Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α13/2020
ΑΔΑ: ΨΤΑΣΟΞΤΒ-4ΙΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 26η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (σε τηλεδιάσκεψη),
Δημήτριος Σταθακόπουλος (σε τηλεδιάσκεψη),
Δημήτριος Λουρίκας (σε τηλεδιάσκεψη),
Μαρία Στυλιανίδου (σε τηλεδιάσκεψη),
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Παναγιώτα Αλεξίου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη σε τηλεδιάσκεψη η εισηγήτρια, καθώς και η Προισταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Αίτημα για παροχή γνώμης της Αρχής κατά το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 επί διατάξεων σχεδίου νόμου, προτεινομένων από το Υπουργείο Τουρισμού, με τίτλο : «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις».
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Την 09.03.2020 υπεβλήθη ηλεκτρονικά στην Ε.Α.Δ.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) και έλαβε Α.Π. εισερχ. 1446/09.03.2020, διαβιβαστικό έγγραφο, δια του οποίου η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων υπέβαλε σχέδιο προτεινομένων διατάξεων επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να διατυπωθεί σχετικά γνώμη της Αρχής, στο πλαίσιο της προβλεπομένης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν.4013/2011, αρμοδιότητάς της. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιελάμβανε τις προτεινόμενες διατάξεις επί σχεδίων δυο (2) άρθρων και ειδικότερα των προτεινομένων στο σχέδιο νόμου άρθρων 15 και 68, ενώ το σύνολο του σχεδίου νόμου καθώς και σχετική αιτιολογική έκθεση δεν είχε αποσταλεί.
Εν συνεχεία, την 20.03.2020 υπεβλήθη εκ νέου το κείμενο των προτεινομένων διατάξεων (Α.Π. εισερχ. 1720/20.03.2020), καθώς και το σύνολο του σχεδίου νόμου και η συνοδεύουσα αυτό αιτιολογική έκθεση. Σημειώνεται ότι το επανυποβληθέν κείμενο των δυο (2) άρθρων περιείχε επιμέρους διατάξεις με διάφορο περιεχόμενο σε σχέση με το αρχικώς υποβληθέν, ενώ το άρθρο 68 αναριθμήθηκε τροποποιημένο σε άρθρο 53 στις εκ νέου προτεινόμενες διατάξεις.
Τα ανωτέρω υποβληθέντα σχέδια άρθρων πρόκειται να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις».
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: {...} γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [...] αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής. [...]
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου του περιεχομένου των προτεινομένων νομοθετικών ρυθμίσεων, ως κατωτέρω παρατίθενται, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη, καθ’ ο μέρος οι εν λόγω ρυθμίσεις άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων
ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Το κείμενο των διατάξεων, ως υπεβλήθη εκ νέου στην Αρχή έχει ως εξής:
Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Επί του άρθρου 15
Με το άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 (Α' 273) για τα καταδυτικά πάρκα. Ειδικότερα, ως προς την έκταση (έως 2 τετρ. χλμ) του καταδυτικού πάρκου διευκρινίζεται ότι αυτή μπορεί να απαντάται και σε μέχρι τρία (3) χωριστά τμήματα με μέγιστη μεταξύ τους απόσταση τα 150 μέτρα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διαύλων και η αποφυγή παρακώλυσης της ναυσιπλοΐας αλλά και η διενέργεια καταδύσεων σε διαφορετικά σημεία αναλόγως καιρικών συνθηκών, χωρίς την ανάγκη και την επιβάρυνση ίδρυσης και διοίκησης περισσότερων καταδυτικών πάρκων.
Επίσης, γύρω από το χώρο του καταδυτικού πάρκου μπορεί να προβλέπεται ζώνη ασφάλειας πλάτους 50 μέτρων, όπου απαγορεύονται αλιεία και ναυσιπλοΐα και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους 250 μέτρων. Εφόσον στην ευρύτερη περιοχή έχει αδειοδοτηθεί μονάδα υδατοκαλλιέργειας, το καταδυτικό πάρκο απέχει τουλάχιστον 1.000 μέτρα από αυτή.
Επιπλέον, καταργείται ο περιορισμός ίδρυσης καταδυτικού πάρκου σε απόσταση 3 ν.μ. από κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο. Η γειτνίαση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου με καταδυτικό πάρκο, ακόμη και η συμπερίληψή του εντός αυτού συνεπάγεται αυξημένη προστασία για τον αρχαιολογικό χώρο.
Με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή ή - σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν τα καταδυτικά πάρκα να περιλαμβάνουν στο θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους θα απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους, εφόσον η λειτουργία τους διέπεται από ειδικό κανονισμό.
Δεδομένου του περιβαλλοντικού και ευρύτερου αναπτυξιακού χαρακτήρα, των ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και της ήπιας κερδοφορίας των καταδυτικών πάρκων, το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ ανά στρέμμα. Σημαντική προσθήκη αποτελεί δε και η διευκρίνιση ότι με τη νέα ρύθμιση η είσοδος και χρήση του καταδυτικού πάρκου επιτρέπεται σε όλους με τον όρο της καταβολής εισιτηρίου και τήρησης του νόμου, της απόφασης παραχώρησης και των κανονισμών λειτουργίας και ασφάλειας του πάρκου.»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3409/2005
1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. α) Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή- σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 -των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια έκταση μαζί με τον αντίστοιχο πυθμένα, να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Σε περίπτωση που εντός του καταδυτικού πάρκου περιλαμβάνονται ναυάγια κυριότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Υπουργείου.
β) Με την ίδια απόφαση μπορεί να παραχωρούνται τμήματα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζονται οι τυχόν επιτρεπόμενες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, σύμφωνα με τους ουσιαστικούς περιορισμούς των διατάξεων του ν.2971/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. Από τις επιτρεπόμενες κατασκευές στο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας εξαιρούνται σαφώς κάθε είδους κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις. Για την εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας προσκομίζονται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 για κάθε κατηγορία έργου, δικαιολογητικά.
γ) Πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου μπορεί να προβλέπεται ζώνη ασφαλείας πλάτους 50 μέτρων όπου απαγορεύεται η αλιεία και η ναυσιπλοΐα, και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους 250 μέτρων, που θα ασκείται μόνον με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά παράκτια αλιευτικά σκάφη.
Εφόσον στην ευρύτερη περιοχή έχει αδειοδοτηθεί μονάδα υδατοκαλλιέργειας, το καταδυτικό πάρκο απέχει τουλάχιστον 1.000 μέτρα από αυτή.
2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας καταδυτικού πάρκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) τετραγωνικά χιλιόμετρα και μπορεί να αποτελείται και από μέχρι τρία (3) χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου με μέγιστη απόσταση 150 μέτρων μεταξύ τους.».
3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πάσης φύσεως σκάφη εντός των καταδυτικών πάρκων θα τηρούν τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με το ν.δ. 93/74 (Α' 293). Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τα σκάφη αυτά, δύνανται να καθορίζονται με την απόφαση παραχώρησης ως μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. Σε συντρέχουσα περίπτωση αντιμετώπισης ή ρύθμισης ζητημάτων έκτακτης ή ειδικής φύσης, που έχουν σχέση με την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας πέριξ των καταδυτικών πάρκων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής».
4. Η περ. β της παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Απαγορεύεται η αγκυροβολιά, η πρόσδεση των σκαφών και των πλωτών μέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα που φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φάρων και των οποίων η πόντιση γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 κατά τα οριζόμενα στο ν. 3937/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ή σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ή άλλη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή ή σε τμήματα τέτοιων περιοχών. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν χωροθετηθεί και λειτουργούν θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες για τον σκοπό της αναψυχής με ταυτόχρονη ανάδειξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας και του προϊόντος της ως καταδυτικού. Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του χώρου για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου της παρ. 11 πραγματοποιείται μόνο υπέρ του προσώπου που εκμεταλλεύεται την υδατοκαλλιέργεια. Στον χώρο των καταδυτικών πάρκων μπορούν να περιλαμβάνονται σύγχρονα ναυάγια. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού τα καταδυτικά πάρκα επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στο θαλάσσιο χώρο τους και κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους θα απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, καθώς και Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους (ΕΕΑΧ), εφόσον η λειτουργία αυτών των χώρων διέπεται από ειδικό κανονισμό σύμφωνο με τις προβλέψεις της εν λόγω διάταξης».
6. Προστίθεται νέο εδάφιο δδ. στην περ. γ της παρ. 8 ως ακολούθως:
«δδ. Στις διαστάσεις και την θέση των ναυδέτων σύμφωνα με την μελέτη αγκύρωσης και τοπογραφικά διαγράμματα της παραγράφου στ’».
7. Η παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. α) Με την κοινή απόφαση της παρ. 1 οριοθετείται το καταδυτικό πάρκο με συντεταγμένες κατά το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87) και με σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ αναφέρεται και η θέση του πάρκου και το εμβαδόν της επιφάνειάς του. Η απόφαση μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του παραχωρούμενου χώρου και η διαχείριση του πάρκου και καθορίζεται η ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα).
β) Αν ο αιτών υπαναχωρήσει, ο χαρακτηρισμός μπορεί να χωρήσει ούτως ή άλλως και η παραχώρηση να γίνει προς άλλον ενδιαφερόμενο, χωρίς ανάγκη επαναπροσκόμισης των εγγράφων που άπτονται της καταλληλότητας του χώρου για τη χρήση καταδυτικού πάρκου.
γ) Δημόσιοι φορείς, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του καταδυτικού πάρκου, μπορούν να αναθέτουν ολικώς ή μερικώς την κατασκευή, λειτουργία ή και διαχείριση σε άλλους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
δ) Η παραχώρηση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών και είναι δυνατόν να ανανεώνεται για δέκα (10) έτη κάθε φορά με κοινή απόφαση των αρμόδιων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή- σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 - των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’, β’ και ζ’ της παραγράφου 8. Ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ (ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4014/2011.
ε) Το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ ανά στρέμμα. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κάθε ανανέωση της παραχώρησης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μέχρι το διπλάσιο του εκάστοτε καταβαλλόμενου ποσού. Το συνολικό μίσθωμα μπορεί να συνίσταται σε ετήσια καταβολή χρηματικού ποσού, ποσοστό επί των ετήσιων κερδών ή του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου) ή συνδυασμό αυτών. Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος δύο ετών από την παραχώρηση., για την οποία δεν καταβάλλεται μίσθωμα. Κατά τον καθορισμό του συνολικού μισθώματος λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες κάθε καταδυτικού πάρκου, τα οφέλη της περ. δ' της παρ. 10 και η προβλεπόμενη κερδοφορία του, ώστε να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητά του ως ευεργετικού περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού μέτρου. Το ύψος και το είδος του μισθώματος εισηγείται η κατά τόπον αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων Η εισήγηση διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α του ν.2971/2001 και μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, μετά από εξέταση και συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων της περιοχής, αν υπάρχουν, τα οποία προσκομίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσίας, που μετέχει σε αυτήν ως εισηγητής. Το καθοριζόμενο μίσθωμα βεβαιώνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
στ) Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 απόφαση περιλαμβάνει τους όρους, που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν βάσει των γνωμοδοτήσεων των λοιπών αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων της Διοίκησης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 9. Οι όροι αυτοί και το ως άνω μίσθωμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κάθε απόφαση ανανέωσης.».
8. Οι παρ. 12 και 13 αντικαθίστανται ως εξής:
«12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η λήξη και άρση της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού με κοινή απόφαση των αρμόδιων Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων ή - σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 - των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού δεν αίρει τον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισμό ως καταδυτικού πάρκου της σχετικής θαλάσσιας περιοχής. Διατηρούνται σε πλήρη ισχύ οι απαγορεύσεις και λοιποί όροι της αλιείας εντός αυτού και ο χώρος μπορεί να παραχωρηθεί ως καταδυτικό πάρκο σε άλλον ενδιαφερόμενο, χωρίς ανάγκη επαναπροσκόμισης των εγγράφων, που άπτονται της καταλληλότητας του χώρου για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο χαρακτηρισμός του χώρου ως καταδυτικού πάρκου μπορεί να αίρεται ολικά ή μερικά μετά τη λήξη υπάρχουσας παραχώρησης με κοινή απόφαση των αρμόδιων Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων ή - σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 - των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.».
9. Η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου ασκεί αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκμετάλλευση του πάρκου, ως επισκέψιμου υποβρύχιου χώρου αναψυχής και δεν παρέχει υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής, που παρέχονται αποκλειστικά από τους Παρόχους Καταδυτικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου. Ο Φορέας Διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, καθώς και να εισπράττει ανταλλάγματα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επαγγελματικής φωτογράφησης ή κινηματογράφησης εντός του χώρου του πάρκου ή δημόσιας χρήσης του ονόματος, των διακριτικών σημάτων και εν γένει στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού σε συνδυασμό με το όνομα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής.».
10. Στην παρ. 16 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση ο φορέας διαχείρισης μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή μόνιμα την είσοδο στο πάρκο σε συγκεκριμένο πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή επισκέπτη, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης του νόμου, της απόφασης παραχώρησης και των κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας του Πάρκου.».
11. Η παρ. 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η συμπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παραγράφου 8 και των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού ζητήματος σχετικού με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, χωρίς να επιβάλλονται περισσότερες υποχρεώσεις ή περιορισμοί.».
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Επί του άρθρου 53
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται απολύτως επιβεβλημένες δεδομένου ότι μετά την δημοσίευση του π.δ. 72/2018 «Οργανισμός του Ε.Ο.Τ.», πρόεκυψαν τα εξής προβλήματα:
(α) απαριθμώνται περιοριστικά οι φορείς με τους οποίους δύναται να συνεργάζεται το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων με αποτέλεσμα να αποκλείεται η συνεργασία με άλλους εξίσου σημαντικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, (β) δημιουργήθηκε κενό ως προς την αρμοδιότητα για έγκριση δαπανών, που αφορούν στις συνδρομές των Υπηρεσιών ΕΟΤ εξωτερικού σε εξειδικευμένους φορείς που εδρεύουν στην χώρα αρμοδιότητάς τους, για την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών και (γ) δημιουργήθηκε σύγχυση ως προς την καταβολή συνδρομής σε διεθνείς οργανισμούς, δεδομένου ότι προβλέπεται αντίστοιχη αρμοδιότητα και για το Τμήμα Έρευνας Αγοράς «τη συνδρομή σε ευρωπαϊκές και άλλες Τράπεζες Πληροφοριών και συμμετοχή του Οργανισμού σε διεθνή fora και οργανώσεις (όπως ενδεικτικά ETC, ICCA, UNWTO)». Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που έχει προκύψει στη λειτουργία των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού σχετικά με τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και εξειδικευμένους φορείς στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση της υφιστάμενης διάταξης για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τμήματος Εκθέσεων και Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, εντός και εκτός Ε.Ε., και τη συνακόλουθη αποτελεσματικότερη λειτουργία του Οργανισμού.
Όσον αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας με την τροποποίηση του άρθρου 12, παρ. 2, περ. β, υποπερ. ε.ε., αίρεται η παράλληλη αρμοδιότητα των Τμημάτων, αφενός, Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και, αφετέρου, Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού της Δ/νσης Υπηρεσιών Εσωτερικού - Εξωτερικού και καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιο το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού της Δ/νσης Υπηρεσιών Εσωτερικού - Εξωτερικού. Με το σχήμα των υφιστάμενων προβλέψεων, απομονώθηκε η δαπάνη της καθαριότητας από τις υπόλοιπες δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών Εξωτερικού, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και η Διεύθυνση ΥΠ.ΕΣ.ΕΞ. του ΕΟΤ. Επιπλέον, ο Ε.Ο.Τ. οδηγήθηκε στο διοικητικό παράδοξο, να αναζητά προμηθευτή υπηρεσιών καθαριότητας από την Ελλάδα, για τα 10 γραφεία Εξωτερικού εντός Ε.Ε.. Με την κατάργηση των λέξεων «και στο εξωτερικό» της υποπερ. εε, της περ. β. της απρ. 2 του άρθρου 12 επαναφέρεται η αρμοδιότητα της καθαριότητας στις Υπηρεσίες Εξωτερικού ούτως ώστε, να προδιαγράφει και να ελέγχει το έργο της καθαριότητας των Υπηρεσιών εξωτερικού, η Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού των Γραφείων Εξωτερικού από κοινού με τα Γραφεία Εξωτερικού. Αντίστοιχα, από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα παρακολούθησης των αναλώσεων και καταγραφής των αναγκών ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης απαντάται μόνο στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, προκύπτει πως το Τμήμα είναι αρμόδιο και για την παρακολούθηση των αναλώσεων και των αποθεμάτων και στις αποθήκες που διατηρούν τα Γραφεία Εξωτερικού. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται σαφές ότι η αρμοδιότητα αυτή του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας ασκείται στο εσωτερικό.
Επιπλέον, η κατάργηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του π.δ. 72/2018, που έδινε στα γραφεία εξωτερικού εντός Ε.Ε. τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, οδήγησε στο παράδοξο να διενεργείται διαγωνισμός για λογαριασμό των γραφείων εντός Ε.Ε. από την Κ.Υ. ΕΟΤ και, συγκεκριμένα από το Τμήμα Προμηθειών, και οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν προσφορές στην ελληνική γλώσσα και να προσκομίζουν επίσης στα ελληνικά οποιοδήποτε απαιτούμενο εκ του νόμου δικαιολογητικό. Το αποτέλεσμα ήταν να μην προσέλθουν ανάδοχοι και να προκληθούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού. Η επαναφορά της διάταξης κρίνεται απαραίτητη ούτως ώστε οι Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού να μπορούν αυτοτελώς να διενεργούν μια σειρά προμηθειών και να αντιμετωπίζουν τις λειτουργικές τους δαπάνες που στο σύνολό τους ανά Υπηρεσία Εξωτερικού ή/και ομάδα αγαθών, δεν ξεπερνούν το χρηματικό όριο που θέτει ο Νόμος για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς.
Μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 του π.δ. 72/2018 με το άρθρο 106 του ν. 4623/2019 και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γ ραμματέα του ΕΟΤ, παρουσιάστηκε η ανάγκη πληρέστερης στελέχωσης των γραφείων τους για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις. Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 21 του π.δ. 72/2018 ώστε να υποβοηθείται το έργο του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΟΤ από ένα Ειδικό Σύμβουλο και ένα Ειδικό Συνεργάτη, όπως στην περίπτωση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
Τέλος, μετά από την τροποποίηση στη διάρθρωση των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού του άρθρου 25 του π.δ. 72/2018 με το άρθρο 54 του ν.4582/2018 και την πρόβλεψη για τη σύσταση Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού στην Ισπανία με περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική, προτείνεται και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 72/2018 ώστε να αυξηθούν οι θέσεις τακτικού προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικού κατά μία θέση Προϊσταμένου και του επιτόπιου προσωπικού κατά δύο θέσεις για την συμπερίληψη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ισπανίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Τροποποίηση π.δ. 72/2018 «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»
1. Η περ. ζζ της περ. δ του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζζ. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ευρωπαϊκές και άλλες Τράπεζες Πληροφοριών και στατιστικές αρχές και την καταβολή συνδρομών σε αυτές, όπου απαιτείται, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνή fora και οργανισμούς».
2. Η υποπερ. εε της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, εξειδικευμένους φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την καταβολή συνδρομών όπου απαιτείται κατά περίπτωση από την Κεντρική Υπηρεσία ή /και τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού.».
3. Η υποπερ. εε της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Την μέριμνα για κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την σύνταξη διακηρύξεων ανάθεσης του σχεδιασμού και της κατασκευής των περιπτέρων σε εκθέσεις. Για τις χώρες εντός της Ε.Ε. οι ανωτέρω προδιαγραφές υποβάλλονται έγκαιρα στο Τμήμα Προμηθειών για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις χώρες εκτός Ε.Ε οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής πραγματοποιούνται απευθείας, είτε από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού είτε, όπου δεν λειτουργούν Υπηρεσίες Εξωτερικού, από το Τμήμα Εκθέσεων.».
4. Προστίθεται υποπερ. ιδιδ στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 11 ως εξής:
«ιδιδ. Τη φροντίδα για την καταστροφή του άχρηστου υλικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.».
5. Οι υποπερ. ε.ε. και ιστστ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:
«εε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαιτήσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα και την προώθησή τους στο Τμήμα Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.»
«ιστιστ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης στο εσωτερικό.».
6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υλοποιούν προγράμματα τουριστικής προβολής και προώθησης είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς είτε προβαίνοντας στη σύναψη συμβάσεως για την εκτέλεση μέρους ή συνόλου του ως άνω έργου με τρίτους ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδίως με γραφεία προβολής, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων κ.ά., επιδιώκοντας το δημόσιο συμφέρον και το μέγιστο δυνατό όφελος για την Ελλάδα.
3. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Γενική Διεύθυνση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής και Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων) ετήσια Προγράμματα Δράσης. Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, όπως κάθε είδους διαφήμιση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα μέσα, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλου είδους εκδηλώσεων, διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για εκπροσώπους των ΜΜΕ και της τουριστικής αγοράς αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλη δράση προβολής.».
7. Προστίθεται παρ. 13 στο άρθρο 26 ως εξής:
«13. Σχεδιάζουν και διενεργούν τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων τηρουμένων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών τους ή τυχόν άλλων εργασιών ή δράσεων που τους ανατίθενται από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ και αφορούν στις χώρες αρμοδιότητάς τους μέχρι του ποσού των 60.000 €. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον Προϊστάμενο κάθε Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.»
8. Η παρ. 2 του άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αντίστοιχη υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. συνιστώνται μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου και μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.».
9. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι αριθμός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) και κατανέμονται ως εξής:
α. Μια (1) θέση Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β' σε όλες τις Υπηρεσίες.
β. Μια (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β' σε καθεμία από τις Υπηρεσίες: Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας και Κίνας.
2. Ο αριθμός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα επτά (47) και κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας και Ρωσίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουμανίας και Κίνας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Δυο (2) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ισπανίας, Κύπρου, Πολωνίας και Σερβίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Μια (1) θέση σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.».
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 15
1. ν. 4412/16, ως ισχύει :
i. Άρθρο 2 Ορισμοί
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224 [...]
5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β', β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6 [...]
ii. Άρθρο 3 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
“[...] 2. Διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση κατά την έννοια του παρόντος Βιβλίου είναι η απόκτηση, μέσω δημόσιας σύμβασης, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.”
2. ν. 4413/2016
i. Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Ως «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, ως ορίζονται στα στοιχεία α' και β' :
α. Ως «σύμβαση παραχώρησης έργων» νοείται η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως, μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτή συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή πληρωμής.
β. Ως «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» νοείται η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών, εκτός από την εκτέλεση έργων που αναφέρεται στο σημείο α' σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτήν συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή πληρωμής.
Η ανάθεση σύμβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών συνεπάγεται τη μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από την εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών και ο οποίος συμπεριλαμβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αμφοτέρους. Ο παραχωρησιούχος θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον λειτουργικό κίνδυνο όταν, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπάρχει εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης. Το τμήμα του κινδύνου που μεταβιβάζεται στον παραχωρησιούχο περιλαμβάνει την πραγματική έκθεση στις αστάθμητες συνθήκες της αγοράς, που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε πιθανή εκτιμώμενη απώλεια του παραχωρησιούχου δεν πρέπει να είναι απλώς ονομαστική ή αμελητέα.
2. Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ομάδα αυτών των προσώπων και/ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών ενώσεων επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών και/ή έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
3. Ως «υποψήφιος» νοείται ο οικονομικός φορέας που έχει επιδιώξει να του αποσταλεί πρόσκληση ή έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης. [...]
i. Άρθρο 9.
ii. Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
[...] 8. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που αφορούν:
α) Την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ' αυτών [...]
iii. Άρθρο 17 Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συμβάσεις παραχώρησης έχουν περιορισμένη διάρκεια. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υπολογίζει τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ανάλογα με τα έργα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται.
2. Για τις συμβάσεις παραχώρησης που διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) έτη, η μέγιστη διάρκεια της παραχώρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο εντός του οποίου ο παραχωρησιούχος θα μπορούσε να αποσβέσει τις επενδύσεις που πραγματοποίησε για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών μαζί με κάποια απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων.
Οι επενδύσεις που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό περιλαμβάνουν τόσο την αρχική επένδυση όσο και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης.
3. ν. 3409/2005, ως ισχύει
Άρθρο 13
«Το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Καταδυτικά Πάρκα - Οργανωμένες Καταδύσεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια περιοχή μαζί με τον αντίστοιχο αυτής πυθμένα, να χαρακτηρισθεί ως Καταδυτικό Πάρκο. Με την ίδια απόφαση μπορεί, επίσης, να παραχωρούνται τμήματα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζονται οι τυχόν επιτρεπόμενες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, σύμφωνα με τους ουσιαστικούς περιορισμούς των διατάξεων του ν. 2971/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
Για την εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας προσκομίζονται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 για κάθε κατηγορία έργου, δικαιολογητικά.
2. Ως Καταδυτικό Πάρκο νοείται η με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρισμένη περιοχή, στην οποία πραγματοποιούνται κατ' αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και συναφείς υποβρύχιες δραστηριότητες με τα κατά το άρθρο 1 του παρόντος μέσα, όπως η υποβρύχια φωτογράφιση, η υποβρύχια κινηματογράφηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η επιστημονική έρευνα εντός του Πάρκου επιτρέπεται υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α' 23 και 43) και των λοιπών οικείων διατάξεων.
3. Η διαχείριση του Καταδυτικού Πάρκου ανήκει στον φορέα διαχείρισης αυτού, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σύμπραξη αυτών. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι περί επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των άρθρων 107 επ. του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύουν.
4. Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας Καταδυτικού Πάρκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απαγορεύεται να οριοθετούνται Καταδυτικά Πάρκα σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.
5. Εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας περιοχής του Καταδυτικού Πάρκου:
α. Επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα αποκλειστικά και μόνο στα σκάφη, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα του φορέα διαχείρισης και σε όσα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς, επίσης, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα των αρμόδιων Αρχών προς έλεγχο της τήρησης των αναφερομένων στην απόφαση της παραγράφου 1 όρων, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις. Οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας πάσης φύσεως σκαφών εντός και, εφόσον απαιτείται, πέριξ των καταδυτικών πάρκων, καθορίζεται με Ειδικό Κανονισμό Λιμένα που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261).
β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. Η πρόσδεση των ως άνω σκαφών και πλωτών μέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα, που φέρουν κατάλληλη σήμανση και των οποίων η πόντιση γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον.
γ. Απαγορεύονται κάθε μορφή αλιείας, της υποβρύχιας συμπεριλαμβανόμενης, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου. Κατ' εξαίρεση, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου επιτρέπεται για λόγους επιστημονικής έρευνας υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α' 23 και 43) και των λοιπών οικείων διατάξεων.
δ. Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α' 153) και του ν. 4014/2011 (Α' 209). Τα τυχόν πλοία ή άλλα ναυπηγήματα που θα ποντισθούν στο χώρο του Πάρκου εξαιρούνται των διατάξεων της απόφασης ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 48604/3385/ 5.9.2003 (Β' 1701) περί χαρακτηρισμού ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών. Η ακριβής θέση των ναυαγίων γνωστοποιείται αμελλητί στην Υδρογραφική Υπηρεσία Π.Ν. με μέριμνα του φορέα διαχείρισης και τοποθετείται σήμανση ημέρας και νύχτας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Π.Ν.
6. Η οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου γίνεται με πλωτούς σημαντήρες ή άλλα μέσα κατάλληλα προς οριοθέτηση και φιλικά προς το περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής, της πανίδας, της χλωρίδας και του πυθμένα της. Στους σημαντήρες και τα άλλα μέσα οριοθέτησης τοποθετείται σήμανση ημέρας και νύχτας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Π.Ν..
7. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ή τμήμα τέτοιας περιοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου σε περιοχή στον πυθμένα της οποίας υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες ή άλλα προστατευόμενα είδη γίνεται με τους ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισμός λαμβάνει χώρα μετά από αίτηση του προσώπου το οποίο ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Πάρκου. Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Παρουσίαση της επάρκειας του αιτούντος προσώπου για την ανάληψη της διαχείρισης του Πάρκου. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να μην τελεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση, καθώς και να μην έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία. Προκειμένου περί αλλοδαπού αιτούντος προσώπου, θα πρέπει να μην τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους προέλευσης του. Επίσης, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων, που αποδεικνύεται ιδίως με την υποβολή σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, και να διαθέτει ειδική τεχνική ικανότητα, που αποδεικνύεται ιδίως από την απασχόληση ή συμμετοχή σε αυτό προσωπικού με σχετική με τις καταδύσεις εμπειρία.
β. Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας), που πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς (market study) και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας (business plan) της αιτούμενης ανάπτυξης.
γ. Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με την οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου προτάσεων του αιτούντος, οι οποίες αφορούν ιδίως:
αα. στην επιλογή της θέσης και της έκτασης του προτεινόμενου καταδυτικού Πάρκου, στην περιγραφή της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής και στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,
ββ. στον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης του Καταδυτικού Πάρκου, καθώς και στις απαιτούμενες τεχνικές, διοικητικές και περιβαλλοντικές υποδομές ή άλλες εξυπηρετήσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου,
γγ. στο είδος, στις διαστάσεις και στη σύσταση, την πόντιση πλωτών μέσων ή κατασκευή, καθώς και στον τρόπο έδρασης αυτών, επί του πυθμένα.
δ. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας με πρόβλεψη για διαχείριση θεμάτων ασφαλείας και πρόληψης - αντιμετώπισης τους.
ε. Τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας στα οποία θα απεικονίζονται γενικά τα στοιχεία της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, οι υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του Καταδυτικού Πάρκου και το μεταφορικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς και βυθομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1: 1.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η μορφολογία του βυθού και τα τυχόν αντικείμενα που έχουν ποντιστεί ή θα ποντιστούν κατά τα ανωτέρω στο παρόν άρθρο αναφερόμενα.
στ. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, όπως ιδίως η έκταση με όρια, οι συντεταγμένες των κορυφών αυτής κατά ΕΓΣΑ 87, οι υποβρύχιες διαδρομές που προτείνονται να αναπτυχθούν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο.
ζ. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β' 21), όπως ισχύουν, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α του εν λόγω Παραρτήματος ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β' του εν λόγω Παραρτήματος.
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων β' έως και ε' συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητές κατάλληλων ειδικοτήτων.
9. Αρμόδια Αρχή για την επίσπευση της διοικητικής διαδικασίας χαρακτηρισμού περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου κατόπιν της κατά την προηγούμενη παράγραφο υποβολής αίτησης είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. υποβολή φακέλου της αίτησης της παραγράφου 8 του παρόντος από τον ενδιαφερόμενο φορέα,
β. έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της αίτησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου σε ένα μόνο αντίγραφο και, εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, ακολουθεί η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των υπόλοιπων απαιτούμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποστέλλει έγγραφο που αναφέρει τα ελλείποντα στοιχεία και θέτει προθεσμία για τη συμπλήρωση αυτών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος επιστρέφεται στο αιτούν πρόσωπο,
γ. αποστολή του φακέλου για διατύπωση γνώμης προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, (καθ' ύλην αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού, και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας ή την προσκόμιση των απαιτούμενων αντιγράφων του φακέλου,
δ. συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης της ως άνω περίπτωσης γ' σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, μετά την παρέλευση του οποίου η διαδικασία συνεχίζεται ανεξαρτήτως εάν έχουν εκδοθεί μία ή περισσότερες γνωμοδοτήσεις,
ε. αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση δ',
στ. σύνταξη και προώθηση του σχεδίου της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλες οι Υπηρεσίες της περίπτωσης γ' της παρούσας.
Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου φορέα κατά την υποβολή του φακέλου της αίτησης. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης της περίπτωσης γ' ανωτέρω, για παροχή γνωμοδοτήσεων, εφόσον έχουν γνωμοδοτήσει κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, εκδίδεται αιτιολογημένη πράξη της διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
10. Κατά την αξιολόγηση της κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποβαλλόμενης αίτησης λαμβάνονται αιτιολογημένα υπόψη τα κάτωθι:
α. οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά πλαίσια, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή προγράμματα, καθώς και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής,
β. η συμβατότητα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης με υφιστάμενες ή εγκεκριμένες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής, η ενδεχόμενη συμπληρωματικοτητα της με άλλες χρήσεις και δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπτυξης και της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής,
γ. η ύπαρξη των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση του Καταδυτικού Πάρκου έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή,
δ. τα συνολικά άμεσα ή έμμεσα αναμενόμενα οφέλη για το περιβάλλον, τον τουρισμό, την εθνική και τοπική οικονομία και τον πληθυσμό, την απασχόληση ειδικότερα και γενικότερα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει το Καταδυτικό Πάρκο,
ε. η καταλληλότητα της προτεινόμενης έκτασης από άποψη ιδίως θέσεως, ποιότητας και μορφολογίας βυθού και ποικιλίας αξιόλογων υποθαλάσσιων στοιχείων, διαύγειας και καθαρότητας νερών, έντασης θαλάσσιων ρευμάτων, μεγέθους, καθώς και ύπαρξης άλλων καταδυτικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή,
στ. η συμμετοχή ή άλλης μορφής σύμπραξη με το αιτούν πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή επαγγελματικών ενώσεων.
11. Με την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απόφαση οριοθετείται το Καταδυτικό Πάρκο με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 και με σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ αναφέρεται και η θέση του Πάρκου και το εμβαδόν της επιφάνειας του. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης, κατά τον προορισμό αυτής, και η διαχείριση του Πάρκου και καθορίζεται ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα). Για το ύψος του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση που υποβάλλει η κατά τόπον αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, κατόπιν ολοκήρωσης της διαδικασίας της περίπτωσης ε' της παραγράφου 9 και διαβίβασης του σχετικού φακέλου στην καθ' ύλην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισήγηση διατυπώνεται για μεν το τμήμα αιγιαλού και παραλίας μετά από εξέταση συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων της περιοχής, τα οποία προσκομίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσίας, που μετέχει σε αυτήν ως εισηγητής, για δε τη θαλάσσια περιοχή και τον πυθμένα, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που προσδιορίζεται με το ν. 2971/ 2001 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις. Το καθοριζόμενο μίσθωμα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η παραχώρηση έχει διάρκεια δέκα (10) ετών, είναι δε δυνατόν να ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού, μετά από σχετική αίτηση του φορέα διαχείρισης, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β' και ζ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφαση περιλαμβάνει τους όρους που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν βάσει των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων της Διοίκησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του παρόντος. Οι όροι αυτοί και το ως άνω μίσθωμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κάθε απόφαση ανανέωσης.
12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηρισμού με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού. Η άρση του χαρακτηρισμού επιφέρει και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του Πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού.
13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης Καταδυτικού Πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αίρει τον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισμό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού.
14. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου ασκεί αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκμετάλλευση του Πάρκου, ως επισκέψιμου υποβρύχιου χώρου αναψυχής. Επιπλέον, επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το Πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.
15. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου υποχρεούται σε αποτελεσματική φύλαξη της περιοχής του Πάρκου και διαθέτει το δικαίωμα αυτοδύναμης προστασίας αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 985 και 997 του Αστικού Κώδικα.
16. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου μπορεί να εισπράττει αντίτιμο από τους επισκέπτες του Πάρκου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της απόφασης παραχώρησης.
17. Η αστυνόμευση των καταδυτικών πάρκων από πλευράς τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ασκείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
18. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφασης χαρακτηρισμού Καταδυτικού Πάρκου επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Επίσης, πέρα από κάθε άλλη προβλεπόμενη από το νόμο συνέπεια, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Επιπλέον, ειδικά η άσκηση απαγορευμένης δραστηριότητας εντός του Καταδυτικού Πάρκου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος, καθώς και στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 2971 /2001, όπως αυτός ισχύει.
19. Χερσαίες εγκαταστάσεις οι οποίες τυχόν συνοδεύουν το Καταδυτικό Πάρκο που έχει χαρακτηρισθεί με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και οι οποίες συνδυάζονται με σχετικές υπηρεσίες προς τρίτους μπορούν να αποτελούν και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διάταξης του ν. 4276/2014.
20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού είναι δυνατή η συμπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παραγράφου 8 και των διαδικασιών των παραγράφων 8 έως 12, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού ζητήματος σχετικού με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.»
4. ν. 2971/2001
i. Οι διατάξεις του άρθρου 13 «Απλή παραχώρηση χρήσης»
ii. «Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α'101), λαμβάνονται υπόψη μετά την έγκρισή τους. Η παραχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει και την απλή χρήση του αιγιαλού της παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Ειδικά για λιμενικές τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις η παραχώρηση γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Τουρισμού. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στους τουριστικούς λιμένες που εμπίπτουν στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α' 118).
2. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ιδίως για:
α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,
β) ναυταθλητικά έργα με βάση μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α'124) που εκτελούνται από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
δ) ερευνητικούς σκοπούς [...]
3. Στα έργα, τα οποία μπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, ναυδέτων εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων, εξαιρούμενης της χρήσης για τουριστικούς σκοπούς.
4. α) Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ' Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και στον συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.
β) Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται επταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού [...]
δ) Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων της περίπτωσης α', κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς.
5. Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης του φορέα/της επιχείρησης, παύει δε αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, όταν παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο η άδεια αυτή.
6. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιέχει:
α) ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, εφόσον αυτή απαιτείται από το είδος του έργου,
β) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ή, κατά περίπτωση, την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του ν. 4014/2011,
γ) την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική μελέτη του έργου, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της παραγράφου 8, εκτός αν αυτές έχουν ήδη δοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
δ) την οριογραμμή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούμενου χώρου επί των υποβάθρων του άρθρου 4 ή σε τοπογραφικά διαγράμματα των προδιαγραφών της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτογραφίες,
ε) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου,
ζ) έγκριση ή γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης ή γνωστοποίησης αυτής πριν από την παραχώρηση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης ή κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εκδίδεται η απόφαση περί παραχώρησης, αλλά τελεί υπό τον όρο έκδοσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης μέσα σε ένα (1) έτος από την παραχώρηση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η άδεια για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης, ανακαλείται αυτοδικαίως η παραχώρηση και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών.
7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώμη τους και οι εξής συναρμόδιοι φορείς:
α) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
β) το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε βιομηχανικές μονάδες,
γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών,
δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα σε λιμένες, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς, καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου με σκοπό την προστασία επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του,
ε) το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ζ) το Υπουργείο Τουρισμού,
η) το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι γνώμες αυτές διατυπώνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
8. Για την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η τελευταία γνώμη δεν διατυπώθηκε κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω γνώμες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτούς πλήρους φακέλου.
9. Η Κτηματική Υπηρεσία, μετά τη διενέργεια αυτοψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης και του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα της παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 16Α.
10. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την παραλαβή της εισηγητικής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης παραχώρησης.
11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται και η μερική ή ολική αντικατάσταση τμημάτων τους σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου ή των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών,
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο., που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ημερών στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή, καθώς και στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία.
β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση των όρων παραχώρησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29.
γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της σχετικής τεχνικής μελέτης, η αρμόδια Λιμενική Αρχή επιβάλλει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με την απόκλιση από τη μελέτη, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προστίμων που μπορεί να επιβληθούν για παραβίαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, εκδίδεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία πρωτόκολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση.
δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβλημα στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, η επέμβαση για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής από τον επιβλέποντα το έργο.
12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών (συνοδές εγκαταστάσεις), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 (Α' 167), αναστέλλεται από την ημερομηνία υπαγωγής η έκδοση και εκτέλεση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου Καθορισμού
Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστημα μετά την ημερομηνία υπαγωγής. Η παραχώρηση χρήσης των χώρων αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την περίπτωση και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη των παραχωρησιούχων. Ομοίως, είναι δυνατή η παραχώρηση για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Εφόσον μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η αναστολή της λήψης των μέτρων προστασίας παύει και αυτά επιβάλλονται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
13. Έργα καθαρισμού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών, όπως προβλέπονται από τη μελέτη κατασκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων, που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώμενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες, ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών, προσαμμώσεις, που οφείλονται σε θεομηνίες ή εξελίσσονται μέσω φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιμενικής εγκατάστασης. Στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης του υλικού, που αποκομίζεται από τον καθαρισμό του πυθμένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν και για όλες τις παραπάνω εργασίες. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συμφωνεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 και από τρίτες, εκτός από τον παραχωρησιούχο, επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι μεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από τον αιτούντα και διατύπωση γνώμης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Οι πιο πάνω γνώμες χορηγούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 16Α, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος ανακαλείται η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
15. Το αντάλλαγμα χρήσης για την παραχωρούμενη έκταση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, εκτός αν συντρέχει απαλλαγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15. Το αντάλλαγμα βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος και παρόδου τριών (3) μηνών από την καθυστέρηση μιας δόσης του καθορισθέντος ανταλλάγματος, ο παραχωρησιούχος εκπίπτει αυτοδίκαια από την παραχώρηση. Για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται πράξη του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018 (Α' 29), ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από το αντάλλαγμα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, απαγορευομένης ρητώς της μεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού του σε άλλους φορείς, ταμεία ή νομικά πρόσωπα.
16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή και χρήστη τους.
Η χρήση των έργων μπορεί να παραχωρείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, για ορισμένο χρόνο. Είναι δυνατή η παραχώρηση των έργων για ορισμένο χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγμα [...]»
iii. «Άρθρο 15
1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού υπόκεινται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α'101), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, αζημίως για το Δημόσιο.
4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού καταβάλλεται αντάλλαγμα. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να αποφασίζει την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση, για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχομένου βραχείας χρονικής διάρκειας, αποκλειστικά σε υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά Πρόσωπα του ν. 3429/2005 (Α' 314). Σε περίπτωση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, το αντάλλαγμα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Με τις πράξεις παραχώρησης τίθενται από τη Διοίκηση όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση συγκεκριμένων εκτάσεων και για περιορισμένη χρονικά διάρκεια χρήσης. Επίσης, μπορεί να τίθενται περιορισμοί για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά την εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, άλλη δημόσια ανάγκη ή την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
5. Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται προστατευόμενες περιοχές, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α' 152), οι πράξεις παραχώρησης είναι προσωποπαγείς. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει μερικά ή ολικά το δικαίωμα, που αποκτά με την πράξη παραχώρησης σε άλλον, ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου. β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α' βαθμού, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς τρίτους με αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α και με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου. γ) Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι υποχρεωμένοι, εκ των παραχωρουμένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, να παραχωρούν κάθε χρόνο το δέκα τοις εκατό (10%), κατά προτεραιότητα, με κριτήρια κοινωνικά, εντοπιότητας ή σε επιχειρήσεις μορφών κοινωνικής οικονομίας και με αντάλλαγμα, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού ανακοινώνουν κάθε χρόνο τις θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται με τα ανωτέρω κριτήρια. Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις διενεργείται προφορική δημοπρασία, στην οποία ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. [...]
11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το οποίο εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, με ηλεκτρονικά μέσα, με τους λοιπούς συμπράττοντες φορείς του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών του ΗΜΠ, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΗΜΠ και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση και τη λειτουργία του».
5. ν. 4622/2019 Άρθρο 109
Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, ανατίθεται διά του παρόντος νόμου στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται. Διατάξεις τυπικού νόμου με τις οποίες η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων έχει ανατεθεί σε ιεραρχικώς κατώτερα επίπεδα διοίκησης, διατηρούνται σε ισχύ.
2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις προθεσμίας για την έκδοση της πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη πρόβλεψης ειδικής προθεσμίας, με την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Α' 45) η αρμοδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.
3. Η αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί από τον Υπουργό και πριν από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος που αιτιολογούνται ειδικώς.
4. Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου και αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα κοινοποιούνται στον Υπουργό και στον οικείο Γενικό Γραμματέα. [...]
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου εκκινεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Εντός της ίδιας προθεσμίας, κάθε Υπουργείο οφείλει να καταγράψει και αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (α) τον κατάλογο των ατομικών διοικητικών πράξεων της παραγράφου 1 του παρόντος και (β) τα έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις.
9. Με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά το πέρας του ως άνω εξαμήνου, δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου κατά την παράγραφο 1 Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του ή η εξουσία υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση. Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι, η αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής «με εντολή» που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από τον αρμόδιο Υπουργό, κατόπιν εισήγησης του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παυσει να υπάρχει. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου η σχετική αρμοδιότητα τελικής υπογραφής ασκείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει.».
6. Αστικός Κώδικας
i. Άρθρο 967
«Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.»
ii. Άρθρο 970
«Σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.»
Β. Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 68:
1. ν. 4412/2016
«Άρθρο 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
[...] 2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»
2. τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. 75555/289/2017 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016»
3. π.δ. 72/2018
i. «Άρθρο 9 Επιχειρησιακοί στόχοι - αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής
1. Η Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: [...]
δ. Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς είναι αρμόδιο για: [...]
ζζ. Τη συνδρομή σε ευρωπαϊκές και άλλες Τράπεζες Πληροφοριών και συμμετοχή του Οργανισμού σε διεθνή fora και οργανώσεις (όπως ενδεικτικά ETC, ICCA, UNWTO).»
ii. «Άρθρο 10 Επιχειρησιακοί στόχοι - αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων
1. Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: [...]
2. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως:
α. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για: [...]
εε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος και την καταβολή συνδρομών, σε διεθνείς οργανισμούς ( ΕΤΟ ICCA) [...]
γ. Το Τμήμα Εκθέσεων είναι αρμόδιο για: [...]
εε. Τη μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την σύνταξη διακηρύξεων για την ανάθεση του σχεδιασμού και της κατασκευής των περιπτέρων σε εκθέσεις, μέσω του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»
iii. «Άρθρο 11 Επιχειρησιακοί στόχοι - αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού
2. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως: [...]
β. Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού είναι αρμόδιο για:
αα. Το συντονισμό των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων τους.
ββ. Το συντονισμό της επικοινωνίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, την αξιολόγηση των προτάσεών τους σχετικά με τη λειτουργίας τους.
γγ. Τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.
δδ. Τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών.
εε. Την εισήγηση έγκρισης δαπανών διοίκησης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού καθώς και την καθοδήγηση αυτών για την ορθή εκτέλεση των δαπανών.
στστ. Την περιοδική επιθεώρηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων μετά σχετικών προτάσεων.
ζζ. Τη συλλογή κάθε αναγκαίου στοιχείου για τη μελέτη εξοικονόμησης δαπανών στη λειτουργία των Υπηρεσιών Εξωτερικού και τη σχετική εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
ηη. Τη μελέτη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, τις δυνατότητες συστέγασης Γραφείων Εξωτερικού με άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά των αναγκαίων ακινήτων.
θθ. Την παρακολούθηση των ενεργειών προώθησης και προβολής των υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την παροχή σχετικών οδηγιών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.»
iv. Άρθρο 12 Επιχειρησιακοί στόχοι - αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
[...]2. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως: [...]
β. Το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για: [...]
εε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαιτήσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την προώθησή τους στο Τμήμα Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
[...]
ιστιστ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.»
ν. «Άρθρο 21 Ειδικοί Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες
2. Για την αντίστοιχη υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. συνιστάται μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [παρ. 5 του α. 4 του ν. 3270/2004 (Α'187).»
vi. «Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού
Οι Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες εντός της περιοχής της τοπικής τους αρμοδιότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 25 [...]
2. Υλοποιούν προγράμματα τουριστικής προβολής και προώθησης είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς είτε προβαίνοντας στη σύναψη συμβάσεως με διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση (βάσει των χρηματικών ορίων που η νομοθεσία ορίζει) μέρους ή συνόλου του ως άνω έργου σε τρίτους ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδίως σε γραφεία προβολής, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων κ.ά., επιδιώκοντας το δημόσιο συμφέρον και το μέγιστο δυνατό όφελος για την Ελλάδα.
3. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Γενική Διεύθυνση και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Προβολής και Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων και Εκθέσεων) ετήσια Προγράμματα Δράσης. Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως προβολή, διαφήμιση, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, τηλεοπτικών εκπομπών, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα και λοιπές δραστηριότητες προβολής που κρίνονται αναγκαίες.»
vii. «Άρθρο 28 Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού
1. Οι αριθμός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) και κατανέμονται ως εξής:
α. Μια (1) θέση Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β' σε όλες τις Υπηρεσίες.
β. Μια (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β' σε καθεμία από τις Υπηρεσίες: Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας και Κίνας.
2. Ο αριθμός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα πέντε (45) και κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας και Ρωσίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουμανίας και Κίνας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Δυο (2) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Κύπρου, Πολωνίας και Σερβίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Μια (1) θέση σε καθεμία από τις Υπηρεσίες, Τουρκίας και Ισραήλ, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»
4. ν. 4582/2018
«Άρθρο 91
Η παρ. 13 του άρθρου 26 του π.δ. 72/2018 (Α 141) καταργείται.»
V. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινομένων διατάξεων
Α. Επί των προτεινομένων διατάξεων του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου:
Με τις υπό εξέταση προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται το πλαίσιο του άρθρου 13 ν. 3409/2005, ως προς τα καταδυτικά πάρκα. Επισημαίνεται ότι ο ν. 3409/2005 εν γένει αφορά στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα:
Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, με την προσθήκη περιπτ. (γ), η οποία αφορά στην πρόβλεψη ζώνης ασφαλείας πέριξ του χώρου του καταδυτικού πάρκου, ενώ προβλέπεται ότι ο χαρακτηρισμός θαλάσσιας έκτασης, ομού μετά του αντίστοιχου πυθμένα, ως καταδυτικό πάρκο, πραγματοποιείται καταρχάς με κοινή απόφαση «των αρμοδίων Γενικών Διευθυντών» ή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 109 ν. 4622/2019, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 (β) διευκρινίζεται ότι από τις επιτρεπόμενες κατασκευές στο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας εξαιρούνται σαφώς κάθε είδους κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, με την απαλοιφή της πρόβλεψης περί απαγόρευσης οριοθέτησης καταδυτικών πάρκων σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και με προσθήκη πρόβλεψης περί του ότι το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας αυτών των πάρκων μπορεί να αποτελείται και από χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην προτεινόμενη διάταξη.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση (α), εδάφιο β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, σχετικά με τη ρύθμιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας εντός των καταδυτικών πάρκων.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 4 αντικαθίσταται η περιπτ. (β) της παραγράφου 5 άρθρου 13 ν. 3409/2005, ως προς την αγκυροβολία εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας περιοχής καταδυτικού πάρκου.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 7 α’ εδάφιο του άρθρου 13 ν. 3409/2005, ως προς τις προβλέψεις που άπτονται του χαρακτηρισμού θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικό πάρκο και προστίθενται σχετικά νέες προβλέψεις.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 6 προστίθεται νέο εδάφιο δδ. στην περ. γ της παραγράφου 8 άρθρου 13 ν. 3409/2005, η οποία αφορά στα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να περιέχει ο φάκελος αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου για ανάληψη της διαχείρισης καταδυτικού πάρκου, σε συνέχεια της οποίας λαμβάνει χώρα ο σχετικός χαρακτηρισμός. Ειδικότερα, προβλέπεται προσθήκη στην τεχνική έκθεση που πρέπει να περιέχεται στον φάκελο, η οποία προβλέπεται να αφορά και στις διαστάσεις και την θέση των ναυδέτων σύμφωνα με την μελέτη αγκύρωσης και στα προβλεπόμενα στην περίπτ. (στ) της ιδίας παραγράφου, τοπογραφικά διαγράμματα.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 7 αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 13 ν. 3409/2005. Εν προκειμένω, προβλέπονται τα ακόλουθα:
Η προτεινόμενη περίπτωση (α) αφορά στην οριοθέτηση του καταδυτικού πάρκου δυνάμει της κοινής απόφασης της προτεινόμενης παραγράφου 1. Προβλέπεται ότι με την απόφαση αυτή παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του παραχωρούμενου χώρου και η διαχείριση του πάρκου και καθορίζεται η ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα). Επιπλέον, απαλείφεται η υφιστάμενη στην παρ. 11 του άρθρου 13 ν. 3409/2005 πρόβλεψη περί καθορισμού του ύψους του μισθώματος κατόπιν σχετικής εισήγησης της κατά τόπον αρμόδιας Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, καθώς και των λοιπών σχετικών ισχυουσών διαδικαστικών προβλέψεων της εν λόγω παραγράφου.
Η προτεινόμενη περίπτωση (β) προβλέπει ότι εάν «ο αιτών» υπαναχωρήσει, ο χαρακτηρισμός θαλάσσιας έκτασης ως καταδυτικό πάρκο μπορεί να λάβει χώρα «ούτως ή άλλως» και η παραχώρηση να γίνει σε άλλον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται να προσκομισθούν εκ νέου τα έγγραφα που αφορούν στην καταλληλότητα του χώρου για τη χρήση καταδυτικού πάρκου.
Η προτεινόμενη περίπτωση (γ) ορίζει ότι δημόσιοι φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, (ΟΤΑ), στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης καταδυτικού πάρκου, δύνανται να αναθέτουν ολικώς ή μερικώς την κατασκευή, λειτουργία ή και διαχείριση σε άλλους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Η προτεινόμενη περίπτωση (δ) προβλέπει ότι η παραχώρηση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών, δυνάμενη να ανανεωθεί για δέκα (10) ακόμη έτη, με κοινή απόφαση των αρμόδιων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή- σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 - των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δια της προτεινομένης τροποποιείται, μεταξύ άλλων, η ισχύουσα παράγραφος 11 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, η οποία προβλέπει διάρκεια δέκα (10) ετών, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) ακόμη έτη.
Η προτεινόμενη περίπτωση (ε) ρυθμίζει τα περί ανταλλάγματος για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου. Ειδικότερα, προβλέπει ότι το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) της παραχώρησης του χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ ανά στρέμμα. Περαιτέρω, υφίσταται πρόβλεψη περί «συνολικού» μισθώματος και καθορίζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού του : ετήσια καταβολή χρηματικού ποσού, ποσοστό επί των ετήσιων κερδών ή ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνδυασμό αυτών, ενώ προβλέπεται περίοδος «χαριτος» δυο (2) ετών από την παραχώρηση, καθώς και διαδικαστικοί κανόνες υπολογισμού του ύψους και του είδους του μισθώματος.
Τέλος, η προτεινόμενη περίπτωση (στ) περιλαμβάνει πρόβλεψη σχετικά με τους όρους της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3409/2005.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 8 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 13 ν. 3409/2005. Ως προς την ισχύουσα παράγραφο 12, η προτεινόμενη τροποποιεί τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης, απαλείφοντας την πρόβλεψη περί άρσης του χαρακτηρισμού του καταδυτικού πάρκου και προβλέποντας ότι στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή η λήξη και άρση της παραχώρησης χρήσης και της διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης, με κοινή υπουργική απόφαση. Στο ίδιο πλαίσιο, η ισχύουσα παράγραφος 13 τροποποιείται, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης, δεν αίρει τον χαρακτηρισμό του πάρκου καθώς και ότι ο χώρος μπορεί να παραχωρηθεί ως καταδυτικό πάρκο σε άλλον ενδιαφερόμενο, χωρίς ανάγκη επαναπροσκόμισης των εγγράφων, που άπτονται της καταλληλότητας του χώρου για τη συγκεκριμένη χρήση.
Με την προτεινόμενη παράγραφο 9 αντικαθίσταται η παράγραφος 14 του άρθρου 13 ν. 3409/2005 και προστίθεται πρόβλεψη σχετικά με το ότι ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου δεν παρέχει τις υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής του ν. 3409/2005, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών του νόμου αυτού. Περαιτέρω, προβλέπεται δυνατότητα των φορέων διαχείρισης καταδυτικών πάρκων να εισπράττουν ανταλλάγματα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επαγγελματικής φωτογράφησης ή κινηματογράφησης εντός του πάρκου, ή «δημόσιας χρήσης του ονόματος, των διακριτικών σημάτων και εν γένει στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού και σε συνδυασμό με το όνομα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής».
Με την προτεινόμενη παράγραφο 10 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 16 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, σχετικά με τη δυνατότητα των φορέων διαχείρισης να απαγορεύουν την είσοδο στα καταδυτικά πάρκα, σε ορισμένες περιπτώσεις.
Τέλος, με την προτεινόμενη παράγραφο 11 αντικαθίσταται η παράγραφος 20 του άρθρου 13 ν. 3409/2005 και παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως με κοινή τους απόφαση συμπληρώσουν και εξειδικεύσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 ν. 3409/2005 καθώς και ρυθμίσουν κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικό με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο χωρίς να επιβάλλεται, δια της ως άνω απόφασης, περαιτέρω περιορισμός ή υποχρέωση.
Στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα των ως άνω προτεινομένων διατάξεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 ν. 3409/2005, ο οποίος κατά τα λοιπά ρυθμίζει τα περί παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών, ρυθμίζει ειδικότερα το περί καταδυτικών πάρκων πλαίσιο.
Κατά πρώτον σημειώνεται ότι η ισχύουσα διαδικασία χαρακτηρισμού θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικό πάρκο, η οποία δεν τροποποιείται με τις προτεινόμενες διατάξεις, προβλέπει ότι αυτή εκκινεί με την υποβολή αίτησης για την ανάληψη της διαχείρισης από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 ν. 3409/2005. Η ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της απόφασης χαρακτηρισμού, περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 13, της οποίας δεν προτείνεται η τροποποίηση. Φορείς διαχείρισης δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) ή σύμπραξη αυτών, χωρίς να θίγονται οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατά την έννοια του άρθρου 107 ν 3852/2010 (παρ. 2 άρθρου 13).
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 13 ν. 3409/2005 ως ισχύει, προβλέπει ότι η απόφαση χαρακτηρισμού «θαλάσσιας περιοχής» ως καταδυτικό πάρκο, είναι δυνατόν να παραχωρεί τμήματα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζει τις τυχόν επιτρεπόμενες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, «υπό τους ουσιαστικούς περιορισμούς των διατάξεων του ν. 2971/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων». Οι εν λόγω διατάξεις δεν τροποποιούνται με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου. Ως εκ τούτου και οι προτεινόμενες παραπέμπουν στον ν. 2971/2001, τόσο ως προς την πλήρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραχώρησης, όσο και ως προς τις επιτρεπόμενες επί αιγιαλού και παραλίας κατασκευές.
Ως προς την παραπομπή στις διατάξεις του ν. 2971/2001, υπογραμμίζεται καταρχάς ότι με τη νομοθέτηση δια παραπομπής, οι ρυθμίσεις των διατάξεων στις οποίες πραγματοποιείται η παραπομπή, καθίστανται ρυθμίσεις του παραπέμποντος νόμου. Ως έχει κριθεί, το περιεχόμενο και ο σκοπός του παραπέμποντος νόμου ερευνάται κατά περίπτωση, προκειμένου να κριθεί αν η τροποποίηση του νόμου στον οποίο γίνεται η παραπομπή έχει σαν συνέπεια και την τροποποίηση του περιεχομένου του παραπέμποντος νόμου και τούτο όταν δεν προκύπτει η πρόθεση του νομοθέτη ρητώς εκ της διατάξεως, ήτοι όταν δεν προκύπτει με ασφάλεια εάν πρόκειται για γνήσια ή μη γνήσια παραπομπή.Συνεπώς, σκόπιμη είναι η αποσαφήνιση του περιεχομένου της παραπομπής, ήτοι της προσθήκης της φράσης «ως εκάστοτε ισχύει», εάν η πρόθεση είναι να πρόκειται για γνήσια παραπομπή, ή της φράσης «ως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος», εάν πρόκειται για μη γνήσια παραπομπή.
Σημειώνονται περαιτέρω τα ακόλουθα, ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο της παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας του ν. 2971/2001, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως μετά τον ν. 4607/2019:
1. Ο ν. 2971/200, ως ισχύει, ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τις περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης (άρθρο 13) και παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί αιγιαλού και παραλίας, υπό τους όρους και περιορισμούς που καθορίζει (άρθρο 15) καθώς και τα περί παραχώρησης χρήσης για την εκτέλεση έργων (άρθρο 14) επ’ αυτών.
Το άρθρο 2 του ως άνω ν. 2971/2001 προβλέπει ότι ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση και μόνον κατ’ εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να χρησιμεύουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 «Παραχώρηση απλής χρήσης» ν. 2971/2001, ως ισχύει, «απλή χρήση» μεταξύ άλλων αιγιαλού και παραλίας, είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Η παραχώρηση της απλής χρήσης,γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διάρκεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 14 «Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων» του ν. 2971/2001, ως ισχύει, είναι δυνατή η, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με ειδικώς προβλεπομένη διαδικασία, «η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς και επιστημονικούς [...]».
Τέλος, το άρθρο 15 ν. 2971/2001, ως ισχύει, καθορίζει τους ουσιαστικούς όρους και περιορισμούς της παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας. Ειδικότερα, ορίζει τις προϋποθέσεις παρέκκλισης από τον γενικό κανόνα που καθιερώνει, στην παράγραφο 1, περί απαγόρευσης αποκλειστικής χρήσης, μεταξύ άλλων, αιγιαλού, παραλίας και πυθμένα θαλασσίων εκτάσεων. Μεταξύ των προβλεπομένων περιορισμών του εν λόγω άρθρου, περιλαμβάνεται πρόβλεψη περί του ότι καταρχάς η ολική ή μερική μεταβίβαση του δικαιώματος που αποκτάται με την πράξη παραχώρησης δεν επιτρέπεται, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001. Ειδικώς προβλέπεται ότι, εάν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α' βαθμού, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς τρίτους με αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α και με την τήρηση των διατάξεων του νόμου.
2. Στο άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα εξής: «Σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. Σύμφωνα δε με το άρθρο 967 Αστικού Κώδικα, πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους. Το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα συνιστά γενική εξουσιοδότηση για την παραχώρηση ιδιαίτερης χρήσης,σύμφωνα με την οποία η, με βάση τις επιμέρους διατάξεις, παραχώρηση από την διοικητική αρχή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα είναι νόμιμη μόνον εάν και εφόσον, και μετά την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων, εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον να μην αναιρείται η κατά τον προορισμό του πράγματος κοινή χρήση του.Ο ν. 2971/2001 συνιστά ειδική νομοθεσία, η οποία επαναλαμβάνει τον εν λόγω κανόνα αναφορικά με τον αιγιαλό.
Το αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση από το Δημόσιο του δικαιώματος χρήσης,μεταξύ άλλων, αιγιαλού και παραλίας, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, έχει τον χαρακτήρα «δικαιώματος» του Δημοσίου, υπό την έννοια του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, σύμφωνα με τον ν. 4125/1960, ως ισχύει.
Σύμφωνα με τη θεωρία, η ίδια η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου πράγματος αποτελεί μονομερή διοικητική ενέργεια, της οποίας ο χαρακτήρας δε μεταβάλλεται ούτε στην περίπτωση που προβλέπεται σε σύμβαση το δικαίωμα ιδιωτικής χρήσεως (χρησιμοποίηση αιγιαλού για τουριστικούς σκοπούς που προβλέπεται σε διοικητική σύμβαση παραγωγικής επένδυσης), καθώς η παραχώρηση συντελείται με τη μονομερή πράξη που την ακολουθεί, ούτε στην αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση κατά την οποία την παραχώρηση ιδιαίτερης χρήσης ακολούθησε σύμβαση περί των όρων και του τρόπου χρήσης αυτής, όπως στην περίπτωση μίσθωσης κοινόχρηστων δημόσιων κτημάτων.
Κατόπιν των ως άνω αναφερθέντων, ως προς το περιεχόμενο των προτεινομένων διατάξεων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
3. (α) Στην προτεινόμενη παράγραφο 7 προβλέπεται ότι με την κοινή απόφαση οριοθέτησης του καταδυτικού πάρκου παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του παραχωρούμενου χώρου και η διαχείριση του πάρκου και καθορίζεται η ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα).
Στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω πρόβλεψης επισημαίνεται ότι ο ν. 4413/2016, ο οποίος ενσωμάτωσε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, σχετικά με τους κανόνες για την ανάθεση των ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργου και παραχώρησης υπηρεσιών, ορίζει ως σύμβαση παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, αντίστοιχα, τη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως, μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων ή την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτήν συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή πληρωμής.
Σχετικά επισημαίνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 14 και 15 του ν. 4413/2016, σύμφωνα με τις οποίες:
«Οι εξουσιοδοτήσεις ή οι άδειες, με τις οποίες το κράτος μέλος ή μια δημόσια αρχή αυτού θεσπίζει τους όρους άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας όπου περιλαμβάνεται όρος περί διεξαγωγής μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, και οι οποίες συνήθως χορηγούνται κατόπιν αιτήματος του οικονομικού φορέα και όχι με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και όπου ο οικονομικός φορέας είναι ελεύθερος να αποσυρθεί από την πραγματοποίηση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, δεν θεωρούνται παραχωρήσεις [.....] Αντίθετα με αυτές τις πράξεις κρατών μελών, οι συμβάσεις παραχώρησης προβλέπουν αμοιβαία δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση αυτών των έργων ή η παροχή των υπηρεσιών υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και είναι νομικά εκτελεστές.
Προσέτι, ορισμένες συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο το δικαίωμα οικονομικού φορέα να εκμεταλλεύεται ορισμένους τομείς ή πόρους του Δημοσίου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως έγγεια ή οιαδήποτε δημόσια ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων λιμένων, των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή των αερολιμένων, όπου το Δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θέτει μόνο γενικούς όρους για τη χρήση τους χωρίς την προμήθεια συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών, δεν πρέπει να θεωρούνται συμβάσεις παραχώρησης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν. 3409/2005, η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας και οι τυχόν κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου ορίζονται με την κοινή απόφαση χαρακτηρισμού του πάρκου (παράγραφος 1), η οποία το οριοθετεί και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα (παράγραφος 11). Με την πράξη αυτή ορίζεται και το αντάλλαγμα, ως ετήσιο μίσθωμα του παραχωρησιούχου προς το Δημόσιο.
Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας θαλάσσιας έκτασης ως καταδυτικού πάρκου, εκκινεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου να αναλάβει τη διαχείρισή του, κατόπιν της οποίας προσκομίζονται τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 ν. 3409/2005 και με την ειδική διαδικασία της παρ. 9, των οποίων δεν προτείνεται η τροποποίηση. Η εκκίνηση της διαδικασίας με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων, κατόπιν αίτησης και τα περιγραφόμενα στο κείμενο του νόμου σχετικά με τον φάκελο της αίτησης και τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να λάβει χώρα η παραχώρηση, προσιδιάζουν σε διαδικασία αδειοδότησης κατόπιν αξιολόγησης φακέλου από τη Διοίκηση.
Παρά ταύτα, επισημαίνεται όχι δεν προκύπτει εκ του νόμου τι θα ισχύσει σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων και φακέλων από περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους, για την ίδια θαλάσσια περιοχή. Η εν λόγω επισήμανση πραγματοποιείται επιπλέον στο πλαίσιο του όχι προβλέπεται, με την προτεινόμενη παράγραφο 8 (τροποποίηση παραγράφου 13 άρθρου 13 ν. 3409/2005) όχι η λήξη της παραχώρησης καταδυτικού πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού καθιστά δυνατή την παραχώρηση σε έτερο ενδιαφερόμενο, χωρίς να προβλέπεται σχετικά υποβολή φακέλου αιτήσεως, ως προς τον εν λόγω ενδιαφερόμενο. Αντίθετα προβλέπεται μη άρση του χαρακτηρισμού του καταδυτικού πάρκου, παρά το γεγονός όχι σύμφωνα με την προτεινόμενη παράγραφο 1 (α), ο χαρακτηρισμός πραγματοποιείται με την κοινή απόφαση η οποία εκδίδεται κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης και «αξιολόγησης» φακέλου αιτήσεως ενδιαφερομένου για την ανάληψη της διαχείρισης. Αντίστοιχη πρόβλεψη, περί του όχι ο «χαρακτηρισμός μπορεί να χωρήσει ούτως ή άλλως» υπέρ ετέρου ενδιαφερομένου, σε περίπτωση «υπαναχώρησης» του αρχικού αιτούντος, υφίσταται και στην προτεινόμενη παράγραφο 7 (β), περί τροποποίησης της παραγράφου 11 (α) άρθρου 13 ν. 3409/2005.
Περαιτέρω, πέραν της παραχώρησης της χρήσης της θαλάσσιας έκτασης, παραχωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 η διαχείριση του καταδυτικού πάρκου, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προτεινόμενη παράγραφο 9, συνιστά εν γένει εκμετάλλευση αυτού. Εν προκειμένω η παράγραφος 14 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, ως προς τον φορέα διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με την παράγραφο 9 του σχεδίου νόμου, προβλέπει όχι ο φορέας διαχείρισης ασκεί δραστηριότητες οργάνωσης, επίβλεψης, προστασίας και «εκμετάλλευσης του πάρκου», ενώ δύναται να εισπράττει ανταλλάγματα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επαγγελματικής φωτογράφησης ή κινηματογράφησης εντός του πάρκου «ή δημόσιας χρήσης του ονόματος, των διακριτικών σημάτων και εν γένει στοιχείων του πάρκου εντός και εκτός αυτού, σε συνδυασμό με το όνομα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των αποδεκτών της υπηρεσίας αυτής».
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το α’ εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, του οποίου δεν προτείνεται η τροποποίηση, ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου δύναται να εισπράττει αντίτιμο από τους επισκέπτες του πάρκου, σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης. Σημειώνεται τέλος όχι ως προβλέπεται, με την προτεινόμενη παράγραφο 5 (ε), το ετήσιο αντάλλαγμα για την «παραχώρηση αμιγώς» του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου αποτιμάται σε ευρώ ανά στρέμμα, ενώ το «συνολικό ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα)», το οποίο οφείλει να αποδίδει ο παραχωρησιούχος στο Δημόσιο, είναι δυνατόν να συνίσταται και σε ποσοστό επί των ετησίων κερδών ή του ετήσιου κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου. Κατά τον τρόπο αυτό, προκύπτει όχι το αντάλλαγμα για τη διαχείριση του πάρκου είναι δυνατόν να εξαρτάται από παράγοντες που άπτονται της εν γένει εκμετάλλευσης αυτού από τον παραχωρησιούχο (κέρδη, κύκλος εργασιών). Η ως άνω προτεινόμενη παράγραφος 7 (ε) τροποποιεί την ισχύουσα παράγραφο 11 του άρθρου 13 ν. 3409/2005, η οποία δε διακρίνει μεταξύ ανταλλάγματος «αμιγώς» για την παραχώρηση χρήσης και «συνολικό» αντάλλαγμα και προβλέπει ετήσιο αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2971 /2001.
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται περαιτέρω ότι, παρά τα αναφερθέντα ανωτέρω σχετικά με τη νομική φύση της παραχώρησης κοινόχρηστου πράγματος, ως μονομερούς πράξης της Διοίκησης, οι προβλεπόμενες πράξεις δεν καθορίζουν απλώς τους όρους της παραχώρησης αλλά και της άσκησης ενεργειών διαχείρισης και εν γένει εκμετάλλευσης του πάρκου. Υπό το πρίσμα αυτό προκύπτει ότι οι παραχωρήσεις του άρθρου 13 ν. 3409/2005, ως προτείνεται να τροποποιηθεί, δε θα αποτελούν απλώς παραχωρήσεις υπηρεσιών μίσθωσης γης, οι οποίες ρητώς εξαιρούνται από το πεδίο του ν. 4413/2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 8 αυτού.
Κατόπιν των ανωτέρω υπογραμμίζεται ότι το νομικό καθεστώς των παραχωρήσεων του άρθρου 13 ν. 3409/2005 είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί, καθώς οι εν λόγω συμβάσεις ενδέχεται να φέρουν τα χαρακτηριστικά σύμβασης παραχώρησης κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (παραχώρηση υπηρεσιών, έργου ή μεικτής σύμβασης παραχώρησης) και κατά συνέπεια να πρέπει να ακολουθηθούν οι διατάξεις του, σε περίπτωση που συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του.
Τέλος επισημαίνεται ότι κατά πάγια νομολογία, τόσο το πρωτογενές δίκαιο των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, ως είναι και η Οδηγία 2014/23/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4413/2016, υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών δικαίων και, μάλιστα, των κοινών νομοθετικών κανόνων, όπως οι προτεινόμενοι με την παρούσα διάταξη σχεδίου νόμου. Ως έχει κριθεί,ο εθνικός δικαστής έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και να φροντίζει για την πλήρη ενέργεια των κανόνων αυτών, αφήνοντας ανεφάρμοστες διατάξεις του εθνικού δικαίου που είναι ασυμβίβαστες με το ενωσιακό δίκαιο. Άλλωστε, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλούνται διατάξεις της εσωτερικής τους έννομης τάξεως για να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης.
(β) Η προτεινόμενη παράγραφος 1 περίπτωση (β) ορίζει, ως ισχύει και με το υφιστάμενο πλαίσιο του άρθρου 13 ν. 3409/2005 (παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο), ότι «για την εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας προσκομίζονται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 για κάθε κατηγορία έργου, δικαιολογητικά».
Ως προς την εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας, σημειώνεται ότι το άρθρο 14 ν. 2971/2001, ως ισχύει, προβλέπει ότι είναι δυνατή η «χωρίς δημοπρασία» απευθείας παραχώρηση σε φορείς του δημοσίου τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης, μεταξύ άλλων, του αιγιαλού, της παραλίας και του αντίστοιχου πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος (παράγραφος 1). Στην περίπτωση των έργων για σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, η εν λόγω παραχώρηση επιτρέπεται μόνο εφόσον τα έργα εκτελούνται από το δημόσιο, νπδδ, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών που προβλέπεται να περιέχει ο φάκελος του ενδιαφερομένου προς την Κτηματική Υπηρεσία, ορίζεται στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου 14 ν. 2971 /2001.
Επισημαίνεται ότι εν προκειμένω η προτεινόμενη διάταξη δε διαφοροποιεί το υφιστάμενο περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3409/2005. Παρά ταύτα, είναι σκόπιμη η επισήμανση ότι οι διατάξεις του άρθρου 14 ν. 2971/2001, ως ισχύει, προβλέπουν την, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας απευθείας, ακόμη και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για την εκτέλεση έργων, με την τήρηση της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, ενώ δε ρυθμίζεται το καθεστώς της ανάθεσης των εν λόγω έργων, κατόπιν της παραχώρησης της χρήσης. Με τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτει διαδικασία ανάθεσης των εν λόγω έργων, τα οποία ρητώς ορίζεται ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (παρ. 16 άρθρου 14 ν. 2971/2001), με τήρηση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων ή των συμβάσεων παραχώρησης, σε περίπτωση που τα έργα εντάσσονται σε μία ευρύτερη σύμβαση που περιλαμβάνει και το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, εν προκειμένω προβλέπεται ότι η εκτέλεση των έργων θα πραγματοποιηθεί με την ειδική διαδικασία του άρθρου 8 άρθρου 13 ν. 3409/2005, η οποία αφορά στη διαδικασία χαρακτηρισμού του καταδυτικού πάρκου, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπει το άρθρο 14 ν. 2971/2001, ανά κατηγορία έργου.
Με τα δεδομένα αυτά επισημαίνεται εκ νέου ότι κατά πάγια νομολογία, τόσο το πρωτογενές δίκαιο των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, ως είναι και οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4412/2016, υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών δικαίων και, μάλιστα, των κοινών νομοθετικών κανόνων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν τα χαρακτηριστικά σύμβασης παραχώρησης έργου (ή και μεικτής σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 19 ν. 4413/2016), θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οικείες διατάξεις του ν. 4413/2016.
(γ) Στην προτεινόμενη παράγραφο 7 περίπτωση (γ), προβλέπεται ότι δημόσιοι φορείς, νπδδ και ΟΤΑ, στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του καταδυτικού πάρκου, δύνανται να αναθέτουν ολικά ή μερικά την κατασκευή, λειτουργία ή διαχείριση του πάρκου σε άλλους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Ως προς την ως άνω προτεινόμενη διάταξη επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Κατά πρώτον, η προτεινόμενη είναι ασαφής και χρήζει αναδιατύπωσης, ώστε να προκύπτει το αληθές νόημα της διάταξης καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι προβλέπει δυνατότητα ανάθεσης, τόσο της κατασκευής έργων, όσο και της λειτουργίας και της εν γένει διαχείρισης των καταδυτικών πάρκων του άρθρου 13 ν. 3409/2005, από φορείς διαχείρισης οι οποίοι εμπίπτουν στην έννοια της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 ν. 4412/2016 και 3 ν. 4413/2016, θα πρέπει να τηρούνται κατά περίπτωση, αναλόγως του εάν αφορούν σε δημόσια σύμβαση ή σύμβαση παραχώρησης, οι διατάξεις των εν λόγω νόμων, οι οποίοι ενσωματώνουν δευτερογενή ενωσιακή νομοθεσία.
Ειδικότερα ως προς την πρόβλεψη περί «ανάθεσης» της κατασκευής, λειτουργίας ή διαχείρισης του πάρκου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σημειώνεται ότι το γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι αποτελούν δημόσιες αρχές, δεν αποκλείει, αυτό καθαυτό, την εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς η εν λόγω εφαρμογή εξασφαλίζει ότι οι εξαιρούμενες συνεργασίες δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτών - οικονομικών φορέων.Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 12 παρ. 6, πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες, ως είναι κατά ρητή διατύπωση της διάταξης και οι προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 100 ν. 3852/2010, δύνανται να μην υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον συντρέχει εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 έως 17 και ιδίως του άρθρου 12 του νόμου. Κατά συνέπεια, έκαστη συμφωνία στο πλαίσιο του άρθρου 12 κρίνεται κατά περίπτωση. Τα προαναφερθέντα ισχύουν ομοίως και για τις συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, κατά το άρθρο 16 ν. 4413/2016.
Επιπροσθέτως, ακόμη και στην περίπτωση της μη εφαρμογής του ν. 4412/2016 δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 1 ή 4, υπογραμμίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή οι αναθέτουσες αρχές δεν απαλλάσσονται από την τήρηση των θεμελιωδών αρχών του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.
Τέλος σημειώνεται ότι με το περιεχόμενο αυτό η προτεινόμενη παράγραφος 7 (γ) δύναται να συνιστά περαιτέρω εν τοις πράγμασι παραχώρηση της κατασκευής, λειτουργίας και εν γένει διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου. Στο πλαίσιο αυτό και ανεξαρτήτως των αναφερομένων ανωτέρω σχετικά με τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων ή παραχωρήσεων (ν. 4412/2016 και 4413/2016), σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους ουσιαστικούς περιορισμούς των προβλεπομένων στο άρθρο 15 παράγραφος 6 περιπτ. (α) του ν. 2471/2001, ως ισχύει, με την εξαίρεση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, η μερική ή ολική μεταβίβαση του δικαιώματος που αποκτάται με την παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, δεν επιτρέπεται καθώς οι πράξεις παραχώρησης χρήσης του νόμου αυτού είναι προσωποπαγείς. Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι οι πράξεις παραχώρησης ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων ανήκουν εκδίδονται κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό, ανήκουσες στον πυρήνα των κρατικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων και δεν είναι δυνατόν να ασκούνται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτη.
Σε συνέχεια του συνόλου των προαναφερθέντων, επισημαίνεται ότι το πλαίσιο και το νομικό καθεστώς των παραχωρήσεων χρήσης του άρθρου 13 ν. 3409/2005 και ν. 2971/2001, ως ισχύει, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Προς τον σκοπό αυτό,
Β. Επί των προτεινομένων διατάξεων του άρθρου 53 του σχεδίου νόμου:
Η προτεινόμενη παράγραφος 1 αντικαθιστά την περιπτ. ζζ της περ. δ του άρθρου 9 π.δ. 72/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας Αγοράς της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής του Ε.Ο.Τ.
Η προτεινόμενη παράγραφος 2 αντικαθιστά την υποπερ. εε της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10 π.δ. 72/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ο.Τ.
Η προτεινόμενη παράγραφος 3 αντικαθιστά την υποπερ. εε της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 10 π.δ. 72/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκθέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ο.Τ. σχετικά με τη μέριμνα για κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την σύνταξη διακηρύξεων ανάθεσης του σχεδιασμού και της κατασκευής των περιπτέρων σε εκθέσεις. Περαιτέρω προβλέπεται ότι, στη μεν περίπτωση κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οι ανωτέρω προδιαγραφές υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών «για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία», στη δε περίπτωση των κρατών εκτός Ε.Ε., οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής πραγματοποιούνται απευθείας, είτε από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού είτε, όπου δεν λειτουργούν Υπηρεσίες Εξωτερικού, από το Τμήμα Εκθέσεων.
Η προτεινόμενη παράγραφος 4 προσθέτει υποπερ. ιδιδ στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 11 π.δ. 72/2018, ως προς την κατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. (φροντίδα καταστροφής υλικού από το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού).
Η προτεινόμενη παράγραφος 5 αντικαθιστά τις υποπερ. ε.ε. και ιστστ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 π.δ. 72/2018, ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. Ιδίως ως προς την υποπερίπτωση (εε), η αντικατάσταση της διάταξης αφορά στην απαλοιφή των λέξεων «και στο εξωτερικό» αναφορικά με την αρμοδιότητα του ως άνω Τμήματος να καταρτίζει προδιαγραφές, όρους και απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη σχετικά με την αρμοδιότητα του Τμήματος Προμηθειών, ως προς τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, δεν τροποποιείται.
Η προτεινόμενη παράγραφος 6 αντικαθιστά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 π.δ. 72/2018, ως προς τις αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου 26 αφορά στις ειδικώς ως προς τη σύναψη συμβάσεων αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, κατά την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης. Το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων των εν λόγω Υπηρεσιών δε μεταβάλλεται με την προτεινόμενη, πλην όμως προτείνεται η απαλοιφή της φράσης «με διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση (βάσει των χρηματικών ορίων που η νομοθεσία ορίζει)», αναφορικά με τις σχετικές με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ασκούμενες αρμοδιότητες.
Η προτεινόμενη παράγραφος 7 προσθέτει παράγραφο 13 στο άρθρο 26, περί αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Σύμφωνα με την προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 26, οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών τους ή τυχόν άλλων εργασιών ή δράσεων που τους ανατίθενται από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ και αφορούν στις χώρες αρμοδιότητάς τους μέχρι του ποσού των 60.000€. Οι συμβάσεις αυτές προβλέπεται να υπογράφονται από τον Προϊστάμενο κάθε Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η, με το ίδιο περιεχόμενο, παράγραφος 13 του άρθρου 26 π.δ. 72/2018 είχε καταργηθεί με το άρθρο 91 ν. 4582/2018.Η προτεινόμενη κατ’ ουσίαν επαναφέρει το περιεχόμενο της καταργηθείσας διάταξης, με την επιπλέον προσθήκη πρόβλεψης περί του ότι ο σχεδιασμός και η διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, είναι δυνατός έως του ποσού των 60.000 ευρώ.
Η προτεινόμενη παράγραφος 8 αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 21 π.δ. 72/2018, ως προς την πρόβλεψη περί σύστασης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., προσθέτοντας μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη.
Η προτεινόμενη παράγραφος 9 αντικαθιστά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 π.δ. 72/2018, ως προς την κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.
Ως προς το περιεχόμενο των προτεινομένων ρυθμίσεων:
Οι ως άνω ρυθμίσεις προτείνονται ως τροποποίηση επιμέρους αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Σύμφωνα με το άρθρο 1 («Νομική Μορφή») του π.δ. 72/2018, του οποίου προτείνεται η τροποποίηση με τις ανωτέρω διατάξεις, ο Ε.Ο.Τ. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Ως εκ τούτου και στο μέτρο που οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις, ως προτείνονται, άπτονται ζητημάτων του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, υφίσταται αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
Με το προτεινόμενο περιεχόμενο, το σχέδιο διατάξεων τροποποιεί οργανωτικές διατάξεις (οργάνωση και λειτουργία) του π.δ. 72/2018 περί οργανισμού του Ε.Ο.Τ., δια των οποίων καθορίζονται ή αναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του εν λόγω Οργανισμού στο πλαίσιο αυτών. Παρά ταύτα, επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες παράγραφοι 3, 6 και 7 αφορούν ειδικότερα σε αρμοδιότητες επιμέρους υπηρεσιών ως προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Ως προς την προτεινόμενη παράγραφο 3, η οποία αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκθέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και ειδικώς ως προς τα κράτη εκτός Ε.Ε., προβλέπεται ότι οι διαδικασίες σύναψης που αφορούν στην ανάθεση του σχεδιασμού και της κατασκευής των περιπτέρων σε εκθέσεις, πραγματοποιούνται απευθείας από τις κατά τόπους λειτουργούσες Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, εφόσον υφίστανται. Ομοίως, στην προτεινόμενη παράγραφο 7, η οποία αφορά στις αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, προβλέπεται «επαναφορά» καταργηθείσας διάταξης, δυνάμει της οποίας προβλέπεται εκ νέου αρμοδιότητα σχεδιασμού και διενέργειας δημοσίων συμβάσεων, έως του ποσού των 60.000 ευρώ με απόφαση του Προϊσταμένου εκάστης Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Ως εκ τούτου και υπό το πρίσμα αυτό, διαφαίνεται ότι προβλέπεται η λειτουργία των αναφερομένων ανωτέρω υπηρεσιών ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εκδοθεί η, προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 75555/289/2017, διαπιστωτική πράξη.
Περαιτέρω και ως προς την προτεινόμενη παράγραφο 6, με την οποία απαλείφεται η φράση «με διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση (βάσει των χρηματικών ορίων που η νομοθεσία ορίζει)» ως προς τις αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και δεδομένης της μη ειδικότερης μνείας της συγκεκριμένης τροποποίησης στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το κείμενο του σχεδίου νόμου, επισημαίνεται ότι η απαλοιφή της πρόβλεψης περί τήρησης των χρηματικών ορίων που επιβάλλονται από τον ν. 4412/2016 κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, δεν ασκεί επιρροή στην υποχρέωση τήρησης αυτών.
Τέλος υπογραμμίζεται ότι οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να αφορούν μόνο τις διαδικασίες κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016 δεν είναι δυνατές μέσω οργανωτικών διατάξεων των φορέων.
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’ υποπερ, (αα) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, επί των προτεινόμενων διατάξεων του υποβληθέντος σχεδίου νόμου με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τις προτεινόμενες αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης