Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ
Πρόλογος 2ης έκδοσης
Πρόλογος 1ης έκδοσης
Κυριότερες συντομογραφίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Οι γενικές διατάξεις των ειδικών διαδικασιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Περιουσιακές διαφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Διαταγές
Eνιαίο αλφαβητικό ευρετήριο

Στη 2η έκδοση του έργου Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ διατηρήθηκε η αρχική δομή του, ακολουθείται δηλαδή και εδώ ο τρόπος διάρθρωσης των ειδικών διαδικασιών στον ΚΠολΔ, ενώ, ταυτόχρονα, αυτή εμπλουτίστηκε με βάση τη νεότερη βιβλιογραφία/αρθρογραφία, καθώς και την πλέον πρόσφατη νομολογία δικαστηρίων όλων των βαθμίδων προς τον σκοπό ανάδειξης και επίλυσης σημαντικών πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους νομικούς της πράξης που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κλάδο της πολιτικής δικονομίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη