Περίληψη

Η μελέτη εστιάζει στον πρώτο πυλώνα του ESG, δηλαδή το περιβάλλον, ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και παράμετρο λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Αναλύει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει τον SFDR, τον Κανονισμό Ταξονομίας, τον Κανονισμό Benchmarks, καθώς και τη νέα Οδηγία CSRD και την CSDDD. Αναφέρεται επίσης σε ορισμένα σημαντικά νομικά μέσα του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, αναφέρεται στις αγορές άνθρακα και στα πράσινα ομόλογα.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων