Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ11/2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 22α Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
Εισηγητές: Γεράσιμος Ρηγάτος, Πληροφορικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – Προϊστάμενος του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν (άπαντες μέσω τηλεδιάσκεψης) οι εισηγητές Γεράσιμος Ρηγάτος και Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 57870/24.05.2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 25.05.2021 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3017, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» για την παροχή γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3017/25.05.2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο οι ως άνω Υπουργοί, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνουν στη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ, με βάση τις τροποποιηθείσες δυνάμει του ν. 4782/2021 διατάξεις. Συγκεκριμένα προβαίνουν στη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, στον δικτυακό τόπο τήρησής του, στη δομή, στο περιεχόμενο και στην πρόσβαση σε αυτό, στα επίπεδα διαβάθμισης, στη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, στα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία και έγγραφα, στο χρόνο καταχώρισης αυτών, στα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα συλλογής, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» έχει ως κάτωθι:
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις ως ισχύουν:
1.1 Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.2 Του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.3 Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.4 Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.5 Του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
1.6 Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
1.7 Του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
1.8 Του ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
1.9 Του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
1.10 Του ν. 4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
1.11 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
1.12 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (OJ L 119, 04.05.2016, p. 1)
1.13 Του π.δ. 25/2014 (Α ́44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».
1.14 Του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
1.15 Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.16 Του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.17 Του π.δ. 80/2019 (Α΄ 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού».
1.18 Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.19 Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.20 Του π.δ. 84/2019 (A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
1.21 Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2.2 Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β΄ 1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
2.3 Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β΄1876) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».
2.4 Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄401) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».
2.5 Την υπ΄ αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β΄1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.6 Την υπ’ αρ. Υ6/09.07.2019 (Β΄ 2902) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».
2.7 Την υπ’ αριθμ. 79595/30.07.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
2.8 Την υπ’ αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020/17.06.2020 (Β΄2425) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α ́44)».
2.9 Την υπ’ αριθμ. οικ. 60970 ΕΞ 2020/17.06.2020 (Β΄2425) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
2.10 Την υπ’ αριθμ. 14900/04.02.2021 (Β΄466) κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄147) με τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Την με αρ. …… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6 του ν. 4412/2016, περί μεθόδων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητα - Δικτυακός τόπος τήρησης ΚΗΜΔΗΣ
1. Αρμόδια για την λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών του είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Ο διαδικτυακός τόπος τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ είναι προσβάσιμος μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr.
Άρθρο 4
Επίπεδα διαβάθμισης και έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης
1. Το ΚΗΜΔΗΣ υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως κατωτέρω:
α) Απλοί Χρήστες ΚΗΜΔΗΣ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που μπορούν να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο, όπως ορίζεται ακολούθως.
Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος ΚΗΜΔΗΣ: πρόκειται για τον ηλεκτρονικό χώρο της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, που αφορούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στον χώρο αυτόν δημοσιεύονται, ιδίως, γενικές πληροφορίες και στοιχεία δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων που αφορούν σε πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, προκηρύξεις και διακηρύξεις, προσκλήσεις, αναθέσεις και κατακυρώσεις, εντολές αγοράς, συμφωνητικά (συμβάσεις) και εντολές πληρωμών.
β) Πιστοποιημένοι χρήστες ΚΗΜΔΗΣ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν καταχωρίσεις πράξεων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που έχουν δικαιώματα πρόσβασης που τους έχουν αποδοθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από την Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
γ) Διαχειριστές ΚΗΜΔΗΣ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές του ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
2. Τα στοιχεία αναφοράς (φορείς, μονάδες φορέων, υπογράφοντες, χρήστες) των υπόχρεων φορέων του ΚΗΜΔΗΣ αντλούνται από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι χρήστες των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων και των ΚΑΑ που υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαθέτουν ήδη κωδικούς σε αυτό, μπορούν να προβούν στην εγγραφή τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησής του, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι χρήστες των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων και των ΚΑΑ. που υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν διαθέτουν κωδικούς σε αυτό, μεριμνούν ώστε πριν την εγγραφή τους στο ΚΗΜΔΗΣ να έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του φορέα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του ν. 4727/2020. Στη συνέχεια οι ανωτέρω χρήστες προβαίνουν σε αίτημα εγγραφής τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησής του χρησιμοποιώντας τα στοιχεία χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι χρήστες των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων που δεν υποχρεούνται να αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μπορούν να εγγραφούν στο ΚΗΜΔΗΣ μετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 5
Καταχωριστέα έγγραφα
1. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται :
α) Πρωτογενή αιτήματα: τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που προηγούνται της σχετικής ανάληψης δέσμευσης πίστωσης.
Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων και δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.
β) Εγκεκριμένα αιτήματα: οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ή οι πολυετείς εγκρίσεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, ή οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών του άρθρου 80 του ν. 4270/2014, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) ή οι αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις του άρθρου 62 παρ. 2, οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις του άρθρου 291 παρ. 2, οι προκηρύξεις των άρθρων 63, 108, 112, 293, 319 και 323 του ν. 4412/2016, και οι διακηρύξεις αυτών, οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329 και οι προσκλήσεις του άρθρου 118 και 328, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016. Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 η διακήρυξη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και οι τροποποιήσεις αυτών.
δ) Οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και οι εντολές αγορών της παρ. 12 του άρθρου 118Α του ν. 4412/2016 και οι τροποποιήσεις αυτών.
ε) Τα συμφωνητικά και οι τροποποιήσεις αυτών.
στ) Το χρηματικό ένταλμά ή κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο με το οποίο, το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, εντέλλεται την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης στο δικαιούχο της σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις .
2. Τα έγγραφα της παρ. 1 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ως ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Καταχωριστέα στοιχεία (μεταδεδομένα)
1. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία (μεταδεδομένα) των συμβάσεων του άρθρου 2 της παρούσας και για τα ακόλουθα στάδια:
α) Στάδιο καταχώρισης πρωτογενούς και εγκεκριμένου αιτήματος.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
αα) Για τα πρωτογενή αιτήματα
▪ ο προϋπολογισμός,
▪ ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
▪ το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
▪ ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ββ) Για τα εγκεκριμένα αιτήματα
▪ προϋπολογισμός,
▪ ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
▪ το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
▪ ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ή της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, ή της Συλλογικής Απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
▪ ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και
β) Για τις προκηρύξεις, τις διακηρύξεις, τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329 και τις προσκλήσεις των άρθρων 118 και 328, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
▪ προϋπολογισμός,
▪ ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
▪ το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
▪ η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης και ο ταχυδρομικός της κώδικας,
▪ η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα,
▪ ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης ή της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, ή της Συλλογικής Απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 με τον ενάριθμο ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
▪ η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου και οι ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26 και 266 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών,
▪ το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα,
▪ το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης,
▪ η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
▪ η πηγή χρηματοδότησης,
▪ αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
▪ αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα.
▪ ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
▪ εάν πρόκεται για Πράσινη Δημόσια Σύμβαση και τα πράσινα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.
Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των προκηρύξεων, των διακηρύξεων και των προσκλήσεων που καταχωρήθηκαν πέραν των ανωτέρω, καταχωρίζεται ο ΑΔΑΜ της προκήρυξης, της διακήρυξης και της πρόσκλησης που τροποποιείται.
γ) Για τις αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης καθώς και τις εντολές αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118Α του ν. 4412/2016.
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
▪ ο προϋπολογισμός,
▪ η αξία ανάθεσης / κατακύρωσης
▪ ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
▪ το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
▪ η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης και ο ταχυδρομικός της κώδικας,
▪ η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα,
▪ ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ή της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, ή της Συλλογικής Απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 με τον ενάριθμο ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
▪ η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, περί επιλογής των διαδικασιών, 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 266 περί διαδικασίας με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και 267, περί ανταγωνιστικού διαλόγου που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών,
▪ το είδος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
▪ το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης,
▪ η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
▪ η πηγή χρηματοδότησης,
▪ αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
▪ αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016,
▪ η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οικονομικού φορέα,
▪ η χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
▪ ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
▪ εάν πρόκειται για Πράσινη Δημόσια Σύμβαση και τα πράσινα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν Στη περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης ή των εντολών αγοράς που καταχωρήθηκαν, πέραν των ανωτέρω καταχωρίζεται ο ΑΔΑΜ της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης ή της εντολής αγοράς που τροποποιείται.
δ) Για τα συμφωνητικά (συμβάσεις).
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι αυτά που καταχωρίζονται στην καταχώριση της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης (περ. 1 γ).
Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των συμφωνητικών που καταχωρήθηκαν, πέραν των ανωτέρω καταχωρίζεται ο ΑΔΑΜ του συμφωνητικού που τροποποιείται.
ε) Για τα χρηματικά εντάλματα ή άλλα παραστατικά που αντιστοιχούν σε αυτά για τους φορείς που δεν εμπίπτουν στο ν. 4270/2014 (Α΄143).
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι :
▪ το ποσό πληρωμής,
▪ τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως ο αριθμός τιμολογίου, η ημερομηνία, ο οικονομικός φορέας που εκδίδει το τιμολόγιο).
▪ ο κωδικός κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
▪ το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
▪ η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα,
▪ ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, ή της πολυετούς έγκρισης του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, ή της Συλλογικής Απόφασης Έργου ή Μελέτης του άρθρου 80 του ν. 4270/2014 με τον ενάριθμο ή ο αριθμός της απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία,
▪ το είδος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
▪ η σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κατάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
▪ η πηγή χρηματοδότησης,
▪ αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
▪ αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016,
▪ η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οικονομικού φορέα,
▪ ο αριθμός φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
▪ ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία (μεταδεδομένα) που προσδιορίζουν με σαφήνεια την ταυτότητα των εγγράφων του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Τα ελάχιστα καταχωριστέα στοιχεία φέρουν σήμανση υποχρεωτικής καταχώρισης στις φόρμες καταχώρισης του ΚΗΜΔΗΣ.
4. Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των εγγράφων του άρθρου 5 της παρούσας.
Άρθρο 7
Διαδικασία καταχώρισης
1. Τα καταχωριστέα έγγραφα και στοιχεία (μεταδεδομένα) των άρθρων 5, 6 και των τροποποιήσεων του άρθρου 8 της παρούσας αναρτώνται στον δικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ».
2. Οι καταχωρίσεις στο ΚΗΜΔΗΣ τελούν υπό την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.
3. Ο ΑΔΑΜ οφείλει να αναγράφεται πάνω στο σχέδιο του κάθε καταχωριστέου εγγράφου καθώς και στα ακριβή αντίγραφα, και αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.
Άρθρο 8
Καταχώριση τροποποιήσεων των εγγράφων της σύμβασης
Οι τροποποιήσεις των προκηρύξεων, των διακηρύξεων, των προσκλήσεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των εντολών αγοράς και των συμφωνητικών καθώς και οι αποφάσεις μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της επακόλουθης αποσφράγισης της παρ.1 α) του άρθρου 98 του ν. 4412/2016, καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και λαμβάνουν νέο ΑΔΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
Άρθρο 9
Ματαιώσεις
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ή ανάκλησης ή ακύρωσης της διοικητικής πράξης που έχει καταχωριστεί, απαιτείται η συστημική της ματαίωση και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας.
Άρθρο 10
Υπόχρεα πρόσωπα - χρόνος καταχώρισης - έλεγχος προσήκουσας τήρησης
1. Τα καταχωριστέα στοιχεία του άρθρου 5 και τα έγγραφα του άρθρου 6 καταχωρίζονται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, του με μέριμνα εισηγητή / συντάκτη ως εξής:
α) Τα πρωτογενή αιτήματα μετά την υπογραφή τους.
β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας.
γ) Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 μετά την δημοσίευσή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
δ) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται ως εξής:
i. Στην ανοιχτή διαδικασία αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξης τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/16 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και την καταχώριση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. γ).
ii. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο, στην σύμπραξη καινοτομίας καθώς και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με την αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 299 του ν. 4412/2016 ή στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο.
ε) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται ως εξής:
i. Στην ανοιχτή διαδικασία αμέσως μετά την υπογραφή τους.
ii. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στην σύμπραξη καινοτομίας διαδικασία με την αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 123 και 333 του ν. 4412/2016 ή στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο.
iii. Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 του ν. 4412/2016, αμέσως μετά την υπογραφή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4782/2021.
στ) Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, αμέσως μετά την υπογραφή τους. Οι προσκλήσεις των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016, μετά την υπογραφή τους και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
ζ) Οι αποφάσεις ανάθεσης/ κατακύρωσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32, 118 καθώς και 269 και 328 του ν.4412/16 καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους ή την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου. Οι εντολές αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118Α του ν. 4412/2016 αμέσως μετά την υπογραφή τους.
η) Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την δημοσίευση της γνωστοποιήσεως του άρθρου 64 και 294 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
Τα συμφωνητικά για κάθε σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία πλαίσιο και σε δυναμικό σύστημα αγορών καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους, και πριν την εκτέλεση κάθε δαπάνης.
θ) Οι εντολές πληρωμών καταχωρίζονται μετά την υπογραφή τους.
2. Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη. Οι αρμόδιοι για την καταχώριση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται.
3. Η καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των εγγράφων του παρόντος άρθρου προηγείται κάθε άλλης δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 11
Ισχύς πράξεων – διορθώσεις
Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου του 38 του ν. 4412/2016.
Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης ή στο έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που αφορά στα σχετικά στοιχεία που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας (μεταδεδομένα), αυτή πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση, πλην του ηλεκτρονικού αρχείου του εγγράφου, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.
β) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που αφορά στο έγγραφο (ηλεκτρονικό αρχείο του εγγράφου της σχετικής διοικητικής πράξης) που έχει καταχωριστεί στο ΚΗΜΔΗΣ, απαιτείται η συστημική ακύρωση της αρχικής καταχώρισης και η επανακαταχώρισή της, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.
Άρθρο 12
Συμφωνίες - πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών
Στις περιπτώσεις των συμφωνιών – πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών των άρθρων 39 και 33 του Βιβλίου I και 270 και 273 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, αντίστοιχα, όταν δεν υφίσταται δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 5 (εγκεκριμένο αίτημα) για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (πρωτογενές αίτημα), οι καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ γίνονται ως εξής:
α) Για τις συμφωνίες - πλαίσιο:
Kαταχωρίζονται η προκήρυξη της συμφωνίας πλαίσιο, η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης και το σχετικό συμφωνητικό.
Για κάθε εκτελεστική σύμβαση που ανατίθεται δυνάμει συμφωνίας - πλαίσιο, καταχωρίζονται :
- Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα εκτελεστικής σύμβασης.
- Κάθε απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης,
- Κάθε συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης και
- Κάθε εντολή πληρωμής εκτελεστικής σύμβασης.
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 5 ως 11 της παρούσης.
β) Για τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών:
Καταχωρίζονται η προκήρυξη του δυναμικού συστήματος αγορών και η διακήρυξη.
Για την σύναψη κάθε σύμβασης που βασίζεται στο δυναμικό σύστημα αγορών καταχωρίζονται :
- Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα σύμβασης.
- Κάθε απόφαση ανάθεσης σύμβασης,
- Κάθε συμφωνητικό και
- Κάθε εντολή πληρωμής.
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 5 ως 11 της παρούσης.
Άρθρο 13
Υποστήριξη
Τα αιτήματα των χρηστών του ΚΗΜΔΗΣ για παροχή τεχνικής υποστήριξης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία είναι προσβάσιμη στο διαδικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 3 της παρούσας.
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις η έναρξη των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από το στάδιο, στο οποίο καταλαμβάνουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε κάθε επόμενο στάδιο.
Άρθρο 15
Τελική διάταξη
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται η με αρ. 57654/22.05.2017 (Β΄1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Υπουργός Επικρατείας
Κυριάκος Πιερρακάκης
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Στο άρθρο 2 « Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» προβλέπονται τα εξής:
34) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις, κατά την έννοια της περ. 5, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) και το άρθρο 38 του παρόντος,
Στο Άρθρο 38 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) -Εξουσιοδοτικές διατάξεις» προβλέπονται τα κάτωθι:
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6, περί μεθόδων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α` 137) και των άρθρων 21 και 257 του παρόντος, περί εχεμύθειας. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παρ. 1:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,
β) της πρόσκλησης, της προκήρυξης και της διακήρυξης κατά περίπτωση,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, καθώς και της εντολής αγοράς της παρ. 12 του άρθρου 118 Α, περί απευθείας ανάθεσης μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace),
δ) του συμφωνητικού και
ε) του χρηματικού εντάλματος ή κάθε άλλου παραστατικού που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν εμπίπτουν στον ν. 4270/2014 (Α` 143).
4. Η καταχώριση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισμό,
β) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στο π.δ. 80/2016 (Α` 145),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημόσιων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23, περί ονοματολογιών,
δ) το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία,
ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης,
στ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα,
ζ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οικονομικού φορέα,
η) την αξία της σύμβασης,
θ) τη χώρα καταγωγής/εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,
ι) τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, περί επιλογής των διαδικασιών, 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 266 περί διαδικασίας με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και 267, περί ανταγωνιστικού διαλόγου που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α` 184), δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), εξαιρούνται από την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε συμβάσεις που συνάπτονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204), και του παρόντος άρθρου, δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 και 296. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις των άρθρων 345 έως 374 ως προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων (μεταδεδομένων) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείμενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (μεταδεδομένα) ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η καταχώριση δημόσιων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4270/2014 (Α` 143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.
9. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - ΕΣΠΑ, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δημόσιων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.».
Άρθρο 61
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
1. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.
Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120.
Άρθρο 66 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1, καθώς και οι προσκλήσεις της παρ. 3 του άρθρου 120, πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38, περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, περί προκαταρκτικών προκηρύξεων, 63, περί προκηρύξεων σύμβασης και 64, περί γνωστοποιήσεων συναφθεισών συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65, περί σύνταξης και λεπτομερειών δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, περί σύνταξης και λεπτομερειών δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», αλλά αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής.
6. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα e-Sender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο σύστημα Tenders Electronic Daily (TED).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 6.».
Άρθρο 70 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
[…] 4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Άρθρο 118Α Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
[…] 12. Για την ανάθεση της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή εκδίδει εντολή αγοράς, μέσω του ΣΗΑ, η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και περιέχει κατ' ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
[…] 3. Για τις συμβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
β) Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
γ) Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διαδικασία της περ. α' λαμβάνει χώρα και για τις συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 118.
Άρθρο 260
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38.
Άρθρο 291
Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
[…]
2. Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, και αφορά σε κλειστή διαδικασία και διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, η προκήρυξη πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,
β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς περαιτέρω δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VI Τμήμα Ι Μέρους Α' του Προσαρτήματος B', και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VI Τμήμα II Μέρους Α' του Προσαρτήματος B',
δ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε προφίλ αγοραστή. Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 296 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε προφίλ αγοραστή.
Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη διαρκεί κατ' ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση. Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 319, μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.
Άρθρο 296
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας, καθώς και οι προσκλήσεις του άρθρου 330, πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις των άρθρων 291 περί περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων, 292 περί γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, 293 περί προκήρυξης σύμβασης και 294 περί γνωστοποιήσεων συναφθεισών συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 295 περί σύνταξης και λεπτομερειών δημοσίευσης. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 295.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται σε αυτές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης και γνωστοποίησης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δημοσίευσης στο προφίλ αγοραστή.
4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/γνωστοποίησης, με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή, αναφέρουν δε την ημερομηνία αυτής της αποστολής.
5. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται τα θέματα που είναι σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.»
Άρθρο 328
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 318 έως 321, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες του αναθέτοντα φορέα, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.
4. Μετά από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα την απόφαση και τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260 περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παράλειψη δημοσίευσης καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 315 περί ειδικών κανόνων διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία του αναθέτοντα φορέα,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που ο αναθέτων φορέας κρίνει απαραίτητη.
Άρθρο 329 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ, μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και οι οποίοι ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στον συγκεκριμένο κωδικό CPV του άρθρου 23. Δεν αξιολογούνται προσφορές, που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο.
[…] 7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Το υπό εξέταση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης εκδίδεται βάσει της παρεχόμενης από την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 εξουσιοδότησης και αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι και των συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙ του ως άνω νόμου (πρβλ αρ. 260 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι ως χρόνος έναρξης ισχύος του ως άνω άρθρου 38, ως αυτό διαμορφώθηκε δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142 αυτού, ορίσθηκε, κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 αυτού, η δημοσίευση ως άνω νόμου (09.03.2021) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για δε τις υπόλοιπες παραγράφους αυτού, η 1η Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία και τίθεται σε ισχύ η κατά τα ανωτέρω παρεχόμενη εξουσιοδότηση.
Β. Ήδη, βάσει της παρεχόμενης από την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 εξουσιοδότησης, έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ η υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η κατάργηση της οποίας προβλέπεται ρητώς από την εξεταζόμενη, στο άρθρο 15 (Τελική διάταξη) αυτής.
Γ. Με την παρούσα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 38 αυτού (β’ εδάφιο), προβλέπεται να ρυθμιστούν με την έκδοση ειδικής Υ.Α, ή Κ.Υ.Α. ανά περίπτωση.
Δ. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ. Ειδικότερα στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και ζητήματα που αφορούν σε συμφωνίες πλαίσιο και δυναμικά συστήματα αγορών και ρυθμίσεις με μεταβατικό περιεχόμενο.
Συναφώς διαπιστώνεται ότι η υπό εξέταση ΥΑ, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτής (σημ. 3) .
Ε. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνονται, ως προτάσεις - κατευθύνσεις νομοτεχνικής ή ουσιαστικής φύσης, προς βελτίωση και αποσαφήνιση του περιεχομένου τους, τα κάτωθι:
Ι) Ως αναφέρθηκε παραπάνω στην υπό εξέταση ΚΥΑ δεν ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι θα ήταν σκόπιμο για την ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους και την απλοποίηση των διαδικασιών να προβλέπεται η υποχρεωτική διασύνδεση των αναρτήσεων που αφορούν την ίδια διαδικασία ανάθεσης, από το πρωτογενές αίτημα έως τις εντολές πληρωμών. Με τον τρόπο αυτό κάθε ανάρτηση που έπεται θα είναι συνδεδεμένη με την προηγούμενη αυτής ώστε να διασφαλίζεται, αφενός, η εύρυθμη παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης κάθε δημόσιας σύμβασης και, αφετέρου, η συλλογή αξιόπιστων και συσχετισμένων μεταδεδομένων.
ΙΙ) Με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 2 (Πεδίο εφαρμογής) της υπό εξέταση ΚΥΑ αναρτώνται υποχρεωτικά δεδομένα και στοιχεία συμβάσεων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ώστε το κατώτερο όριο, για το οποίο οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτήσουν τα σχετικά στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ, να συμπίπτει με τα χρηματικά όρια των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, η έννοια των οποίων εισάγεται το πρώτον με το άρθρο 117Α του ως άνω νόμου (άρθρο 49 ν. 4782/2021). Προς αποφυγή ερωτημάτων και περαιτέρω διευκρινήσεων εκ μέρους των αναθετουσών αρχών προτείνεται όπως στην υπό εξέταση ΚΥΑ συμπεριληφθεί πρόβλεψη ότι οι συμβάσεις ήσσονος αξίας δεν αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία ομοειδών συβάσεων δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το ως άνω ποσό, με βάση τους κανόνες υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.
IΙΙ) Στο Άρθρο 70 του ν. 4412/2016 «Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» προστέθηκε με το ν. 4782/2021 η παράγραφος 4 με το κάτωθι περιεχόμενο: «Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.». Η έναρξη ισχύος της ως άνω ρύθμισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1β και 3 του Ν.4782/2021, προβλέφθηκε για την 01.09.2021. Εν προκειμένω η ως άνω πρόβλεψη περί δυνητικής «αποστολής προκαταρκτικής ενημέρωσης στη ΚΗΜΔΗΣ» δεν έχει συμπεριληφθεί στα καταχωριστέα έγγραφα του άρθρου 5 της υπό εξέταση ΚΥΑ, καθώς αφορά σε μια νέα ρύθμιση που εισάγεται το πρώτον με το ν. 4782/2021.
ΙV) Οι διαθέσιμες τιμές στις λίστες επιλογής των πεδίων όπου καταχωρίζονται τα μεταδεδομένα, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται για κάθε ανάρτηση, η αποτύπωση της περιγραφόμενης στην ΚΥΑ πληροφορίας και να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη υποχρεωτικότητα. Ως παράδειγμα, αναφέρονται τα ελάχιστα καταχωρούμενα στοιχεία
- αν η σύμβαση είναι άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση του ν.4412/2016,
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/2016
τα οποία στην παρούσα φάση αποτυπώνονται στο πεδίο ‘Νομικό Πλαίσιο’ του ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο όμως περιλαμβάνει και δύο ακόμη τιμές διαφορετικής φύσης πληροφορίας (‘Συμβάσεις για Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες’ και ‘Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα’) και έτσι δεν μπορεί να απεικονισθεί για το σύνολο των αναρτήσεων η ζητούμενη πληροφορία.
V) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο β) της παρ. 1 του άρθρου 6 [Καταχωριστέα στοιχεία (μεταδεδομένα)] της υπό εξέταση ΚΥΑ, μεταξύ των ελάχιστων στοιχείων που καταχωρίζονται για τις προκηρύξεις, τις διακηρύξεις, τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβάνεται και το στοιχείο του «εάν πρόκειται για Πράσινη Δημόσια Σύμβαση και τα πράσινα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν». Επί αυτού σημειώνονται τα εξής: Εν προκειμένω θα πρέπει συμπληρωθεί η συγκεκριμένη αναφορά και να αποσαφηνίζεται κατά την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ ότι τα εν λόγω κριτήρια αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια επιλογής, στο κριτήριο ανάθεσης ή/και στους όρους εκτέλεσης. Επίσης προτείνεται να συμπεριληφθούν στοιχεία προς καταχώριση και για τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς και συμβάσεις καινοτομίας.
ΣΤ. Ως προς τις τα επιμέρους άρθρα της υπό εξέταση ΚΥΑ παρατίθενται οι κάτωθι προτάσεις νομοτεχνικού ή και ουσιαστικού περιεχομένου, προς βελτίωση της διαδικασίας καταχώρισης. Προκαταρκτικά επισημαίνεται ότι κάποιες εξ αυτών αφορούν σε ρυθμίσεις της ισχύουσας ΚΥΑ, οι οποίες επαναλαμβάνονται και στο εξεταζόμενο σχέδιο, και των οποίων κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση προκειμένου να αντιμετωπισθούν δυσχέρειες και αμφισημίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της, λαμβανομένων υπόψη και των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Αρχή από ερωτήματα των χρηστών.
Ι) Επί του άρθρου 6 «Καταχωριστέα στοιχεία (μεταδεδομένα)»
α) Στην παρ. 1 σημείο α) στα καταχωριστέα στοιχεία που αφορούν στο «είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία» προτείνεται να συμπεριληφθεί και πεδίο σχετικά με τις μεικτές συμβάσεις, με αναφορές στα επιμέρους είδη συμβάσεων που συνιστούν τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως σχετική οδηγία ότι στην περίπτωση των μεικτών συμβάσεων καταχωρίζεται το κύριο αντικείμενο αυτής.
β) Στο σημείο β) της ίδιας ως άνω παραγράφου αναφέρεται ως καταχωριστέο στοιχείο «η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου και οι ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26 και 266 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών». Στο σημείο αυτό προτείνεται η απαλοιφή για την αποφυγή σύγχυσης της πρόβλεψης του άρθρου 266, καθώς το εν λόγω άρθρο αφορά στην διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.
γ) Στο σημείο γ) της ίδιας ως άνω παραγράφου αναφέρεται ως καταχωριστέο στοιχείο «η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, περί επιλογής των διαδικασιών, 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 266 περί διαδικασίας με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και 267, περί ανταγωνιστικού διαλόγου που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών». Εν προκειμένω προτείνεται η αναδιατύπωση της εν λόγω παραγράφου ώστε να έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ως άνω σημείο β) παρ. 1 της υπό εξέταση ΚΥΑ., ώστε να είναι σαφές, ότι καταχωρίζεται, αφενός, το είδος της διαδικασίας και, αφετέρου, όπου προβλέπεται ειδική αιτιολόγηση της χρήσης της επιλεγείσας διαδικασίας, η ειδική αυτή αιτιολόγηση. Ειδικά δε για τα άρθρα 32 και 269 του ν. 4412/2016 προτείνεται η συμπερίληψη στα μεταδεδομένα και των επιμέρους περιπτώσεων προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (λ.χ. άγονος διαγωνισμός, κατεπείγον, τεχνική μοναδικότητα κοκ).
δ) Στο σημείο δ) της παρ. 1 προβλέπεται «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι αυτά που καταχωρίζονται στην καταχώριση της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης (περ. 1 γ)». Προτείνεται η αναδιατύπωσή της προς αποφυγή επαναλήψεων: «τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι αυτά που προβλέπονται…».
ε) Στην παρ. 2 του εν θέματι άρθρου έχει συμπεριληφθεί η ρύθμιση «Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία (μεταδεδομένα) που προσδιορίζουν με σαφήνεια την ταυτότητα των εγγράφων του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατά την άποψη της Αρχής η παρ. 2 χρήζει αναδιατύπωσης, ώστε να διευκρινισθεί ακριβώς ο σκοπός αυτής, καθώς δεν γίνεται κατανοητός. Εν προκειμένω, εφόσον η ως άνω παράγραφος συνέχεται νοηματικά με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, προτείνεται η επεξεργασία αυτών και η συνεκτική ενοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση σκόπιμη θα ήταν εδώ η ρητή αναφορά των καταχωριστέων στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ελάχιστα απαραίτητα», ήτοι υποχρεωτικά.
στ) Καθώς στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι «Τα ελάχιστα καταχωριστέα στοιχεία φέρουν σήμανση υποχρεωτικής καταχώρισης στις φόρμες καταχώρισης του ΚΗΜΔΗΣ», σκόπιμο κρίνεται να αποσαφηνισθεί με την υπό έκδοση ΚΥΑ ότι τα κατά περίπτωση αναφερόμενα ελάχιστα καταχωριστέα στοιχεία είναι και υποχρεωτικά.
Καταληκτικά σημειώνεται ότι για την καταχώριση των μεταδεδομένων θα πρέπει κατά κανόνα να παρέχεται η λειτουργικότητα της επιλογής συγκεκριμένης τιμής από αναπτυσσόμενες λίστες προκαθορισμένων τιμών που θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες και όχι η συμπλήρωση μέσω πληκτρολόγησης ελεύθερου κειμένου.
II) Επί του άρθρου 7 «Διαδικασία καταχώρισης»
α) Στο εν λόγω άρθρο της υπό εξέταση ΚΥΑ έχει παραλειφθεί σε σχέση με την ήδη ισχύουσα 57654/2017 (Β’ 1781) η ρύθμιση της παρ. 3 του ως άνω άρθρου « Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρισης. Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο μοναδικός αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ).» Εν προκειμένω σημειώνεται ότι σκόπιμο κρίνεται να διατηρηθεί η εν λόγω πρόβλεψη και στην παρούσα ΚΥΑ καθώς η αποστολή αυτόματης ειδοποίησης προς το χρήστη σχετίζεται με την αξιοπιστία των στοιχείων και την ασφαλή καταχώρηση κάθε ανάρτησης.
β) Στην παρ. 3 η πρόβλεψη για την αναγραφή του ΑΔΑΜ πάνω στο σχέδιο κάθε καταχωριστέου εγγράφου προτείνεται να συσχετισθεί και με την παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.
ΙΙΙ) Επί του άρθρου 9 «Ματαιώσεις»
Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι στην περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας η απόφαση που εκδίδεται αποτελεί διακριτή διοικητική πράξη προτείνεται η συσχέτιση του εν λόγω άρθρου με το άρθρο 5 της εν θέματι ΚΥΑ, όπως άλλωστε έχει προβλεφθεί στο άρθρο 8 (Καταχώριση τροποποιήσεων), καθώς και η αποσαφήνιση της φράσης «συστημική ματαίωση».
IV) Επί του άρθρου 10 «Υπόχρεα πρόσωπα - χρόνος καταχώρισης - έλεγχος προσήκουσας τήρησης»
Στην προκείμενη περίπτωση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 καταχωρίζονται […] στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο, στην σύμπραξη καινοτομίας καθώς και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με την αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 299 του ν. 4412/2016, ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο. Εν προκειμένω λεκτέα είναι τα εξής:
Σε όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης η διακήρυξη αποτελεί το αναλυτικό έγγραφο της σύμβασης από το οποίο προκύπτει το βασικό κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης αυτής (μεταξύ άλλων, όροι συμμετοχής, κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κριτήρια περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων, λόγοι αποκλεισμού, περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, κριτήρια ανάθεσης κ. α.). Η δημοσιότητα που λαμβάνουν η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη σχετική σύμβαση, καθώς και οι ως άνω όροι τους οποίους θα εφαρμόσει αυτή, θα πρέπει και στις διαδικασίες δύο (2) σταδίων, όπως και στην ανοιχτή διαδικασία, να λαμβάνει χώρα ήδη κατά το πρώτο στάδιο της προεπιλογής, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι. Εξάλλου, με την κατάργηση του άρθρου 122 του ν. 4412/2016 από την 1η-06-2021, δεν υφίσταται πλέον προκήρυξη του διαγωνισμού για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, επομένως, εάν η διάταξη μείνει ως έχει, αυτό θα σημαίνει ότι δεν λαμβάνει καθόλου χώρα δημοσιότητα για τις διαδικασίες αυτές πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό και τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ ως κεντρικού σημείου δημοσιότητας.
V) Επί του άρθρου 11 «Ισχύς Πράξεων - Διορθώσεις»
Στο σημείο αυτό προβλέπεται ότι σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης και εφόσον απαιτείται τροποποίηση των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας (μεταδεδομένα), αυτή πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση, πλην του ηλεκτρονικού αρχείου του εγγράφου, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του. Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης που να επιτρέπει την διόρθωση των μεταδεδομένων, χωρίς τον περιορισμό των 72 ωρών με καταγραφή όμως των στοιχείων που διορθώνονται και σχετικής αιτιολογίας, ώστε ο συντάκτης / χρήστης του ΚΗΜΔΗΣ να δύναται να διορθώσει τα λανθασμένα στοιχεία με τα αντίστοιχα ορθά και να διαφυλάσσεται, με τον τρόπο αυτό, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των καταχωρούμενων στοιχείων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την κατά το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011 αρμοδιότητα της, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», με τις προπαρατιθέμενες παρατηρήσεις, τις προτεινόμενες αναγκαίες βελτιώσεις και νομοτεχνικές διορθώσεις, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης