Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α7/2021
ΑΔΑ: 663ΑΟΞΤΒ-ΦΞΨ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ,' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 15η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μιχαήλ Εκατομμάτης (προεδρεύων, μέσω τηλεδιάσκεψης)
2. Μέλη: Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Νομικός.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η οποία αποδεσμεύτηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, επί ρύθμισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
**********************
Με το από 01.07.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάσθηκε συνημμένα από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 3832/02.07.2021 και 3967/08.07.2021), με προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
Ειδικότερα με τα άρθρα 38, 51 και 73 του ως άνω αναφερομένου σχεδίου νόμου εισάγονται διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται αντίστοιχα:
α) η ρύθμιση με Κανονισμό Προμηθειών που εκδίδεται από το Δ.Σ. του Ταμείου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης των συμβάσεων που συνάπτονται γραπτώς και από επαχθή αιτία μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και του εν λόγω Οργανισμού και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
β) ο διορισμός από το Ταμείο ενός ή περισσοτέρων θεματοφυλάκων- πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία άδεια και θα είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου- καθώς και λοιπά ζητήματα που αφορούν το ρόλο και τα καθήκοντά του και
γ) η επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου προσλήψεων, ο οποίος επιλέγεται από τη Διοικούσα Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των άρθρων 12 παρ. 4 και 24 παρ. 2, του υπό εξέταση σχεδίου νόμου, και μέχρι τη σύσταση του Δ.Σ.
Ι. Τα ως άνω αναφερόμενα υποβληθέντα στην Αρχή άρθρα και η αιτιολογική έκθεση όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης έχουν ως εξής:
Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Έργα, προμήθειες και υποχρεώσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ως Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης
1. Οι συμβάσεις, που συνάπτονται γραπτώς και από επαχθή αιτία μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ρυθμίζονται με Κανονισμό Προμηθειών που εκδίδεται από το Δ.Σ., κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών μελετών, έργων, με αξία άνω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.
2. Το Ταμείο εξαιρείται από κάθε διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Εάν το Ταμείο ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, εφαρμόζονται σε αυτό μόνο ως προς την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), την κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, οι οποίες αφορούν μόνο στα ακόλουθα:
α) στην τήρηση των διαδικασιών και προθεσμιών αναφορικά με την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 45 και 54 του ν. 4270/2014,
β) στην υποβολή ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),
γ) στην υποβολή μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά) και
δ) στην υποβολή μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά).
4. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάληψη υποχρεώσεων του Ταμείου έναντι τρίτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου.
5. Το Ταμείο εξαιρείται από το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 και από την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και μπορεί να υπαχθεί σε αυτά μόνο με διάταξη νόμου που αναφέρεται ρητά στο Ταμείο.
Άρθρο 45
Ρύθμιση ζητημάτων διαδικασίας είσπραξης
1. Μεταξύ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και του e-ΕΦΚA υπογράφεται προγραμματική σύμβαση, αναφορικά ιδίως με την πρόσβαση στα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και τον τρόπο διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Ταμείου, καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο των εισφορών των ασφαλισμένων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο θέμα αυτό.
Άρθρο 51
Θεματοφύλακας
1. Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα που κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία άδεια και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου.
2. Ο θεματοφύλακας εκτελεί τις οδηγίες του Ταμείου, διασφαλίζει ότι σε συναλλαγές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, το αντάλλαγμα αποδίδεται στο τελευταίο εντός καθορισμένων προθεσμιών και ότι τα έσοδα που παράγουν τα στοιχεία του ενεργητικού διατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου.
3, Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή από τρίτους.
3. O θεματοφύλακας ορίζεται με σύμβαση, η οποία προβλέπει τη διαβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο θεματοφύλακας ενεργεί με εντιμότητα, αμεροληψία, επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και με γνώμονα το συμφέρον του Ταμείου. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται η διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και λύσης της σύμβασης του θεματοφύλακα.
4. Ο θεματοφύλακας δεν ασκεί δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ταμείου και του ιδίου. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να καθορίζονται στη σύμβαση της παρ. 3.
5. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του Ταμείου για κάθε ζημία που υφίσταται λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτών. Ο θεματοφύλακας δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του, εάν ανέθεσε σε τρίτο το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων τη φύλαξη των οποίων ανέλαβε.
Άρθρο 69
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
1. Μέχρι τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται ως μεταβατικό όργανο διοίκησης του Ταμείου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, ως Πρόεδρο,
β) Έναν (1) Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ,
γ) Δύο (2) νομικούς εξειδικευμένους σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης,
δ) Έναν (1) εμπειρογνώμονα από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, εξειδικευμένο στα υπολογιστικά συστήματα ή στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
ε) Έναν (1) χρηματοοικονομικό αναλυτή και
στ) Ένα (1) πρόσωπο εξειδικευμένο στην οικονομική ανάλυση ή στη διοίκηση επιχειρήσεων.
3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει με σχετική σύμβαση συντονιστή έργου, επιφορτισμένο με διοικητικά - επιτελικά καθήκοντα. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις του συντονιστή έργου, ορίζονται με τη σύμβαση του πρώτου εδαφίου.
4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τον σκοπό της έγκαιρης έναρξης και της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ..
5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Μεριμνά για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. του Ταμείου εντός εύλογου χρόνου και σε κάθε περίπτωση εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διενεργεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πρόσληψη του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου.
β) Συντάσσει προσχέδιο του Οργανισμού του Ταμείου το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Συντάσσει τα προσχέδια των Κανονισμών που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του Ταμείου το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
δ) Μεριμνά για τη στέγαση, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τις ψηφιακές λειτουργίες και τη στελέχωση του Ταμείου και μπορεί να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Ταμείου δύνανται να του παραχωρούνται κατά χρήση ακίνητα του Δημοσίου από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ή άλλους φορείς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών στις Τράπεζες, καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων, στοιχείων και μητρώων.
στ) Παρέχει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τακτική ενημέρωση για ζητήματα απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της και έκτακτα ενημέρωση για κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της όταν οι συνθήκες το απαιτούν ή εάν της ζητηθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Εάν κάποιο από τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός δικαιούται ειδική άδεια απουσίας από την υπηρεσία του και διατηρεί κατά τον χρόνο αυτό όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα ή την ιδιότητά του ως δημόσιου λειτουργού.
7. Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις του Προέδρου και των υπολοίπων μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
8. Για τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως και 19.
9. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συνεπικουρείται από Μονάδα Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από δέκα (10) συνεργάτες, εκ των οποίων έως τρεις (3) μπορούν να είναι μετακλητοί. Για τη στελέχωση και τη λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 27.
10. Για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το Ταμείο διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και το αργότερο μέχρι την έγκριση του πρώτου του προϋπολογισμού, οι δαπάνες του βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται υπό Ειδικό Φορέα 1033 203 0000000 “Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων”.
Άρθρο 70
Μεταβατική Επενδυτική Επιτροπή
1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής του άρθρου 28 ανατίθενται στην Επενδυτική Επιτροπή της Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) με την επωνυμία “Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΔΕΚΤ - Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.
2. Η Επιτροπή της παρ. 1 ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τον προσωρινό Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου της παρ. 6 του άρθρου 68.
3. Στη σύμβαση ανάθεσης που υπογράφεται μεταξύ του Ταμείου και της ΕΔΕΚΤ καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 73
Μεταβατικός σύμβουλος προσλήψεων
Κατά την πρώτη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 12 και την παρ. 2 του άρθρου 24, ο σύμβουλος προσλήψεων επιλέγεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του άρθρου 69, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια.
Άρθρο 12 παρ. 4
4. Το Συμβούλιο μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο προσλήψεων, που επιλέγεται από το Δ.Σ. του Ταμείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 73, ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλογής εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και προτείνει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων. Ο κατάλογος επικρατέστερων υποψηφίων αποτελείται κατά ανώτατο όριο από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων του Δ.Σ. και παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την κατάρτισή του.
Άρθρο 24 παρ. 2
2. Για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου το Δ.Σ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εκδίδει με απόφασή του δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται, ιδίως, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα προσόντα επιλογής καθώς και ο τρόπος απόδειξης αυτών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και στην ιστοσελίδα opengov.gr. Το Δ.Σ. μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο προσλήψεων που επιλέγεται από αυτό, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Β. Στην αιτιολογική έκθεση που συμπεριλαμβάνεται στην Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το εν θέματι νομοσχέδιο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής για τα ως άνω άρθρα 38, 51 και 73 αντιστοίχως:
[…] Με την εισαγόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι υποχρεώσεις δημοσιονομικής διαχείρισης, που οφείλει να τηρεί το Ταμείο, εάν ταξινομηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στη διενέργεια των προμηθειών του Ταμείου. Συγκεκριμένα, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ευελιξίας που υπαγορεύουν οι λειτουργικές ανάγκες και η αποστολή του Ταμείου, προβλέπεται ότι σε αυτό δεν εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, και ότι οι αναθέσεις του διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του.
[…] Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον διορισμό από το Ταμείο θεματοφύλακα και αποσαφηνίζονται ο ρόλος και τα καθήκοντά του.
[…] Προβλέπεται ότι μεταβατικά ο εξειδικευμένος σύμβουλος προσλήψεων επιλέγεται από τη Διοικούσα Επιτροπή για τις ανάγκες των άρθρων 12 παρ. 4 και 24 παρ. 2 και μέχρι τη σύσταση του Δ.Σ..
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής. […..] Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου.».
Στο βαθμό που οι ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως παρατίθενται ανωτέρω (υπό I), περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
Σχετικώς στο νόμο ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016), β) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και γ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και της 92/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και 47 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού»
Άρθρο 2 Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 […]
4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, […]
5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών […].
Άρθρο 10 Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες:
ε) αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (A' 195), υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,
στ) αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,
ΙV. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Με βάση τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης «σκοπός του ανωτέρω σχεδίου νόμου είναι η εισαγωγή και εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος οικονομικής λειτουργίας στην επικουρική ασφάλιση και η ίδρυση ενός νέου, δημόσιου Ταμείου, του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης. Μέσω αυτού επιδιώκεται η διασφάλιση της επάρκειας των επικουρικών συντάξεων των σημερινών νέων και μελλοντικών συνταξιούχων, όπως έγινε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ως απάντηση στην επίπτωση που έχει η δημογραφική γήρανση στο συνταξιοδοτικό τους σύστημα». Η διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)».
Ως προς τις σχετικές διατάξεις διαπιστώνονται τα εξής:
α) Ως προς το άρθρο 38 «Έργα, προμήθειες και υποχρεώσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ως Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης»
i) Στην παρ. 1 του άρθρου 38 του εν θέματι νομοσχεδίου προβλέπεται η ρύθμιση με Κανονισμό Προμηθειών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, των συμβάσεων που συνάπτονται γραπτώς και από επαχθή αιτία μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και του Ταμείου και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, στο δεύτερο εδάφιο προβλέπεται το εξής: «Για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών μελετών, έργων, με αξία άνω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.».
Από τον συνδυασμό των προβλεπομένων στα ως άνω εδάφια διαφαίνεται, ότι η αναφερόμενη παρέκκλιση και εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Προμηθειών αφορά σε δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, ωστόσο σκόπιμο είναι να αναδιατυπωθεί η ρύθμιση στην κατεύθυνση αυτή και περαιτέρω να αποσαφηνισθεί, προς άρση αμφισβήτησης στους εφαρμοστές του νόμου, αν η εν λόγω ρύθμιση αφορά στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων ή αν καταλαμβάνει και διαδικασίες ανάθεσης των εν θέματι συμβάσεων ή ενδεχομένως και την παροχή έννομης προστασίας.
Τυχόν δε παρέκκλιση και από τις διαδικασίες ανάθεσης των ως άνω δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να αποτυπωθεί ρητά στο υπό εξέταση άρθρο καθώς επίσης και οι εθνικοί κανόνες από τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα παρέκκλισης. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που σκοπείται με την προτεινόμενη ρύθμιση η παρέκκλιση από τους κανόνες έννομης προστασίας στο στάδιο της ανάθεσης και η ρύθμιση των σχετικών θεμάτων με τον Κανονισμό, θα πρέπει να αποτυπωθεί ρητά τυχόν παρέκκλιση από συγκεκριμένους κανόνες όπως έχουν αποτυπωθεί στο Βιβλίο IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων).
