Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος Qualex – πλατφόρμα νομικού περιεχομένου(www.qualex.gr) (εφεξής «Qualex») με το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των υπηρεσιών και του λογισμικού που παρέχονται σε αυτόν και/ή δια αυτού παρέχεται ανήκει και είναι διαθέσιμος αποκλειστικά από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ (εφεξής «Πάροχος»), με αριθμό ΓΕΜΗ 084700102000.
 
Η πρόσβαση στο περιεχόμενο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (συνδρομητές) με τη χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης κατόπιν ειδικής σύμβασης.
 
Οι υπόλοιπες σελίδες του ιστότοπου/πλατφόρμας και μέρος του περιεχομένου που ο πάροχος έχει επιλέξει να διαθέτει ελεύθερα είναι διαθέσιμες σε επισκέπτες/χρήστες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις τους οποίους οι επισκέπτες / χρήστες των σελίδων καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, διαφορετικά οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.
 
Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 
α. Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των μεταδεδομένων και των εργαλείων που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο www.qualex.gr, ο σχεδιασμός αυτού, , τα σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία, ανήκουν αποκλειστικά στον πάροχο υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.
 
β. Το όνομα χώρου (domain name) «www.qualex.gr» είναι νόμιμα καταχωρισμένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «Qualex» νόμιμα κατοχυρωμένο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
 
 γ. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Παρόχου η οποιαδήποτε χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή για εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ως άνω δικτυακού τόπου.
 
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 
Η Qualex, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος (www. qualex.org), καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, είναι ελεύθερα πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία ιών ή άλλων επιζήμιων συστατικών.
 
Η Qualex διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο ελεύθερο περιεχόμενο με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες
εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.
 
Οι επισκέπτες / χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του Παρόχου στην περίπτωση αυτή.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
 
Η Qualex δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.
 
Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και από τις τυχόν σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.
 
Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ, www.eodid.org ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.