Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόλογος 4ης έκδοσης
Πρόλογος 3ης έκδοσης
Πρόλογος 2ης έκδοσης
Πρόλογος 1ης έκδοσης
Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΦΥΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αλφαβητικό ευρετήριο
Ο πρώτος τόμος του έργου «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αφορά στο θεσμικό δίκαιο. Πραγματεύεται την εννοιολογική οριοθέτηση του Δικαίου της Ε.Ε., τη φύση, τη δομή και τις αρμοδιότητές της και προσεγγίζει την Ε.Ε. υπό τη σκοπιά της θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της, ιδίως μέσω της ανάλυσης των οργάνων και του ρόλου τους, των βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της, των πηγών δικαίου, καθώς και του συστήματος ένδικης προστασίας. Το έργο, μαζί με τον δεύτερο τόμο αποτελεί πλήρες και εύχρηστο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του ευρωπαϊκού δικαίου.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη