Διοικητικά Έγγραφα

Μια ακόμα καινοτομία της Qualex, που προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία στην καθημερινότητα των χρηστών, μέσω της συγκέντρωσης κάθε Διοικητικού εγγράφου που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε νομικής ενέργειας και διαδικασίας.

Η Qualex περιλαμβάνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, από τις πρωτότυπες πηγές, σε περισσότερα από 38.000 διοικητικά έγγραφα (Εγκυκλίους, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες ανεξάρτητων αρχών, αποφάσεις ΔΕΔ, ΑΕΠΠ, Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Πρακτικά επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων του ΣτΕ, έγγραφα και αποφάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ) που έχουν διασυνδεθεί με το υπόλοιπο περιεχόμενό της.

Το εύρος και η επικαιροποίηση των Διοικητικών εγγράφων εμπλουτίζεται συνεχώς σε καθημερινή βάση.