Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ2/2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την υποπερ. γγ’)
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ΄ ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 1η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στα επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και Αρχή) μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
2. Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
2. Μέλη: Μαρία Στυλιανίδη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτριες: Κωνσταντία Πατελοδήμου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Φιλομήλα Κρουστάλη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Οικονομολόγων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν οι ανωτέρω εισηγήτριες, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Λαμπρινή Σπανού, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με θέμα «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)».
---------------------------------------
Ι. Διαδικαστικά
Με το, από 5/1/2021, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 149/05.01.2021) της Δ/νσης Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, υπεβλήθη στην Αρχή σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)» για την παροχή σύμφωνης γνώμης, κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011. Με το ως άνω σχέδιο τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 60967 ΕΞ 2020 (Β’ 2425/18.06.2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)». Η τελευταία καθορίζει την αρχιτεκτονική, τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019 (Α' 44/09.03.2019) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 154 του ως άνω νόμου.
ΙΙ. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, έχει ως κάτωθι:«
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 148, 153 και την παρ.2 του άρθρου 154.
1.2 Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.4 Του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
1.5 Του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
1.6 Του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.7 Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.8 Του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».
1.9 Του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
1.10 Του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
1.11 Του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
1.12 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».
1.13 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
1.14 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.5 Του π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».
1.16 Του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.17 Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
1.18 Του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».
1.19 Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
1.20 Του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
1.21 Του π.δ. 73/2006 (Α΄ 76) «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
1.22 Του π.δ. 79/2018 (Α΄ 148) «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
1.23 Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.24 Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.25 Του π.δ. 62/2020 (Α.155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.26 Του π.δ. 84/2019 (A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β.1301) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 (Β.3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
2.3 Την υπ’αριθμ. 2/53983/0026/2019 (Β.2726) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών».
2.4 Την υπ’ αριθμ. 56902/215/2017 (Β.1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.5 Την υπ’ αριθμ. 117384/2017 (Β.3821) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.6 Την υπ’ αριθμ. Υ2/2019 (Β.2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2.7 Την υπ’ αριθμ. Υ70/30-10-2020 (Β.4805/30-10-2020) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
2.8 Την υπ’ αριθμ. 339/18-07-2019 (Β.3051/26-7-2019) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
2.9 Την υπ’ αριθμ. Υ45/5-8-2020 (Β.3328/7-8-2020) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση».
2.10 Την υπ’ αριθμ. 79595/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
2.11 Την υπ΄αριθμ. 162/25.07.2019(Β.3017) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόριο Ζαριφόπουλο».
2.12 Την υπ’ αριθμ. Υ68/20-10-2020 (Β.4678/22-10-2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπ. Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο».
2.13 Την υπ’ αριθμ. 247153α/9.8.2019 (Β.3181) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας».
3. Την υπ’ αριθμ. …….. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29651ΕΞ2020/11-03-2020 έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός
1. Η παρούσα εφαρμόζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.
2. Σκοπός της είναι ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή της.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι εξής ορισμοί:
1.«PEPPOL (Pan-European PublicProcurementOnline)»: Πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στη διασυνοριακή ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών συμβάσεων (eProcurement) ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness),
2.«OpenPEPPOL»: μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός με μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη και τη συντήρηση των προδιαγραφών PEPPOL, ήτοι των δομικών στοιχείων και των υπηρεσιών και της εφαρμογής αυτών σε όλη την Ευρώπη,
3.«κόμβος δικτύου»: σύστημα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αποτελεί μέρος του δικτύου και ανήκει κάθε φορά σε φορέα που συμμετέχει στο δίκτυο,
4.«eDelivery»: αρχιτεκτονική κατανεμημένου δικτύου κόμβων για ψηφιακές επικοινωνίες, όπου κάθε κόμβος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσυμφωνημένα πρότυπα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφάλειας για διαλειτουργική, ασφαλή, αξιόπιστη και εμπιστευτική ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων των δημοσίων φορέων με άλλους δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις και πολίτες,
5.«eDelivery AS4/AS2 profile»: ανοικτή προδιαγραφή για την ασφαλή και αγνωστική ανταλλαγή δεδομένων μέσω υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (webservices) που βασίζεται στο πρότυπο ebMS 3.0 του φορέα OASIS,
6.«Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)»: διεθνής μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που ασχολείται με την ανάπτυξη, σύγκλιση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για την ασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), την ενέργεια, τις τεχνολογίες περιεχομένου, τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και άλλους τομείς,
7.«Σημείο Πρόσβασης (Access Point)»: κόμβος του δικτύου eDelivery για την πρόσβαση στα δεδομένα και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο δίκτυο eDelivery με διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό τρόπο,
8.«Πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης»: το Σημείο Πρόσβασης που έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό OpenPEPPOL ή από συμβεβλημένη με αυτόν Εθνική Αρχή PEPPOL και παρέχει σχετικές υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων και εγγράφων,
9.«Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority)»: η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α΄134),
10. «ServiceMetadata Publisher (SMP)»: κόμβος του δικτύου eDelivery για την δημοσιοποίηση μεταδεδομένων σχετικά με τις προσφερόμενες στο δίκτυο eDelivery υπηρεσίες,
11. «Ευρωπαϊκός Μορφότυπος»: το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149 του ν.4601/2019,
12. «Εθνικός Μορφότυπος»: το περιεχόμενο και η μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των εθνικών δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση της παρ.1 του άρθρου 154 του ν.4601/2019,
13. «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»: Το πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019(Β’3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
14. «Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές τόσο κατά την περίοδο τεχνικής προετοιμασίας και προσαρμογής των οικείων συστημάτων όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα.
15. «Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου»: μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019,
16.«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 5 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
17.«χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ»: οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 56902/215 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) και το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 117384 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3821/31.10.2017) που αφορούν αμφότερες στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ,
18.«ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του οποίου διενεργούνται όλες οι διαδικασίες υλοποίησης (κατάρτιση, χρηματοδότηση και πληρωμές) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
19.«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και εφαρμογές», το πληροφοριακό σύστημα και το σύνολο των εφαρμογών που έχουν ως στόχο την πλήρη υποστήριξη των λειτουργιών δημοσιονομικής διαχείρισης σε όλη την κεντρική διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα),
20.«διαδικτυακές υπηρεσίες (webservices)»: υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου,
21.«παραλαβή τιμολογίου»: η λήψη από τον αγοραστή του ηλεκτρονικού τιμολογίου του πωλητή σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ5 του ν. 4152/2013 (Α΄107),
22.«μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στην περίπτωση 3 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
23.«κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί,
24. «κεντρικές αρχές αγορών» (ΚΑΑ): νοούνται οι αναθέτουσες αρχές της υποπερ. α΄ της περ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
25. «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4 του ν. 4413/2016,
26. «πωλητής»: ο οικονομικός φορέας, όπως ορίζεται στην περ. 13 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 και
27.«αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας, όπως ορίζονται στην περ. 14 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019.
Άρθρο 3
Αρχιτεκτονική και τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης
1. Δημιουργείται δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων, εφεξής «Δίκτυο», το οποίο αποτελεί δίκτυο eDelivery και στο οποίο γίνεται χρήση τεχνουργημάτων και τεχνικών προδιαγραφών του PEPPOL, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργική, ασφαλής, αξιόπιστη και εμπιστευτική μετάδοση δεδομένων και εγγράφων που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση κατ’ εφαρμογή της παρούσης.
2. Το Δίκτυο συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β΄/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».
3. Στο Δίκτυο τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
4. Το Δίκτυο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το Παράρτημα II της ΥΑΠ/Φ .40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
5. Ειδικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών στο Δίκτυο είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές eDelivery AS4/AS2 profile και τις απαιτήσεις ασφαλείας του Εκτελεστικού Κανονισμού eIDAS της ΕΕ, εφαρμόζοντας τοπολογία δικτύου τεσσάρων γωνιών (4-corner model) και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή και κρυπτογράφηση βάσει του προτύπου PEPPOL.
6. Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) υλοποιείται ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σε όποιο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται.
7. Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με το ΚΕΔ ορίζονται στην υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019 (Β’3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
Άρθρο 4
Επιχειρησιακή Λειτουργία του Δικτύου
1. Σκοπός του Δικτύου του άρθρου 3 είναι η μετάδοση στοιχείων ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1, με τρόπο διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό.
2. Η εισαγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δίκτυο γίνεται μέσω των Πιστοποιημένων Σημείων Πρόσβασης του Δικτύου.
3. Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιείται μόνο από άλλο Σημείο Πρόσβασης του Δικτύου.
4. Κατά την υποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιούνται αυτόματα οι εξής κατ’ελάχιστον έλεγχοι ως προς:
• Τη δομή του και την ορθότητα/ακεραιότητα των πεδίων του,
• Τη συμβατότητά του με τον Ευρωπαϊκό ή/και τον Εθνικό Μορφότυπο και
• Την εγκυρότητα αποστολής του.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τις απαιτήσεις των ανωτέρω αυτομάτων ελέγχων, αυτό χαρακτηρίζεται ως απορριπτέο και αποστέλλεται σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης στον πωλητή μέσω του Πιστοποιημένου Σημείου Πρόσβασης. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και το σύνολο των δεδομένων που πιστοποιούν τη διακίνησή του, καθώς και των μηνυμάτων που ενημερώνουν για την αλλαγή κατάστασής του αποθηκεύονται στο ΚΕΔ και είναι άμεσα διαθέσιμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών, θα είναι διαθέσιμα έως πέντε (5) επιπλέον έτη σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν σχετικού αιτήματός του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93 του ν.4129/2013.
5. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα στοιχεία αυτών τηρούνται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Το αποδεκτό ηλεκτρονικό τιμολόγιο δρομολογείται αυτόματα από το ΚΕΔ προς τον αγοραστή μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η δρομολόγηση πραγματοποιείται προς εκείνα τα πληροφοριακά συστήματα, τρίτα ως προς το Δίκτυο, τα οποία χρησιμοποιεί ο αγοραστής για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ή/και τη σύναψη/ παρακολούθησης σύμβασης, την οικονομική διαχείριση ή/και την πληρωμή της σύμβασης. Η δρομολόγηση αυτή πραγματοποιείται αυτόματα με προώθησή του («push»), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αυτόματης ανταπόκρισης σε ηλεκτρονικό αίτημα αποστολής του («pull»).
7. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα στοιχεία αυτών δύναται να είναι διαθέσιμα σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και φορείς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 5
Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής
1. Οι αγοραστές λαμβάνουν από το ΚΕΔ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πληροφοριακά τους συστήματα , σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.4623/2019 (Α.134).
2. Η επιτυχής, από τεχνικής απόψεως, παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, χρονοσημαίνεται και επισημαίνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης που αποστέλλεται στον πωλητή μέσω του ΚΕΔ και εκκινεί τις προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
3. Σε περίπτωση προσωρινής τεχνικής αδυναμίας παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, οι αγοραστές παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στο, για το σκοπό αυτό, πληροφοριακό υποσύστημα ΕΔΗΤ.Η τεχνική αδυναμία παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά τα ανωτέρω, πιστοποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία παρέχει σε κάθε περίπτωση τις απαραίτητες οδηγίες στους αγοραστές για την παραλαβή των τιμολογίων μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού υποσυστήματός της. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), εκκινούν από την ημερομηνία που το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθίσταται διαθέσιμο στον αγοραστή μέσω του ΕΔΗΤ.
4. Σε συνέχεια της παραλαβής του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον πωλητή (πχ το περιεχόμενο του τιμολογίου δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης κλπ) αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης προς τον πωλητή, διαμέσου του ΚΕΔ προκειμένου ο τελευταίος είτε να εκδώσει πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη εκ μέρους του ενέργεια. Το ΚΕΔ ταυτόχρονα προωθεί την εν λόγω ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.
5. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του ν.4270/2014, η αναθέτουσα αρχή η οποία πραγματοποιεί τη δαπάνη, αναγράφει στην κατάσταση πληρωμής τον μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τον οποίο η οικονομική υπηρεσία του φορέα Γενικής Κυβέρνησης το αναζητά ως δικαιολογητικό της δαπάνης με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από το ΚΕΔ ή στο ΕΔΗΤ στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και της παρ. 1 του άρθρου 6.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την αρμόδια υπηρεσία του αγοραστή, το ΚΕΔ άμεσα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου και στη συνέχεια ενημερώνει αυτόματα τόσο τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα όσο και τον πωλητή.
7. Η οπτικοποιημένη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου δύναται να αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου PDF, ενώ ως πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Ευρωπαϊκού ή Εθνικού Μορφότυπου και μόνο.
Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και το αργότερο μέχρι 30/09/2021, οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).
2. Οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση της παρούσας από αναδόχους ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 του ν.4412/2016 αντιστοίχως.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΙΙΙ.Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : [....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙV.Σχετικές διατάξεις
1. Ν. 3978/2011 Άρθρο 24 -Χρηματικά όρια (άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ)
«Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 (L 314) και αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.»
Κατ΄ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1830 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L279/29 της 31.10.2019), τα ως άνω κατώτατα όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ευθυγραμμίζονται με τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια που ορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ.
2. Ν. 4412/2016 Άρθρο 5 - Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.350.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
β) 139.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο
Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα,
γ) 214.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄,
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.»
Τα ως άνω κατώτατα όρια εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2020 – 31.12.2021 δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1828 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L279/25 της 31.10.2019)
3. Ν. 4412/2016 Άρθρο 235 - Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 428.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,
β) 5.350.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,
γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του Προσαρτήματος Β΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ.»
Τα ως άνω κατώτατα όρια εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2020 – 31.12.2021 δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1829 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L279/27 της 31.10.2019)
4. Ν. 4413/2016 Άρθρο 1 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
«2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών από: α) αναθέτουσες αρχές ή β) αναθέτοντες φορείς υπό τον όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την άσκηση μίας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ως εξής: α) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια τριακόσια πενήντα χιλιάδες (5.350.000) ευρώ εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Το χρηματικό όριο του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
β) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπολείπεται του χρηματικού ορίου της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 6 έως 29, των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 33, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 60. γ) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ εφαρμόζεται το άρθρο 8.»
Τα ως άνω κατώτατα όρια εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2020 – 31.12.2021 δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1827 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L279/23 της 31.10.2019)
5. Ν. 4413/2016 Άρθρο 9 - Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
«1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε αναθέτουσα αρχή ή σε αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α' του άρθρου 4 ή σε ένωσή τους, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει εκχωρηθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και νομοθετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου που θεσπίζουν κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά και εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του Παραρτήματος II.
2. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν η ενωσιακή τομεακή νομοθεσία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δεν προβλέπει ειδικές ανά τομέα υποχρεώσεις διαφάνειας, εφαρμόζεται το άρθρο 31.
Εάν εκχωρηθεί αποκλειστικό δικαίωμα σε οικονομικό φορέα για την άσκηση μίας εκ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, ενημερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός ενός μηνός από την εκχώρηση του αποκλειστικού αυτού δικαιώματος.
3. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που βασίζονται σε άδεια εκμετάλλευσης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293) ή σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1370/2007 (ΕΕ L 315).
4. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να οργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές του παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Βάσει νομικού μέσου που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις για τη χώρα, όπως διεθνούς συμφωνίας που συνάπτεται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ μεταξύ κράτους - μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη της.
β) Από διεθνή οργανισμό.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αναθέτει σύμφωνα με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, όταν οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή το εν λόγω ίδρυμα. Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης που συγχρηματοδοτούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων.
Όλα τα νομικά μέσα που αναφέρονται στο στοιχείο α' του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια, υπό την έννοια του ν. 3978/2011 (Α' 137).
5. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης στους τομείς της άμυνας ή της ασφάλειας, υπό την έννοια του ν. 3978/2011, και οι οποίες διέπονται από:
α) Ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών - μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών,
β) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει συναφθείσας διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας, ή
γ) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες διεθνούς οργανισμού που αγοράζει για δικό του σκοπό ή σε συμβάσεις παραχώρησης που πρέπει να αναθέσει κράτος - μέλος σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες.
6. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας υπό την έννοια του ν. 3978/2011, εξαιρουμένων των ακόλουθων συμβάσεων:
α) Συμβάσεων παραχώρησης για τις οποίες η εφαρμογή του παρόντος θα υποχρέωνε την Ελληνική Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους ή η ανάθεση και η εκτέλεση των οποίων έχουν κηρυχθεί απόρρητες και οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, εφόσον κρίνεται ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
β) Συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας που αναφέρεται στο στοιχείο στ' του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.
γ) Συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται από την κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση σχετικά με έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με στρατιωτικό ή ευαίσθητο εξοπλισμό ή με έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή με ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες.
δ) Συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα και εκτελούνται όταν αναπτύσσονται δυνάμεις εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν οι συμβάσεις αυτές να συναφθούν με οικονομικούς φορείς που ευρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων, και
ε) συμβάσεων παραχώρησης που εξαιρούνται για άλλους λόγους από τον παρόντα νόμο.
7. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που δεν εξαιρούνται για άλλους λόγους σύμφωνα με την παράγραφο 6 στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας του Κράτους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως επί παραδείγματι δια της επιβολής απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιμες σε μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης, όπως προβλέπεται στον παρόντα νόμο.
8. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που αφορούν:
α) Την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ' αυτών.
β) Την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζονται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις παραχώρησης χρόνου μετάδοσης ή προγράμματος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των στοιχείων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α' 190).
Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη του στοιχείου β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα». γ) Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. δ) Μία εκ των κατωτέρω νομικών υπηρεσιών: αα) Νομική εκπροσώπηση ενός πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α' 125) σε:
- διαιτησία ή συμβιβασμό που πραγματοποιείται σε κράτος-μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς αρχής διαιτησίας ή συμβιβασμού, ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημόσιων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων ή θεσμικών οργάνων.
ββ) Νομικές συμβουλές που παρέχονται για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο αα' ή, εάν υπάρχει απτή ένδειξη και σημαντική πιθανότητα το ζήτημα το οποίο αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987.
γγ) Υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους.
δδ) Νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees), διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο ή διορίζονται εκ του νόμου για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων.
εε) Άλλες νομικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
ε) Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3607/2007 (Α' 245), καθώς και υπηρεσίες και πράξεις κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
στ) Δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.
ζ) Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνου που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και οι οποίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς CPV, όπως ορίζονται στο άρθρο 26: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 εκτός των υπηρεσιών μεταφοράς ασθενών με ασθενοφόρο.
η) Συμβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
9. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών λαχειοφόρων αγορών που εμπίπτουν στον κωδικό CPV 92351100-7, οι οποίες ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια του αποκλειστικού δικαιώματος δεν καλύπτει τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος.
Η πράξη εκχώρησης τέτοιου αποκλειστικού δικαιώματος ανακοινώνεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που αναθέτουν αναθέτοντες φορείς για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
6. Ν. 4412/2016 Άρθρο 15 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
«1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137),
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επίσης, και, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της.
Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Σ.Λ.Ε.Ε., στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων κυβερνοασφάλειάς της.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αριθμ. 838/39/461322/14.8.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.»
7. Ν. 4412/2016 Άρθρο 243 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
«1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κάτωθι συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του ν. 3978/2011·
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου 1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επιπλέον και, σύμφωνα με την περίπτ. (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αρ. 838/39/461322/14.08.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632), το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως εκείνα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.»
8. Ν. 4601/2019 Άρθρο 154 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο και τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 151.»
H φράση «των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης» της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 62 παρ.13 Ν.4623/2019,ΦΕΚ Α 134/9.8.2019.
Η φράση της παρ. 2 «των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών» αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 62 παρ.14 Ν.4623/2019,ΦΕΚ Α 134/9.8.2019.
9. Ν. 4623/2019 Άρθρο 28 - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
«1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με το παρόν και τα κάτωθι άρθρα.
2. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, (β) την παραγωγική λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη έργων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (γ) τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στις υποδομές της, όπως θα εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον σκοπόν αυτό η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (ε) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την επέκταση και την παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, συντονίζοντας τη λειτουργία των υπαρχουσών υποδομών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων των εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της Δημόσιας Διοίκησης, (στ) την εφεξής διοίκηση και τη διαχείριση των κεντρικών υποδομών και λοιπών υποδομών υποστήριξης Κυβερνητικού Νέφους της ΚτΠ Α.Ε., (ζ) την αποκλειστική υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και του e-govportal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, (η) την αρμοδιότητα της αποκλειστικής παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημοσίων Φορέων είτε μέσω συμβάσεων, συμφωνιών και συνεργασιών που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε μέσω των οργανωτικών δομών της, (θ) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του τομέα αρμοδιότητάς της και ιδίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων των συνεργαζόμενων φορέων, (ι) τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Τ.Π.Ε. των στελεχών της, καθώς και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργεί παραγωγικά, (ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως μοναδικός αρμόδιος φορέας της, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, (ιβ) τον σχεδιασμό δράσεων και τη μέριμνα για την κεντρικοποίηση διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού του συνόλου των Δημοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιημένες κυβερνητικές συμφωνίες με τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισμικού, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την οικονομία κλίμακος, αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους καθώς επίσης και τον ορισμό και την υλοποίηση πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της πειρατείας λογισμικού, (ιγ) τον συντονισμό των τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, (ιδ) την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ενιαίου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προμήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ)», σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138),
(ιε) τη λειτουργία ως το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες και ως ο κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,
(ιστ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της,
(ιζ) το συνολικό σχεδιασμό των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για τους τομείς αρμοδιότητάς της.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λειτουργεί καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνεται λεπτομερής κανονισμός λειτουργίας και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητάς της.
6. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα: (αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας, (β) Γενικές Διευθύνσεις: (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης, (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα, (γγ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.»
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν.4601/2019 εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)» (Β’2425/18.06.2020). Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 151 του ν.4601/2019. Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Γ5/8-4-2020 σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
2. Με το υπό εξέταση σχέδιο τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 6 της ισχύουσας ΚΥΑ. Ως προς τις τροποποιήσεις αυτές, σημειώνονται τα εξής:
α)Στο άρθρο 5 περιγράφεται αναλυτικότερα η περίπτωση αποστολής μηνύματος ειδοποίησης από τον αγοραστή προς τον πωλητή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον πωλητή, σε σχέση με το περιεχόμενο του τιμολογίου.
β) Με το άρθρο 6 μετατίθεται έως τις 30/09/2021 η υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων ώστε αυτά να είναι σε θέση να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια.
3. Από άποψη νομοτεχνική επισημαίνεται ότι τόσο ο τίτλος όσο και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου σχεδίου θα πρέπει να αναμορφωθεί ώστε: (α) να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στις τροποποιούμενες ή συμπληρούμενες διατάξεις και (β) να καθιστά σαφή τη συμπλήρωση ή τροποποίηση που εισάγεται. Τέλος, επαναλαμβάνεται η παρατήρηση που αποτυπώθηκε στην αριθμ. Γ5/2020 Γνώμη της Αρχής αναφορικά με την ενδεχόμενη επιβάρυνση του προϋπολογισμού που θα συνεπάγεται η αναγκαία προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων προκειμένου να είναι εφικτή η λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων.
4. Στην παρ. 4 του Άρθρου 5 του υποβληθέντος σχεδίου προβλέπεται ότι: «Σε συνέχεια της παραλαβής του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον πωλητή (πχ το περιεχόμενο του τιμολογίου δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης κλπ) αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης προς τον πωλητή, διαμέσου του ΚΕΔ προκειμένου ο τελευταίος είτε να εκδώσει πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη εκ μέρους του ενέργεια. Το ΚΕΔ ταυτόχρονα προωθεί την εν λόγω ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.»
Η νέα αναλυτικότερη διατύπωση της παρ. 4 είναι προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς προβλέπει ότι ενδέχεται να συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του πωλητή κατά την έκδοση ενός τιμολογίου, πλην της ασυμφωνίας με τους όρους της σύμβασης, και επιπλέον προβλέπει νέα ροή ενεργειών σε συνέχεια της ειδοποίησης, εκτός από αυτήν της έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου.
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο το ανωτέρω να διατυπωθεί έτσι ώστε να καλύπτει αμφότερες τις περιπτώσεις α) παραλαβής τιμολογίου από τα πληροφοριακά συστήματα των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων, και β) χρήσης της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) λόγω προσωρινής τεχνικής αδυναμίας παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τα πληροφοριακά συστήματα των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων.
5. Στην παρ. 1 του Άρθρου 6 του υποβληθέντος σχεδίου προβλέπεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και το αργότερο μέχρι 30/09/2021, οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).»
Διαφαίνεται, παρότι δεν επισυνάπτεται σχετική αιτιολογία στο παρόν σχέδιο, ότι ο καθορισμός νέας μεταβατικής περιόδου (έως 30/09/2021) για την προσαρμογή, από την πλευρά των αναθετουσών αρχών – αναθετόντων φορέων, των οικείων πληροφοριακών συστημάτων τους κρίνεται αναγκαίος. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η εφαρμογή ΕΔΗΤ, προκειμένου οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς να είναι πράγματι σε θέση να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε συμμόρφωση με την ενωσιακή υποχρέωση.
VI. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την κατά το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ, του ν.4013/2011 αρμοδιότητά της, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με θέμα «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)», με τις ανωτέρω παρατιθέμενες παρατηρήσεις, τις προτεινόμενες αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις (όπως αναλυτικά εκτίθενται υπό στοιχ. V της παρούσας γνώμης).
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταποδης