Περίληψη

Η Towercast αποτελεί μία από τις λίγες υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να αποφανθεί το Δικαστήριο της Ένωσης μέσα από το μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής σχετικά με τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι επιτρέπεται σε εθνική αρχή ανταγωνισμού να εξετάζει υπό το πρίσμα του άρθρου 102 ΣΛΕΕ αν συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης πράξη συγκέντρωσης η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 139/2004 ούτε σε εθνικό πλαίσιο προκαταρκτικού ελέγχου. Αν και ο ενωσιακός έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων διαφοροποιείται τόσο από άποψη ουσίας από την αξιολόγηση των αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών όσο και σε επίπεδο διαδικασίας, τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ, ως διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου και μάλιστα αμέσου εφαρμογής και αποτελέσματος, μπορούν να αποτελέσουν τη νομική βάση για ένα εκ των υστέρων έλεγχο μίας αναδιάρθρωσης οικονομικών φορέων επιζήμιας για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Ο περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της απόφασης του ΔΕΕ προς εγγύηση της ασφάλειας δικαίου δεν έγινε δεκτός και η συγκεκριμένη νομολογία ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω πτυχές του ευρύτερου ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων