Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ12/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή Αρχή) σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα Μέλη παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα εξής:
Προεδρεύων: Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αναπλ. Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
Μέλη: Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια, Ελένη Σταθοπούλου, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Μαρία-Χριστίνα Καξιρή (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης), καθώς και εκπρόσωποι της αιτούσας Υπηρεσίας (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των Μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
**********************
Με το από 15.07.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (αρ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 4112/15.07.2021) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών έχει ως εξής:
«Αριθ…………../ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005).
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
8. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).
9. Το άρθρο 37 του νόμου ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
10. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις των άρθρων 270 έως 281 του ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως του άρθρου 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Το ΦΕΚ 931/07-11-2020 για τον διορισμό στη θέση Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
14. Την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (Σ.Α.Α.).
15. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των έργων που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων.
16. Την αναγκαιότητα προσδιορισμού του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας, προσαρμοσμένο στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και διαφάνεια στη διαχείρισή τους, καθώς και η μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.
17. Την υπ’ αριθ. ……../2021 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204).
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.).
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας ρυθμίζουν τη διαδικασία κατάρτισης και διατήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τη λειτουργία του καταλόγου αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προς τους εγγεγραμμένους σε αυτούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.) και των αναθετουσών αρχών στους φορείς υλοποίησης των έργων του Σ.Α.Α. καθώς και στα Υπουργεία τα οποία εποπτεύουν την υλοποίηση των έργων του Σ.Α.Α.
Ειδικότερα ρυθμίζονται τα κάτωθι:
- οι διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο,
- οι κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου,
- άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 2
Δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών
1. Η Ε.Υ.Σ.Τ.Α. καθώς και οι λοιπές αναθέτουσες αρχές όπως έχουν οριστεί ανωτέρω δύνανται για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας να καταρτίζουν κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορίες ενεργειών, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας και θα εξειδικεύονται περαιτέρω στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται είτε να καταρτίζουν δικό τους κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο της Ε.Υ.Σ.Τ.Α.. Στην τελευταία περίπτωση, για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην Ε.Υ.Σ.Τ.Α., με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου της.
3. Η Ε.Υ.Σ.Τ.Α. και οι λοιπές αναθέτουσες αρχές δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν τον κατάλογο που συγκροτείται από την Ε.Υ.Σ.Σ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α., με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου της.
4. Για τη δημιουργία καταλόγου κατά τα ανωτέρω, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Υ.Σ.Τ.Α. ή του Φ.Υ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο κατάλογο. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή έως τις 30.06.2026.
5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Σ.Τ.Α. ή στην περίπτωση άλλων Φ.Υ. από το αρμόδιο, σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο, όργανο. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχους υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
6. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της πρόσκλησης, θα δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.
7. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται ανά δυο έτη, τον μήνα Ιανουάριο, να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
8. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 3 που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.
9. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 3 του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των δύο ετών, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.
Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο Περιεχόμενο Πρόσκλησης.
1. Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν κατ’ ελάχιστον να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία:
I. Την επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
II. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:
- τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α και β του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
III. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο δύναται να περιλαμβάνει και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα για:
- τη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/ 2106,
- το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
- τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2106,
- την δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2106,
- το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2106,
- το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
- τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.
Σημειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
IV. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.
V. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.
Ενδεικτικά: την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.). την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
VI. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016:
- το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.
Για όλα τα ανωτέρω, δύναται να ζητείται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 της παρούσας και πρέπει να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 4
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας.
1. Οι διαδικασίες ανάθεσης μέσω καταλόγου του παρόντος άρθρου αφορούν σε συμβάσεις, με προϋπολογισμό ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α΄, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά στο παράρτημα της παρούσας.
2. Για συμβάσεις προϋπολογισμού από 30.001 ευρώ έως και 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: H Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από 60.001 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 100.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριμένο κωδικό CPV του άρθρου 23 του Ν. 4412/2016. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
4. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησής τους.
5. Στην προκείμενη περίπτωση συμβάσεων με τον ως άνω προϋπολογισμό θα συγκροτείται σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.
6. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ανά αναθέτουσα αρχή.
7. Η δημιουργία και διατήρηση του καταλόγου, μέσω δημοσιοποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας καθώς και η ανάθεση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν την υποχρέωση δημοσιότητας.
8. Οι διαδικασίες ανάθεσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στη Διαύγεια. Για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, με προϋπολογισμού ύψους 10.000-30.000 ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 και 119 παρ. 6 του ν. 4412/2016 το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης.
Άρθρο 5
Διαδικασία Ενστάσεων
1. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 3 δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι διάφορα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ή της επιτροπής διαγωνισμού. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 6
Εκ των υστέρων δημοσιότητα
Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.
Άρθρο 7
Τελικές ρυθμίσεις
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, ισχύει ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α.1 Εξοπλισμός Γραφείων
Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
Α.3 Έντυπα βιβλία κ.λπ.
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.1 Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού
Β.2 Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών
Β.3 Υπηρεσίες Συμβούλων
Β.4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία
Β.5 Έλεγχοι
Β.6 Οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων - συσκέψεων
Β.7 Εκπαίδευση του Προσωπικού
Αθήνα, …….. Ιουλίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ»
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […..] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής."
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ιδίως:
Άρθρο 73 «Λόγοι αποκλεισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται:
α) στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή β) στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περ. β’ της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 και στην παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9.
9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί χρέη Προέδρου, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου εδαφίου του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωμοδότηση, οι προϋποθέσεις εξέτασης και επανεξέτασης επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν και για τα οποία έχει ήδη εκδώσει γνώμη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 8.
10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.».
Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση
[….] 3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη [….]
Άρθρο 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη»
1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατά την έννοια του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ, μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό της εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριμένο κωδικό CPV του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παρ. 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. [Καταργήθηκε]
6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, με τη διαδικασία των άρθρων 118, περί απευθείας ανάθεσης, και 118Α, περί απευθείας ανάθεσης μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace), η σύναψη αυτών χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 118, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118.
9. Οι πληρωμές για τις δημόσιες συμβάσεις ενεργειών της παρ. 1, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 117Α, περί δημόσιων συμβάσεων ήσσονος αξίας, εκτελούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.
10. Τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκτιμώμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100,000) ευρώ ασκούνται από το αρμόδιο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας όργανο του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου.».
- Το άρθρο 79 «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» :
«1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και
γ) τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 84, περί περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης, που είτε εκκινούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί και υποβληθεί το ΕΕΕΣ, οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/και θ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 4, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς. [………]
Άρθρο 329 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη»
1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ, μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τoυ φυσικoύ αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριμένο κωδικό CPV του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παρ. 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. [Καταργήθηκε]
6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Σε περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 328, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης.
9. Οι πληρωμές για τις δημόσιες συμβάσεις ενεργειών της παρ. 1, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 327 Α, περί δημόσιων συμβάσεων ήσσονος αξίας, εκτελούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.
10. Τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκτιμώμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ασκούνται από το αρμόδιο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας όργανο του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου.».
2. Το άρθρο 271 «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.», σύμφωνα με το οποίο :
«1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών.
2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Υποστηρίζει και συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.
γ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
δ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
ε. Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ. Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.
4. Η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την 31η.3.2027.»
3. Ο ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’130) και ειδικότερα :
Άρθρο 195 «Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Προσθήκη άρθρου 280Α στον ν. 4738/2020»
Προστίθεται άρθρο 280Α στον ν. 4738/2020 (Α’ 207) ως εξής:
«Άρθρο 280Α
Τεχνική βοήθεια
1. Στο πλαίσιο και για τον σκοπό της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.), η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.) του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των έργων του Σ.Α.Α. και τα Υπουργεία που εποπτεύουν την υλοποίηση των ως άνω έργων, δύναται να προβαίνουν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σ.Α.Α..
2. Κατά την ανάθεση συμβάσεων οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας της παρ. 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά περίπτωση.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 119 και της παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση συμβάσεων ενέργειων τεχνικής βοήθειας της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλογικά η υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι φορείς υλοποίησης των έργων του Σ.Α.Α. και τα Υπουργεία που εποπτεύουν την υλοποίηση των ως άνω έργων δύνανται, για την ανάθεση συμβάσεων που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας της παρ. 1, είτε να καταρτίζουν δικό τους κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 2, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο που καταρτίζεται και τηρείται από την Ε.Υ.Σ.Τ.Α.. Στην τελευταία περίπτωση, για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην Ε.Υ.Σ.Τ.Α., με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου της.
5. Η Ε.Υ.Σ.Τ.Α. και οι λοιποί δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρ. 1 δύνανται, για την ανάθεση συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρ. 1, να χρησιμοποιούν τον κατάλογο που τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α., με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου της.»
4. Η υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β’ 677), «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
ΙV. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης.
Α. Δυνάμει του άρθρου 271 του ν. 4738/2020, συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.
Εν συνεχεία, με το άρθρο 195 του ν.4820/2021, προστέθηκε στον ως άνω νόμο (ν. 4738/2020) άρθρο 280Α, σύμφωνα με το οποίο, η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (εφεξής Ε.Υ.Σ.Τ.Α.), καθώς και οι φορείς υλοποίησης των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής Σ.Α.Α.) και τα Υπουργεία που εποπτεύουν την υλοποίηση των ως άνω έργων, δύνανται να προβαίνουν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σ.Α.Α.. Με το ίδιο άρθρο προβλέφθηκε ότι για την ανάθεση συμβάσεων για ενέργειες τεχνικής βοήθειας εφαρμόζονται τα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 και στην παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή προς τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να καθορίσει δι’ Αποφάσεώς του τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής αναδόχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Σημειωτέον, ότι βάσει της ανωτέρω εξουσιοδότησης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β’ 677), με την οποία καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και τήρησης Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών για ενέργειες τεχνικής βοήθειας των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία, βάσει ρητής πρόβλεψης του άρθρου 280Α του ν. 4820/2021 εφαρμόζεται αναλογικά και για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του Σ.Α.Α. έως την έκδοση της εξεταζόμενης με την παρούσα Υπουργικής Αποφάσεως.
Β. Το υπό εξέταση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ερείδεται, ως προεξετέθη, επί της παρεχόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 119 και την παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, εξουσιοδότησης, σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 280Α του ν. 4738/2020, ως τροποποιημένος ισχύει. Ειδικότερα, με αυτήν καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας, ήτοι : α) ο διαδικασίες εγγραφής των οικονομικών φορέων σε κατάλογο, β) οι κανόνες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και γ) άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.) και των λοιπών αναθετουσών αρχών στους φορείς υλοποίησης των έργων του Σ.Α.Α. καθώς και στα Υπουργεία τα οποία εποπτεύουν την υλοποίηση των έργων του Σ.Α.Α.
Επισημαίνεται ότι η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω εξουσιοδότηση περιορίζεται σε εξειδίκευση και καθορισμό των αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών, ενώ, κατά τα λοιπά εφαρμοστέοι είναι σε κάθε περίπτωση οι κανόνες που τίθενται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Στην περίπτωση δε, που στο πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση Απόφασης είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και αναθέτοντες φορείς, ως διαφαίνεται από την αναφορά στο προοίμιό της στο άρθρο 329 του ν. 4412/2016, τούτο θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς στο αντίστοιχο άρθρο.
Γ. Ως προς διαδικασία δημιουργίας καταλόγων και εγγραφής σε αυτούς, παρατηρούνται τα εξής :
Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 5 του άρθρου 2, «Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων». Ωστόσο, κατά την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3, «Για όλα τα ανωτέρω, δύναται να ζητείται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1985 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 της παρούσας και πρέπει να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης».
Επισημαίνεται συναφώς, ότι, στο βαθμό που αντί αποδεικτικών μέσων, ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (ΕΕΕΣ), πρόκειται για προκαταρκτική απόδειξη και όχι για απόδειξη, η οποία και λαμβάνει χώρα με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών μέσων προ της ανάθεσης ορισμένης σύμβασης. Ως εκ τούτου, προκειμένου η εγγραφή στον Κατάλογο να αποτελέσει τεκμήριο πλήρωσης των σχετικών όρων και κριτηρίων εκ μέρους των οικονομικών φορέων θα έπρεπε να ζητούνται και να ελέγχονται τα οικεία αποδεικτικά μέσα κατά το στάδιο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για την πληρότητα της ρύθμισης, θα πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις για την περίπτωση που, κατά το στάδιο ανάθεσης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν την μη συνδρομή στο πρόσωπό του λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κατά περίπτωση κριτηρίων επιλογής, κατά τα υπ’ αυτού δηλωθέντα. Κατά συνέπεια, οι σχετικές ρυθμίσεις των παρ. 5 άρθρου 2 και της περ. VI του άρθρου 3 θα πρέπει να αναδιατυπωθούν.
Δ. Ειδικά, ως προς τους όρους εγγραφής των οικονομικών φορέων σε κατάλογο, (άρθρο 3 εξεταζόμενου σχεδίου), παρατηρείται ότι η αναφορά στους υποχρεωτικούς και δυνητικούς λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, δεν ακολουθεί τη δομή και το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου, ως αυτό ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021 και, ως εκ τούτου, προτείνεται η ρητή παραπομπή σε αυτό, προς αποφυγή πιθανών αμφισημιών.
Αντίστοιχες αναφορές στα άρθρα 75 (κριτήρια επιλογής), 79 (ΕΕΕΣ) και 80 (Αποδεικτικά μέσα) του ν 4412/2016, κρίνεται σκόπιμο είτε να παραπέμπουν απευθείας στα εν λόγω άρθρα είτε να επαναλαμβάνουν επακριβώς τη διατύπωση των εν λόγω διατάξεων, καθώς οι λόγοι αποκλεισμού, τα κριτήρια επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα ορίζονται από τον νόμο και την οδηγία κατά τρόπο μη δεκτικό διαφοροποίησης, ενώ η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή διατηρεί τη δυνατότητα επιλογής και εξειδίκευσης των κατάλληλων κατά περίπτωση κριτηρίων επιλογής και των αντίστοιχων αποδεικτικών μέσων στην πρόσκληση εγγραφής στον κατάλογο.
Ε. Ως προς δε την ακολουθητέα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου, σημειώνονται τα ακόλουθα :
- Από τη γραμματική διατύπωση της υπό εξέταση ρύθμισης, φαίνεται πως η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω καταλόγου δεν καταλαμβάνει τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως 30.000 ευρώ.
- Δεδομένου ότι δεν εξειδικεύεται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (παρ. 5 άρθρου 4), σκόπιμη κρίνεται η παραπομπή στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, επίσης, ότι από τη γραμματική διατύπωση της πρόβλεψης «στην προκείμενη περίπτωση συμβάσεων με τον ως άνω προϋπολογισμό», δεν καθίσταται σαφές ποιες συμβάσεις αφορά, ήτοι εάν αφορά στις συμβάσεις μόνον της αμέσως προηγούμενης παραγράφου (3), εκτιμώμενης αξίας από 60.001 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, ή εάν καταλαμβάνει και τις συμβάσεις της παρ. 2, εκτιμώμενης αξίας από 30.001 έως 60.000 ευρώ.
- Η πρόβλεψη περί υπογραφής συμφωνητικού «από το ίδιο ως άνω όργανο» (παρ. 2 και 3 άρθρου 4) αφενός τίθεται εκ περισσού, αφετέρου δεν προσδιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το εν λόγω όργανο, καθώς δεν υφίσταται ουδεμία σχετική αναφορά στο εν λόγω άρθρο.
- Σε κάθε περίπτωση, η παράγραφος 3 του άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» του ν. 4412/2016, στην οποία ορίζεται ότι «η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους» εφαρμόζεται και στην ρυθμιζόμενη με το υπό εξέταση σχέδιο περίπτωση.
- Ως προς δε την προβλεπόμενη διαδικασία ενστάσεων (άρθρο 5), θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, ως τροποποιημένο με το άρθρο 55 του ν. 4281/2021 τίθεται σε ισχύ από 01.09.2021 (βλ. άρθρο 142 ν. 4281/2021), ορίζει ότι «2. Για τα ζητήματα έννομης προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 119, περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας: α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται το Βιβλίο IV, β) με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 1.». Κατά συνέπεια, προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου με ευθεία παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.
Στ. Σημειώνεται, τέλος ότι κρίνεται σκόπιμη η χρήση ενιαίας και δη της χρησιμοποιούμενης από τον ν 4412/2016 ορολογίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παρερμηνείας ή αμφισβητήσεων. Ενδεικτικά, προτείνεται η χρήση του όρου «οικονομικοί φορείς», η αποφυγή χρήσης του όρου «έργων» στην παρ. 5 του άρθρου 2, καθώς η διαφαινόμενη έννοια της διάταξης παραπέμπει σε συμβάσεις τεχνικής βοήθειας και όχι στις δημόσιες συμβάσεις έργων, ως αυτές ορίζονται στην περ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 και η χρήση του όρου «εκτιμώμενης αξίας» αντί «προϋπολογισμού».
Επισημαίνεται, επίσης, ότι το ακρωνύμιο Φ.Υ. εμφανίζεται το πρώτον στην παρ. 4 του άρθρου 2, χωρίς να έχει δοθεί ο ορισμός προηγουμένως ή σε άλλο σημείο του κειμένου. Το αυτό ισχύει και για το ακρωνύμιο Ε.Υ.Σ.Σ.Α. (παρ. 3 άρθρου 2). Επιπλέον, θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά της παρ. 1 του άρθρου 4 «κατά τις διατάξεις του Μέρους Α’», καθώς στο υπό εξέταση σχέδιο δεν περιλαμβάνεται Μέρος Α’. Τέλος, στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο του υπό εξέταση σχεδίου θα πρέπει να προστεθεί και το άρθρο 195 του ν. 4820/2021, δυνάμει του οποίου προστέθηκε το άρθρο 280Α στον ν. 4738/2020 (Α’ 207).
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. γγ του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και επισημάνσεις, κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης