Κείμενο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 4997/2022 («Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις») καθορίζονται από 1.1.2023 τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, αναφορικώς με τις συνεισπραττόμενες κρατήσεις υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών του πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης). Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:
«Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ΝΔ 2961/1954, περί πόρων της ΔΥΠΑ, σε ποσοστό 2,40% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και κατά 1,2% στον εργαζόμενο,
β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του Ν 1836/1989, περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό 0,15% επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,
γ) εισφορά της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν 4144/2013, περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό 0,16% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον εργαζόμενο και
δ) εισφορά της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν 4144/2013, σε ποσοστό 0,35%) επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζόμενου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) του άρθρου 3 του Ν 678/1977 και της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 7 του Ν 3144/2003».
Σελ. 426ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1.1.2023
Κλάδοι ασφάλισης
(διατάξεις Ν 4670/2020)
Εισφορές
εργοδότη %
Εισφορές
ασφαλισμένου %
Σύνολα
Εισφορών %
1. Κύρια σύνταξη (άρθρο 34, Ν 4670/2020)
13,33
6,67
20,00
2. Επικουρική ασφάλιση (άρθρο 45, Ν 4670/2020)
3,00
3,00
6,00
3. Υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 37, Ν 4670/2020)
- Παροχές σε είδος
4,30
2,15
6,45
- Παροχές σε χρήμα
0,25
0,40
0,65
4. Συνεισπραττόμενες:
- Κλάδος ανεργίας
1,20
1,20
2,40
- Λογαριασμός Προστασίας Εργαζομένων από Αφερεγγυότητα Εργοδότη (Ν 1836/1989)
0,15
-----
0,15
- Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
0,06
0,10
0,16
- ΟΕΕ (Εργατική Εστία)
-----
0,35
0,35
Σύνολα
22,29
13,87
36,16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1.1.2023
Ειδικές εισφορές
Εισφορές
εργοδότη %
Εισφορές
ασφαλισμένου %
Σύνολα
Εισφορών %
1. Επαγγελματικού κινδύνου (ΕΚ)
1,00
-----
1,00
2. Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ)
- Κύρια ασφάλιση
1,40
2,20
3,60
- Επικουρική ασφάλιση
0,75
1,25
2,00
3. Εργαζομένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες του Ν 4075/12
- Κύρια ασφάλιση
2,70
4,30
7,00
- Επικουρική ασφάλιση
2,00
1,00
3,00
Α. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών:
Από 1.1.2023 το όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 7.126,94 ευρώ (Απόφαση Δ. 15/Δ΄/9801/2023, του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
Β. Αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/2023)
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β, του άρθρου 37, του ΑΝ 1846/1951, όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του Ν 2972/2001 και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), σας γνωστοποιούμε τα ισχύοντα, από 1.1.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (ΤΗ) των ασφαλιστικών κλάσεων του ΕΦΚΑ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του ΕΦΚΑ κατά 7,75% (βλέπε: 126331/28.12.2022 ΚΥΑ, Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ), καθώς και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023, των εργαζόμενων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές.