Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η επίδραση της αναγκαστικής εκποίησης μισθωμένου ακινήτου στη σύμβαση μισθώσεως και, ειδικότερα, η έννομη θέση του υπερθεματιστή ως νέου κυρίου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται και οριοθετείται το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής των σχετικώς εφαρμοζόμενων κανόνων δικαίου (άρ. 614 επ. ΑΚ, 1009 και 997 § 1 ΚΠολΔ), ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος του υπερθεματιστή για καταγγελία της μισθωτικής συμβάσεως. Περαιτέρω, εξετάζονται και ειδικότερα ζητήματα, όπως το εύρος των εννοιών της «άσκησης επιχείρησης» και της «κατοικίας» στο άρ. 1009 ΚΠολΔ, η έννομη σημασία της συμφωνηθείσας και πραγματικής χρήσης του μισθίου στην εφαρμογή του ίδιου άρθρου, τα ισχύοντα επί αγρομίσθωσης και οι βασικές νομικές δυνατότητες άμυνας του μισθωτή επί τυχόν επισπευδόμενης αποβολής του από το μίσθιο.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων