Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενετικοί πόροι, παραδοσιακή γνώση και επίπεδα διακυβέρνησης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Το ρυθμιστικό πλαίσιο των γενετικών πόρων στο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του περιβάλλοντος
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ανατομία των πυλώνων ένταξης των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος και τα εγειρόμενα νομικά ζητήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρχές νομικής μεταχείρισης και ρύθμισης των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος: Υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος ΠΚΟ, προβλήματα εφαρμογής και πορεία προς το μέλλον
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Η μονογραφία προσεγγίζει κριτικά τη θέση των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος με δίαυλο: τη νομική τους έννοια, το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο, τους θεσμούς, τα καινοτόμα εργαλεία-μηχανισμούς, τα επίπεδα διακυβέρνησης και τους εμπλεκόμενους στην έρευνα και αξιοποίησή τους. Απευθύνεται στον νομικό κόσμο, στη διοίκηση, στους χρήστες και παρόχους γενετικών πόρων (πανεπιστήμια / ερευνητικά κέντρα, τράπεζες γενετικού υλικού, εταιρείες που ασχολούνται με αγροτικά, φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα, βιοτεχνολογία, βιοενέργεια, τρόφιμα, καλλυντικά, κ.ά.). Φιλοδοξεί να συμβάλει στη συζήτηση για την αξιοποίηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας, χώρας-παρόχου τέτοιων πόρων, λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας και του μεγάλου ενδημισμού της.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη