Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ 13/2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ΄ ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 5η Αυγούστου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων: Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αν. Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η εισηγήτρια Ελένη Σταθοπούλου, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες και αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»
**********************
Με το από 27.07.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 4388/27.07.2021) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και διατυπώθηκε αίτημα περί σύμφωνης παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.
1.2 Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α 133) περί «Επιτελικού Κράτους: οργάνωση, λειτουργία κι διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
1.3 Του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2016/679».
1.4 Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
1.5 Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου τουν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.6 Του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.7 Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α 151) «Περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».
1.8 Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
1.9 Του π.δ. 80/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού».
1.10 Του π.δ. 81/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων».
1.11 Του π.δ. 83/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».
1.12 Του π.δ. 84/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και Κατάργηση των Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
1.13 Του π.δ. 70/2015 ( ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων».
1.14 Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.15 Την υπ’ αριθμ. Οικ.33496/60549/30-07-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 506) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία διορίστηκε ο Γεώργιος Καραγιάννης, στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Το άρθρο 41 παρ.3 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
3. Τα καταχωρημένα στο Ε.ΣΗ.ΔΗΣ. και στο Κ.ΗΜ.ΔΗΣ. στοιχεία συμβάσεων του έτους 2020.
4. Την υπ’ αριθ. …………………… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Υ.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες που παρέχει η ΓΓΥ ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των περιπτώσεων 5, 6, 7α και 9, περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147), που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ιδίου νόμου και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΓΥ
Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΓΥ δύναται να αποτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γεωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 :
-αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές.
-υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αναθέσεις από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές.
-παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης. -παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης.
- μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΓΓΥ, θα αποτελέσουν επιμέρους έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα «έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΓΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη ΓΓΥ για την κάλυψη των αναγκών τους σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 ν. 4412/2016
Από την αρμοδιότητα της ΓΓΥ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που:
1.Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του εξωτερικού.
2.Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών.
3.Εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
5.Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΓΥ.
6. Κτήρια και εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών
1.Η ΓΓΥ παρέχει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 του ν. 4412/2016.
2.Η ΓΓΥ δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» για έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων, σε Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές.
Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγορών», συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
i. Συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων.
ii. Προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα.
3. Η σύμφωνα με την περίπτωση ii της προηγούμενης παραγράφου παροχή «επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών» πραγματοποιείται μετά από έγγραφο αίτημα του υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου για τη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής προς τη ΓΓΥ, στο οποίο αναφέρονται ιδίως το είδος του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο κωδικός CPV της έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, το είδος της πίστωσης, τυχόν ειδικοί όροι που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές) και τη διαδικασία εκτέλεσης. Σε συνέχεια του γραπτού αιτήματος, η ΓΓΥ δύναται να προβαίνει στη διενέργεια των διαδικασιών δημόσιας σύμβασης, μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης.
Η ΓΓΥ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Έως την ομαδοποίηση από την ΓΓΥ των έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις.
Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στην ΓΓΥ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4. του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
2.Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολουθούν να ισχύουν.
3.Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα -ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές ανάγκες τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
34928100-9 - Στηθαία πρόσκρουσης
34928110-2 - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου
34928120-5 - Μέρη κιγκλιδωμάτων
34928200-0 – Περιφράξεις
34928210-3 - Ξύλινοι πάσσαλοι
34928220-6 - Στοιχεία περίφραξης
34928230-9 – Ηχοφράκτες
34928300-1 - Στηθαία ασφαλείας
34928310-4 - Φράγματα ασφαλείας
45233222-1 - Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
45233223-8 - Επαναδιάστρωση οδοστρώματος
45233225-2 - Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με μια λωρίδα κυκλοφορίας
45233224-5 - Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας
45233226-9 - Κατασκευαστικές εργασίες για συνδετήριες οδούς
45233227-6 - Κατασκευαστικές εργασίες για εξόδους αυτοκινητοδρόμου
45233229-0 - Συντήρησης ερεισμάτων
45233251-3 - Εργασίες επαναδιάστρωσης
45233252-0 - Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων
45233261-6 - Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών
45233280-5 - Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών
45246400-7 - Αντιπλημμυρικά έργα
45246410-0 - Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
45262660-5 - Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου
45453000-7 - Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
45453100-8 - Εργασίες αποκατάστασης
45454000-4 - Εργασίες αναδόμησης
44211000-2 - Προκατασκευασμένα Κτίρια
45233140-2 - Οδικά έργα
45233120-6 - Έργα οδοποιίας
45233141-9 - Εργασίες Συντήρησης Οδών
45214200-2 - Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
45246000-3 - Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα
45241000-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια
45112200-7 - Εργασίες αφαίρεσης μολυσμένου εδάφους
72212210-4 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης
72212211-1 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών
72212213-5 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων
72212214-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων
71320000-7 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71315400-3 - Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων
71354200-6 - Υπηρεσίες εναέριας χαρτογράφησης
71241000-9 - Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
71319000-7 - Υπηρεσίες πραγματογνωμόνων
72224000-1 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
71314300-5 - Ενεργειακές μελέτες - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
71354100-5 - Μελέτες τοπογραφίας- Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης
71354300-7 - Μελέτες τοπογραφίας- Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας
90620000-2 - Υπηρεσίες εκχιονισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, …………………………………. 2021
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […..] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής."
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ 'υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016, και, ιδίως :
- Άρθρο 2 «Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)»
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: […..]
5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α’ και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β’, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή τη μελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου δομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας,
7α) ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών νοούνται όλες οι συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται με την εκτέλεση έργου, κατά την έννοια της περ. 7 ή τον χωρικό σχεδιασμό, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, […..]
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στην περ. 7α. Στις συμβάσεις υπηρεσιών περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησής τους με τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, κοινωνικές μελέτες και μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, [….]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται:
α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ,
- Άρθρο 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη»
1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, β) […..], γ) […..].
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως: α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποίαοι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3: α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ, β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α), γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3. [….]
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α’ της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, β) [….], γ) […..] Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’, β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. [….]»
ΙV. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης.
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2. Ειδικότερα, βάσει των αντίστοιχων ορισμών που δίδονται στις περ. 17 και 18 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών νοείται μια Κεντρική Αρχή Αγορών, η οποία, παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών και επιπλέον, είναι αρμόδια για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Β. Το υπό εξέταση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ερείδεται στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, βάσει της οποίας παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ (εν προκειμένω, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών) προκειμένου να καθορίσει με Απόφασή του ειδικότερα θέματα σχετικά με την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εν λόγω ΕΚΑΑ και ιδίως α) τους όρους για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΚΑ, β) τις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στην οικεία ΕΚΑΑ, γ) τις κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ, και, δ) κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω ζήτημα.
Κατά συνέπεια, η υπό εξέταση ΥΑ προτείνεται αρμοδίως, το δε περιεχόμενό της κείται εντός της παρεχόμενης με την άνω διάταξη εξουσιοδότησης, η οποία και μνημονεύεται στο προοίμιό της.
Γ. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση ΥΑ και οι όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην αρμοδιότητα της ΓΓΥ ως ΕΚΑΑ αποτελούν στρατηγική επιλογή της Πολιτείας, η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε κρίση επ’ αυτών.
Δ. Ειδικά ως προς το άρθρο 5 «Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», του υπό εξέταση σχεδίου ΥΑ, σημειώνονται τα εξής:
-Η συμπερίληψη στις κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 των συμβάσεων που «2. Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών», φαίνεται πως τίθεται εκ περισσού, καθώς, οι εν λόγω συμβάσεις εξ ορισμού αφορούν εξαιρετικές και μη δυνάμενες να προβλεφθούν εκ των προτέρων ανάγκες, οπότε και, κατά κανόνα, δεν είναι εφικτή η υπαγωγή τους στον προγραμματισμό της οικείας ΕΚΑΑ.
-Ως προς τις συμβάσεις που «4. Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις», παρατηρείται ότι δεν ορίζονται ούτε στο κείμενο της προτεινόμενης Απόφασης, ούτε με παραπομπή σε άλλη διάταξη, ο τρόπος τεκμηρίωσης και η ακολουθητέα διαδικασία για την υπαγωγή τους στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω πρόβλεψης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εναπόκειται στην ίδια την ΕΚΑΑ να καθορίζει ανά διετία τον προγραμματισμό των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών-πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που θα ανατεθούν από την ίδια, βάσει της σχετική Απόφασης για την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση από την παρ. 4 του άρθρου 41.
- Αντίστοιχα, η εξαίρεση των συμβάσεων που «5. Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος (ΣΣ αγορών) από τη ΓΓΥ», σκόπιμο είναι να προβλεφθεί ειδικότερα στην εκδοθησόμενη, εν συνεχεία, κατ’ εξουσιοδότηση της της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, Απόφαση.
VI. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την κατ΄ άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ, του ν. 4013/2011 αρμοδιότητά της, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021
Ο Αν. Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης