Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ7/2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 26η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Μαρία-Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης) καθώς και εκπρόσωποι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» του Υπουργείου Υγείας (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α της παρ.1γ του άρθρου 41 του ν.4412/2016,για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017.».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. Γ2γ/γ.π/23640/15.04.2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας διαβιβάζεται, μεταξύ άλλων, σχέδιο Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α της παρ.1γ του άρθρου 41 του ν.4412/2016,για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017»,για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο καθορίζονται, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών στον τομέα της υγείας, οι οποίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνιών-πλαίσιο που ανατίθενται, για δύο έτη, από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (εφεξής ΕΚΑΠΥ), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (εφεξής ΕΚΑΑ), για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει»έχει ως κάτωθι:
Θέμα: «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο πουθα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύουν, και ιδίως τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 41 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 41 από το άρθρο 7 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»(Α΄ 204), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.
5. Τιςδιατάξεις τουάρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005«Κώδικαςνομοθεσίας για τηνΚυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπωςισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.Υ4/21 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»(Β’ 32).
11. Την απόφαση 12 που ελήφθη στην 11η και από 31-05-2018 Συνεδρίασητου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2γ/17998/01-04-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.»(Β΄ 1280), όπως ισχύουν.
13. Την 39η απόφαση που ελήφθη κατά την 47η και από 26-10-2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με θέμα «Έγκριση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1567/2020 απόφασης του Προέδρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Μάριου Θεμιστοκλέους με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών (ΕΣΣΠ)».
14. Την 31 απόφαση που ελήφθη κατά την 53η και από 24-03-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022.
Την ….. απόφαση που ελήφθη κατά την …… και από ………….. συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Υπουργικής απόφασης.
15. Την υπ’ αριθ. ………/2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016,παρέχει για το έτος 2021κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μέσω της διενέργειαςανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιογια χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής) και υπό τους ακόλουθους όρους:
α) CPV 33141114-2 – «Ιατρική γάζα», 33141115-9 «Ιατρικό βαμβάκι».
β) CPV 24455000-8 – «Απολυμαντικά», 33631600-8 «Αντισηπτικά και απολυμαντικά».
γ) CPV 33182220-7 –«Καρδιακές βαλβίδες».
δ) CPV 33690000-3 -«Διάφορα Φάρμακα».
ε) CPV 33170000-2 –« Αναισθησία και ανάνηψη», συγκεκριμένα, Καθετήρες- Ενδοτραχιακοί.
στ) CPV 33141300-3 –«Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος»,συγκεκριμέναΦλεβοκαθετήρες.
ζ) CPV 33162200-5 –«Εργαλεία χειρουργείου», συγκεκριμένα Λαπαροσκοπικά Εργαλεία.
η) CPV 33162000-3 – «Συσκευές και όργανα χειρουργείου», CPV 33162100-4– «Εξοπλισμός χειρουργείου».
θ) CPV 33141100-1 –« Επίδεσμοι αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης», CPV 33141120-7 –«Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων», 33141121-4 –«Χειρουργικά ράμματα τραύματος», CPV 33141126-9 – «Ράμματα».
ι) CPV 33141641-5 –«Καθετήρες παροχέτευσης», 33141642-2 –«Εξαρτήματα παροχέτευσης», CPV 33141640-8 – «Παροχέτευση».
Οι σχετικές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του έτους 2021 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2021-2022 και εφεξής.
2.Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016,παρέχει για το έτος 2022 κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής) και υπό τους ακόλουθους όρους:
α) CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα»,
β) CPV 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά»,
γ) CPV 33696000-5 « Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες»
δ) CPV: 24111500-0 «Ιατρικά Αέρια».
Οι σχετικές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του έτους 2022 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2022-2023 και εφεξής.
3.Οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τα ανωτέρω είδη.
4. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη, που έχουν εκκινήσει από τους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 πριν από την έκδοση της παρούσας,εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνοςέναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά την λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας(Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
5. Με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Γ2γ/25844/23.04.2019 απόφασης (Β’ 1671), στις οποίες προσφεύγουν υποχρεωτικά οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, απότην έκδοση της παρούσας και έως τη σύναψη τωνσυμφωνιών πλαίσιο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της παρούσας, οι φορείς αυτοίδύνανται να προμηθεύονται τα ανωτέρωείδησυνάπτοντας συμβάσεις προμηθειώνμε χρονική διάρκεια έως ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ….………… 2021
ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:[...]
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
[…](β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης.[...]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο. 2. Οι συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών μπορεί να παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο. 3. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5.Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται με σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίαςπλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.[…]
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ“ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίαςπλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗ-ΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Στο άρθρο 41 –Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων -Εξουσιοδοτική διάταξη- όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4782/2020, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
[…]γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α' και β' ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
[…] 3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α' της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β' της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα. Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α', β' και γ' του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται, ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.[…]
Στο άρθρο 142 (Έναρξη ισχύος Μέρους Α') του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ Α 36) προβλέπονται τα εξής:
1. Η ισχύς των διατάξεων:
[…] 2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α' της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
[…] 2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,
2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α`147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23,
Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:
1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων,
1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α`81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας,
1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο),
1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες,
1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)
Άρθρο 24 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α`147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α`147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».
Άρθρο 27 Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθμός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κ.λπ.,
β) τους όρους των διακηρύξεων,
γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,
ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.
2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες: […] 1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α`147).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.
3. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1280) Υπουργική Απόφαση «Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών» προβλέπονται τα κάτωθι:
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η ΕΚΑΠΥ, ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3 Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΕΚΑΠΥ
Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην ΕΚΑΠΥ πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
(1) αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
(2) υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
(3) παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης·
(4) χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης
(5) είναι αγαθά υψηλού κόστους·
(6) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 4 Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΕΚΑΠΥ, αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
[…] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α/Α ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1 1842 Γάντια 18424000-7
2 2410 Αέρια 24100000-5
3 3314 Ιατρικά Αναλώσιμα 33140000-3
4 3316 Εγχειρητική Τεχνική 33160000-9
5 3317 Αναισθησία και Ανάνηψη 33170000-2
6 3318 Λειτουργική Υποστήριξη 33180000-5
7 3319 Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα 33190000-8
8 3360 Φαρμακευτικά Προϊόντα 33600000-6
9 3373 Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί 33730000-6»
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5 Εξαιρούμενες Κατηγορίες συμβάσεων
1. Από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΠΥ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που:
α) καθορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει
β) αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών
γ) έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
2. Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 221.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Ειδικότερα με την παρ. 1, σημείο γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, ενώ περαιτέρω:
α) με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από την αρμόδια ΕΚΑΑ, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή στις ΕΚΑΑ και κάθε σχετικό θέμα και
β) με την παρ. 4,στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται και το παρόν σχέδιο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4782/2021, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζεται ο διετής προγραμματισμός, σε εθνικό επίπεδο, συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατά τη διετία, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις.
γ) με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προς ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, όπως ιδίως: i) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος, ii) οι κατά περίπτωση εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές και συμβάσεις, iv) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και v) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. υπ’αριθ.Γ2γ/17998/01.04.2019(ΦΕΚ Β’ 1280)απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (σχετική η υπ’ αριθμ. Γ3/2019 Γνώμη της Αρχής), με την οποία καθορίστηκαν ζητήματα για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την ΕΚΑΠΥ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών αγαθών.
Επιπροσθέτως, σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016,εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/25844/23.04.2019 (Β΄ 1671) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει» και ειδικότερα στο άρθρο μόνο αυτής προβλέπεται ότι «Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, […]». Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. Γ4/2019 Γνώμης της Αρχής και ήδη μνημονεύεται στην παρ. 5 του σχεδίου της προτεινόμενης ρύθμισης.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στην υπό εξέταση ΥΑ ρυθμίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών στον τομέα της υγείας που θα ανατίθενται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΠΥ ως ΕΚΑΑ, «μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο», με διάρκεια δύο (2) ετών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 και, με βάση την προτεινομένη ρύθμιση, «αφορούν στην κάλυψη των αναγκών από το έτος 2021-2022 και εφεξής» και «από το έτος 2022-2023 και εφεξής», αναλόγως του έτους στο οποίο θα εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.
Ειδικότερα, οι σχετικές διαδικασίες για τα είδη που περιγράφονται στην παρ. 1 «θα εκκινήσουν εντός του έτους 2021 θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2021-2022 και εφεξής», ενώ οι διαδικασίες για τα είδη που περιγράφονται στην παρ. 2 «θα εκκινήσουν εντός του έτους 2022 θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2022-2023 και εφεξής».
Ταυτόχρονα, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των υπόψη φορέων μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης των συμφωνιών-πλαίσιο από την ΕΚΑΠΥ(παρ. 4 και 5).
Με το ως άνω περιεχόμενο η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρο 41 του ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) και μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης (σημ. 1 του σχεδίου αυτής).
Αναφορικά με τις κατηγορίες των αγαθών που εντάσσονται στο εν λόγω σχέδιο υπουργικής απόφασης, που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΕΚΑΠΥ, σημειώνεται ότι οι προβλέψεις αυτές συνέχονται με την κεντρικοποίηση των προμηθειών και επομένως αφορούν σε ζητήματα σκοπιμότητας.
Εν προκειμένω προτείνεται να εξετασθεί και η δυνατότητα να χρησιμοποιεί η ΕΚΑΠΥ ως ΕΚΑΑ και το δυναµικό σύστηµα αγορών (άρθρο 33 ν. 4412/2016) στο πλαίσιο της κεντρικοποίησης των προμηθειών στον τομέα της υγείας.
2. Όπως προαναφέρθηκε, οι κατηγορίες συμβάσεων για τις οποίες η ΕΚΑΑ θα εκκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο εντός του έτους 2021, περιγράφονται στην παρ. 1 αυτής, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων, για τις οποίες η ΕΚΑΑ θα εκκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο εντός του έτους 2022, περιγράφονται στην παρ. 2, όλες με παραπομπή στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως έχει υιοθετηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι τα ως άνω συγκεκριμένα είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του από 15.04.2021 υποβληθέντος στην Αρχή σχεδίου απόφασης για την τροποποίηση της υπ’αριθ.Γ2γ/17998/01.04.2019 αντίστοιχης -αναφορικά με τα είδη που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα- η οποία είχε εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (βλ. αναλυτικά σημείο V σημείο 2 της παρούσας), στο οποίο και καθορίζονται οι κατηγορίες αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης (άρθρο 4 και Παράρτημα αυτού).
3.Σημειώνεται ότι στο «Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών 2021-2022» το οποίο καταρτίζεται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΠΥ, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. ν. 4472/2017, όπως εγκρίθηκε κατά την 53/24.03.2021 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια. Στην ως άνω απόφαση αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων:
i) οι διαγωνισμοί οι οποίοι διενεργούνται για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την κάλυψη αναγκών του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 για δύο έτη (προμήθεια δραστικών ουσιών/ γενόσημα)
ii) οι κεντρικοί διαγωνισμοί για προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2
iii) ο σχεδιασμός για την προκήρυξη νέων κεντρικών διαγωνισμών και
iv) τα προτεινόμενα υλικά για τις διαγωνιστικές διαδικασίες
Εν προκειμένω σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της υπό εξέταση απόφασης καθώς και το σύνολο των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του (διετούς) πλάνου κεντρικοποίησης προμηθέων καθώς και στους πίνακες του οικείου Ε.Σ.Κ.Π. αντίστοιχα.
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 προβλέπεται η δυνατότητα των φορέων του άρθρου 23, κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών να εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 (Εξαιρούμενες Κατηγορίες συμβάσεων) της υπό τροποποίηση υπ’ αριθ. Γ2γ/17998/01-04- 2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1280) προβλέπεται ότι από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 221.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
Επιπροσθέτως στην παρ. 5 της υπό εξέταση απόφασης ρητά προβλέπεται, με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Γ2γ/25844/23.04.2019 απόφασης, (Β 1671), ότι από την έκδοση της ως άνω απόφασης και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),οι φορείς αυτοί δύνανται να προμηθεύονται τα ανωτέρω είδη συνάπτοντας συμβάσεις προμηθειών, με χρονική διάρκεια έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις, οι οποίες παρουσιάζουν διάσταση τόσο ως προς το σημείο έναρξης (προκήρυξη διαγωνισμών οι δύο πρώτες και έκδοση της υπό ΥΑ της παρ. 4, του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 η τρίτη), όσο και ως προς το όριο της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων για τις οποίες, κατ΄ εξαίρεση, οι φορείς του άρθρου 23 μπορούν να προμηθεύονται τα ενταγμένα στον κεντρικό σχεδιασμό προμηθειών είδη συνάπτοντας συμβάσεις με τις διατάξεις του ν. 4412/2016,δύναται να δημιουργηθεί σύγχυση (ως τον τρόπο, την προϋπολογισθείσα δαπάνη και τη διάρκεια των υπό ανάθεση συμβάσεων) σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των εν λόγω φορέων, καθώς, από τη δημοσίευση της υπό εξέταση ΥΑ, οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τους για τα συγκεκριμένα είδη.
Επιπλέον, στο σημείο αυτό αναδεικνύεται το ζήτημα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκών των αναθετουσών αρχών και τον έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης κατά τον διετή σχεδιασμό των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που διενεργούνται από την ΕΚΑΠΥ, ώστε να είναι σαφές το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών και να μην δημιουργείται εν τέλει ανατροπή στον προγραμματισμό τους.
4. Επιπροσθέτως, προς βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εφαρμογή της υπό κρίση ΥΑ, επισημαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο να αποτυπώνεται με ακρίβεια η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ανά κατηγορία συμβάσεων ώστε να είναι γνωστό στις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΠΥ, για πόσο χρονικό διάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις προς σύναψη συμφωνίες πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών, ώστε να γίνεται ορθός προγραμματισμός των αναγκών εκ μέρους τους και σχεδιασμός των κατάλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, με βάση τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και το συναφές κανονιστικό πλαίσιο.
Και τούτο διότι τόσο στην παρ. 1 και 2 αναφέρεται μεν η σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο για χρονικό διάστημα των 2 ετών (στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης) ωστόσο η διατύπωση ότι οι σχετικές διαδικασίες «θα εκκινήσουν εντός του έτους 2021 θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2021-2022 και εφεξής» ενώ οι διαδικασίες που «θα εκκινήσουν εντός του έτους 2022 θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2022-2023 και εφεξής» δύναται να προκαλέσει σύγχυση στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις προς σύναψη συμφωνίες πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με την ίδια ως άνω διατύπωση περιγράφεται η διάρκεια των επιμέρους συμφωνιών πλαίσιο και στο ως άνω αναφερόμενο Ε.Σ.Κ.Π.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. γγ του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και επισημάνσεις, κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης