Οι Προθεσμίες στην Πολιτική Δίκη
Πρόλογος
Κυριότερες συντομογραφίες
Γενική βιβλιογραφία
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
VI. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
VII. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
VIIΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Αλφαβητικό ευρετήριο

Στο έργο «Οι Προθεσμίες στην Πολιτική Δίκη» καταγράφονται και αναλύονται όλες οι διατάξεις του ΚΠολΔ, στις οποίες γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε χρόνο. Ακολουθώντας κατά βάση τη δομή και θεματολογία του ΚΠολΔ, οι συγγραφείς, σε κάθε επιμέρους κεφάλαιο, παραθέτουν διαδοχικά, σε γκρι πλαίσιο, τις σχετικές με προθεσμίες διατάξεις και κάτω από αυτές τα ερμηνευτικά τους σχόλια. Η παράθεση, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, χρονοδιαγραμμάτων ελέγχου ενεργειών και το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε συνδυασμό με την άρτια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση καθιστούν το έργο ένα απαραίτητο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη