Α΄ Έκδοση)
Αντικείμενο του έργου (Β΄ Έκδοση)
Αντικείμενο του έργου (Α΄ Έκδοση)
Εισαγωγικό Σημείωμα (Α΄ και Β΄ Έκδοση)
Κεφάλαιο Πρώτο Ζητήματα δικαιοδοσίας
Κεφάλαιο Δεύτερο Περιπτωσιολογία Διοικητικών Διαφορών
Κεφάλαιο Τρίτο Δικονομικά Ζητήματα (ΠΔ 18/1989)
Κεφάλαιο Τέταρτο Υπαλληλική Προσφυγή
Κεφάλαιο Πέμπτο Αίτηση Ακυρώσεως
Κεφάλαιο Έκτο Αίτηση Διορθώσεως - Ερμηνείας  Τριτανακοπή (ΠΔ 18/1989)
Κεφάλαιο Έβδομο Έφεση (ΠΔ 18/1989)
Κεφάλαιο Όγδοο Δικαστικά δαπανήματα (ΠΔ 18/1989)
Κεφάλαιο Ένατο Αίτηση αναιρέσεως
Κεφάλαιο Δέκατο Προσωρινή δικαστική προστασία (ΠΔ 18/1989)
Κεφάλαιο Ενδέκατο Αρμοδιότητα ΤΔΔ
Κεφάλαιο Δωδέκατο Δικονομικά ζητήματα (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο Προσφυγή
Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο Αγωγή
Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο Ένδικα μέσα - Εισαγωγικά (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο Ένδικα μέσα - Έφεση (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο Λοιπά ένδικα μέσα (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο Απόδειξη (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
Κεφάλαιο Εικοστό Ανακοπή εκτελέσεως (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο Προσωρινή δικαστική προστασία (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Εικοστό Δεύτερο Δικαστικά δαπανήματα (ΚΔΔ)
Κεφάλαιο Εικοστό Τρίτο Χαρακτηριστικά - Έννομες συνέπειες δικαστικής αποφάσεως
Κεφάλαιο Εικοστό Τέταρτο Αίτηση επιτάχυνσης
Κεφάλαιο Εικοστό Πέμπτο Πρότυπη - Πιλοτική δίκη
Κεφάλαιο Εικοστό Έκτο Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας μιας δίκης
Κεφάλαιο Εικοστό Έβδομο Δικονομικά ζητήματα στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων
H 2η εμπλουτισμένη έκδοση του έργου Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» περιλαμβάνει 231 πρακτικά που καλύπτουν όλα τα ζητήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των τδδ. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από την παράθεση των εφαρμοζόμενων διατάξεων και της όλως σύγχρονης νομολογίας, ώστε οι λύσεις να συνάδουν απόλυτα με την πρακτική αντιμετώπιση των αναφυόμενων σχετικών ζητημάτων από τα αρμόδια δικαστήρια. Το έργο απευθύνεται στους σπουδαστές των νομικών σχολών, στους υποψηφίους για τις εξετάσεις των δικηγόρων αλλά και για τις εξετάσεις της ΕΣΔΙ, ενώ τυγχάνει εξίσου χρήσιμο και για τους δικηγόρους της πράξης.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη