Νομοθεσία

Στόχος της Qualex είναι η πλήρης κωδικοποίηση του συνόλου της ελληνικής νομοθεσίας στην ισχύουσα και σε κάθε προϊσχύσασα έκδοσή της για την πλήρη νομοθετική κάλυψη οποιουδήποτε θέματος, ανεξαρτήτως κλάδου δικαίου.   

Η Qualex περιέχει νομοθετήματα από τα ΦΕΚ Α΄, Β΄, Δ΄ και ΑΑΠ, πλήρως κωδικοποιημένα και διασυνδεδεμένα.  

Το περιεχόμενο της νομοθεσίας έχει αντληθεί από την πρωτότυπη πηγή προέλευσής της, εν προκειμένω το εθνικό τυπογραφείο. Η επεξεργασία των πληροφοριών νομοθεσίας πραγματοποιείται με βάση εξελιγμένες τεχνικές ηλεκτρονικής κωδικοποίησης  που παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίασης των νομοθετικών μεταβολών και της εκάστοτε ισχύουσας μορφής κάθε νομοθετήματος. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να βλέπει κάθε άρθρο σε όλες τις προϊσχύουσες μορφές του αλλά και τις σχετικές με την κάθε αντίστοιχη μορφή του πληροφορίες, όπως ενδεικτικά νομολογία που εφαρμόζει το άρθρο όπως ίσχυε τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

Η νομοθεσία εμπλουτίζεται καθημερινά και  άμεσα από την Επιστημονική Ομάδα της Qualex με το νέο περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα ΦΕΚ Α΄, Β΄ και Δ΄, με την άμεση ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρουν τα νέα  νομοθετήματα στα υφιστάμενα, καθώς και σημαντική ύλη παρελθόντων ετών.