Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος Qualex – πλατφόρμα νομικού περιεχομένου(www.qualex.gr) (εφεξής «Qualex») με το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των υπηρεσιών και του λογισμικού που παρέχονται σε αυτόν και/ή δια αυτού παρέχεται ανήκει και είναι διαθέσιμος αποκλειστικά από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ AEETE (εφεξής «Πάροχος»), με αριθμό ΓΕΜΗ 084700102000.

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (συνδρομητές) με τη χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης κατόπιν ειδικής σύμβασης.

Οι υπόλοιπες σελίδες του ιστότοπου/πλατφόρμας και μέρος του περιεχομένου που ο Πάροχος έχει επιλέξει να διαθέτει ελεύθερα είναι διαθέσιμες σε επισκέπτες/χρήστες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, διαφορετικά οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Η δομή της Ιστοσελίδας και όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οπτικοακουστικά έργα, φωνογραφήματα (π.χ. podcasts), οι απεικονίσεις, τα σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα γραφικά, σήματα, εικόνες, ήχοι ή μηνύματα οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται στον Ιστότοπο (εφεξής "το Περιεχόμενο") δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή εξαχθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του παρόχου.

β. Το όνομα χώρου (domain name) «www.qualex.gr» είναι νόμιμα καταχωρισμένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «Qualex» νόμιμα κατοχυρωμένο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ < TDM-RESERVATION: 1>

Η Qualex αντιτίθεται σε όλες τις εργασίες συλλογής και εξόρυξης δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 21Α του ν.2121/1993. Η παρούσα αντίρρηση καλύπτει το σύνολο της Ιστοσελίδας και το Περιεχόμενο στο οποίο παρέχει πρόσβαση. Συνεπώς, όλες οι διαδικασίες συλλογής και αναζήτησης περιεχομένου και δεδομένων του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων συσκευών συλλογής δεδομένων, συνιστούν παράνομες πράξεις παραποίησης, εκτός εάν ληφθεί ειδική, έγγραφη άδεια από την Qualex. Δεδομένου ότι το άρθρο 21Β του ν.2121/1993 ορίζει ότι ο ως άνω περιορισμός της  χρήσης του περιεχομένου ιστότοπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάλληλο μέσο, η απουσία μεταδεδομένων που σχετίζονται με τον δικτυακό τόπο, τους καταλόγους του δικτυακού τόπου και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επηρεάζει την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της χρήσης που εκφράζεται στους εν λόγω γενικούς όρους χρήσης. Για να είναι ευκολότερη η ανάγνωση αυτού του δικαιώματος περιορισμού από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη συσκευή συλλογής δεδομένων, η εναντίωση αυτή εκφράζεται στον κώδικα της ιστοσελίδας με μηχαναγνώσιμο τρόπο.

 
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 
Η Qualex, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος (www.qualex.gr), καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, είναι ελεύθερα πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία ιών ή άλλων επιζήμιων συστατικών.
 
Η Qualex διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο ελεύθερο περιεχόμενο με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες
εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.
 
Οι επισκέπτες / χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του Παρόχου στην περίπτωση αυτή.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Qualex δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.
 
Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και από τις τυχόν σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.
 
Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ, www.eodid.org). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.
 

Επιπρόσθετοι Όροι Χρήσης για την Υπηρεσία Αυτόματης ΑνανέωσηςΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ QUALEX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

1. Για την παροχή της Qualex με αυτόματη ανανέωση δημιουργείται ατομικός λογαριασμός στην Qualex, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει εισάγει ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Ο χρήστης  μπορεί να εισέλθει με τα διαπιστευτήρια που έχει λάβει κατά την εγγραφή του στην Qualex και τα οποία θα χρησιμοποιεί προκειμένου να συνδεθεί στην Υπηρεσία μετά την ενεργοποίηση. Ο Συνδρομητής, επιπλέον, θα πρέπει να καταχωρίσει τα ζητούμενα ατομικά του στοιχεία και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και να καταχωρήσει στοιχεία έγκυρου μέσου πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα).
2. Κατά την εγγραφή στην Qualex με αυτόματη ανανέωση, ο Συνδρομητής θα πρέπει να κάνει «κλικ» στο αντίστοιχο πεδίο δηλώνοντας ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Qualex, της Πολιτικής Απορρήτου, καθώς και στο αντίστοιχο πεδίο.  
3. Ο Συνδρομητής δύναται να διαχειρίζεται τον λογαριασμό του μέσα από την ενότητα Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ στην ιστοσελίδα www.qualex.gr, και συγκεκριμένα να τροποποιεί τα στοιχεία του, να τροποποιεί το μέσο πληρωμής, να ακυρώνει την ενεργή Συνδρομή του ή να την ενεργοποιεί εκ νέου.

ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΤΗΣ QUALEX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

1. Με την επιτυχή εγγραφή του, ο Συνδρομητής, αποκτά πρόσβαση στην Qualex, υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους.
2. Δοκιμαστική Περίοδος: Σύμφωνα με την εκάστοτε διαθέσιμη προσφορά ή πολιτική της Qualex κατά την ημερομηνία εγγραφής, ο Συνδρομητής, κατόπιν επιτυχούς εγγραφής του, δύναται να λαμβάνει δωρεάν την Υπηρεσία για συγκεκριμένο, καθοριζόμενο από την Qualex, χρονικό διάστημα (Δοκιμαστική Περίοδος). Με τη χρήση της δωρεάν Δοκιμαστικής Περιόδου, ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της Qualex. Η Δοκιμαστική Περίοδος, εφόσον και για όσο διάστημα διατίθεται, μπορεί να παρασχεθεί σε Συνδρομητή μόνο μία και μοναδική φορά. Απαγορεύεται ρητώς, οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία κατατείνει σε προσπάθεια του Συνδρομητή να επωφεληθεί από την τυχόν διαθέσιμη Δοκιμαστική Περίοδο πάνω από μία φορά. Ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια διαδοχικής κατάργησης/απενεργοποίησης λογαριασμού και ανοίγματος νέου λογαριασμού προς το σκοπό αποκόμισης ωφέλειας του Συνδρομητή από διατιθέμενη Δοκιμαστική Περίοδο. Προς έλεγχο και αποφυγή τέτοιων καταχρηστικών ενεργειών, ο Πάροχος διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα τερματισμού διάθεσης/προσφοράς του δικαιώματος δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου ή και περιορισμού διάρκειάς της κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια. Επίσης ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει μη διαθέσιμη την ως άνω παροχή σε συγκεκριμένο Συνδρομητή (ή να περιορίσει ή τερματίσει ως προς αυτόν τη Δοκιμαστική Περίοδο) στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις αντισυμβατικής ή/και καταχρηστικής συμπεριφοράς του Συνδρομητή κατά τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.
3. Μετά τη λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου (και υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής δεν έχει απενεργοποιήσει την Qualex εντός της Δοκιμαστικής Περιόδου) ή, εφόσον δεν διατίθεται δοκιμαστική περίοδος, κατά την ημερομηνία εγγραφής, ο Πάροχος θα πραγματοποιήσει, μέσω του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής και χωρίς ανάγκη περαιτέρω παρέμβασης του Συνδρομητή για την εκτέλεση της χρέωσης αυτής, την πρώτη χρέωση του Συνδρομητή, η οποία θα καλύπτει την προβλεπόμενη από τη συνδρομή περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία χρέωσης και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα ή έτους (Περίοδος Χρέωσης) με βάση τη συνδρομή. Η ίδια διαδικασία χρέωσης θα επαναλαμβάνεται αυτομάτως, κάθε μήνα ή έτος, σε εκείνη την ημέρα του μήνα αυτού που συμπίπτει με την ημέρα πρώτης χρέωσης και θα καλύπτει την αντίστοιχη επόμενη Περίοδο Χρέωσης, εκτός εάν έχει οριστεί Απενεργοποίηση της Υπηρεσίας.
4. Η πάγια μηνιαία ή ετήσια χρέωση του Συνδρομητή από τον Πάροχο περιλαμβάνει τη συνδρομή και τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α που επιβαρύνουν τον Συνδρομητή. Τυχόν χρεώσεις τρίτων (π.χ. χρεώσεις δεδομένων οποιουδήποτε παρόχου για την Υπηρεσία ή άλλων πακέτων για τη χρήση και την εγκατάσταση της Εφαρμογής) καταβάλλονται σε αυτούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική τους.
5. Ο Συνδρομητής, με την εγγραφή του, εξουσιοδοτεί τον Πάροχο να χρεώνει το κόστος συνδρομής με βάση τα εκάστοτε χαρακτηριστικά αυτής, σύμφωνα με τον επιλεγόμενο από τον Συνδρομητή τρόπο πληρωμής.
6. Ο Συνδρομητής διατηρεί σε μόνιμη και σταθερή βάση τη δυνατότητα να πληροφορείται για τις χρεώσεις και πληρωμές που έχουν διενεργηθεί, την ημερομηνία λήξης της Δοκιμαστικής Περιόδου, καθώς και τη λήξη του κύκλου τιμολόγησης και κατ’ επέκτασιν και της επόμενης ημερομηνίας χρέωσης, στον διαδικτυακό τόπο www.qualex.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ».
7. Μέσω του συνδέσμου «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ» ο Συνδρομητής δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τον τρόπο πληρωμής.
8. Εάν η πληρωμή της συνδρομής δεν λάβει χώρα εγκαίρως και προσηκόντως για οποιοδήποτε λόγο ή/και σε περίπτωση που η χρέωση της κάρτας δεν καταστεί δυνατή, ο Πάροχος αναστέλλει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Qualex.
9. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης για την Qualex ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Συνδρομητής θα ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, η οποία θα αποκτά ισχύ για την επόμενη Περίοδο Χρέωσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Η Qualex παύει να διατίθεται στον Συνδρομητή, σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιστάσεις, κατά τις οποίες ισχύουν, ως προς την παύση της υπηρεσίας και την χρέωση του Συνδρομητή οι κάτωθι όροι:
(α) Απενεργοποίηση της Qualex εκ μέρους του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής δύναται να απενεργοποιήσει την Qualex, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή άλλη επιβάρυνση απενεργοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται ότι ο Συνδρομητής θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στην Qualex έως την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Χρέωσης (μηνιαίας ή ετήσιας) για την οποία έχει ήδη λάβει χώρα η αμέσως προηγούμενη χρέωσή του και τα αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος απενεργοποίησης της Qualex από τον Συνδρομητή επέρχονται μετά την πάροδο της προπληρωμένης διάρκειας χρήσης (μηνιαίας ή ετήσιας), συνεπώς σε περίπτωση ετήσιας συνδρομής εξακολουθεί να οφείλεται το αρχικώς συμφωνηθέν ποσό της συνδρομής. Κατά την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Χρέωσης, ο λογαριασμός χρήστη απενεργοποιείται και ουδεμία περαιτέρω χρέωση του Συνδρομητή θα λαμβάνει χώρα. Για την άσκηση του δικαιώματος απενεργοποίησης, ο Συνδρομητής πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του στη σελίδα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ» και να επιλέξει την εκεί προβλεπόμενη δυνατότητα απενεργοποίησης. Εφίσταται η προσοχή του Συνδρομητή ως προς το γεγονός ότι τυχόν διαγραφή της εφαρμογής της Qualex από τη συσκευή του Συνδρομητή δεν επιφέρει απενεργοποίησή της.
(β) Απενεργοποίηση της Qualex με πρωτοβουλία του Παρόχου λόγω παραβίασης των όρων της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, η Qualex διακόπτεται και ο Συνδρομητής ενημερώνεται την ίδια ημέρα. Το ποσό συνδρομής που έχει προπληρωθεί δεν επιστρέφεται, αλλά παρακρατείται από τον Πάροχο ως ποινική ρήτρα για την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Συνδρομητή (η οποία με το παρόν συμφωνείται ως εύλογη και δίκαιη) με την επιφύλαξη του Παρόχου για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που τυχόν υπέστη ο Πάροχος από την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Συνδρομητή.
(γ) Εάν κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου χρόνου συνδρομής υπάρξει αδυναμία εκτέλεσης της Αυτόματης Πληρωμής της Qualex λόγω οποιουδήποτε προβλήματος στο δηλωμένο μέσο πληρωμής που έχει οριστεί (λήξη κάρτας, απόρριψη από την τράπεζα, μη επαρκές διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο κλπ.), ο Συνδρομητής θα ενημερώνεται αμέσως μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθούν οι συνθήκες που εμποδίζουν την εξόφληση του λογαριασμού. Στην περίπτωση που η διαδικασία πληρωμής δεν ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Qualex απενεργοποιείται ενώ το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της συνδρομής ποσό, παραμένει απαιτητό.