Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α5/2020
ΑΔΑ: 6Η70ΟΞΤΒ-7ΗΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' υποπερ. (αα) ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 30ή Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης,
Δημήτριος Λουρίκας (με τηλεδιάσκεψη),
Δημήτριος Σταθακόπουλος,
Μαρία Στυλιανίδη,
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Ελένη Σταθοπούλου, η Μαρία - Χριστίνα Καξιρή, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, καθώς και δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίοι αποχώρησαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, επί διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις.»
-------------------------------------
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Με το από 16.01.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Γραμματέα Υποδομών (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 344/16.01.2020), διαβιβάσθηκε συνημμένα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διάταξη του άρθρου 67 «Ρυθμίσεις για δωρεές υπέρ του Δημοσίου».
Σημειώνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, στο δε κείμενο αυτού δεν περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 67 «Ρυθμίσεις για δωρεές υπέρ του Δημοσίου», επί του οποίου κα ζητήθηκε η παροχή γνώμης της Αρχής.
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 35 [Αποφάσεις – Γνωμοδοτήσεις] του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α 52): «7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά την ενάσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, κρίνει ότι διατάξεις σχεδίου νόμου, προεδρικού διατάγματος, άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονισμοί λειτουργίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση αα), ββ), γγ), αλλά δεν της έχουν κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ασκήσει την κατά περίπτωση γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, ακόμα και αν η σχετική διάταξη, πράξη ή κανονισμός έχει ήδη δημοσιευτεί.»
ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι διατάξεις του ως άνω σχεδίου νόμου, οι οποίες άπτονται της αρμοδιότητας της Αρχής, ανεξαρτήτως της διατύπωσης του αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι αντίστοιχες αναφορές της συνοδεύουσας αυτό αιτιολογικής έκθεσης έχουν ως εξής:
(Το σύνολο του σχεδίου νόμου και η αιτιολογική έκθεση παρατίθενται ως συνημμένο Παράρτημα στην παρούσα εισήγηση)
«ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρα 1-27 (τα οποία δεν παρατίθενται στην παρούσα λόγω της έκτασής τους)
[………..]
Άρθρο 38
Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., ΚΤΕΛ Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
[………..]
3. Στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα οικεία ΚΤΕΛ Α.Ε., με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του οικείου ΚΤΕΛ Α.Ε., εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τόσο των ανωτέρω μητρικών εταιρειών όσο και των θυγατρικών τους χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του έτους 2020. Η ως άνω ανάθεση έχει προσωρινό χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση, επικείμενου κινδύνου διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και της επιδείνωσης των υπηρεσιών αυτών εκ μέρους των υφιστάμενων παρόχων των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δυο (2) έτη πλέον πενήντα τοις εκατό (50%) παράτασης του χρόνου ανάθεσης. Αναλόγως της έκτασης των προς ανάθεση υπηρεσιών και ενδεχόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης του οικείου ΚΤΕΛ Α.Ε. στο σύνολο του ανατιθέμενου έργου, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς ανάθεση λεωφορειακών γραμμών (περιοχή του προς ανάθεση έργου, κλπ), είναι επιτρεπτή και η υπεκμίσθωση μέρους των ανατιθέμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και σε άλλα ΚΤΕΛ Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων, δια ιδιαίτερων συμβάσεων υπεκμίσθωσης μεταξύ των Αναδόχων (ΚΤΕΛ Α.Ε. της περιοχής ευθύνης των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και άλλων ΚΤΕΛ Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι αναθέσεις αυτές λόγω του επείγοντος και προσωρινού χαρακτήρα διενεργούνται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. . ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και των υποψήφιων παρόχων. Οι προς ανάθεση λεωφορειακές γραμμές, τα δρομολόγια, το χιλιομετρικό κόστος ανάθεσης, η διάρκεια του προς ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, ως και το ή τα προτεινόμενα ΚΤΕΛ Α.Ε. άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για την υπεκμίσθωση μέρους του προς προσωρινή ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
4. Στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ .Α.Ε. και αφετέρου του κατά τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.
[………..]
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α΄17), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, δ) επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ε) οργανισμών κοινής ωφέλειας δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης. Προς το σκοπό αυτό, η υπηρεσία ή ο φορέας υπέρ του οποίου είχε κηρυχτεί η απαλλοτρίωση υποβάλει, μετά την ολοκλήρωση του έργου ή σε κάθε περίπτωση μετά από 10 έτη μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, την κατά περίπτωση αρμόδια για τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα με απαλλοτριωθέντα ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν μέρει και δεν προβλέπεται στο άμεσο διάστημα η χρήση τους, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης αυτών.
1α. Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί ελεύθερα, εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης. Κατ’ εξαίρεση η αρμόδια υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να απευθύνει πρόκληση στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή στους καθολικούς διαδόχους του, αν έχουν παρέλθει είκοσι (20) έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα ανάκλησης.
Για την ελεύθερη διάθεση των ως άνω ακινήτων, η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία αποστέλλει τα διαβιβασθέντα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία (κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα) στην αρμόδια για τη διαχείριση των ακινήτων του φορέα υπηρεσία και προκειμένου για το Δημόσιο, στην αρμόδια για τη καταγραφή και διαχείριση των ακινήτων υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται να διατεθεί ελεύθερα.»
2. Στο άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2882/2001.»
[………..]
Άρθρο 65
Ρυθμίσεις για δωρεές υπέρ του Δημοσίου
1. Στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 55 ν. 4557/2018, προστίθεται παράγραφος 4 με το εξής περιεχόμενο:
«4. α. Σε περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαία η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων σε δημόσιους χώρους ή κτήρια, για την αποδοχή και υλοποίηση δωρεών κινητών ή ακινήτων ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ή νομικών οντοτήτων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον, οι υπόψη μελέτες και έργα ανατίθενται και υλοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας.
β. Οι ειδικότεροι όροι για τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και σύναψης των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζεται επιπλέον και ο δημόσιος φορέας σύναψης, υλοποίησης και παρακολούθησης της σύμβασης ανάθεσης.
γ. Για την εφαρμογή της παρούσας πρόβλεψης, απαιτείται να έχει συναφθεί μεταξύ δημοσίου και ιδιώτη σύμβαση δωρεάς, εμπίπτουσας στις προβλέψεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η οποία λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητάς για το δημόσιο συμφέρον πρέπει να έχει κυρωθεί με νόμο.
2. Η διάταξη του άρθρου 75 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ A' 201) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.”
[………..]»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου για τα υδατοδρόμια ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών, ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και να θεσπιστεί ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους. Οι προτεινόμενες με το παρόν κεφαλαίο ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
Tα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4568/2018) αφορούν:
α) στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση «αδείας ίδρυσης» και τη χορήγηση «αδείας λειτουργίας»,
β) στη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα αλλά και σε ιδιωτικό φορέα,
γ) στην έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου,
δ) στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
ε) στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου όχι μόνο από την Υ.Π.Α. αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.
στ) στη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
[………..]
(δεν παρατίθεται το κείμενο λόγω μεγέθους)
Άρθρο 38
1. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βελτιώνεται η υφιστάμενη και ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4568/2018, προκειμένου αυτή να καταστεί εφαρμόσιμη και χωρίς προβλήματα νομιμότητας. Οι βελτιώσεις που προτείνονται σε σχέση με την προς αντικατάσταση διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4568/2018, είναι οι εξής:
α. Προσδιορίζεται η επιτρεπόμενη μέγιστη διάρκεια ανάθεσης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2 έτη πλέον 50% παράτασης αυτού. Η διάρκεια αυτή κρίνεται ως εύλογη για την ανάληψη εκ μέρους των ΚΤΕΛ Α.Ε. του προς ανάθεση έργου, λόγω των απαιτούμενων επενδύσεων (λεωφορεία, κλπ), αλλά και επαρκής για να καταστεί δυνατή η διασφάλιση της δυνατότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και των υφιστάμενων παρόχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις παροχής των προβλεπόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών, τόσο κατά τον χρόνο της προσωρινής ανάθεσης μέρους των αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή ευθύνης τους (βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλη τη περιοχή ευθύνης τους), αλλά και επαρκής για την προετοιμασία των υφιστάμενων παρόχων να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες μετά την πάροδο του χρόνου της προσωρινής ανάθεσης.
β. Διευκρινίζεται ότι λόγω του επικείμενου κινδύνου διακοπής των προς ανάθεση υπηρεσιών ή υπάρχουσας επιδείνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και αδυναμίας των υφιστάμενων παρόχων να ανταποκριθούν αξιόπιστα σ’ αυτές, η ανάθεση θα γίνεται μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και των οικείων ΚΤΕΛ Α.Ε., που λόγω της υφιστάμενης εμπειρίας, των μέσων, των υποδομών κλπ. που διαθέτουν, δύνανται να ανταποκριθούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στην παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών, με εύλογο και σε σημαντικό ποσοστό μικρότερο κόστος έναντι του κόστους που παρέχεται από τους υφιστάμενους παρόχους των αντίστοιχων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το προς προσωρινή ανάθεση έργο διασφαλίζεται, ως προς την δυνατότητα υλοποίησης, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος, με την πρόβλεψη και του δικαιώματος υπεκμίσθωσης μέρους του προσωρινά ανατιθέμενου συγκοινωνιακού έργου και σε ΚΤΕΛ Α.Ε. άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων (προς την περιοχή ευθύνης των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.), που παρέχουν υπεραστικό (ή και αστικό) έργο, ούτως ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών και με εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τους υφιστάμενους δημόσιους συγκοινωνιακούς φορείς και την εθνική οικονομία.
γ. Τέλος και προς μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων των δημόσιων συγκοινωνιακών φορέων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και κατ’ επέκταση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, θεσπίζεται η υποχρέωση των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., μετά τις διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιήσουν με άλλα ΚΤΕΛ Α.Ε., να υποβάλλουν προς έγκριση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τα βασικά στοιχεία του προς ανάθεση έργου (γραμμές, δρομολόγια, κόστος ανά χιλιόμετρο, διάρκεια, προτεινόμενα ΚΤΕΛ Α.Ε. άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για υπεκμίσθωση), αλλά και τον προγραμματισμό για την παροχή του προς ανάθεση έργου από τους υφιστάμενους παρόχους, μετά τη λήξη της σύμβασης προσωρινής ανάθεσης.
2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ότι η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση των κυκλοφορούντων λεωφορείων και τον καθορισμό ορισμένων στοιχείων δρομολογίων στην περιοχή ευθύνης του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., γίνεται μετά από πρόταση του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και γνώμη του ΟΑΣΘ και όχι αντίστροφα, όπως προβλέπει η ισχύουσα διάταξη, έτσι ώστε να υπάρχει ορθή εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του ΟΣΕΘ Α.Ε., όπως ορίζονται στο εδάφιο ε του άρθρου 3 του ν. 4482/2017 «ε. Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς της και, κυρίως, τον καθορισμό, την κατάργηση, την επέκταση των γραμμών και τον καθορισμό των διαδρομών και δρομολογίων των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής.
[………..]
Άρθρο 55
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το ζήτημα της ανάκλησης συντελεσμένων απαλλοτριώσεων που αφορούν ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για δημόσια ωφέλεια, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν εν τέλει, οπότε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 μπορεί να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης κατόπιν αιτήματος του πρώην ιδιοκτήτη τους, η αν αυτός δεν ενδιαφέρεται για την επαναγορά του ακινήτου να διατεθεί αυτό ελεύθερα για τις ανάγκες του απαλλοτριώσαντος φορέα. Στις ισχύουσες διατάξεις όμως δεν τίθενται λεπτομερείς κανόνες και διαδικασία, και για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες αδρανούν με αποτέλεσμα τα μη χρησιμοποιηθέντα ακίνητα τελικώς να καταλήγουν αυθαιρέτως κατεχόμενα είτε από τους πρώην ιδιοκτήτες τους ή τρίτους.
Για το λόγο αυτό τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 και τίθενται λεπτομερείς ρυθμίσεις, με σκοπό αφενός να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσία που κήρυξε την απαλλοτρίωση, από την υπηρεσία που εκτέλεσε το έργο, για τα τυχόν αδιάθετα για την εκτέλεση του έργου απαλλοτριωθέντα ακίνητα και περαιτέρω την πρόσκληση προς τους πρώην ιδιοκτήτες να υποβάλουν αίτημα ανάκλησης της απαλλοτρίωσης και επιστροφής της κυριότητας των ακινήτων στους ίδιους, έναντι της αξίας τους και εν τέλει της παράδοσης των ακινήτων στην αρμόδια για την καταγραφή και διαχείρισή τους υπηρεσία του φορέα αν οι πρώην ιδιοκτήτες δεν ενδιαφερθούν για την επιστροφή τους.
Η παράγραφος 2 συμπληρώνει την σχετική ρύθμιση, θέτοντας παράγραφο 4 στο άρθρο 168 του ν. 4412/2016, ώστε να αποτελεί υποχρέωση της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας να καταγράψει τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, παρότι απαλλοτριώθηκαν και να διαβιβάσει τα σχετικά έγγραφα (κατάσταση και κτηματολογικό διάγραμμα) στην υπηρεσία που κήρυξε την απαλλοτρίωση, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 12 του ν. 2882/2001.
[………..]
Άρθρο 65
Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η επιτάχυνση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και η εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών έργων που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθούν δωρεές μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του δημοσίου και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και για τις οποίες δημιουργείται κίνδυνος ανάκλησης λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, σε περιπτώσεις όπως αυτές των δωρεών στον τομέα της Υγείας (ν. 4564/2018) και (ν. 4618/2019). Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγονται διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, τίθενται δε ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για την ενεργοποίησή της, αφού απαιτείται η δωρεά να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον και συγχρόνως να έχει γίνει αποδεκτή με προγενέστερο νόμο.»
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011: «Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [….] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής […] Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου.».
Σημειώνεται ότι το υποβληθέν κατά τα ανωτέρω αίτημα του Υπουργείου Υποδομών αφορά στη διατύπωση γνώμης της Αρχής μόνον ως προς το άρθρο 67 (ήδη άρθρο 65) «Ρυθμίσεις για δωρεές υπέρ του Δημοσίου». Ωστόσο από την επεξεργασία των σχετικών διατάξεων προκύπτει ότι και άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζουν ζητήματα που μπορεί να αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, όπως, ιδίως, αυτά που αφορούν στη διαδικασία παραχώρησης της άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίων, καθώς και τα άρθρα 38 και 55 του ίδιου σχεδίου νόμου.
Σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 35 Αποφάσεις – Γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως υιοθετήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α 52): «7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά την ενάσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, κρίνει ότι διατάξεις σχεδίου νόμου, προεδρικού διατάγματος, άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονισμοί λειτουργίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση αα), ββ), γγ), αλλά δεν της έχουν κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ασκήσει την κατά περίπτωση γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, ακόμα και αν η σχετική διάταξη, πράξη ή κανονισμός έχει ήδη δημοσιευτεί.»
Δεδομένου ότι το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ως παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (βλ. ανωτέρω υπό I), εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙV. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως τροποποιημένος ισχύει και, ειδικότερα : ………………
- το άρθρο 168 «Βεβαίωση περάτωσης εργασιών»
«1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160.»
- το άρθρο 232 «Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)»
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών σε φορείς που πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
2. Οι διατάξεις του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.»
3. Τα άρθρα 1 έως και 32 («Μέρος Α : Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών») ν. 4568/2018 «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»
4. Οι διατάξεις του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.»
5. Το άρθρο 3Α «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα» του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», ως τροποποιημένο, δυνάμει του άρθρου 75 του ν. 4646/2019, ισχύει :
«1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α`143), για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «ο δωρητής») και του φορέα του δημοσίου τομέα (εφεξής «ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:...:
α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο. Σε περίπτωση που η δωρεά περιλαμβάνει αναλώσιμα υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο δωρητής αναλαμβάνει την κάλυψη αυτών των εξόδων.
β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή.
γ. Η διαδικασία της εκ μέρους του δωρεοδόχου υπόδειξης στον δωρητή του οικονομικού φορέα, ο οποίος κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του, καθώς και εκπρόσωπος ή εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον ο δωρητής το κρίνει απαραίτητο. Έργο της επιτροπής είναι, ενδεικτικά:
αα) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών,
ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας,
γγ) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών,
δδ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή,
εε) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας,
στστ) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας και καταλληλότερης για τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς,
ζζ) ειδικά για τις περιπτώσεις δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, η πρόβλεψη για υποχρέωση του οικονομικού φορέα σε υποβολή προσφοράς, η οποία να καλύπτει τη συντήρηση καθ` όλη τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ζωής του εξοπλισμού, όπως αυτός θα ορισθεί από τον δωρεοδόχο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ελέγχου του κατασκευαστή,
ηη) η επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος, εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή.
δ. Η υποχρέωση του δωρητή να εγκρίνει ή να απορρίψει τον επιλεγέντα από την επιτροπή οικονομικό φορέα.
ε. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να συνάψει τη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, για λογαριασμό του δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.
στ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει το αντικείμενο της δωρεάς και η διαδικασία παραλαβής και τυχόν θέσης του σε λειτουργία.
ζ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει τα σχετικά τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, τα οποία ο οικονομικός φορέας εκδίδει στο όνομα του δωρεοδόχου και η πρόβλεψη ότι επί των τιμολογίων αυτών αναγράφεται ότι θα εξοφληθούν από τον δωρητή, με μνεία της παρούσας διάταξης.
η. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να ειδοποιεί τον δωρητή αμελλητί για την τμηματική ή οριστική παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με τον οικονομικό φορέα και να υποβάλει το ανάλογο αίτημα πληρωμής προς τον δωρητή.
θ. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να εξοφλήσει το οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τον οικονομικό φορέα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του δωρεοδόχου, η οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον δωρητή κάνοντας μνεία στην παρούσα διάταξη.
2. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών. Έναντι του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του δωρεοδόχου - δημόσιου φορέα.
3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών.».
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω άρθρο 3Α προστέθηκε στον ν. 4182/2013 με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει ως εξής :
6. Το άρθρο 75 «Τροποποίηση του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013» του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»
«Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α`185), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α`139), τροποποιείται ως εξής: «1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α`143), για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «ο δωρητής») και του φορέα του δημοσίου τομέα (εφεξής «ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:...:».
7. Το άρθρο 2 «Ορισμοί» του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
«Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης [ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας] και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
V. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
A. - Ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών» (άρθρα 1 έως και 27 του σχεδίου νόμου)
Με τις προτεινόμενες διατάξεις (άρθρο 68) καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 32 («Μέρος Α : Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών») του ν. 4568/2018 «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» και ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών, «ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και να θεσπιστεί ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους».
Ειδικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας υδατοδρομίου, όχι μόνον σε δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικό φορέα (άρθρο 5), καθώς και η δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών αυτών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 12).
Από τις εξεταζόμενες διατάξεις δεν συνάγεται με σαφήνεια εάν, η αναφερόμενη ως «χορήγηση άδειας υδατοδρομίου» αφορά αμιγώς διαδικασία αδειοδότησης ή, ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις, διαθέτει χαρακτηριστικά σύμβασης παραχώρησης, οπότε και εφαρμοστέες θα είναι οι διατάξεις της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4413/2016. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι, μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο 7 «Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου» δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση άδειας υδατοδρομίου περιλαμβάνεται : «[….] ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1013), ενώ στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει.
Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. [….]
ιγ) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη εν ισχύ σύμβαση παραχώρησης, η σύμβαση υδατοδρομίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.»
Συναφώς επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ρυθμίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται ως προς δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών σε φορείς που πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές (βλ. άρθρο 232 του ν. 4412/2016 Λιμένες και αερολιμένες - άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).
Επιπλέον ο ίδιος νόμος προβλέπει κανόνες για το εφαρμοστέο πλαίσιο σε περίπτωση πολλαπλών δραστηριοτήτων και ρυθμίσεις ως προς Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 251-άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).
Περαιτέρω ο ν. 4413/2016 (Οδηγία 2014/23/ΕΕ) ρυθμίζει τους κανόνες που ισχύουν για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργου και παραχώρησης υπηρεσιών. Ειδικότερα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
«1. Ως «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, ως ορίζονται στα στοιχεία α' και β' :
α. Ως «σύμβαση παραχώρησης έργων» νοείται η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτή συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή πληρωμής.
β. Ως «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» νοείται η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών, εκτός από την εκτέλεση έργων που αναφέρεται στο σημείο α' σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτήν συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή πληρωμής.
Η ανάθεση σύμβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών συνεπάγεται τη μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από την εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών και ο οποίος συμπεριλαμβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αμφοτέρους. Ο παραχωρησιούχος θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον λειτουργικό κίνδυνο όταν, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπάρχει εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης. Το τμήμα του κινδύνου που μεταβιβάζεται στον παραχωρησιούχο περιλαμβάνει την πραγματική έκθεση στις αστάθμητες συνθήκες της αγοράς, που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε πιθανή εκτιμώμενη απώλεια του παραχωρησιούχου δεν πρέπει να είναι απλώς ονομαστική ή αμελητέα.»
Συναφώς, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την σκέψεις 14, 15 και 16 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, «Οι εξουσιοδοτήσεις ή οι άδειες, με τις οποίες το κράτος μέλος ή μια δημόσια αρχή αυτού θεσπίζει τους όρους άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας όπου περιλαμβάνεται όρος περί διεξαγωγής μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, και οι οποίες συνήθως χορηγούνται κατόπιν αιτήματος του οικονομικού φορέα και όχι με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και όπου ο οικονομικός φορέας είναι ελεύθερος να αποσυρθεί από την πραγματοποίηση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, δεν θεωρούνται παραχωρήσεις […..] Αντίθετα με αυτές τις πράξεις κρατών μελών, οι συμβάσεις παραχώρησης προβλέπουν αμοιβαία δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση αυτών των έργων ή η παροχή των υπηρεσιών υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και είναι νομικά εκτελεστές.
- Προσέτι, ορισμένες συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού φορέα να εκμεταλλεύεται ορισμένους τομείς ή πόρους του Δημοσίου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως έγγεια ή οιαδήποτε δημόσια ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων λιμένων, των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή των αερολιμένων, όπου το Δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θέτει μόνο γενικούς όρους για τη χρήση τους χωρίς την προμήθεια συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών, δεν πρέπει να θεωρούνται συμβάσεις παραχώρησης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
- Επιπλέον, συμφωνίες που χορηγούν δικαιώματα διέλευσης καλύπτοντας τη χρήση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας για την παροχή ή τη λειτουργία σταθερών γραμμών ή δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσίας στο κοινό, στον βαθμό που οι συμφωνίες αυτές ούτε επιβάλλουν υποχρέωση παροχής ούτε αφορούν οιαδήποτε εξαγορά υπηρεσιών από αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα για τον ίδιο ή για τελικούς χρήστες, επίσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται συμβάσεις παραχώρησης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.»
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, υπό το ισχύον πλαίσιο (ν. 4568/2018), η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου παρέχεται μόνο σε «δημόσιο φορέα», ενώ η σύμβαση με την οποία ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας παραχωρεί σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο την λειτουργία του υδατοδρομίου χαρακτηρίζεται ρητά ως σύμβαση παραχώρησης. Επιπλέον, γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης των ν. 4412/2016 και 4413/2016 σχετικά με την, μέσω σύμβασης, απόκτηση άδειας λειτουργίας, η οποία υποχρεωτικά εμπεριέχει τη λειτουργία υδατοδρομίου και όχι μόνο τη μίσθωση χώρου και για την οποία δεν μπορεί να ορίζεται διάρκεια μικρότερη των πέντε (5) ετών. (βλ. ιδίως αρθ. 1 παρ. 1 περ. 17, αρθ. 4 παρ. 9, αρθ. 13 παρ. 3).
Ωστόσο, παρότι στο συνημμένο σχέδιο νόμου εξακολουθεί να γίνεται αναφορά σε «σύμβαση» μεταξύ κατόχου «άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» και κατόχου «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» δεν προκύπτουν – σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο -, από το σύνολο των διατάξεων του σχεδίου νόμου αλλά ούτε και από τη συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, η ειδοποιός διαφορά για τον «αποχαρακτηρισμό» της ως άνω σύμβασης ως σύμβασης παραχώρησης, ούτε οι ειδικότεροι κανόνες ανάθεσης και επιλογής του συγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου. Εξάλλου, αναφορικά τόσο με την άδεια ίδρυσης όσο και με την άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου από το κείμενο των υπό επεξεργασία διατάξεων δεν προκύπτει η διαδικασία βάσει της οποίας θα χορηγείται η άδεια παραχώρησης χρήσης του χώρου ως υδατοδρομίου η οποία αποτελεί στοιχείο του τεχνικού φακέλου. Συμπερασματικά δεν προκύπτει από τα στοιχεία που εμμέσως αντλούνται από το γράμμα των ως άνω διατάξεων η φύση των υπό κρίση συμβάσεων.
Με δεδομένο ότι ο χρόνος που παρασχέθηκε στην Αρχή για την έκδοση γνώμης επί του σχεδίου νόμου είναι εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς έχει ήδη από 24.01.2020 κατατεθεί στη Βουλή, η Αρχή περιορίζεται στο να επισημάνει την αναγκαιότητα τήρησης των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου (οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη), τόσο κατά την υιοθέτηση του σχεδίου νόμου όσο και κατά την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου κανονιστικών αποφάσεων.
Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4568/2018 δεν υπεβλήθησαν στην Αρχή για την έκδοση προηγούμενης γνώμης της, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 - βλ. σχετ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 5050/28.09.2018 έγγραφο της Αρχής προς τον Πρόεδρο της Βουλής, την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και υπ’ αριθμ. πρωτ. 60/02.10.2018 επιστολή της Αρχής προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
- Ως προς το άρθρο 38 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., ΚΤΕΛ Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» του σχεδίου νόμου
Στην παράγραφο 3 του υπό εξέταση άρθρου προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις ανάθεση προσωρινής εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. στα οικεία ΚΤΕΛ για την αντιμετώπιση επικείμενου κινδύνου διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και της επιδείνωσης των υπηρεσιών αυτών εκ μέρους των υφιστάμενων παρόχων των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε..
Η ως άνω ανάθεση πραγματοποιείται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. αφ’ενός και του οικείου ΚΤΕΛ αφ’ετέρου ή, σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του τελευταίου, η περαιτέρω ανάθεση από αυτό σε ΚΤΕΛ άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Επί της προτεινόμενης ρύθμισης, σημειώνονται τα εξής :
Με τον ν. 3920/2011 “Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις” ορίσθηκε ότι ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα (επίγεια και υπόγεια) μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (περιφέρεια Αττικής) αποτελούν αρμοδιότητες του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αντίστοιχα, με τον ν. 4482/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, συστήθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.), η οποία έχει κοινωφελή σκοπό και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, λύθηκε, λόγω παρόδου του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην περίπτωση δ` της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 (ΕΕ L 315), η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που συνήφθη με αντικείμενο την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001 (Α`71) και τροποποιήθηκε με το ν. 3652/2008 (Α`45) και το άρθρο 17 του ν. 3897/2010 (Α`208). Παράλληλα, εξαγοράσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο δια του ως άνω νόμου το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.).
Η Ο.Σ.Ε.Θ. έχει σκοπό την ανάπτυξη, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημόσιων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων, υπόγειων και επίγειων, σταθερής τροχιάς, καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό τη μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επιπέδου και με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.
Περαιτέρω, με το άρθρο 54, παρ. 2 ν. 4568/2018, προσετέθη στον ν. 3920/2011 το άρθρο 5Α, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων, ότι :
«3. Στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή από τους O.T.A. Α` ή Β` βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του φορέα εκτέλεσης. Τα δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
4. Στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ .Α.Ε. και αφετέρου του κατά τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.»
Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η ως άνω διάταξη, αν και άπτεται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων, δεν υπεβλήθη στην Αρχή για την έκδοση προηγούμενης γνώμης της, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011).
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η ως άνω αναφερόμενη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4568/2018, προβλέπει ήδη τη δυνατότητα ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. σε ΚΤΕΛ. Βάσει της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση «βελτιώνεται η υφιστάμενη και ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4568/2018, προκειμένου αυτή να καταστεί εφαρμόσιμη και χωρίς προβλήματα νομιμότητας».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1370/2007, ως “δημόσιες επιβατικές μεταφορές”, νοούνται οι υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών γενικού οικονομικού συμφέροντος που προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση. Αντίστοιχα, ως «αρμόδια αρχή» νοείται κάθε δημόσια αρχή ή ομάδα δημοσίων αρχών κράτους μέλους ή κρατών μελών, η οποία έχει την εξουσία να επεμβαίνει στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή, ή κάθε άλλο όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί τέτοια αρμοδιότητα. Τέλος, ως «φορέας δημόσιας υπηρεσίας» νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή κάθε άλλος δημόσιος φορέας που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, ενώ ως «εγχώριος φορέας» ορίζεται η νομικώς ανεξάρτητη οντότητα, επί της οποίας η αρμόδια τοπική αρχή, ή τουλάχιστον μία αρμόδια τοπική αρχή στην περίπτωση ομάδας αρχών, ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των υπηρεσιακών μονάδων της.
Οι διατάξεις του ως άνω Κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που ισχύουν για τις δημόσιες αρχές δυνάμει των οδηγιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους. Ειδικότερα, το άρθρο 5 του Κανονισμού «Ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας», προβλέπει ότι οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ανατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον Κανονισμό, ενώ οι συμβάσεις υπηρεσιών ή οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με το λεωφορείο ή το τραμ, ανατίθενται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι αντίστοιχες οδηγίες, εφόσον οι συμβάσεις αυτές δεν λαμβάνουν μορφή συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες οδηγίες.
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι, «Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το απαγορεύει, κάθε αρμόδια τοπική αρχή, είτε είναι μεμονωμένη αρχή είτε ομάδα αρχών που παρέχουν ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, μπορεί να αποφασίζει να παρέχει η ίδια δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή να αναθέτει συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας απευθείας σε νομικώς ανεξάρτητη οντότητα, επί της οποίας η αρμόδια τοπική αρχή, ή τουλάχιστον μία αρμόδια τοπική αρχή στην περίπτωση ομάδας αρχών, ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των υπηρεσιακών μονάδων της…», με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται εν συνεχεία.
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις οδηγίες ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (2014/C 92/01), σημειώνονται τα εξής:
«Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Όροι ανάθεσης συμβάσεων υπεργολαβίας σε περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε εγχώριους μεταφορείς
Συμβάσεις που ανατίθενται απευθείας σε εγχώριους μεταφορείς επιτρέπεται να ανατίθενται υπεργολαβικά υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο ε), ο εγχώριος μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παράσχει ο ίδιος «το μεγαλύτερο μέρος» των δημόσιων συγκοινωνιών. Με αυτήν τη διάταξη, ο νομοθέτης σκόπευε να εξασφαλίσει ότι δεν θα μείνει κενή νοήματος η έννοια του «εγχώριου φορέα» υπό τον έλεγχο της δημόσιας αρχής, εφόσον σε διαφορετική περίπτωση ο εγχώριος φορέας έχει τη δυνατότητα να αναθέτει υπεργολαβικά όλο ή πολύ σημαντικό μέρος των μεταφορών σε άλλη οντότητα. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) έχει, κατά συνέπεια, ως στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ψευδών εγχώριων φορέων.
Η εκτέλεση δημοσίων συγκοινωνιών από εγχώριο φορέα αποτελεί εξαίρεση από την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ανατίθενται «βάσει διαδικασίας διαγωνισμού».
Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, «η καθιέρωση ελεγχόμενου ανταγωνισμού μεταξύ φορέων καθιστά τις υπηρεσίες πιο ελκυστικές και καινοτόμες και λιγότερο ακριβές». Με την επιφύλαξη της κατά περίπτωση ανάλυσης, θα ήταν λογικό να θεωρηθεί ότι για την υπεργολαβική ανάθεση των συγκοινωνιών σε ποσοστό άνω του ενός τρίτου απαιτείται να αιτιολογείται δεόντως, ιδίως με βάση τους στόχους του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο ε) όπως έχουν εξηγηθεί. Συνήθως, αυτές οι μεταφορές εκφράζονται σε αξία. Σε κάθε περίπτωση, η υπεργολαβική ανάθεση σε εγχώριους μεταφορείς πρέπει να πραγματοποιείται με τήρηση της σχετικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Τέλος, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 δεν εμποδίζει να ορίζεται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας η υπεργολαβική ανάθεση κατώτατου ποσοστού μεταφορών σε αξία από τον μεταφορέα βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η σύμβαση μπορεί να το προβλέπει αυτό με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού, και ιδίως εκείνες για το μέγιστο ποσοστό της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιτρέπεται να ανατεθεί υπεργολαβικά.»
Συναφώς, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί3 ότι, «Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 3 C-253/18, 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70, έχει την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται στην απευθείας ανάθεση συμβάσεων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορείο οι οποίες δεν λαμβάνουν τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης, κατά την έννοια της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.»
Περαιτέρω, στην παρ. 4 του άρθρου 5 προβλέπεται ότι «οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέσουν απευθείας συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είτε εάν η μέση ετήσια αξία τους υπολογίζεται κάτω του 1 εκατομμυρίου EUR είτε εφόσον αφορούν ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 300.000 χιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Σε περίπτωση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση σε μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρησιμοποιεί όχι περισσότερα από 23 οχήματα, τα εν λόγω κατώτατα όρια μπορούν να αυξάνονται είτε σε μέση ετήσια αξία υπολογιζόμενη σε λιγότερα από 2 εκατομμύρια EUR είτε εφόσον αφορούν ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 600 000 χιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.»
Παράλληλα, ορίζεται (παρ. 5) ότι «Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους, η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει έκτακτο μέτρο. Το έκτακτο αυτό μέτρο έχει τη μορφή απευθείας ανάθεσης ή επίσημης συμφωνίας παράτασης της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ή επιβολής υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο φορέας παροχής δημόσιας υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση για επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η ανάθεση ή η παράταση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με έκτακτο μέτρο ή η επιβολή τέτοιας σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.»
Το άρθρο 5 παράγραφος 3 ορίζει ότι, εάν αρμόδια αρχή προσφεύγει σε τρίτον, άλλον από τον εγχώριο φορέα, για την εκτέλεση δημοσίων επιβατικών μεταφορών, αναθέτει τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει δίκαιης, ανοικτής, διαφανούς και ισότιμης διαδικασίας διαγωνισμού.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού, συνάγεται ότι, στην περίπτωση που οι συµβάσεις δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορείο ή τραµ λαμβάνουν τη μορφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ανατίθενται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι εν λόγω Οδηγίες, ενώ στην περίπτωση που οι συμβάσεις αυτές λαμβάνουν μορφή συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες περί ανάθεσης διατάξεις του Κανονισμού.
Ωστόσο, σε κανένα σημείο του υποβληθέντος στην Αρχή σχεδίου νόμου δε γίνεται αναφορά, ούτε διατυπώνεται επιφύλαξη υπέρ της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, ως προς τις υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς κατά την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω οδηγιών, ούτε όμως αυτές χαρακτηρίζονται ρητά ως συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, οπότε εφαρμοστέες θα είναι οι προβλέψεις της οδηγίας 2011/23/ΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν όλες τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και ιδίως τις απαγορεύσεις, που απορρέουν από τις αρχές τις οποίες καθιερώνει η Συνθήκη, οι οποίες κατοχυρώνουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και συγκεκριμένα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, τους κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών καθώς και τις αρχές της διαφάνειας, αναλογικότητας και αμοιβαίας αναγνώρισης
Βάσει, συνεπώς, των ανωτέρω, θα πρέπει να τονισθεί ότι η δυνατότητα που παρέχει η παρ. 5 του άρθρου 5 του Κανονισμού για λήψη εκτάκτων μέτρων, ήτοι για σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση, συνέχεται άρρηκτα με τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να ανατίθενται βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού, ενώ ενδεχόμενη χρήση υπεργολαβίας (η οποία, στην υπό εξέταση διάταξη αναφέρεται ως «υπομίσθωση») θα πρέπει να συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
- Ως προς το άρθρο 55 «Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» του σχεδίου νόμου
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του υπό εξέταση σχεδίου νόμου, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων» και προβλέπεται διαδικασία ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης.
Αντίστοιχα, με τη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, προστίθεται στο άρθρο 168 «Βεβαίωση περάτωσης εργασιών» του ν. 44112/2016, παράγραφος με αριθμό 4, βάσει της οποίας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, υποχρεούται να συντάξει και να διαβιβάσει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2882/2001, ως τροποποιημένο θα ισχύει με βάση την ανωτέρω, παρ. 1 του άρθρου 55 του υπό εξέταση σχεδίου νόμου.
Δεδομένου ότι η εν λόγω ρύθμιση, δεν επηρεάζει τη διαδικασία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, αλλά εισάγει μια επιπλέον υποχρέωση για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η εκπλήρωση της οποίας αποσκοπεί στην επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής των μη χρησιμοποιηθέντων απαλλοτριωθέντων ακινήτων, δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας της διάταξης ή συμβατότητάς της με τους ενωσιακούς ή τους εθνικούς κανόνες.
- Ως προς το άρθρο 65 «Ρυθμίσεις για δωρεές υπέρ του Δημοσίου» του σχεδίου νόμου
Με το υπό εξέταση άρθρο προστίθεται παράγραφος (με αριθμό 4) στην υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013, το οποίο ρυθμίζει θέματα δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
Το εν θέματι άρθρο (3Α) εισήχθη με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018, η δε παρ. 1 αυτού έχει ήδη τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 75 του ν. 4646/2019. Δεδομένου ότι το άρθρο 75 του ν. 4646/2019 καταργείται με το υπό εξέταση σχέδιο νόμου, το άρθρο 3Α, στο οποίο προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4, θα πρέπει να αναγνωσθεί ως αρχικώς ετέθη δια του άρθρου 55 του ν. 4557/2018.
Σημειώνεται εν προκειμένω ότι για το εν λόγω άρθρο, αν και άπτεται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων, δεν διατυπώθηκε προηγούμενη γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011.
Ειδικότερα, το κατά τα άνω άρθρο 3Α του ν. 4182/2013, προβλέπει ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς του δημοσίου τομέα για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
Η ρύθμιση αυτή αφορά τη διαδικασία αποδοχής δωρεάς ιδιωτών προς δημόσιους φορείς και, ειδικότερα, την περίπτωση κατά την οποία ο δωρητής δεν προσφέρει απευθείας το αντικείμενο της δωρεάς, αλλά βάσει της οικείας σύμβασης δωρεάς, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το οικονομικό αντάλλαγμα στον οικονομικό φορέα στον οποίο ο δημόσιος φορέας αναθέτει τη σχετική σύμβαση (προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών κλπ).
Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία, για την αποδοχή και υλοποίηση δωρεών κινητών ή ακινήτων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον, απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και θεσπίζεται το ειδικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που πληρούνται οι από τη διάταξη τιθέμενες προϋποθέσεις, «οι υπόψη μελέτες και έργα ανατίθενται και υλοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας.»
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι όροι για τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και σύναψης των οικείων συμβάσεων, καθώς και ο δημόσιος φορέας σύναψης, υλοποίησης και παρακολούθησης της σύμβασης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Από τη διατύπωση της διάταξης συνάγεται αφ’ ενός μεν ότι ο δημόσιος φορέας, ο οποίος θα αναλάβει την σύναψη και την εκτέλεση των οικείων συμβάσεων δεν είναι απαραίτητα και ο αποδέκτης της δωρεάς, αλλά δύναται να είναι και άλλος, τρίτος φορέας, αφ’ ετέρου δε ότι το κόστος υλοποίησης των εν λόγω συμβάσεων δεν καλύπτεται από τον δωρητή, γεγονός που διαφοροποιεί την αντιμετώπιση των εν λόγω συμβάσεων σε σχέση με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1. Πρόκειται, συνεπώς, για δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από το τεκμήριο της παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο, οι συμβάσεις που συνάπτονται για την καθ’ εαυτό υλοποίηση της δωρεάς δεν θεωρούνται ως δημόσιες συμβάσεις.
Επισημαίνεται, συναφώς, ότι θα ήταν σκόπιμο να αναφέρεται ρητά στην υπό εξέταση διάταξη ο δημόσιος φορέας, τον προϋπολογισμό του οποίου θα βαρύνει η σχετική δαπάνη και για λογαριασμό του οποίου θα διενεργηθούν οι σχετικές μελέτες και θα εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα ή, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνονται στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθησόμενη κατά περίπτωση απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η διατύπωση «κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων» δεν είναι δόκιμη, δεδομένου ότι η κείμενη εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έχει ενσωματώσει τις διατάξεις των ενωσιακών οδηγιών. Κατά συνέπεια, η παρέκκλιση από τις αμιγώς εθνικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον ν. 4412/2016, θα πρέπει να περιορισθεί στις συμβάσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι πάσης φύσεως νομοθετικές πρωτοβουλίες που άπτονται του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει αφ’ ενός μεν να συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα του ν. 4412/2016, αφ’ ετέρου δε να μην είναι αποσπασματικές και να μην εισάγουν εξαιρέσεις παρά μόνον στο βαθμό που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου στόχου.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου, ακόμη και εάν πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ενωσιακών ορίων, δεν θα πρέπει να αφίστανται των γενικών αρχών που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, ήτοι της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης κλπ.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω νομοτεχνική επεξεργασία της διάταξης, καθώς ο προσδιορισμός των εν θέματι περιπτώσεων ως «μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον», ο οποίος περιέχεται στο α’ εδάφιο, εξειδικεύεται κατωτέρω στο γ’ εδάφιο, απαιτώντας την προηγούμενη κύρωση με νόμο, ενώ περαιτέρω, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται ορθότερο, αντί της κατάργησης του του άρθρου 75 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ A' 201) με την παρ. 2 της υπό εξέταση διάταξης, να αντικατασταθεί πλήρως το άρθρο 3Α.
VΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή γνωμοδοτεί σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την επιφύλαξη των προπαρατεθεισών παρατηρήσεων.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προεδρεύων
Αδάμ Καραγλάνης
Αντιπρόεδρος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 1-27) ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.
β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου.
γ) «Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η ενιαία άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και την προσθήκη του προβλεπόμενου εξοπλισμού του υδατοδρομίου, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου.
2. «Αερομεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αερομεταφορέα.
3. «Αεροπορική ημέρα»: το χρονικό διάστημα που ορίζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και τριάντα (30) λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.
4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.
5. «Απαγορευμένη περιοχή»: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών απαγορεύεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
6. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος με ίδιες δυνάμεις.
7. «Δημόσιος φορέας»: το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού καθώς και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία.
8. «Δ.Κ.Α.Σ»: οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Δ.Σ. του Λονδίνου του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293), όπως ισχύουν.
9. «Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή προτύπων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
10. «Ζώνη ελέγχου (CTR)»: ελεγχόμενος εναέριος χώρος, ο οποίος εκτείνεται προς τα επάνω από την επιφάνεια της γης έως ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο.
11. «Ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου (ΑΤΖ)»: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων καθοριζόμενος γύρω από αεροδρόμιο για την προστασία της κυκλοφορίας του.
12. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.
13. «Περιορισμένη περιοχή»: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
14. «Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος ή και τουριστικού λιμένα.
15. «Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και να παραμένει το αεροσκάφος μεταξύ των πτήσεων.
16. «Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου»: η περιοχή του υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόμηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.
17. «Πλευρικά όρια»: οι συντεταγμένες σε Σύστημα W.G.S.- 84 για την περιγραφή των Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδρομίων (ATZ) και των Απαγορευμένων ή Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύονται στο εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ GREECE).
18. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκάφους.
19. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημόσιων μεταφορών ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
20. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
21. «Σύμβαση υδατοδρομίου»: η σύμβαση μεταξύ κατόχου «άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» και κατόχου «άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου».
22. «Σύστημα W.G.S.- 84»: το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.
23. Σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87»: το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987.
24. «Τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου»: τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:
α) Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual),
β) Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program),
γ) Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).
25. «Τερματική περιοχή ελέγχου (TCA ή TMA)»: περιοχή ελέγχου που συνήθως δημιουργείται στη συμβολή αεροδιαδρομών ATS στη γειτνίαση ενός ή περισσοτέρων κυρίων αεροδρομίων.
26. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων με τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και των Διεθνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοΐας.
27. «Υδατοδρόμιο»: το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών, και περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή σε εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
28. «Υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (ATS)»: γενικός όρος ο οποίος αντιστοιχεί κατά περίπτωση σε υπηρεσία πληροφοριών πτήσης, υπηρεσία συνέγερσης, συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (υπηρεσία ελέγχου περιοχής, υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης ή υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου).
29. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285)
30. «Φορέας Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή μικτός φορέας ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. που έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2160/1993 (Α’ 118) όπως ισχύει.
31. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατοδρομίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Επιπλέον, ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου φέρει την ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.
Άρθρο 2
Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων
1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. Ως κτηριακές εγκαταστάσεις νοούνται και οι προκατασκευασμένοι σταθεροί, μετακινούμενοι ή φορητοί οικίσκοι, ενώ ως λοιπές εγκαταστάσεις νοούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου για υδατοδρόμια σε λιμένες και οι αντίστοιχες αυτών προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες, σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισμός της περίπτωσης ιδ) του άρθρου 13 και οι οποίες διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
Ειδικότερα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά, όπως είναι οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής. Για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, προβλέπεται διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, καθώς και ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και τον αξιωματικό υπηρεσίας.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις του λιμένα για τις ανάγκες λειτουργίας του υδατοδρομίου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 7 υπάρχει ρητή αναφορά για τη διάθεσή τους
Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, όπως είναι οι χώροι ελλιμενισμού αεροσκαφών, οι υπαίθριοι χώροι διακίνησης επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η σχετική περίφραξη των χώρων του υδατοδρομίου. Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση παροχής καυσίμων του άρθρου 21, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη χρήση τέτοιας εγκατάστασης για τη λειτουργία του υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή χωροθετείται εντός του υδατοδρομίου.
Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος) πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, σε θαλάσσια περιοχή.
γ)Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε λίμνη.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε λίμνη.
ε)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων(με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος), πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος) πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής - Γενικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από Δημόσιο Φορέα, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων που προκύπτουν από οικείες ή ειδικότερες διατάξεις, υδατοδρόμια δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια).
3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί ως αγκυροβόλιο πλοίων/σκαφών με Κανονισμό Λιμένα, πλην των περιπτώσεων τουριστικών λιμένων. Αγκυροβόλια πλοίων/σκαφών μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία/σκάφη, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της τοπικής λιμενικής ή άλλης αρχής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή υδάτινο τμήμα της Ζώνης Ασφαλείας Φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση (η) του άρθρου 1 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157), ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546), ή περιοχή στην οποία υπάρχουν ναύδετα του Πολεμικού Ναυτικού,
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), με το π.δ. 31/2018 (Α΄ 61),
δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.
4. Στα υδατοδρόμια επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Στα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν, εφόσον έχει διασφαλιστεί η τελωνειακή επιτήρηση και η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν ή χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε. πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου της χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, μπορεί ένα υδατοδρόμιο να χαρακτηριστεί ως σημείο εισόδου – εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τους κατόχους των ως άνω αδειών.
5. α) Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
β) Κατά τη χρήση του εναερίου χώρου δίνεται προτεραιότητα σε αεροσκάφη αμυντικής σκοπιμότητας (για επιφυλακή, συμμετοχή σε εθνικές ασκήσεις, αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση).
6. Για τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν. Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
7. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόνεφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α΄ 250), του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του ν. 4074/2012 (Α΄88).
8. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, ή τουριστικού λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους. Σε περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους και παρουσία της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδρομίου σε Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους.
9. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης υδατοδρομίων
Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66), όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις κατόχων αδειών υδατοδρομίων
1. Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας) χορηγείται σε Δημόσιο Φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ε.Ο.Χ..
2. Σε περίπτωση αίτησης χορήγησης άδειας υδατοδρομίου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου καθώς και στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας/ έδρα και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής ή λύσης ή πτώχευσης ή θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του νομικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής, ο εν λόγω αντίκλητος και αναπληρωτής θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός (2) μηνών από το θάνατό του ή τη λύση ή πτώχευση ή θέση του σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
3. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας στους δικαιούχους των παρ. 1 και 2 πλην του Δημοσίου Φορέα, τόσο ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, πρέπει:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του ΕΚΑΠΑ, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
γ) να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,
δ) να μην κρατούνται προσωρινά ή να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης β’ ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β’. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,
στ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,
ζ) να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β),
η) να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.
Αν την άδεια λειτουργίας αιτείται Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., και κάτοχος της άδειας ίδρυσης είναι Δημόσιος φορέας, στη σύμβαση υδατοδρομίου που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών, υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι, συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδια των εταιρειών αυτών.
4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 3,
ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,
β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του,
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
Άρθρο 6
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη άδεια χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για χορηγούμενη άδεια σε Π.Ο.Τ.Α., σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και του συνημμένου σε αυτή τεχνικού φακέλου, για την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου, για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, για τον προγραμματισμό και το συντονισμό των επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, καθώς και για την εισήγηση χορήγησης άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Άρθρο 7
Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου
1. Ο τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) και περιέχει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος βάσει της αιτούμενης άδειας.
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου.
γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την αιτούμενη άδεια υδατοδρομίου σύμφωνα με άρθρο 8 του παρόντος. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιείται το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την εξέταση του τεχνικού φακέλου, κατά περίπτωση.
δ) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται,
ε) ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή.
στ) χάρτες, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.- 84. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για υδατοδρόμιο επί λίμνης.
ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1013), ενώ στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει.
Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησηςγια χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.
η) τοπογραφικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης,
ββ) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων/σκαφών,
εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα,
θ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.), στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ. αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.3 (α) του άρθρου 9 του παρόντος. Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β΄ υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. του υδατοδρομίου. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη κατά το στάδιο της χωροθέτησης έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε., δεν απατείται η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού.
ι) Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα Ια ή Iβ,
ια) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,
ιβ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,
ιγ) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη εν ισχύ σύμβαση παραχώρησης, η σύμβαση υδατοδρομίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από αντίστοιχα που εκδίδονται στην εν λόγω χώρα και σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.
Άρθρο 8
Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου
Α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην των ια), ιβ) και ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ια και προεγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Y.Π.Α..
4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
Β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην του ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €).
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της παρ. 1 (ι) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
4. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της παρ. 1 (ια) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη, αντίστοιχα.
5. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της παρ. 1 (ιβ) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
6. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α, ή υπαγωγή του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
Γ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ι), ια), ιβ) και ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
2.Το ύψος του παραβόλου της παρ. 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.3, Β.4 και Β.5 του παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
Άρθρο 9
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών
Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου
1. Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας), το Τ.Ε.Μ. εξετάζει την πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος τον διαβιβάζει, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ., στις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται στις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
β) στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
γ) στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, και θέματα συμβατότητας του Προγράμματος Ασφαλείας του υδατοδρομίου σε σχέση με τα εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) και τους κανονισμούς ασφαλείας του λιμένα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
δ) στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. προκειμένου κατ’ ελάχιστον να ορίσουν, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του ICAO, Τόμος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
ε) στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εξετάσουν κατ΄ελάχιστον:
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,
ββ) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου, εφόσον το σημείο είναι χαρακτηρισμένο συνοριακό σημείο εισόδου – εξόδου ή εξετάζεται να χαρακτηριστεί ως τέτοιο σημείο, είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
γγ) τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).
δδ) Ειδικότερα, και μόνο για τη χορήγηση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξετάζουν την καταλληλότητα της λιμναίας περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας όσο αφορά στην περιοχή ελιγμών και κίνησης υδατοδρομίου, σε σχέση με την περιοχή ελλιμενισμού των αεροσκαφών και με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή γνώμης.
Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
στ) στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες κατά το στάδιο χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης σύμφωνα με τον ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει, ή στην ΕΥΠΑΤΕ όταν πρόκειται για Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
ζ) στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παλαιάς όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνες, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
η) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνη ή άλλα εσωτερικά ύδατα, καθώς και σε θαλάσσια περιοχή, εφόσον το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο δεν εντάσσεται σε εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (master plan), προκειμένου να εξετάζονται ζητήματα συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με δραστηριότητες όπως η αλιευτική και η υδατοκαλλιεργητική.
2. α) Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τεχνικού φακέλου, αποστέλλουν στον ενδιαφερόμενο, γνώμη επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1. Σε περίπτωση απαίτησης τροποποιήσεων, ο ενδιαφερόμενος, προβαίνει στις υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις και υποβάλλει εκ νέου τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ.. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό φάκελο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1.
β) Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, όπου αυτό απαιτείται. Η εκπρόθεσμη διατύπωση γνώμης επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών.
3. α) Εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα τη συμβατότητα/συμμόρφωση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικά σχεδιασμού με το σχεδιασμό που προβλέπεται στον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου.
β) Για υδατοδρόμιο σε λιμένα ο οποίος διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. μη περιλαμβάνουσα το υδατοδρόμιο, ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και το Τ.Ε.Μ..
γ) Αν το υδατοδρόμιο δεν εμπίπτει στις ως άνω (α) και (β) περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
δ) Σε περίπτωση που το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο ανήκει στα έργα της κατηγορίας Β, απαιτείται υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οι οποίες και ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόμενες Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις Π.Π.Δ. ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
ε) Σε κάθε περίπτωση και με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου οφείλει να είναι συμβατή με τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του παρόντος.
Β. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας ίδρυσης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.2 (β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, προέγκρισης του Εγχειριδίου Υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 8, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
Σε αντίθετη περίπτωση το Τ.Ε.Μ. απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Γ. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας.
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.2 (β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, έγκρισης των τευχών οδηγιών του υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Β.6 ή Γ.4 του άρθρου 8, το Τ.Ε.Μ. χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του τεχνικού φακέλου.
Σε αντίθετη περίπτωση το Τ.Ε.Μ. απορρίπτει αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
2. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια ίδρυσης & λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μεριμνήσει για την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και την προσθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού του άρθρου 13 ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ενημερώνοντας εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
β) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια λειτουργίας, κι εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
3.α) Η Επιτροπή Υδατοδρομίων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ..
Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι:
αα) το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων,
ββ) το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαίτηση νέας επιθεώρησης, το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, υποβάλει αίτημα στο Τ.Ε.Μ. για διενέργεια νέας επιθεώρησης. Το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει την Επιτροπή Υδατοδρομίων, η οποία προβαίνει σε νέα επιθεώρηση εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης
Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.
Άρθρο 10
Διάρκεια ισχύος αδειών, τροποποίηση στοιχείων αδειών και ανάκληση αδειών
1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., η τελευταία είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
2. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών.
Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια πράξη με αυτήν χορήγησής της, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Τ.Ε.Μ. και προσκόμισης της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υδατοδρομίου, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την ανάκληση της απόφασης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η ανάκληση της απόφασης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου γίνεται με όμοια πράξη με αυτήν της χορήγησής της.
3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, για οποιαδήποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο. Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.
4. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου. Το Τ.Ε.Μ., μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.
5. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με αυτήν της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς το Τ.Ε.Μ. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με αυτήν της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς Τ.Ε.Μ. και σύμφωνη γνώμη του κατόχου αδείας ίδρυσης του υδατοδρομίου.
β) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να αιτηθεί ανάκληση της άδειας ίδρυσης μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τ.Ε.Μ. και η άδεια ανακαλείται με πράξη όμοια με αυτήν της χορήγησής της.
γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του.
δ) Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα οι υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9.
Άρθρο 11
Επιτροπή Υδατοδρομίων – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή Υδατοδρομίων με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υδατοδρόμια και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και λειτουργία της, περιλαμβανομένων των διαδικασιών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και σε έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους των υδατοδρομίων προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.
2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων ορίζονται με την ως άνω απόφαση, ως ακολούθως:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
β) ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Υ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του.
Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Υδατοδρομίων διενεργείται από το Τ.Ε.Μ..
3. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.
4. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται η αρμοδιότητα των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτοτελών ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Ο φορές λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία αλλά και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, με απόφαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται το ύψος του προστίμου, το οποίο θα κυμαίνεται από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 12
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας
1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που έχει χορηγηθεί ή μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
β) Η μεταβίβαση της άδειας προϋποθέτει από κοινού αίτηση του κατόχου αυτής και του ενδιαφερομένου στο Τ.Ε.Μ.. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Το Τ.Ε.Μ., μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντικά αρχή με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ..
2.α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Ο νέος Φορέας Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ. Προκειμένου για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε λίμνη απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
β) Για την ως άνω παραχώρηση υποβάλλεται από κοινού αίτηση του κατόχου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου και του ενδιαφερόμενου στο Τ.Ε.Μ.. Με την αίτηση κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους σύμβαση, τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Το Τ.Ε.Μ., μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση απόφασης παραχώρησης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου.
γ) Σε περίπτωση λιμένος και τουριστικού λιμένος που προβλέπεται η διάθεση και όχι η αποκλειστική χρήση υφιστάμενων κτηριακών ή/και λιμενικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία υδατοδρομίου, ο φορέας διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένος ή τουριστικού λιμένος διατηρεί εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.
3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500 €) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να:
α) ενημερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. και τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 για την έναρξη πτήσεων του υδατοδρομίου είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης πτήσεων, προσκομίζοντας τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης της παραγράφου 1 του άρθρου 17,
β) εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
γ) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών, λιμενικών και άλλων αρμόδιων αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, διασφαλίζει, όποτε αυτό απαιτείται, την άμεση και απρόσκοπτη διευκόλυνση - πρόσβαση στελεχών ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές - εγκαταστάσεις του εκάστοτε υδατοδρομίου και του φορέα εκμετάλλευσής του και την άμεση χορήγηση τυχόν απαιτούμενων στοιχείων,
δ) εφαρμόζει τα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου που έχουν εγκριθεί από την Υ.Π.Α., να τα ενημερώνει και να τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών,
ε) διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α.,
στ) εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Ειδικά, στο υδατοδρόμιο πρέπει να διασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, η απομάκρυνση αντικειμένων, εμποδίων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, λεμβών, σκαφών, πλοίων και κολυμβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών, κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση του αεροσκάφους,
ζ) τηρεί και παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους,
η) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, αν διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και την αρμόδια λιμενική αρχή ή την αρμόδια αρχή σε λίμνες για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενημερώνονται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρμόδια λιμενική αρχή ή αρμόδια αρχή σε λίμνες για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
θ) ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια λιμενική αρχή ή αρμόδια αρχή σε λίμνες για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν,
ι) αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.-GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,
ια) συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή Π.Π.Δ.,
ιβ) μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους,
ιγ) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού,
ιδ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως εξής:
αα) Σήμα οπτικής αναγνώρισης: το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμισι (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας: τήλε - ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της λιμενικής αρχής ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνες ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεμούριο ή σημείο «Τ»: ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της λιμενικής αρχής ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνες, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ»,
δδ) σημεία πρόσδεσης: αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της προβλήτας αποβίβασης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή,
εε) σωσίβια άμεσης χρήσης: παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, με σχοινί πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή,
στστ) σκάφος: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, επαρκούς ιπποδύναμης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφάλιση του αναφερόμενου μέγιστου χρόνου απόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος πρέπει να διαθέτει και επαρκή εξοπλισμό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόμων του αεροσκάφους, ως εξής:
i) Φορητή αυτόματα αναδιπλούμενη σχεδία 12 ατόμων,
ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεμάχια κατ’ ελάχιστον),
iii) ισοθερμικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών (24 τεμάχια),
iv) πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεμάχια),
v) κυκλικά σωσίβια (4 τεμάχια),
ζζ) φορητά μέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, κατασβεστικής ικανότητας 55Α – 233Β-C (σκόνης) για τα υγρά καύσιμα και 113Β-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) ή 21Α – 113 B-C (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέτως επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης γόμωσης 25 Kg που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας,
ηη) μέσα περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76), για τον περιορισμό διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την 1218.91/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄951). Τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη.
θθ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι καθορίζεται σχετικά από την Υ.Π.Α. ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α.
ιε) Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο φορέας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών /βεβαιώσεων με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ.
ιστ) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδρομίου.
ιζ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει την ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου και κάθε πληροφορία για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
Άρθρο 14
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται με τους εξής όρους:
α) Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στους ισχύοντες διεθνείς Κανόνες Αέρος και στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία,
β) αν το υδατοδρόμιο βρίσκεται σε ελεγχόμενη περιοχή όπως, εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ), Ζώνης Ελέγχου (CTR) και Ζώνης Κυκλοφορίας (ΑΤΖ) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε:
αα) Ο χειριστής του αεροσκάφους, πριν από την είσοδό του σε Τερματική Περιοχή, Ζώνη Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας ή σε άλλη ελεγχόμενη περιοχή, έρχεται σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του, καθώς και σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας,
ββ) πριν από την αναχώρηση, ο χειριστής του αεροσκάφους λαμβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της αντίστοιχης Τερματικής Περιοχής, Ζώνης Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας αεροδρομίου, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει,
γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με την κατηγορία του εναερίου χώρου κατά ICAO (air space classes A-G) και είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα εντός της Τερματικής Περιοχής, Ζώνης Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας αεροδρομίου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδρομίου.
γ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου προβαίνει στην κοινοποίηση του προγραμματισμού των δρομολογίων των αεροσκαφών στις αρμόδιες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας των πλησιέστερων αεροδρομίων.
Άρθρο 15
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - VHF).
Άρθρο 16
Απαγορεύσεις – περιορισμοί
Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνη ή του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, όπως αυτός νοείται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), ή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) ή του φορέα εκμετάλλευσης σύνθετου τουριστικού καταλύματος της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1013):
α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
δ) η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) η ίδρυση ιχθυοκαλλιεργειών και η επεξεργασία ιχθύων σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το υδατοδρόμιο, χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης της Υ.Π.Α.,
στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική αρχή, ή άλλη αρμόδια αρχή.
ζ) η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Άρθρο 17
Ασφάλιση
1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται πριν από την έναρξη του πτητικού του έργου και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του υδατοδρομίου:
α) να καλύπτει με ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από έκνομες ενέργειες, αντίστοιχη με την υποχρέωση των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) της παρ. 12.2.3.4 του ισχύοντος Ε.Κ.Α.Π.Α., και
β) να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Αν ο φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια, μπορεί να εκδώσει ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια που παρουσιάζουν πτητικό έργο και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει συσταθεί με το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
Άρθρο 18
Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.
Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), στη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 19
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου
Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το υδατοδρόμιο η εταιρεία αεροσκαφών η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος του τέλους κατά περίπτωση, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 20
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου
1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης σε αυτή εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία) για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιοπαρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς (ICAO, IATA, κλπ.), είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από Διεθνείς Οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α, είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών – Μελών της Ε.Ε.. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια/υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α..
Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α., που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υ.Π.Α., καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διαδικασία, τον τύπο πιστοποίησης της υποχρεωτικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε αναγκαία με την παρεχόμενη εκπαίδευση λεπτομέρεια. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, προ της ανάληψης των καθηκόντων του, πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 1485/Β/17-06-2011), καθώς και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (απόφαση ΥΠΑ/Δ15/Α/39382/3235 ΦΕΚ 3298/Β/24-11-2013), όπως εκάστοτε τροποποιούνται και τα οποία ρυθμίζουν κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 21
Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα
1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται από εγκατάσταση παροχής καυσίμων, η οποία δύναται να χωροθετηθεί εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των επί μέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών, οι διαδικασίες εφοδιασμού των δεξαμενών της με καύσιμα, και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..
Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης και χρήσεις γης στην αιτούμενη περιοχή χωροθέτησης της ανωτέρω εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών και μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, επιτρέπεται η λειτουργία της σε αυτή, υπό τον όρο της συμμόρφωσής της με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης.
3. Ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.
Άρθρο 22
Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, καθώς και του άρθρου 13 μπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου λιμενάρχη / αρμόδιας αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στον άρθρο 13 του παρόντος.
Αν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας συνεπεία μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 13, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση αυτή, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την Επιτροπή Υδατοδρομίων ύστερα από επιθεώρηση.
2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας και εθνικής άμυνας, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την παράβαση.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που την έχουν χορηγήσει.
Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293), που έχει τεθεί σε ισχύ με το π.δ. 94/1977 (Α΄ 30).
2. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998 (Α΄ 58).
3. Σε περίπτωση παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των όρων της περιβαλλοντικής άδειας του υδατοδρομίου (Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.), κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1960 (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3010/2002 (Α’ 91), ν. 4014/2011 (Α’ 209) και ν. 4042/2012 (Α’ 2012) και ισχύει.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, στις περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες δεν αφορούν στα θέματα αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή αυτών που τιμωρούνται με ειδικές διατάξεις, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/81 (Α’261), όπως ισχύει».
Άρθρο 24
Υδάτινα πεδία
1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S- 84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης περιοχής ως υδάτινο πεδίο, οι υπηρεσίες της παραγράφου 1(α) μεριμνούν για την αποτύπωση /ενσωμάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενημέρωση των αρμοδίων λιμενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί /ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση το υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την αποτύπωση/ενσωμάτωση αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1(α).
2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α΄60) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου,
β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο,
δ) εφόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στα πλευρικά όρια των Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδρομίων (ATZ) και εκτός των Απαγορευμένων ή Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας.
στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των εγκεκριμένων υδάτινων πεδίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι οποίες δε δύναται να έχουν προβλεφθεί, ο κυβερνήτης με δική του ευθύνη μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές (από ή προς αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, πάντα συμμορφούμενος με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας η ενημέρωση στην αρμόδια λιμενική αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος,
ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια λιμενική αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,
η) εφόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,
θ) εφόσον κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων,
ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου σκάφος ή και κατάλληλη υποδομή για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών,
κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.
3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν προσμετρώνται οι πτήσεις γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις για αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και ανά υδάτινο πεδίο. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την τροποποίηση του αριθμού κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτινα πεδία ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Υ.Π.Α.
6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) Την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 23.
Άρθρο 25
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου
Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης ή η κατά τόπον αρμόδια αρχή σε λίμνες μπορεί να απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.
Άρθρο 26
Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)
1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.) στο οποίο καταχωρείται και τηρείται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση ή τροποποίηση άδειας υδατοδρομίου. Στο Η.Σ.Π.Α.Υ. τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.
2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου και επιθεώρησης του υδατοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 9, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης.
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου οι απαγορεύσειςλειτουργίας, οι κυρώσεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Επίσης καταχωρίζονται οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έναρξη του πτητικού έργου.3.α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 6 και των συναρμοδίων υπηρεσιών του άρθρου 9.
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση Υπουργού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση του Η.Σ.Π.Α.Υ., οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και εφαρμογές του δημόσιου τομέα, οι απαιτήσεις για την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ., οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με το είδος και τη διαχείριση των καταχωρούμενων και τηρούμενων σε αυτό δεδομένων.
5. Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:
α). κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,
β). τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
γ). οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.
6. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Η.Σ.Π.Α.Υ. δεν κωλύεται η υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών υδατοδρομίων.
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) «Άδεια λειτουργίας» υδατοδρομίου που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 επέχει θέση «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο κάτοχος της «άδειας λειτουργίας» του ν. 4146/2013 οφείλει να μεριμνήσει για την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 13 του παρόντος και να προσκομίσει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των ιδίων άρθρων. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11. Η Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.. Το Τ.Ε.Μ. εκδίδει, σχετική πράξη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 ή ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο, εάν από το πόρισμα της Επιτροπής συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.
β) Ο κάτοχος «άδειας λειτουργίας» υδατοδρομίου που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 δύναται να αιτηθεί από κοινού με το φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου την τροποποίηση αυτής σε «άδεια ίδρυσης» στο όνομα του κατόχου και σε «άδεια λειτουργίας» στο φορέα, στον οποίο έχει παραχωρηθεί από τον κάτοχο η λειτουργία του υδατοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή, η χορηγηθείσα «άδεια λειτουργίας» τροποποιείται με όμοιες αποφάσεις σε «άδεια ίδρυσης» και σε «άδεια λειτουργίας» με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος αυτής θα μεριμνήσει για την υποβολή στο Τ.Ε.Μ. των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 13 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11. Η Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. Το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση των αποφάσεων «άδειας ίδρυσης» και «άδειας λειτουργίας» ή ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο, εάν από το πόρισμα της Επιτροπής συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Στην τελευταία περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία διενέργειας νέας επιθεώρησης ως ανωτέρω.
γ) Εάν ο κάτοχος «άδειας λειτουργίας» υδατοδρομίου, που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4146/2013, δεν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 (α) ή 1 (β) του παρόντος, η άδεια ανακαλείται.
2.α) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, υποβάλλεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, νέα αίτηση, για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου, με εξαίρεση εκείνα τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στο Τ.Ε.Μ., καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος και δεν έχουν μεταβληθεί/ τροποποιηθεί έκτοτε. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
β) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης με τις διατάξεις του ν.4568/2018, και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, ο αιτών δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά συμπληρωματικά /τροποποιημένα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
γ) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας από δημόσιο φορέα με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 και αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4568/2018, και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η αιτούμενη άδεια, επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά συμπληρωματικά/τροποποιημένα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
δ) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας από ιδιωτικό φορέα με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 και αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης με τις διατάξεις του του ν. 4568/2018 από δημόσιο φορέα με συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τον ιδιωτικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
ε) Παράβολα που έχουν ήδη καταβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 θεωρούνται καταβληθέντα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με μελέτες, έργα ή υπηρεσίες που αφορούν στην κατασκευή εγκαταστάσεων υδατοδρομίων ή στην προμήθεια εξοπλισμού αυτών δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’ 268) για την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 5 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, οι χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία, τα όρια βάρους αποσκευών χωρίς καταβολή κομίστρου, οι συντελεστές κομίστρου για μεταφορά υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και ασυνόδευτων μικροδεμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτηρίων και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων επί της τιμής αυτών. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου, στις αστικές και υπεραστικές (ενδονομαρχιακές και διανομαρχιακές) γραμμές, δύνανται να είναι ενιαίοι για το σύνολο πης χώρας ή διαφορετικοί κατά περιφέρεια ή κατά νομό ή νομούς ή κατά κατηγορίες γραμμών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στοιχεία εκμετάλλευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του κομίστρου αστικών συγκοινωνιών κατά ζώνες, το βασικό κόμιστρο ζώνης και ο χιλιομετρικός συντελεστής.
2. Για τον καθορισμό του κομίστρου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και τον τρόπο υπολογισμού αυτού, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η συχνότητα των δρομολογίων, η προβλεπόμενη κίνηση επιβατών, οι τοπικές συνθήκες λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Λ., οι δαπάνες λειτουργίας, εκμετάλλευσης και απόσβεσης της αξίας των λεωφορείων, οι γενικές δαπάνες λειτουργίας των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτήρια, σύμφωνα με την αριθμ. 99/1990 (Α’ 109) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και το εύλογο ανά λεωφορείο κέρδος. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του παρόντος εισφορά 5% υπολογίζεται επί του ως άνω καθοριζόμενου κομίστρου και προστίθεται σε αυτό.
3. Τα κόμιστρα των υπεραστικών γραμμών κάθε φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ενώ τα κόμιστρα των αστικών γραμμών καθορίζονται ενιαία για όλους τους φορείς στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, λοιποί Οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενώσεις προσώπων, που επιθυμούν την άσκηση πολιτικής μειωμένων κομίστρων ή ελεύθερης διακίνησης με τις εκτελούμενες με τις τακτικές αστικές ή υπεραστικές γραμμές, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ή τις Ομοσπονδίες αυτών, με τις οποίες καθορίζονται η παρεχόμενη έκπτωση επί του καθορισμένου κομίστρου, ο αριθμός των μετακινούμενων επιβατών και η ανά μετακινούμενο επιβάτη δαπάνη που βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο του Κ.Τ.Ε.Λ., ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβάσεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το κόμιστρο για την εξυπηρέτηση άγονων γραμμών νήσων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από Κ.Τ.Ε.Λ.. Ο χιλιομετρικός συντελεστής κομίστρου των πιο πάνω γραμμών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν που καθορίζεται και ισχύει, κάθε φορά, στα αντίστοιχα Κ.Τ.Ε.Λ. νήσων.
6. Το σύστημα και ο εξοπλισμός είσπραξης κομίστρου και διασφάλισης των εσόδων εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Τα λεωφορεία που εξυπηρετούν αστικές γραμμές εξοπλίζονται με κατάλληλα μηχανήματα έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εξαρτήματος ρίψης νομισμάτων ή συλλογής αυτών, χωρίς την έκδοση του ανάλογου εισιτηρίου. Συσκευές έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων δύνανται να τοποθετούνται, με αποφάσεις των Δ.Σ. των Κ.Τ.Ε.Λ. και στα λεωφορεία υπεραστικών γραμμών.
7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου, εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη δωρεάν μεταφορά ή με μειωμένο εισιτήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών.
Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται εντός του α’ τριμήνου εκάστου έτους, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), αντίστοιχα.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 8 τροποποιούνται, η παράγραφος 5 καταργείται, οι παράγραφοι 6 έως 10 αναριθμούνται σε 5 έως 9 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παροχής στοιχείων και ενιαίο σύστημα κρατήσεων θέσεων και πληροφόρησης επιβατών για τα υπεραστικά δρομολόγια όλων των Κ.Τ.Ε.Λ., μετά από σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες που εκπονούνται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
2. Στις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και στα Κ.Τ,Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρίες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.E.A.Σ. ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:
α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων,
β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό (α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών,
γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού,
δ. την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α. Ε. ή των μετόχων αυτών.
3. Το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000 €) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021, για την ενίσχυση επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Επίσης από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2011 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου αυτού.
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:
α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των εδαφίων α', β’ και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400 €) ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.
β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 διατίθενται: (i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.
(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων νομών ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.
Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α’ 272).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του νόμου αυτού.
5. Για την αντικατάσταση και ανανέωση των λεωφορείων δίδονται τα ακόλουθα πρόσθετα κίνητρα:
α. Αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 του παρόντος έως το 10% της τιμής κτήσης αυτών.
Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β΄ της παρ. 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών. Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσης αυτών.
β. Αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, καλύπτεται από τον ως άνω λογαριασμό έως το 5% της τιμής κτήσης αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.
6. Κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μια τριετία από το έτος ταξινόμησής του, του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και τα πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ηλικίας των λεωφορείων και την υπαγωγή τους στις πιο πάνω διατάξεις.
8. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία, μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά τον εξοπλισμό του προηγούμενου εδαφίου.
9. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».
3. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Κανονισμός Κ.Τ.Ε.Λ. Οδηγοί
1 . Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου φορέα, καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση, η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, αναστέλλεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ, έως την κατάθεση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Οι ιδιοκτήτες οδηγοί, καθώς και οι οδηγοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, πρέπει να πληρούν τις εξής, κατ' ελάχιστον, προϋποθέσεις:
α. Να έχουν άδεια οδήγησης.
β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας, για την κατοχή της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης και
γ. Να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
3. Το π.δ. 246/2006 (Α’ 261) «Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001» καταργείται στο σύνολό του, 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.».
4. Οι περιπτώσεις στ, ι, ια, ιδ και ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει αντικαθίστανται, η παράγραφος 2 διαγράφεται και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Υποχρεώσεις
1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών:
α. εξυπηρετούν τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές, που υπάγονται σε καθένα από αυτά,
β. μεριμνούν για την καθαριότητα, την ευπρεπή εμφάνιση, την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς και τη συντήρηση με σκοπό τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους,
γ. εισπράττουν τα καθορισμένα αντίτιμα εισιτηρίων και αναρτούν σε εμφανή θέση το ισχύον τιμολόγιο για τα κόμιστρα επιβατών και δεμάτων. Μπορούν επίσης να αναθέτουν την είσπραξη και σε εξουσιοδοτημένους πράκτορες,
δ. τηρούν με ακρίβεια τα καθορισμένα δρομολόγια και δρομολογούν έκτακτα, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού,
ε. διατηρούν σε καλή κατάσταση σταθμούς, πρακτορεία άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων και στέγαστρα αναμονής επιβατών, τοποθετούν πινακίδες αφετηριών και στάσεων και λαμβάνουν γενικά κάθε μέτρο χρήσιμο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
στ. πληροφορούν το επιβατικό κοινό για το δίκτυο και τα δρομολόγια των επιβατικών γραμμών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία
ζ. προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων μέσω πανελλαδικού συστήματος κρατήσεων θέσεων, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Η κράτηση θέσεων είναι υποχρεωτική για το Κ.Τ.Ε.Λ. έως και μία ώρα πριν την εκτέλεση του δρομολογίου,
η. μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών, των αποσκευών αυτών και των ασυνόδευτων μικροδεμάτων,
θ. μεριμνούν για την ακριβή εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, την τήρηση των δρομολογίων, του χρόνου διαδρομής,
ι. μεριμνούν για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την παραμονή τους στους χώρους αναμονής και άφιξης αναχώρησης λεωφορείων,
ια. διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών στους σταθμούς αφιξοαναχώρησης, προσβάσιμες σε όλους,
ιβ. διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία παραλαβής δεμάτων και φύλαξης απολεσθέντων αντικειμένων,
ιγ. απαγορεύουν τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,
ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων βοηθείας ατόμων με αναπηρία ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα.
ιε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.».
5. Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει αντικαθίσταται, και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Γενική Συνέλευση Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.
1. Ανώτατο όργανο του Κ.Τ.Ε.Λ. είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την, κατά το νόμο, άδεια κυκλοφορίας των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε αυτά.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του Κ.Τ.Ε.Λ.:
α. Τακτικά:
αα. Μέσα στο μήνα Νοέμβριο για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.
αβ. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους για την έγκριση του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. Σε περίπτωση που, από την έκθεση του ή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διαπιστώνονται παραβάσεις που τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα, η Γενική Συνέλευση ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
αγ. Μία φορά, κάθε τρία χρόνια, για την εκλογή προέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ., καθώς και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Έκτακτα:
βα. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ψήφων, για εξέταση σοβαρών και συγκεκριμένων θεμάτων.
ββ. Με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί αυτό για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για την έκθεση του διενεργούμενου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.
βγ. Με εντολή του Περιφερειάρχη, ο οποίος ενεργεί με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό ψήφων σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ., για τη λήψη αποφάσεων στα αιτούμενα θέματα.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει απαραιτήτως το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτάται δε σε εμφανή θέση των γραφείων του Κ.Τ.Ε.Λ., επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή, μέσα στην ίδια προθεσμία, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σε όλους τους μετόχους του Κ.Τ.Ε.Λ., οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε φορά τη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαμονής τους ή κοινοποιείται σε αυτούς, με απόδειξη παραλαβής, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Οι Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. συγκαλούνται υποχρεωτικά δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες (ελάχιστο ή ανώτερο αντίστοιχα) πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων αυτών.
5. Η ιδιοκτησία κάθε λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με εκατό (100) ψήφους. Η ιδιοκτησία ακέραιων ποσοστών επί τοις εκατό (%) επί ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με τόσες ψήφους όσα και τα ποσοστά ιδιοκτησίας επί του λεωφορείου αυτού. Επί ιδιοκτητών ιδανικού μεριδίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και δεκαδικό ποσοστό, το τελευταίο δεν λαμβάνεται υπόψη ως ακέραιο ποσοστό ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
Κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση άλλους μετόχους, που εκπροσωπούν έως και εκατό (100) ψήφους, μετά από εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του ΚΤΕΛ δεν παρέχεται δικαίωμα ψήφου.
6. Η Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συγκαλείται και πάλι με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή η σχετική πρόσκληση αναρτάται και κοινοποιείται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν το 1/3 των προαναφερόμενων ψήφων. Αν και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, χωρίς καμία ειδοποίηση, οπότε έχει νόμιμη απαρτία ανεξάρτητα από το ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούν οι παρόντες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν.
Η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού, των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για θέματα της περίπτωσης β της παραγράφου 3 γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
8. Σε περίπτωση μη έγκρισης του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ., από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της ψηφοφορίας για την έγκριση του απολογισμού, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον, κατά τη Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ της έκπτωσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων (ψήφων του Κ.Τ.Ε.Λ.). Σε αυτή την περίπτωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση θεμάτων τρέχουσας φύσης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 28
Αποζημίωση οργάνων ΚΤΕΛ
1. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΤΕΛ και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου με δύο παιδιά και με τριακονταετή προϋπηρεσία, για όσα ΚΤΕΛ έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους πάνω από τριάντα πέντε (35) λεωφορεία. Για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους δώδεκα (12) μέχρι τριάντα πέντε (35) λεωφορεία, το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%) του ως άνω μισθού και για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους κάτω από δώδεκα (12) λεωφορεία στο τριάντα τοις εκατό (30%) του ίδιου μισθού.
3. Οι μετά την 31.12.1984 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε αστικού ή υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, μετά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ΚΤΕΛ 1% της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού.
Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μισθών της παραγράφου 2 του παρόντος κατά περίπτωση.
4. Οι μετά την 31.12.1995 διατελέσαντες Πρόεδροι των Πανελλαδικών Ομοσπονδιών των ΚΤΕΛ ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ, του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Συν Π.Ε., του Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας Συν Π.Ε. και του ΚΣΑΥΛΕ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.
Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθού Προέδρου ΚΤΕΛ, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους Προέδρους των ΚΤΕΛ Α.Ε..
Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους διατελέσαντες Αντιπροέδρους των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. της νήσου Κρήτης.».
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’ και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ειδικός λογαριασμός
1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εκκρεμείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικονομικό έτος 2014.
Ειδικότερα:
α. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών. Από το ανωτέρω ποσό, το εβδομήντα τοις εκατό τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥΛΕ» για την εκπόνηση μελετών, έργων και πρόσληψης τεχνικών συμβούλων προς το σκοπό της υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.
β. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ., και διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος.
γ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) τηρείται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ., με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του Κ.Τ.Ε.Λ., ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.
δ. Τα ποσά των περιπτώσεων β' και γ" της παρούσας παραγράφου δύνανται να μεταφέρονται από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κ.Τ.Ε.Λ., ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση που ορίζει η περίπτωση δ΄ του παρόντος άρθρου.
2. Η εισφορά της παραγράφου 1 καταβάλλεται ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός των επόμενων τριών μηνών από τη λήξη του, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2002. Για την είσπραξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος ενισχύσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν εμπροθέσμως την ως άνω εισφορά. Αν η εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ΚΤΕΛ, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας:
α) μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταλογισμού των οφειλομένων ποσών κάθε υπόχρεου ΚΤΕΛ. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη ΔΟΥ στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,
β) τυχόν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίμηνο από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης καθορισμού κομίστρου, εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριμήνων για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία.
Εφόσον σε μεταγενέστερο χρόνο και με βάση τα πραγματικά έσοδα, προκύπτει εισφορά μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το υπόχρεο ΚΤΕΛ οφείλει να καταβάλει τη διαφορά,
γ) η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν ποσό, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει στον ειδικό λογαριασμό εισφοράς 1% που υφίσταται στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ»,
δ) σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που έχουν καταλογιστεί οφειλές παρελθόντων τριμήνων παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς την οικεία ΔΟΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία αποδίδει τα αναλογούντα ποσά στο λογαριασμό της περίπτωσης γ΄.
ε) Για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η καταβολή των οφειλόμενων ποσών, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως εξής: (ι) για οφειλές από 10 έως και 25 τρίμηνα σε 15 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, (ιι) για οφειλές άνω των 25 τριμήνων σε 30 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση των δόσεων για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, η οποία έχει και την ευθύνη για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων από τους αναφερόμενους συγκοινωνιακούς φορείς. Προς το σκοπό αυτό, υποβάλλεται αίτηση από το υπόχρεο ΚΤΕΛ με την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για κάθε οφειλόμενο τρίμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης των δόσεων, είναι το υπόχρεο ΚΤΕΛ να έχει καταβάλει τις δύο (2) τελευταίες ληξιπρόθεσμες τριμηνιαίες εισφορές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης ή μη εμπρόθεσμης καταβολής της τελευταίας τριμηνιαίας κάθε φορά εισφοράς της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ακολουθείται η διαδικασία των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου.
στ) Για τα υπόχρεα ΚΤΕΛ που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, η ένταξή τους σε ρύθμιση δόσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περίπτωση ε’, τους παρέχει το δικαίωμα να συμμετέχουν κανονικά στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Αν η εισφορά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί στους ειδικούς ατομικούς λογαριασμούς των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ αντίστοιχα:
αα) η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει το φορέα (ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ), αποστέλλει σε αυτόν ειδοποίηση, στην οποία τίθεται προθεσμία ενός (1) μηνός για την κατάθεση των οφειλόμενων ποσών και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 4 της Β- 1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Υποδομών κσι Μεταφορών (Β΄ 24),
ββ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλει πρόστιμο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, το οποίο ισούται με το 10% του οφειλόμενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,
γγ) το ποσό του προστίμου καταλογίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της ίδιας Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη, στη ΔΟΥ όπου ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,
δδ) πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη,
εε) η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν πρόστιμο, το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασμό του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τίθενται τα κριτήρια καθορισμού των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και διάθεσης της εισφοράς, ο τρόπος κατάθεσης και αξιοποίησης αυτής, η διαδικασία ελέγχου κατάθεσης και αξιοποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Η εισφορά της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α') καταργείται. Τυχόν εισφορές που κατεβλήθησαν ήδη κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά, συνυπολογιζομένων και των νόμιμων προσαυξήσεων. Ομοίως ποσά που, από την εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης, κατανεμήθηκαν σε ασθενέστερα Κ.Τ.Ε.Λ., συμψηφίζονται με ποσά που θα τους κατανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».
Άρθρο 34
Σύνδεση αεροδρομίου Ακτίου με αστική τακτική συγκοινωνία με την πόλη της Πρέβεζας
Η τακτική συγκοινωνιακή σύνδεση του αεροδρομίου Ακτίου με την πόλη της Πρέβεζας πραγματοποιείται με αστική τακτική λεωφορειακή γραμμή που εκτελείται από την ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας Α.Ε.. Ο καθορισμός των δρομολογίων και των κομίστρων και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2963/2001 (Α’ 268), η δε έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων γίνεται με ευθύνη της Π.Ε. Πρέβεζας.
……….
Άρθρο 38
Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., ΚΤΕΛ Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4568/2018 (Α΄ 178), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παρ. 6 και 7 του ίδιου αυτού άρθρου καταργούνται και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.)
1.α. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), όπως ισχύει, αναριθμείται σε παρ. 5.
β. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄33), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι εταιρίες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής περιφέρειες ή στο εξωτερικό.».
2. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλεται πρόστιμο στις εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.) ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. όταν δεν εκτελούν καθορισμένο δρομολόγιο, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται μετά από προηγούμενη ακρόαση των ως άνω εταιρειών.».
3. Στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα οικεία ΚΤΕΛ Α.Ε., με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του οικείου ΚΤΕΛ Α.Ε., εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τόσο των ανωτέρω μητρικών εταιρειών όσο και των θυγατρικών τους χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του έτους 2020. Η ως άνω ανάθεση έχει προσωρινό χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση, επικείμενου κινδύνου διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και της επιδείνωσης των υπηρεσιών αυτών εκ μέρους των υφιστάμενων παρόχων των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δυο (2) έτη πλέον πενήντα τοις εκατό (50%) παράτασης του χρόνου ανάθεσης. Αναλόγως της έκτασης των προς ανάθεση υπηρεσιών και ενδεχόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης του οικείου ΚΤΕΛ Α.Ε. στο σύνολο του ανατιθέμενου έργου, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς ανάθεση λεωφορειακών γραμμών (περιοχή του προς ανάθεση έργου, κλπ), είναι επιτρεπτή και η υπεκμίσθωση μέρους των ανατιθέμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και σε άλλα ΚΤΕΛ Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων, δια ιδιαίτερων συμβάσεων υπεκμίσθωσης μεταξύ των Αναδόχων (ΚΤΕΛ Α.Ε. της περιοχής ευθύνης των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και άλλων ΚΤΕΛ Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι αναθέσεις αυτές λόγω του επείγοντος και προσωρινού χαρακτήρα διενεργούνται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. . ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και των υποψήφιων παρόχων. Οι προς ανάθεση λεωφορειακές γραμμές, τα δρομολόγια, το χιλιομετρικό κόστος ανάθεσης, η διάρκεια του προς ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, ως και το ή τα προτεινόμενα ΚΤΕΛ Α.Ε. άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για την υπεκμίσθωση μέρους του προς προσωρινή ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
4. Στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ .Α.Ε. και αφετέρου του κατά τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.
5. α. Στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».
β. Η εγκατάσταση τηλεματικής και συστημάτων λειτουργίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου της παρ. 10 του ν. 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται με την περίπτωση α΄ της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), εγκρίνονται τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες, κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο, στην αστική περιοχή ευθύνης του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης:
1. Η κατ’ εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων μετά τις 24.00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού.
2. Η λειτουργία τουλάχιστον μίας (1) μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμενης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.
3. Η υποχρέωση δρομολόγησης, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης τους, τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτησης ΑμεΑ (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων), που διαθέτει ο ΟΑΣΘ, σε τουλάχιστον δύο (2) βάρδιες κατά τις καθημερινές και σε τουλάχιστον μία (1) τα Σάββατα και τις Κυριακές.
β. Ο ΟΑΣΘ υποχρεούται να εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα δρομολογίων.
γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ ισχύει το υφιστάμενο πρόγραμμα δρομολογίων.».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α΄17), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, δ) επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ε) οργανισμών κοινής ωφέλειας δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης. Προς το σκοπό αυτό, η υπηρεσία ή ο φορέας υπέρ του οποίου είχε κηρυχτεί η απαλλοτρίωση υποβάλει, μετά την ολοκλήρωση του έργου ή σε κάθε περίπτωση μετά από 10 έτη μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, την κατά περίπτωση αρμόδια για τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα με απαλλοτριωθέντα ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν μέρει και δεν προβλέπεται στο άμεσο διάστημα η χρήση τους, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης αυτών.
1α. Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί ελεύθερα, εάν ο καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης. Κατ’ εξαίρεση η αρμόδια υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να απευθύνει πρόκληση στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή στους καθολικούς διαδόχους του, αν έχουν παρέλθει είκοσι (20) έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα ανάκλησης.
Για την ελεύθερη διάθεση των ως άνω ακινήτων, η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία αποστέλλει τα διαβιβασθέντα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία (κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα) στην αρμόδια για τη διαχείριση των ακινήτων του φορέα υπηρεσία και προκειμένου για το Δημόσιο, στην αρμόδια για τη καταγραφή και διαχείριση των ακινήτων υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται να διατεθεί ελεύθερα.»
2. Στο άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2882/2001.»
Άρθρο 65
Ρυθμίσεις για δωρεές υπέρ του Δημοσίου
1. Στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 55 ν. 4557/2018, προστίθεται παράγραφος 4 με το εξής περιεχόμενο:
«4. α. Σε περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαία η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων σε δημόσιους χώρους ή κτήρια, για την αποδοχή και υλοποίηση δωρεών κινητών ή ακινήτων ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ή νομικών οντοτήτων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον, οι υπόψη μελέτες και έργα ανατίθενται και υλοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας.
β. Οι ειδικότεροι όροι για τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και σύναψης των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζεται επιπλέον και ο δημόσιος φορέας σύναψης, υλοποίησης και παρακολούθησης της σύμβασης ανάθεσης.
γ. Για την εφαρμογή της παρούσας πρόβλεψης, απαιτείται να έχει συναφθεί μεταξύ δημοσίου και ιδιώτη σύμβαση δωρεάς, εμπίπτουσας στις προβλέψεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η οποία λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητάς για το δημόσιο συμφέρον πρέπει να έχει κυρωθεί με νόμο.
2. Η διάταξη του άρθρου 75 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ A' 201) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATERAERODROMEMANUAL)
Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ίδρυσης του και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:
1. Πίνακα περιεχόμενων
2. Λίστα σελίδων
3. Διανομή
4. Ορισμοί
5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει:
α) σκοπό της ίδρυσης του υδατοδρομίου,
β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του
6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η εν γένει δομή του υδατοδρομίου.
7. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις καθώς και το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών ή φορτίου και οι θέσεις του εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATERAERODROMEMANUAL)
Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της λειτουργίας και εκμετάλλευσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής και ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:
1. Πίνακα περιεχόμενων
2. Λίστα σελίδων
3. Διανομή
4. Ορισμοί
5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει:
α) σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου,
β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του,
γ) εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του υδατοδρομίου.
6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η οργανωτική δομή του φορέα διαχείρισης του υδατοδρομίου και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός του προσωπικού του, όπως τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή λειτουργία του, του υπευθύνου ασφάλειας (safety) και του υπευθύνου ασφαλείας κατά εκνόμων ενεργειών (security) και τα στοιχεία του λοιπού ανώτερου προσωπικού του, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της μεταξύ τους αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται μόνο η περιγραφή της οργανωτικής δομής και δεν απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του αρμόδιου προσωπικού.
7. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις καθώς και το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και οι θέσεις του εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους.
9. Τα επικοινωνιακά μέσα (VHFMarine, βάσης - φορητοί), τα μετεωρολογικά μέσα του υδατοδρομίου και οι διαδικασίες συντήρησής τους.
10. Οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάστασή του.
11. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου.
12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων - σημεία πρόσδεσης.
13. Διαδικασία επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών, διατιθέμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη και την αναχώρηση επιβατών.
14. Μητρώο καταγραφής κινήσεων υδατοδρομίου (υδροπλάνα, επιβάτες, φορτία ή ταχυδρομείο).
15. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους - υδροπλάνου ή σκάφους από την περιοχή κίνησης του υδατοδρομίου.
16. Διαδικασίες αντιμετώπισης σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος υδροπλάνων στο χώρο ευθύνης υδατοδρομίου.
17. Οι διαδικασίες για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών.
18. Διαδικασία αναφοράς ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και περιστατικών υποχρεωτικής αναφοράς.
19. Περιγραφή των συσκευών και διαθέσιμων κατασβεστικών μέσων, υπηρεσιών πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
20. Διαδικασία ανεφοδιασμού υδροπλάνων, αν παρέχεται.
21. Διαδικασία παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (SECURITY PROGRAM)
Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου (υ/δ) πρέπει, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ και τις Τ.Ο.Α.) και ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ασφάλειας αερομεταφορών και αφορούν στην εν γένει λειτουργία του υδατοδρομίου και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν τις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται στο συγκεκριμένο υ/δ για αποτροπή διάπραξης έκνομων ενεργειών ακολουθώντας κατ’ αναλογία τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ και συγκεκριμένα:
α. Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας του υ/δ, όπως προβλέπεται στον ΕΚΑΠΑ.
β. Περιοχές Υδατοδρομίου.
Καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του υ/δ στις οποίες ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες και το προσωπικό του υ/δ υφίστανται έλεγχο ασφάλειας, με αντίστοιχη απεικόνισή τους σε σχεδιάγραμμα.
γ. Φύλαξη εγκαταστάσεων - Έλεγχοι πρόσβασης.
• Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας των εγκαταστάσεων του υ/δ με καθιέρωση ελέγχων πρόσβασης και επιτήρηση αυτών με περιπολίες - διαδικασίες επικοινωνίας προσωπικού ασφάλειας υ/δ με κρατικές αρχές - έρευνα ασφάλειας ελεγχόμενων περιοχών πριν από την έναρξη λειτουργίας του υ/δ.
• Έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο υ/δ για την έκδοση των αδειών εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους του (υπό την ευθύνη του κατά τόπους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
δ. Προστασία υδροπλάνων.
Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας/επιτήρησης των υδροπλάνων που επιχειρούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, αλλά και των εκτός λειτουργίας που βρίσκονται προσδεδεμένα σε ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ με ιδιαίτερη έμφαση στο σταθμευμένο προς διανυκτέρευση.
ε. Έλεγχος ασφάλειας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν.
Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας (screening) πληρωμάτων, χειραποσκευών, εργαζομένων υ/δ, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν στις ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού και τροφοδοσίας των υδροπλάνων.
στ. Έλεγχος ασφάλειας επιβατών.
Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
• Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, όπως μέθοδοι, ενέργειες σε περιπτώσεις άρνησης ελέγχου του επιβάτη, ειδικές κατηγορίες επιβατών, εξαιρέσεις ελέγχων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ.
• Μέριμνα από το φορέα εκμετάλλευσης υδατοδρομίου, ώστε οι αναχωρούντες επιβάτες να είναι ενημερωμένοι, μέσω του αερομεταφορέα, σχετικά με τα είδη που απαγορεύεται να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους, την κατ’ ιδίαν συσκευασία των χειραποσκευών τους και την εξασφάλιση της συνεχούς επιτήρησής τους, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας.
ζ. Έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών.
• Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας χειραποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
• Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ (μέθοδοι-ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων).
η. Έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών.
• Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας συνοδευόμενων παραδιδόμενων αποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
• Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ (εξασφάλιση αντιστοίχισης επιβάτη/αποσκευής-απομάκρυνση αποσκευής σε μη επιβίβασημη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής).
• Διαδικασία προστασίας των παραδιδόμενων και ελεγμένων αποσκευών από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή μέχρι τη φόρτωσή τους στα υδροπλάνα.
θ. Στελέχωση/εξοπλισμός σημείων ελέγχου ασφάλειας.
• Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και στελέχωση σημείων ελέγχου ασφάλειας από αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών έναντι παντός τρίτου και εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. Τις εν λόγω υπηρεσίες δύναται να παρέχει ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου εφόσον διαθέτει σχετική άδεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ν.3707/08) με το δεόντως εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ίδιον προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.
• Υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού της που ασκούν τις υπηρεσίες ασφάλειας αερομεταφορών προς τρίτους.
ι. Διαχωρισμός «ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων» επιβατών.
Καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για την αποφυγή ανάμειξης αναχωρούντων και αφικνούμενων επιβατών.
ια. Γενική Αεροπορία.
Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, πληρωμάτων και επιβατών γενικής αεροπορίας.
ιβ. Απειλές και Συμβάντα Ασφάλειας.
Εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης από το φορέα εκμετάλλευσης των απειλών και συμβάντων που αφορούν το υδατοδρόμιο (λήψη-διαβίβαση-αξιολόγηση απειλής-ταξινόμηση-αντιμετώπιση απειλών που αφορούν σε διάπραξη εκνόμων ενεργειών).
ιγ. Οπλοφορία - μεταφορά ατομικού οπλισμού επιβατών με υδροπλάνα.
• Απαγόρευση οπλοφορίας σε υποκείμενους χώρους του υδατοδρομίου.
• Θέσπιση διαδικασίας για την μεταφορά προς/από τα υδροπλάνα του νομίμως μεταφερόμενου από τους επιβάτες ατομικού οπλισμού τους κατ’ αναλογία όσων ισχύ- ουν στον ΕΚΑΠΑ (υπό την εποπτεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
ιδ. Εταιρικό ταχυδρομείο-Υλικό αερομεταφορέα-Φορτίο. Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας αναφορικά με εταιρικό ταχυδρομείο-υλικό αερομεταφορέα-φορτίο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ.
ιε. Διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των δραστηριοποιούμενων στο υ/δ με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας υ/δ.
ιστ. Επισυναπτόμενα Παραρτήματα στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου.
• Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε επιβάτες και χειραποσκευές.
• Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων στις παραδιδόμενες αποσκευές.
• Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε φορτίο/ ταχυδρομείο.
• Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης απειλής βόμβας και αξιολόγησης κινδύνου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (EMERGENCY PLAN)
Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου (Emergencyplan) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Εισαγωγή
1.2 Σκοπός
1.3 Αντικείμενο του σχεδίου
Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης αεροσκάφους:
(Γράφονται μόνο οι ορισμοί)
1.3.1. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη:
Α) Ανησυχητική Κατάσταση (LocalStand-by).
Β) Κατάσταση Αναμενόμενου Ατυχήματος (FullEmergency).
Γ) Ατύχημαυδροπλάνου (Aircraft - Seaplane Accident):
α) εντός του υδατοδρομίου,
β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή).
Δ) Συμβάν σε υδροπλάνο (AircraftIncident):
• υδροπλάνο - σκάφος - πλοίο (σύγκρουση),
• υδροπλάνο - χερσαία ζώνη (εγκαταστάσεις - προβλήτα) (πρόσκρουση),
• υδροπλάνο - καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κ.λπ. (αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 6),
• πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (birdstrike).
Ε) Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως:
• δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα,
• παράνομη κατάληψη α/φους,
• αεροπειρατεία.
(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. Ε αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του Υδατοδρομίου).
Ζ) Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (WeatherStand-by)
1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα Αυτές περιλαμβάνουν:
α) Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
γ) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (MedicalEmergencies).
1.4 Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες
1.5 Σύνταξη, παρακολούθηση και έγκριση αυτού
1.6 Γενική περιγραφή υδατοδρομίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επικεφαλής συμβάντος
Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος:
Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου.
Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων
β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων
γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (RendezvousPoint)
δ) Πηγές υποστήριξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αποτύπωση της περιοχής του υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας:
Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παράλιων
Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές
Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής και αρχαιολογικής αξίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Α. Διαδικασίες - ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς).
5.1. Ανησυχητική Κατάσταση (LocalStandby) Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΣΚΕ)
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (FullEmergency) Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία Γ.Γ.Π.Π.
Ελληνικής Αστυνομίας
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
Πληροφόρηση - ενημέρωση της κοινής γνώμης
5.4. Συμβάντα στο υδατοδρόμιο Ενέργειες:
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.5. Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (WeatherStand-by) Ενέργειες:
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκεται υδροπλάνο
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (MedicalEmergencies).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του Υδατοδρομίου
Προσαρτήματα στο παράρτημα III
Προσάρτημα Α
Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων
Προσάρτημα Β
Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς
Προσάρτημα Γ
Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού
1) Ασκήσεις
Τύποι ασκήσεων: Ευρείας κλίμακας Περιορισμένης κλίμακας
Επί χάρτου, επικοινωνίας κ.λπ.
2) Έντυπα αξιολόγησης
Προσάρτημα Δ
Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα Ε
Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα ΣΤ
Σχέδιο καθορισμού ζωνών
Προσάρτημα Ζ
Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως π.χ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κ.λπ.
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (MedicalEmergencies).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του Υδατοδρομίου
Προσαρτήματα στο παράρτημα III
Προσάρτημα Α
Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων
Προσάρτημα Β
Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς
Προσάρτημα Γ
Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού
1) Ασκήσεις
Τύποι ασκήσεων: Ευρείας κλίμακας Περιορισμένης κλίμακας
Επί χάρτου, επικοινωνίας κ.λπ.
2) Έντυπα αξιολόγησης
Προσάρτημα Δ
Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα Ε
Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα ΣΤ
Σχέδιο καθορισμού ζωνών
Προσάρτημα Ζ
Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως π.χ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κ.λπ.