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι σκόπιμο είναι να μην εισαχθούν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, ειδικά στο παρόν χρονικό σημείο κατά το οποίο έχουν επέλθει αλλαγές στον ως άνω νόμο 4412/2016 με την έκδοση του ν. 4782/2021, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και της ευελιξίας και στο μέτρο που η προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία δεν συνοδεύεται από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση ώστε να δικαιολογείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.
Αντίθετα, τονίζεται, ότι με την ενοποίηση όλων των κανόνων που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτου είδους, εκτιμώμενης αξίας, τομέα αγοράς και είδος αναθέτουσας αρχής, μέσω του ν. 4412/2016, καταργήθηκε πληθώρα νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων που ρύθμιζαν ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, και επιμέρους κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών αναθετουσών αρχών, που είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη διάσπαση και πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου.
Υπό το πρίσμα αυτό, σκόπιμο είναι οι πάσης φύσεως νομοθετικές πρωτοβουλίες που άπτονται του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αφενός μεν να συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα του ν. 4412/2016, αφετέρου δε να μην είναι αποσπασματικές και να μην εισάγουν εξαιρέσεις, παρά μόνον στο βαθμό που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου στόχου.
Επιπροσθέτως, σημειώνεται, ότι το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται ακόμα και για τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων κάτω των ενωσιακών ορίων σε τήρηση των θεμελιωδών κανόνων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (πρβλ. σχετικώς Γνώμη Α6/2019 της Αρχής).
Καταληκτικά, επισημαίνεται, ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει παρεκκλίσεις από διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες συνιστούν κομβικές θεσμικές πολιτικές επιλογές της Πολιτείας, αποτελούν τους πυλώνες του προγράμματος μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Τέτοιες είναι, ιδίως, η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου της διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, η αιτιολόγηση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, καθώς και η υποχρέωση ανάρτησης, έστω και εκ των υστέρων, των ανωτέρω συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
ii) Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται, ότι ο προβλεπόμενος στο εν λόγω άρθρο Κανονισμός Προμηθειών εκδίδεται κατόπιν της παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερίπτ. γγ’ του ν. 4013/2011.
β) Ως προς το άρθρο 51 «Θεματοφύλακας»
Στο υπό εξέταση άρθρο προβλέπεται ο διορισμός από το Ταμείο ενός ή περισσοτέρων θεματοφυλάκων (ήτοι πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία άδεια και θα είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου) καθώς και λοιπά ζητήματα που αφορούν το ρόλο και τα καθήκοντά του. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται η διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και λύσης της σύμβασης του θεματοφύλακα.
Καθώς η εν λόγω ρύθμιση περιλαμβάνεται στο υπό εξέταση σχέδιο νόμου χωρίς να γίνεται ειδικότερη αναφορά, ούτε στο κείμενο του εν λόγω άρθρου ούτε στην υποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, στην κείμενη νομοθεσία που προβλέπει την έννοια και το αντικείμενο των υπηρεσιών θεματοφύλακα, δυνάμει της οποίας ενδεχομένως προβλέπεται η υποχρέωση ανάθεσης υπηρεσιών θεματοφύλακα σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, δέον όπως εξετασθεί:
α) αν ο «διορισμός θεματοφύλακα» αποτελεί δημόσια σύμβαση υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 ν. 4412/2016 και
β) εάν η εν θέματι σύμβαση υπηρεσιών με το ειδικό αντικείμενο [χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της περίπτωσης ε)] εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του ν. 4412/2016, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες συμβάσεις υπηρεσιών του ως άνω άρθρου 10 και με την επιφύλαξη των ανωτέρω η σύμβαση υπηρεσιών θεματοφύλακα, αποτελεί δημόσια σύμβαση για την σύναψη της οποίας εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, ως προς την έννοια της δημόσια σύμβασης, παρατίθενται τα εξής:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σκοπός των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2104/25/ΕΕ είναι να αποκλειστεί ο κίνδυνος προτιμήσεως ημεδαπών διαγωνιζομένων ή υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγομένης από την αναθέτουσα αρχή διαδικασίας συνάψεως δημόσιας συμβάσεως σημειώνεται ότι η επιλογή μιας προσφοράς και, συνακόλουθα, ενός διαγωνιζομένου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πλαισίου που θέτουν οι εν λόγω Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και, κατά συνέπεια, της έννοιας της «δημόσιας συμβάσεως» σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 2014/24 ΕΕ (βλ., υπ’ αυτή την έννοια, απόφαση της 2ας Ιουνίου 2016, Falk Pharma, C‑410/14, EU:C:2016:399, σκέψη 38).
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο.π. C-410/14, σκ. 42 και 44) έκρινε ότι δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σύστημα συμφωνιών, στο πλαίσιο του οποίου ένας δημόσιος φορέας επιδιώκει την προμήθεια προϊόντων από την αγορά, διά της συνάψεως συμβάσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συστήματος αυτού, με όποιον οικονομικό φορέα δεσμεύεται να παράσχει τα ζητούμενα προϊόντα υπό προκαθορισμένους όρους, χωρίς να διενεργείται επιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, οι οποίοι δύνανται να προσχωρήσουν στο εν λόγω σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του. Μια τέτοια διαδικασία, κατά το μέρος που το αντικείμενό της παρουσιάζει βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον, υπόκειται στους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης ΛΕΕ, ιδίως στις αρχές της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων και της ίσης μεταχειρίσεως των οικονομικών φορέων, καθώς και στην απορρέουσα από αυτές υποχρέωση διαφάνειας, η οποία επιτάσσει προσήκουσα δημοσιότητα.
Με το ίδιο σκεπτικό το Δικαστήριο έκρινε (Απόφαση της 1ης Μαρτίου 2018, Maria Tirkkonen C-9/17, σκ. 41) ότι δεν συνιστά δημόσια σύμβαση, σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης, με το οποίο δημόσιος φορέας κάνει δεκτούς όλους τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας του διαγωνισμού και επιτυγχάνουν στις εξετάσεις που προβλέπονται από τον διαγωνισμό αυτό, έστω και αν δεν μπορεί να γίνει δεκτός κανένας νέος οικονομικός φορέας κατά την περιορισμένη διάρκεια ισχύος του εν λόγω συστήματος .
Εξάλλου, δεν μπορούν να θεωρηθούν «κριτήρια ανάθεσης» κριτήρια που δεν σκοπούν στον εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αλλά συνδέονται κυρίως με την εκτίμηση της ικανότητας των διαγωνιζομένων να εκτελέσουν τη σύμβαση. (Βλ. αναλυτικά Συμβουλή 3/2021 της Αρχής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της και την εκεί παρατιθέμενη σχετική νομολογία.)
γ) Ως προς το άρθρο 73 «Μεταβατικός σύμβουλος προσλήψεων»
Στο άρθρο 73 του υπό εξέταση νομοσχεδίου προβλέπεται η επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου προσλήψεων, ο οποίος επιλέγεται από τη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και μέχρι τη σύσταση του Δ.Σ. Όπως διαφαίνεται από τα άρθρα 12 παρ. 4 και 24 παρ. 2 του σχεδίου νόμου στα οποία γίνεται παραπομπή στο υπό εξέταση άρθρο 73 (οι διατάξεις των οποίων έχουν τεθεί συμπληρωματικά στο υποβληθέν άρθρο 73) ο σύμβουλος προσλήψεων παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου). Για την επιλογή δε του συμβούλου, προβλέπεται η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι στο βαθμό που όπως διαφαίνεται πρόκειται για δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης του ν. 4412/2016
V. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του εν θέματι νόμου, με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, τις προτεινόμενες βελτιώσεις και όσα ανωτέρω αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV της παρούσας γνωμοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στο να μην τίθενται ζητήματα συμβατότητας προς το ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών της Συνθήκης.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης