Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ8/2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 26η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Μαρία-Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης) καθώς και εκπρόσωποι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» του Υπουργείου Υγείας (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τίτλο «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. Γ2γ/γ.π/23640/15.04.2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας διαβιβάζεται, μεταξύ άλλων, σχέδιο Απόφασης με τίτλο «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017»,για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Το υποβληθέν σχέδιο απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού που προΐσταται της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),προτείνεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147) και αφορά στον ορισμό των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) της χώρας ως Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών (ΚΑΑ), για την διενέργεια των εν θέματι ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο, για δύο (2) έτη, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017,για τα ανά Υ.Π.Ε. περιγραφόμενα είδη.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τίτλο
«Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017»έχει ως κάτωθι:
Θέμα:: «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύουν, και ιδίως τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 41 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 41 από το άρθρο 7 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005«Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.Υ4/21 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
11. Την απόφαση 12 που ελήφθη στην 11η και από 31-05-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2γ/17998/01-04-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β΄ 1280), όπως ισχύουν.
13. Την 39η απόφαση που ελήφθη κατά την 47η και από 26-10-2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με θέμα «Έγκριση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1567/2020 απόφασης του Προέδρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Μάριου Θεμιστοκλέους με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών (ΕΣΣΠ)».
14. Την 31ηαπόφαση που ελήφθη κατά την 53η και από 24-03-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022.
15. Την … απόφαση που ελήφθη κατά την ……. και από ……………… συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης.
16. Την υπ’ αριθ. ………/2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικήςορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016,για τηνπαροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για δύο (2) έτη,στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης,για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017,για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV: 33692000-7 «Κοχλιακά μοσχεύματα».
β) CPV 33731110-7 – «Ενδοφθάλμιοι φακοί».
2. Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για δύο (2) έτη,στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017,για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV18424000-7 Γάντια , CPV 18424300-0 - Γάντια μιας χρήσης, CPV 33141420-0 - Χειρουργικά γάντια, CPV18424500-2 - Μακριά γάντια.
β) CPV 39511100-8 – Κουβέρτες, CPV39512100-5 – Σεντόνια, Μαξιλαροθήκες, CPV 39512600-0 - Θήκες για μαξιλάρες.
3. Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τηνπαροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για δύο (2) έτη, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV 33162100-4 - Εξοπλισμός χειρουργείουCPV 33162200-5 - Εργαλεία χειρουργείου, συγκεκριμένα συραπτικά χειρουργείου.
β) CPV 33790000-4 - Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, CPV 33791000-1 - Είδη υγιεινής από γυαλί, CPV 33792000-8 - Φαρμακευτικά είδη από γυαλί, CPV 33793000-5 - Γυάλινα είδη εργαστηρίου, συγκεκριμένα αναλώσιμα εργαστηρίου, σετ συλλογής αίματος.
4. Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για δύο (2) έτη, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης,για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV: 33141310-6 Σύριγγες, CPV 33141327-8 - Σύριγγες με οπή εξαερισμού, CPV 33141320-9 - Ιατρικές βελόνες.
β) CPV: 33182210-4, «Βηματοδότες» CPV: 33182100-0, «Απινιδωτές».
5. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για δύο (2) έτη,στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης,για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV: 33184200-5 - Αγγειακές προθέσεις, συγκεκριμένα ενδοστεφανιαίες προθέσεις.
β) CPV: 33184100-4 - Χειρουργικά μοσχεύματα,CPV 33184300-6 - Τεχνητά μέρη της καρδιάς, συγκεκριμένα μοσχεύματα.
6. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιογια δύο (2) έτη, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης,για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV: 33141120-7,33141200-2 – Καθετήρες,CPV 33141210-5 - Καθετήρες με μπαλονάκι, συγκεκριμένακαθετήρες Ουρολογικοί.
β) CPV: 33194000-6 -Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης.
7. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τηνπαροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για δύο (2) έτη,στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης,για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV: 33141613-0 - Σάκοι αίματοςCPV 33141614-7 - Σάκοι πλάσματος.
8. Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών πλαίσιο των προηγούμενων παραγράφων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30-06-2021.
9. Οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που συνάπτουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως7 της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τα ανωτέρω είδη.
10. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη αγαθών που έχουν εκκινήσει από τους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017πριν την έκδοση της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά την λήξη των συμβάσεων αυτών, οι φορείς αυτοί προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τις Υγειονομικές Περιφέρειες.
11. Από την έκδοση της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 7 της παρούσας, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω είδη, συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις προμηθειών με χρονική διάρκεια έως ένα έτος,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ….………… 2021
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:[...]
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
[…](β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης.[...]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ“ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίαςπλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗ-ΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Στο άρθρο 41 –Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων -Εξουσιοδοτική διάταξη- όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4782/2020, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2: […]γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α' και β' ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3. Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α' της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β' της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα. Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α', β' και γ' του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται, ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.[…]
Στο άρθρο 142 (Έναρξη ισχύος Μέρους Α') του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ Α 36) προβλέπονται τα εξής:
1. Η ισχύς των διατάξεων:
[…] 2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α' της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
[…] 2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,
2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α`147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23,
Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:
1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων,
1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α`81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας,
1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο),
1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες,
1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)
Άρθρο 24 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α`147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α`147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».
Άρθρο 27 Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθμός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κ.λπ.,
β) τους όρους των διακηρύξεων,
γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,
ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.
2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες: […] 1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α`147).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.
3. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1280) Υπουργική Απόφαση «Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών» προβλέπονται τα κάτωθι:
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η ΕΚΑΠΥ, ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3 Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στηνΕΚΑΠΥ
Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην ΕΚΑΠΥ πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
(1) αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
(2) υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
(3) παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης·
(4) χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης
(5) είναι αγαθά υψηλού κόστους·
(6) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 4 Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΕΚΑΠΥ, αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
[…] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α/Α ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1 1842 Γάντια 18424000-7
2 2410 Αέρια 24100000-5
3 3314 Ιατρικά Αναλώσιμα 33140000-3
4 3316 Εγχειρητική Τεχνική 33160000-9
5 3317 Αναισθησία και Ανάνηψη 33170000-2
6 3318 Λειτουργική Υποστήριξη 33180000-5
7 3319 Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα 33190000-8
8 3360 Φαρμακευτικά Προϊόντα 33600000-6
9 3373 Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί 33730000-6»
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5 Εξαιρούμενες Κατηγορίες συμβάσεων
1. Από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΠΥ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που:
α) καθορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει
β) αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών
γ)έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
2. Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 221.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Ειδικότερα με την παρ. 1, σημείο γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, ενώ περαιτέρω
με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται και το παρόν σχέδιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της Ε.Κ.Α.Α. για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία δύναται να καθορίζονται Κ.Α.Α., με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για παροχή συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ για τους τομείς και τις αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους.
Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου παρέχεται εξουσιοδότηση, με όμοια υπουργική απόφαση, να καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
2.Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 εκδόθηκε η υπό τροποποίηση υπ' αριθμ.υπ’αριθ.Γ2γ/17998/01.04.2019(ΦΕΚ Β’ 1280)απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (σχετική η υπ’ αριθμ. Γ3/2019 Γνώμη της Αρχής) με την οποία καθορίστηκαν ζητήματα για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών αγαθών.
Σημειώνεται ότι ήδη έχει συνυποβληθεί στην Αρχή νέο σχέδιο υπουργικής απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της ίδιας ως άνω παρ. 3, ως προς την τροποποίηση του Παραρτήματος, στο οποίο παρατίθενται οι επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 («Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών») της υπό τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης.
Επισημαίνεται ότι στο υπό εξέταση σχέδιο απόφασης, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4412/2016, ορίζονται ως ΚΑΑ οι ως άνω Υγειονομικές Περιφέρειες, καθορίζονται τα είδη για τα οποία θα παρέχουν κεντρικές δραστηριότητες αγορών και θα διενεργήσουν ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών πλαίσιο, για δύο έτη, καθώς και οι φορείς που θα υπαχθούν υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που θα συνάπτουν οι ΥΠΕ.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών πλαίσιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30.06.2021, ενώ, ταυτόχρονα, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των υπόψη φορέων μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης των συμφωνιών-πλαίσιο από τις Υ.Π.Ε.
VΙ. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για καθορισμό ΚΑΑ με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται ότι η υπό εξέταση ΥΑ, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 41 , η οποία (εξουσιοδοτική) μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο της (σημ. 1 αυτού).
2. Όπως προκύπτει τόσο από το υπ’ όψιν σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όσο και από το υποβληθέν στην Αρχή «Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών 2021-2022» το οποίο καταρτίζεται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΠΥ, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 4472/2017, όπως εγκρίθηκε κατά την 53/24.03.2021 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι επτά (7) Υ.Π.Ε. της χώρας ορίζονται ως Κ.Α.Α. προκειμένου να διενεργήσουν ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών πλαίσιο, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με ρητή πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης έως 30.06.2021. Κατά συνέπεια, τα ζητήματα κεντρικοποίησης των ως άνω αναγκών είναι ζητήματα σκοπιμότητας και στρατηγικής, στα οποία η Αρχή δεν υπεισέρχεται με την παρούσα.
Ωστόσο, από την άποψη του ορθού και έγκαιρου προγραμματισμού της υλοποίησης των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, και προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στο εφοδιασμό των φορέων για τους οποίους προορίζονται τα περιγραφόμενα είδη, τονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκών των αναθετουσών αρχών και τον έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης κατά τον διετή σχεδιασμό των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που διενεργούνται από την ΕΚΑΠΥ (ώστε να είναι σαφές το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών και να μην δημιουργείται εν τέλει ανατροπή στον προγραμματισμό τους).
Εν προκειμένω προτείνεται να εξετασθεί και η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ΥΠΕ ως ΚΑΑ και το δυναµικό σύστηµα αγορών (άρθρο 33 ν. 4412/2016) στο πλαίσιο της κεντρικοποίησης των προμηθειών στον τομέα της υγείας.
3.Από άποψη νομοτεχνική και σαφήνειας των προβλεπόμενων ρυθμίσεων σημειώνονται τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, αλλά και το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1280) Υπουργικής Απόφασης «Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών» (βλ. ανωτέρω V.2), η προμήθεια υπό των κωδικό CPV:18424000-7 (Γάντια) φαίνεται να εμπίπτει στις κατηγορίες προμηθειών για τις οποίες η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ασκεί κεντρικές δραστηριότητες αγορών, καθώς περιλαμβάνεται, με α/α 1, στο Παράρτημα της οικείας απόφασης, όπως αυτό ήδη τροποποιείται.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ήδη έχει ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Αρχής ως προς την τροποποίηση του εν λόγω Παραρτήματος, στο οποίο παρατίθενται οι επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης. Επισημαίνεται ότι στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και αφορά στον καθορισμό των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την ΕΚΑΠΥ ως Ε.Κ.Α.Α για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017, δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια γαντιών.
Περαιτέρω, σχετικά με τυχόν δικαίωμα προαίρεσης των υπό ανάθεση συμφωνιών-πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμη:(α) η αναδιατύπωση των ρυθμίσεων, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η διετία δεν περιλαμβάνει τυχόν δικαίωμα παράτασης της διάρκειάς τους, με την έννοια της σαφούς ρήτρας τροποποίησης των αρχικών συμφωνιών, και ότι τυχόν τέτοια ρήτρα επαφίεται στην κρίση των ΚΑΑ, καθώς και (β) η κατά το δυνατόν οριοθέτηση του σχετικού δικαιώματος προαίρεσης, ώστε να είναι σαφές για τις οριζόμενες ΚΑΑ και για τους σχετικούς φορείς το αντικείμενο των υπό ανάθεση συμφωνιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. γγ του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και επισημάνσεις, κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης