Περίληψη

Στη γνωμοδότησή της η συγγραφέας εξετάζει τη δυνατότητα μείωσης του ανταλλάγματος στη μεικτή σύμβαση της παραχώρησης χρήσης με μεταβλητό αντάλλαγμα, λόγω έκτακτων συνθηκών. Ερευνάται η σημασία και η προϊστορία της ΑΚ 388, οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες εφαρμογής της, ενώ διερευνάται η σχέση μεταξύ της ΑΚ 388 και της ΑΚ 288. Λόγω της φύσης του κυμαινόμενου ανταλλάγματος, δεν εφαρμόζεται η ΑΚ 388, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. Επίσης η ΑΚ 288 επιβάλλει το μη μηδενισμό του ανταλλάγματος αυτού, κάτι που είναι σύμφωνο και με την αρχή της αναλογικότητας.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων