Η Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Πρόλογος
Κυριότερες συντομογραφίες
Εισαγωγή
Πρώτο Μέρος ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΔΝΤ)
Μέρος Δεύτερο ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΔΝΤ
Μέρος Τρίτο ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΔΝΤ
Επίλογος
Πίνακας Παραπεμπομένων Επιστημονικών Έργων
Αλφαβητικό ευρετήριο
ο έργο «Η Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» προσεγγίζει κριτικά το νομικό σύστημα του ΔΝΤ, τις αρχές που διέπουν την ένταξη σε αυτό, καθώς και τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τις εξωτερικές αρμοδιότητες της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη σε σχέση με το ΔΝΤ. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για νομικούς και ερευνητές που ασχολούνται εν γένει με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του ΔΝΤ.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη