Διαχρονικό Ποινικό Δίκαιο
Πρόλογος
Συντομογραφίες
ΜΕΡΟΣ Α΄ Ζητήματα διαχρονικού δικαίου που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα
ΜΕΡΟΣ Β΄ Ζητήματα διαχρονικού δικαίου που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο
Το έργο «Διαχρονικό Ποινικό Δίκαιο» πραγματεύεται ζητήματα διαχρονικού δικαίου που προκύπτουν από την ταυτόχρονη θέση σε ισχύ των νέων ΠΚ και ΚΠΔ. Επιχειρείται να προσεγγιστούν δογματικά τα χρονικά όρια των διατάξεων ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου και να καταγραφούν οι άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να επιλύονται τα ανακύπτοντα ζητήματα. Επιπλέον, επιχειρείται εφαρμογή σε ευρύ κύκλο επιμέρους προβληματικών, οι οποίες απασχολούν τόσο τον θεωρητικό διάλογο όσο και τη νομολογιακή πράξη. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο (φοιτητές, δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, θεωρητικούς).
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη