Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α11/2021
ΑΔΑ: ΨΝΝ5ΟΞΤΒ-ΗΡΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 4η Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος, (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Νομικός.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η εισηγήτρια, Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης), καθώς και η Νομική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως εκπρόσωπος του ΕΚΑΠΥ (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: “Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Νομικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ».
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 5991/07.10.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ζητείται η παροχή της κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’, υποπερ. αα’, του ν. 4013/2011 γνώμης της Αρχής επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου υγείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, προβλέπεται ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 21 του Μέρους Γ ‘ ( ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ) του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)», μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το εν θέματι νομοσχέδιο ελαφρώς διαφοροποιημένο ως προς το περιεχόμενο των άρθρων που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 2, 6, 8 του υποβληθέντος στην Αρχή νομοσχεδίου) αναρτήθηκε προς διαβούλευση συνοδευόμενο από την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης στις 19.10.2021, η δε διαβούλευση ήταν ανοιχτή σε σχόλια έως την 02.11.2021.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής».
Στο βαθμό που το υποβληθέν σχέδιο νόμου, ως παρατίθεται κατωτέρω (υπό ΙΙI), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε τα άρθρα 2, 3, 6, 7 8 και 16, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο νόμου έχει ως εξής :
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ».
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Κ.Α.Π.Υ.), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ), με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία στα Αγγλικά ορίζεται ως «National Centralized Health Procurement Authority» (NCHPA).
2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκει κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στο Ελληνικό Δημόσιο, λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Οικονομικών, μπορεί να συσταθεί Αυτοτελές Γραφείο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. στην Βόρεια Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται η λειτουργία, η στελέχωση και η στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Το Αυτοτελές Γραφείο θα λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Άρθρο 2
Σκοπός- Αρμοδιότητες
2.1.Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι:
2.1.1. ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών υγείας,
2.1.2. η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας,
2.1.3. ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για λογαριασμό των φορέων του άρθρου 4,
2.1.4. η κατάρτιση, η σύναψη, η παρακολούθηση και η υλοποίηση συμβάσεων, παραγγελιών, παραλαβών και πληρωμών για προμήθειες υγείας,
2.1.5. η κεντρική διαχείριση, ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση των υλικών και υπηρεσιών υγείας,
2.1.6. η υποστήριξη και ο έλεγχος των προμηθειών υγείας που διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 4,
2.1.7. η δημιουργία, η τήρηση και η συνεχής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, μητρώων, αρχείων, προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υποδομών, σχετικών με τις προμήθειες, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή και την ανάλωση υλικών και υπηρεσιών υγείας,
2.1.8. ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης, και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας,
2.1.9. η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των υλικών υγείας,
2.1.10. η εκπαίδευση και η παροχή οδηγιών και κατάρτισης σε τμήματα προμηθειών των φορέων του άρθρου 4 και
2.1.11. η διερεύνηση και υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας.
Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
2.2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν:
2.2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση των ακόλουθων Ηλεκτρονικών Μητρών Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτά δεδομένων: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος,
2.2.2. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 4 και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγουν οι φορείς αυτοί,
2.2.3. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στον χώρο της υγείας, μέσω πλατφόρμας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 4, εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων,
2.2.4. η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 4, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης,
2.2.5. η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 4.
2.3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. :
2.3.1. παραδίδονται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 4 και το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,
2.3.2. δύναται να δημιουργούνται έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,
2.3.3. δύναται να συστήνονται Επιτροπές από εξωτερικούς συνεργάτες για την υποβοήθηση του έργου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 16, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. μετά από εισήγηση του Προέδρου της.
Άρθρο 3.
Πόροι της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
3.1.Οι πόροι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι:
3.1.1. Η τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ειδικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε έκτακτη επιχορήγηση.
3.1.2. Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί εκάστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθορίζονται το ύψος του ποσοστού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
3.1.3. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών στους φορείς του άρθρου 4.
3.1.4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στους φορείς του άρθρου 4 (όπως εκτέλεση διαγωνισμών και εκπαιδεύσεις τρίτων).
3.1.5. Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι εισφορές και οι επιχορηγήσεις από τρίτους και τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.
Άρθρο 4.
Πεδίο εφαρμογής
4.1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μεριμνά για την επίτευξη των στόχων της υποστηρίζοντας στην λειτουργία τους και στην προμήθεια ιατρικού κλπ. υλικού, τους ακόλουθους φορείς:
4.1.1. Όλα τα ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων.
4.1.2. Όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα ν.π.δ.δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α'81), είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας.
4.1.3. Όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
4.1.4. Όλα τα νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το Αιγινήτειο, το Αρεταίειο και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
4.1.5. Όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των υγειονομικών περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες.
4.1.6. Όλα τα ν.π.ι.δ. που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), το Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.) και η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
4.2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να διαγράφονται ήδη υφιστάμενοι.
Άρθρο 5
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ΝΠΙΔ αποτελούν τα πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μελετών, ελέγχου και διαχείρισης αποθεμάτων, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης, και τα φάρμακα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να αποτελεί αντικείμενο των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου και οτιδήποτε άλλο κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο.
Άρθρο 6
Ηλεκτρονικά Μητρώα Προμηθειών Υγείας
6.1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής και λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, σύμφωνα με τον παρόντα. Ειδικότερα:
6.1.1. Το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:
Το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο αναρτώνται:
• όλοι οι προμηθευτές των προϊόντων και υπηρεσιών που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση,
• όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που πωλούν οι προμηθευτές που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση.
Το Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών που αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Τα εν λόγω περιθώρια ανωτέρων τιμών χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο στο πλαίσιο σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και στις εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρίου΄. H Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συλλέγει και να καταχωρεί τιμές για όλα τα φάρμακα για τα οποία έχει δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό, σε τακτική βάση και από την έναρξη λειτουργίας του Αρχείου.
Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του Αρχείου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Τριμελής Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει τα αιτήματα αλλαγής τιμών, εισηγείται προς το Δ.Σ. το εύρος αποδεκτών τιμών ανά είδος και υγειονομική περιφέρεια (όπου απαιτείται), θέτοντας ως κριτήρια, το είδος της διαδικασίας των διαγωνισμών, τη ποσότητα των ειδών, την απόσταση με το νοσοκομείο ή τον φορέα και την ημερομηνία λήξης του είδους (όπου απαιτείται). Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ένα (1) Διευθυντή της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ένα (1) μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζει το Δ.Σ.. Αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω αρχείου αποτελούν οι τιμές του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
6.1.2. Το Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αρχεία:
• Το Αρχείο Ετήσιου Προγραμματισμού στο οποίο αναρτώνται οι δηλωθείσες ανάγκες από τους φορείς του άρθρου 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.
• Το Αρχείο Υποβολής Προγραμματισμού προμηθειών ανά ΥΠΕ. Σε κάθε Υ.ΠΕ. ανατίθεται μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ο έλεγχος, ή αξιολόγηση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση των ζητουμένων ειδών και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Αρχείο Υποβολής Προγραμματισμού.
6.1.3. Το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) Αρχεία:
• Το Αρχείο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο αναρτάται το κόστος, ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς του άρθρου 4, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση.
• Το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες ποσοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους Διεθνώς καθιερωμένους, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 4 και το συνακόλουθο έλεγχο στη διαχείριση, τόσο των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωσης.
6.1.4. Το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) Αρχεία, και από το οποίο εξαιρούνται οι Προδιαγραφές των Φαρμάκων:
• Το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι αξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί και αιτηθεί από τους φορείς του άρθρου 4 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους,
• Το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για κεντρικές προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών. Οι Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές προκύπτουν από την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών από εξειδικευμένες επιτροπές ανά είδος προμήθειας. Οι επιτροπές αποτελούνται από ιατρούς και χρήστες των υλικών. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει από ιατρούς του ΕΣΥ, ιδιώτες ιατρούς και με τη συνδρομή των ιατρικών εταιρειών (ανά ειδικότητα) και των μελών τους.
6.2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε Μητρώου ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας μετά από εισήγηση του ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
Άρθρο 7
Προγραμματισμός-Συντονισμός-Εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας, που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. ΝΠΙΔ
7.1. Για τις απαιτούμενες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 4, που θα γίνονται κεντρικά, συντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιμο, από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.). Η σύνταξη του στρατηγικού πλάνου ( ή η αναθεώρηση) της Στρατηγικής Ε.Κ.Α.Π.Υ. αφορά:
1. Το όραμα (επίκεντρο ο ασθενής, οι επαγγελματίες υγείας, η βελτίωση των διαδικασιών και η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων).
2. Την αποστολή (δαπάνες προμηθειών, θέματα νομοθεσίας, ιεράρχηση προμηθειών, ανθρώπινο δυναμικό και προμηθευτές).
3. Τον έλεγχος και παρακολούθηση μηχανισμού αναφορών και ετήσιων εκθέσεων προόδου. 4. Την πολιτική ανάπτυξης προμηθειών, εργαλεία
5. Την πολιτική συνεργασιών (κυβερνητικούς φορείς, Πανεπιστήμια, ενώσεις προμηθευτών, ιδιώτες κλπ.).
7.2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρική προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει να εξειδικεύει την Σ.Κ.Π. καταρτίζοντας Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) που κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας, στο οποίο ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια και οι φορείς που την υλοποιούν. Από το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών προκύπτει ο ετήσιος προγραμματισμός.
7.3. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π. η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών (ενδεικτικά, δείγμα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγραφείσες τάσεις ζήτησης, παραμέτρους και αναδυόμενες τεχνολογίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 4, τις απαιτούμενες οργανωτικές αναπροσαρμογές, τα αιτήματα των φορέων του άρθρου 4, καθώς και το ύψος της προεκτιμούμενης δαπάνης. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρήσεων στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών συνδυαστικά με το Αρχείο Αναλώσεων στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων.
7.4. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 4, όπως προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικών προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών.
Άρθρο 8
Διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη Συμβάσεων
8.1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ ( Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών ) για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 4 στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
• την επιλογή των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως ενδεικτικά των ειδικών συνθηκών αγοράς και, του αριθμού των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών,
• τους όρους των διακηρύξεων,
• την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
• την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,
• τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
• την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.
8.2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον ορισμό των Υ.Πε. ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.) για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα νοσοκομεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό συναφές ζήτημα για την εκ μέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο
9.1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του νομικού προσώπου, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την καθημερινή διαχείριση των προμηθειών, των συμβάσεων, και της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής της.
9.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές (9) και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης τα δε λοιπά μέλη, είτε καθίστανται απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις του, είτε ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη, (όχι πλήρους απασχόλησης) και αμείβονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.7.
9.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 4735/2020. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:
τρία (3) μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ένα (1) μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών, ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
9.4. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Ο Αντιπρόεδρος πρέπει να έχει εφάμιλλα προσόντα με τον Πρόεδρο, ως νόμιμος αναπληρωτής του τελευταίου. Τα λοιπά μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς και δεν έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αντικείμενο συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και πρέπει να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.
9.5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του Δ.Σ. εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους.
9.6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α' βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας ως προμηθευτές των φορέων που εποπτεύει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή άλλων άμεσα σχετιζόμενων οργανισμών. Όσον αφορά στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ, που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, να εργασθούν με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε εταιρείες προμηθευτών του ιδιωτικού τομέα.
9.7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει ειδικά, τις κάτωθι αρμοδιότητες:
• καθορίζει τη δράση και τη στρατηγική της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ΝΠΙΔ, ορίζει δε και τυχόν εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.,
• εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της καθώς και την ανάγκη εφαρμογής των διαδικασιών της παρ. 2 του άρθρου 8,
• διορίζει και ανακαλεί τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και τους Προϊσταμένους των τμημάτων του νομικού προσώπου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 12,
• εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του,
• διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,
• εγκρίνει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κλπ., εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., μετά από εισήγηση του Προέδρου και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
• αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτής,
• εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της , για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 12,
• εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας τον Κανονισμό Λειτουργίας τους,
• εγκρίνει τις εισηγήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις τιμών στο Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών,
• εγκρίνει τη Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ), τα Επιχειρησιακά Σχέδια υλοποίησης της Στρατηγικής όπως περιγράφονται στο άρθρο 7, καθώς και τις τροποποιήσεις τους,
• εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης,
• λαμβάνει γνώση για θέματα εσωτερικού ελέγχου ή συμμόρφωσης και αποφασίζει για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες σε συνάρτηση με τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου,
• καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει στην οργανωτική διάρθρωση της Γραμματείας του και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της,
• εισηγείται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών τον τρόπο και το ύψος των αμοιβών των μελών Επιτροπών υποβοήθησης και υλοποίησης του έργου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του άρθρου 16,
• εισηγείται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, τη χορήγηση του κινήτρου επίτευξης στόχων του αρ. 17 σε όλους τους υπαλλήλους της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και στους εργαζόμενους στα γραφεία προμηθειών των ΥΠΕ και των νοσοκομείων, σε περίπτωση επίτευξης των στόχων της Διοίκησης,
• εγκρίνει την ετήσια έκθεση αναφορικά με αναδυόμενες τεχνολογίες που αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στους δικαιούχους περίθαλψης και σημαντική κλινική, οργανωτική και οικονομική επίδραση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
9.9. Τα μέλη του Δ. Σ. δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια. Με απόφαση του Δ. Σ. μπορεί να παρέχεται νομική προστασία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4674/2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τον σκοπό αυτό, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και οι δικηγορικές αμοιβές αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.
9.10. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου, τα σχέδια δράσης του, τους προμηθευτές ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό.
9.11. Τα μέλη του Δ.Σ., υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα της ΕΚΑΠΥ και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, υπέχουν πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία, την οποία θα υποστεί το νομικό πρόσωπο από την αιτία αυτή.
Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. που προβλέπονται στην παρούσα (ρήτρα εμπιστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για δύο (2) έτη μετά την αποχώρησή τους.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου
10.1. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
• Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ. Σ. , φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.
• Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις.
• Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις συμβάσεις που την αφορούν.
• Εισηγείται προς το Δ. Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που την αφορούν.
• Εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
• Εγκρίνει τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων για τις πράξεις διορισμού του προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
• Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 3 από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ. Σ.. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία
• Εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
• Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.
10.2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος δύναται με απόφαση του να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., αρμοδιότητες, καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της ΕΚΑΠΥ, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος της ΕΚΑΠΥ υποβάλλει την πρότασή του εντός 2 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του.
10.3. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
Άρθρο 11
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
11.1.Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελεί εισηγητικό όργανο του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
11.2.Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από:
• Ένα (1) μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
• Ένα(1) μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
• Ένα(1) μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων Εργαστηρίων.
• Έναν(1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Έναν(1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
• Ένα(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Της Ποιότητας Και Τεχνολογίας στην Υγείας Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ )
• Ένα(1) μέλος ΔΕΠ με βαθμό Αναπληρωτή Καθηγητή/Καθηγητή σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή Πολιτικής Υγείας ή Δημόσιας Υγείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.
• Έναν(1) εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
• Έναν(1) εκπρόσωπο συλλόγων / ενώσεων ασθενών με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών.
• Τρεις (3) εκπροσώπους των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, που αφορούν σε μεγάλες νοσολογικές ομάδες ασθενών, με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν δημοσίας κληρώσεως, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι εν λόγω επιστημονικές εταιρείες.
• Δύο (2) μέλη από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών(ΕΚΑΑ).
• Ένα (1) μέλος από την Γενική Γραμματεία Υποδομών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ένα μέλος από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
11.3. Οι εμπειρογνώμονες έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα μιας ανανέωσης και ορίζονται από τους φορείς προέλευσης τους. Οι φορείς της παρ. 2 ορίζουν τους εκπροσώπους τους εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Δ.Σ.. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε ο Υπουργός Υγείας ορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του.
11.4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων παρίσταται μέλος του Δ.Σ., προκειμένου να παρέχει ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα και να ζητεί τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων, ως προς τα θέματα που σχετίζονται με το έργο των Επιτροπών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
11.5. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων εισηγείται προς το Δ.Σ., αυτεπαγγέλτως, τόσο επί θεμάτων που απασχολούν άμεσα το έργο της, όσο και επί ειδικότερων θεμάτων που απασχολούν τους φορείς της παρ. 2, δίχως οι θέσεις του να το δεσμεύουν. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
11.6. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Δ.Σ., ανά τέσσερις (4) μήνες. Δύναται δε να συνεδριάζει εκτάκτως, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του.
11.7. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων δεν αμείβεται.
8.Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΚΑΠΥ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.
11.8. Μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ορίζεται ένας συντονιστής και τρεις (3) αναπληρωτές συντονιστές, οι οποίοι προετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης με βάση τις προτάσεις που θα καταθέτουν τα μέλη.
Άρθρο12
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από εισήγηση του Δ.Σ., εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ο οποίος ρυθμίζει (η τροποποιεί) τη διάρθρωση του νομικού προσώπου, τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, τα ζητήματα του προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για τις προσλήψεις, τα κίνητρα αποδοτικότητας και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να τροποποιείται η διάρθρωση των υπηρεσιών του άρθρου 13. Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εντός ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή του σε σώμα.
Άρθρο 13
Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. συγκροτείται από:
Μία (1) Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται:
α) Η Διεύθυνση Προμηθειών που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 1) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών, 2) Τμήμα παρακολούθησης αναδυόμενων τεχνολογιών, 3) Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών και 4) Τμήμα Συμβάσεων.
β) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 5) Τμήμα Παρακολούθησης Παραλαβής – Διανομής και 6) Τμήμα Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων, 7) Τμήμα Έρευνας Αγοράς.
γ) Η Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 8) Τμήμα Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και 9) Τμήμα Μητρώου Κωδικοποίησης Υλικών & Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών.
δ) Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα και γραφεία: 10) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και 11) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
ε)Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 12) Τμήμα Υποδομών και 13) Τμήμα Συστημάτων.
2. Αυτοτελή γραφεία-μονάδες:
α)Το Γραφείο Προέδρου.
Β)Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
γ) Το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας.
δ) Τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4795/2021.
ε) Το Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, καθώς και οι διαδικασίες στελέχωσής τους, θα καθορισθούν ειδικότερα και με λεπτομέρεια από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ του άρθρου 11 του παρόντος.
Άρθρο 14
Θέματα προσωπικού
14.1. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συστήνεται μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή δημοσιεύεται προκήρυξη με τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ.. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐσταται όλων των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
14.2. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συστήνονται πέντε (5) θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, με τριετή θητεία. Για την πλήρωση της θέσης των προϊσταμένων Διευθύνσεων δημοσιεύεται προκήρυξη με τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐστανται όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεών τους.
14.3. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται επίσης πενήντα (50) θέσεις προσωπικού που θα απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και τριάντα (30) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριετούς (3/ετους) διάρκειας,. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται δεκατρείς (13) θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων.
14.4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας επιτρέπεται η απόσπαση, η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 4, καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία (3) έτη.
14.5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μόνιμοι υπάλληλοι των φορέων του άρθρου 4, δύνανται να μετατάσσονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εν συνεχεία να αποσπώνται σε προσωποπαγείς θέσεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ. διατηρώντας την υπαλληλική τους κατάσταση, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
14.6. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του νομικού προσώπου, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων τακτικών υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4675/2021, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου για τρία (3) έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία ακόμα τριετία.
14.7. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι αμοιβές αυτών.
14.8. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό ειδικών γνώσεων και προσόντων, που θα καθορίζονται κάθε φορά από την σχετική Προκήρυξη, στην οποία θα διευκρινίζεται ειδικώς και η μοριοδότησή τους.
Άρθρο15
Υφιστάμενο προσωπικό
15.1 Το υφιστάμενο σήμερα μόνιμο προσωπικό του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. μεταφέρεται αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος, σε οργανική θέση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχη των τυπικών του προσόντων ή σε προσωποπαγή που θα συσταθεί ειδικά για την περίπτωση αυτή αν δεν υπάρχει οργανική θέση. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό της προηούμενης αναφοράς, μπορεί να αποσπαστεί στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη μεταφορά του στην κεντρική υπηρεσία. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε θέσεις Προισταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και εμπίπτουν στο άρθρο 15.1. εφόσον ολοκληρώσουν την διαδικασία του άρθρου 15.1., μπορούν αυτοδίκαια να συνεχίσουν να ασκούν καθήκοντα Προϊστάμενων Διεύθυνσης και Τμήματος.
15.2. Όσοι εργάζονται στο ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου θα συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. με τους ίδιους όρους και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις εν ενεργεία συμβάσεις τους.
15.3. Οι ωφελούμενοι προγραμμάτων του ΟΑΕΔ θα συνεχίσουν να απασχολούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. κατά τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα με βάση το οποίο απασχολούνται.
Άρθρο 16
Επιτροπές
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς επίτευξη των στόχων της δύναται να συγκροτεί μετά από εισήγηση του Προέδρου επιτροπές με τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού
2. Επιτροπή Παραλαβής
3. Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών
4. Επιτροπή ένταξης νέων υλικών στο Παρατηρητήριο τιμών
5. Επιτροπή αποδεκτών τιμών- Παρατηρητηρίου:
Οι επιτροπές είναι πενταμελείς και συγκροτούνται από μέλη του ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετούν στους φορείς του άρθρου 4, καθώς και από εργαζόμενους της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή ιδιώτες.
Ειδικά η Επιτροπή Παραλαβής αφορά μόνο διαγωνισμούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως καθαριότητα και εξοπλισμό ΕΚΑΠΥ και στελεχώνεται μόνο από υπαλλήλους της ΕΚΑΠΥ.
Στα μέλη της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών και Αξιολόγησης Διαγωνισμών που συγκροτούνται στο πλαίσιο του ν. 4412/2016 και συνεδριάζουν εκτός κανονικού ωραρίου, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων στην απόφαση συγκρότησης προθεσμιών ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου τους.
Το ύψος των αμοιβών των μελών των επιτροπών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. και θετικής γνώμης του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων επιτροπών κατ’ έτος.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
Ο ανώτατος αριθμός μελών, τα οποία συμμετέχουν στις ανωτέρω επιτροπές, καθορίζεται σε εκατό (100) ανά έτος.
Τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Άρθρο 17
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ, καθορίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων (Κ.Ε.Σ.), το οποίο χορηγείται στο προσωπικό της ΕΚΑΠΥ. Δικαιούχοι των κινήτρων Επίτευξης Στόχων δύναται να είναι και το προσωπικό των τμημάτων προμηθειών των ΥΠΕ και των νοσοκομείων όταν συμμετέχουν σε συγκεκριμένα πλάνα επίτευξης στόχων της ΕΚΑΠΥ . Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω κινήτρου. Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση σε κάθε δικαιούχο, υπό τους όρους της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης και εφόσον βεβαιωθεί από το Γενικό Διευθυντή της ΕΚΑΠΥ η επίτευξη των στόχων.
Άρθρο 18
Προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας
Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, όπως με πανεπιστημιακούς φορείς, διεθνείς ανεξάρτητους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους φορείς για την επίτευξη των σκοπών της.
Άρθρο 19
Κατάργηση ΕΚΑΠΥ ΝΠΔΔ
19.1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Ε.Κ.Α.Π.Υ..
19.2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που περιέρχονται κατά κυριότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία, των αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
19.3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους..
19.4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το ν.π.δ.δ. «ΕΚΑΠΥ» , εφεξής θεωρείται το ν.π.ι.δ. «ΕΚΑΠΥ».
Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις
20.1.Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.., οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. Επίσης, μέχρι την δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του άρθρου 11, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Στην ανωτέρω περίπτωση, το ΔΣ δύναται να αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.
20.2.Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του ν.π.δ.δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. και φορέων του άρθρου 4 ή λοιπών φορέων του Δημοσίου, διατηρούνται σε ισχύ και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Επίσης στον ενδιάμεσο χρόνο, αυτές δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
20.3.Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στελέχωσης της ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ, θα διατηρηθεί ως έχει το μόνιμο προσωπικό, ως αυτοδικαίως αποσπασμένο από το Υπουργείο Υγείας. Όσον αφορά τους υπηρετούντες ως Τμηματάρχες, ισχύει η παρ. 1 τελευταίο εδάφιο, του παρόντος.
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.
ΙV. Στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που συνοδεύει το εν λόγω σχέδιο νόμου, η οποία ήρθε σε γνώση της Αρχής μέσω της ανάρτησης στη διαβούλευση, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
« Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συστήνεται ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο είναι υπεύθυνο για τις προμήθειες στον χώρο της υγείας, με διευρυμένο αντικείμενο, νέο οργανωτικό σχήμα, σύγχρονα εργαλεία χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και δυνατότητες συνεργασίας με επιστήμονες, εξειδικευμένο προσωπικό και άλλους φορείς.
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), και το οποίο με το αξιολογούμενο σχέδιο νόμου μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», κρίνεται ελλιπές και περίπλοκο με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων στις πληρωμές, την αύξηση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και του κόστους λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων (δεδομένου ότι το ογδόντα έως ενενήντα τοις εκατό των προμηθειών πραγματοποιούνται σήμερα με απευθείας αγορές), καθώς και την αδυναμία παρακολούθησης αποθεμάτων και αναλώσεων στα νοσοκομεία.
Επίσης, δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας των μονάδων υγείας.
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκονται τα εξής:
1. Το νέο οργανόγραμμα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του φορέα για εσωτερικό έλεγχο, εταιρική επικοινωνία, λειτουργική νομική υπηρεσία, έλεγχο ποιότητας κατά τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organisation for Standardization, ISO) διασφάλιση προστασίας δεδομένων, σε εναρμόνιση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2. Προβλέπεται η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών. [..]
5. Προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων ανάλυσης και ψηφιοποίησης δεδομένων.
6 Δίνεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) υλοποιώντας νέου τύπου διαγωνιστικές διαδικασίες.”
[..] Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως Ν.Π.Δ.Δ.:
Έχει 1,5 δισ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών. Ωστόσο, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κεντρικά είναι ελάχιστες, με αποτέλεσμα αυτές να καθυστερούν ή και να αδυνατούν να ολοκληρωθούν. Πλέον των καθυστερήσεων ανακύπτουν συνεχώς ανάγκες νομιμοποίησης των σχετικών δαπανών. Υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς κεντρικοποίησης των προμηθειών υγείας, η μη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα την απουσία επεξεργάσιμων δεδομένων συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της ζήτησης, προμήθειας και ανάλωσης υλικών παρακολούθησης αλλά και διαχείρισης των αποθεμάτων και αδυναμία παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τις νοσοκομειακές προμήθειες.
Παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων ειδών στην αγορά, ενώ είναι σύνηθες να παρατηρούνται αυξημένες νοσοκομειακές δαπάνες και χαμηλή ποιότητα προϊόντων, παράλληλα δε και αδυναμία ελέγχου της αγοράς νοσοκομειακών προϊόντων λόγω της παντελούς έλλειψης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών σε όλα σχεδόν τα είδη και των στρεβλώσεων που προκαλεί το παρατηρητήριο τιμών.
Όλα αυτά οδηγούν σε σπατάλη οικονομικών πόρων, ενώ οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες νομιμοποίησης των προμηθειών επιφέρουν μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών και αύξηση στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης, το 80%-90% των προμηθειών πραγματοποιούνται με απευθείας αγορές, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κόστους λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων.»
IV. Συναφείς διατάξεις
Α) N. 4412/2016
«Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί : [.....]
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224,
4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ. [.....]
Άρθρο 40 Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της περ. γ’,
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α’ και β’ ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α’ της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα.
Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’, β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
Β) Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
VI. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με το υποβληθέν σχέδιο νόμου σκοπείται η μετατροπή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ο εν θέματι φορέας έχει συσταθεί με το ν. 4472/2017 και λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών κατά την έννοια του ν. 4412/2016 . Στο κεφάλαιο Α (Σκοπός και Αντικείμενο) του αναρτημένου προς διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρονται τα κάτωθι σχετικώς:
«Με τις διατάξεις του παρόντος επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προμηθειών υγείας, μέσω της μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος προμηθειών υγείας.
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των απαραίτητων αλλαγών στο σύστημα προμηθειών υγείας λόγω της μετατροπής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), μέσω της στελέχωσης και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του νέου νομικού προσώπου, της συγκρότησης επιτροπών με εξειδικευμένο αντικείμενο προς επίτευξη των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και μέσω της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο των προμηθειών υγείας.»
Με δεδομένο ότι η νομική φύση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελεί επιλογή της Πολιτείας, η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε κρίση επί της σκοπιμότητας της προτεινόμενης ρύθμισης, παρά μόνον στο βαθμό που η νομική αυτή μορφή δύναται να επιδράσει στους κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο τονίζεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα και με τις αρχές καλής νομοθέτησης, θα πρέπει να συσχετισθούν με τις σχετικούς κανόνες του ν. 4412/2016 (βλ ιδίως άρθρο 2 παρ. 1 περ. 15-18, άρθρα 40- 43) που αφορούν στην παροχή κεντρικών ή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, ώστε να αποφευχθούν οι ενδεχόμενες επικαλύψεις, αντιφάσεις ή αποσπασματικές ρυθμίσεις. Η εν λόγω παρατήρηση ισχύει ιδίως ενόψει των πρόσφατων τροποποιήσεων του άρθρου 41 του ως άνω νόμου, που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα προγραμματισμού και γνωστοποίησης αναγκών στις ΕΚΑΑ.
2. Σε κάθε περίπτωση συνάγεται ότι για τους σκοπούς των δημοσίων συμβάσεων κρίσιμα για τον χαρακτηρισμό ενός φορέα ως «οργανισμού δημοσίου δικαίου» είναι τα κριτήρια της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Στο εν θέματι νομοσχέδιο περιγράφεται ότι η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκει κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στο Ελληνικό Δημόσιο, λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ορισμό του άρθρου 2, παρ. 1 περ. 4 του ν. 4412/2016 σχετικά με την έννοια του δημόσιου οργανισμού, ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως οργανισμός δημοσίου δικαίου εξαρτάται από την σωρευτική πλήρωση τριών προϋποθέσεων ως κατωτέρω:
α) κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,
β) νομική προσωπικότητα και
γ) άσκηση αποφασιστικού ελέγχου από το Κράτος, η οποία εξειδικεύεται σε τρείς επιμέρους υποπεριπτώσεις (χρηματοδότηση από το Κράτος, ΟΤΑ ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, έλεγχος διαχείρισης και διορισμός μελών διοικούντος/εποπτεύοντος οργάνου.)
Επισημαίνεται ότι η έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου αποτελεί έννοια του ενωσιακού δικαίου των δημοσιών συμβάσεων, και σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ ερμηνεύεται βάσει λειτουργικών κριτηρίων κατά τρόπο αυτόνομο και ενιαίο σε ολόκληρη την Ένωση. Με βάση τα ως άνω οριζόμενα και τις ρυθμίσεις του υπό εξέταση σχεδίου νόμου, με το οποίο η ΕΚΑΠΥ μετατρέπεται από νπδδ σε νπιδ, διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, παρ. 1 περ. 4 του ν. 4412/2016 σχετικά με την έννοια του οργανισμού δημόσιου δικαίου. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η ΕΚΑΠΥ δεν θα μπορούσε να λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, αν δεν ήταν ταυτοχρόνως και αναθέτουσα αρχή.
3. Ήδη σημειώνεται, σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της ΕΚΑΠΥ (άρθρα 21έως και 35 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), ότι η Αρχή έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. 14/2017 Γνώμη της επί του σχεδίου νόμου περί σύστασης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων της, όπως είχε υποβληθεί στην Αρχή από τον Υπουργό Υγείας, στην οποία επίσης τονιζόταν η ανάγκη συσχέτισης με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, προς αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων. Σκόπιμο είναι δε, ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα να ληφθούν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις αιτ. σκέψεις 69και 70της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
4. Σχετικά σημειώνεται ότι ήδη, με βάση την εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 εκδόθηκε η με αριθμ. Γ2γ/γ.π/28488/07.05.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθ.Γ2γ/17998/01.04.2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α», μετά από την έκδοση της με αριθμ. Γ6/2021 Γνώμης της Αρχής. Με την ως άνω υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε το Παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται οι επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 («Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών») της υπό τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης. Σημειώνεται ότι με την υπό τροποποίηση Υπουργική Απόφαση καθορίσθηκαν, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, ειδικότερα θέματα για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, με βάση την εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 εκδόθηκε η με αριθμ. Γ2γ/γ.π/28489/07.05.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α της παρ.1γ του άρθρου 41 του ν.4412/2016,για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017», μετά από την έκδοση της με αριθμ. Γ7/2021 Γνώμης της Αρχής. Με την εν λόγω απόφαση καθορίσθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών στον τομέα της υγείας, οι οποίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνιώνπλαίσιο που ανατίθενται, για δύο έτη, από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (εφεξής ΕΚΑΑ), για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017.
Τέλος κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 εκδόθηκε η με αριθμ. Γ2γ/γ.π/28490/07.05.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των φορέων του άρθρου 23 του ν.4472/2017» μετά από την έκδοση της με αριθμ. Γ8/2021 Γνώμης της Αρχής. Με την εν λόγω απόφαση ορίσθηκαν ως Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (ΚΑΑ) οι επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.), καθορίσθηκαν τα είδη για τα οποία θα παρέχουν κεντρικές δραστηριότητες αγορών και θα διενεργήσουν ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών πλαίσιο, για δύο έτη, καθώς και οι φορείς που θα υπαχθούν υποχρεωτικά στις συμφωνίες πλαίσιο που θα συνάπτουν οι ΥΠΕ.
Τούτων δοθέντων, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου η μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο πλαίσιο να πραγματοποιηθεί ομαλά, ήτοι να ρυθμισθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα ο τρόπος κάλυψης των ανελαστικών αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα που αναγκαία θα μεσολαβήσει από την κατάργηση των υφιστάμενων δομών έως την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων του υπό σύσταση ΝΠΙΔ, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων που με τις ανωτέρω ΥΑ ανατίθενται για ορισμένο χρονικό στην ΕΚΑΠΥ με τις μορφή που είχε έως τη μετατροπή της, ιδίως ως προς τις εκκρεμείς ή επικείμενες διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω κανονιστικών αποφάσεων.
VII. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα δε, με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016, στις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών ανατίθενται οι αρμοδιότητες των Κεντρικών Αρχών Αγορών (βλ. άρθρο 2, παρ. 1 περ. 17 του ν. 4412/2016), ήτοι η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών και, επιπλέον, η αρμοδιότητα για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και για το συντονισμό των κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ. Κατά συνέπεια, οι αρμοδιότητες του υπό εξέταση φορέα, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα της ΕΚΑΑ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στο χώρο της υγείας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν τις κατά τα ανωτέρω από το νόμο οριζόμενες, σαφώς και ειδικώς εξειδικευμένες αρμοδιότητες συγκέντρωσης αγορών (Πρβλ και τις ανωτέρω παρατηρήσεις υπό IV.3.)
2. Στο εν θέματι σχέδιο νόμου προβλέπεται ρητά (άρθρο 19 «Κατάργηση ΕΚΑΠΥ ΝΠΔΔ» ) ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) η οποία συστήνεται ήδη ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.). Στο ως άνω άρθρο όσο και στο επόμενο (Μεταβατικές διατάξεις) γίνεται αναφορά σε ζητήματα κυριότητας και άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων, εκκρεμών δικών και δικαστικών υποθέσεων, προγραμματικών συμβάσεων, άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ωστόσο δεν γίνεται ρητή πρόβλεψη για τις εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης που διεξάγονται από την ΕΚΑΠΥ (νπδδ) ώστε αυτές να ολοκληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως, αλλά και για τις συμβάσεις ή συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες έχουν ήδη συναφθεί από το ήδη υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, ώστε η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους να συνεχισθεί απρόσκοπτα. Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις προς τον σκοπό αυτό.
3. Στο άρθρο 2 (Σκοπός αρμοδιότητες) μεταξύ άλλων προβλέπεται η τήρηση «ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στον χώρο της υγείας, μέσω πλατφόρμας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 4, εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων». Από το κείμενο του υπό εξέταση σχεδίου και της ΑΣΥΡ δεν είναι σαφής ο στόχος της παράλληλης λειτουργίας του εν λόγω ηλεκτρονικού αρχείου και του τρόπου διασύνδεσης του με το ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ. Σε κάθε περίπτωση σκόπιμο θα ήταν να εξετασθεί και να προβλεφθεί ο τρόπος διασύνδεσης και λειτουργίας όλων των σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων.
Περαιτέρω, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η παρ. 2.2.2. προκειμένου να διακριθούν οι συμβάσεις που συνάπτει η ΕΚΑΠΥ ως ΕΚΑΑ, και οι συμβάσεις των φορέων του άρθρου 4, για τις οποίες διατηρεί την αρμοδιότητα παρακολούθησης.
4. Στα σημεία 3.1.3 και 3.1.4. του άρθρου 3 ( Πόροι της ΕΚΑΠΥ) προβλέπεται μεταξύ άλλων ως πόροι του υπό σύσταση νπιδ «τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών στους φορείς του άρθρου 4» και «τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στους φορείς του άρθρου 4 (όπως εκτέλεση διαγωνισμών και εκπαιδεύσεις τρίτων)»
Ως προς τις εν θέματι ρυθμίσεις πρέπει να υπενθυμιστεί επίσης ότι η Οδηγία 2014/24/ΕΕ και, συνακόλουθα, οι κανόνες περί ανάθεσης του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που παρέχονται μεν κεντρικές ή επικουρικές δραστηριότητες προμηθειών, όχι όμως με σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνιστά δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (βλ. ως άνω υποσημ. 2 και αιτ. σκ. 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Επιπλέον διαφαίνεται από το λεκτικό της ανωτέρω προτεινόμενης διάταξης, ότι το υπό σύσταση νπιδ σκοπείται να λειτουργήσει, στο πλαίσιο των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που προσφέρει ως ΕΚΚΑ, και ως πωλητής χονδρικής που αγοράζει αποθηκεύει και επαναπωλεί στις αναθέτουσες αρχές αγαθά.
Επισημαίνεται ότι οι ΕΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, λειτουργούν μόνο ως μεσάζοντες που αναθέτουν συμβάσεις για χρήση από τις αναθέτουσες αρχές. Ειδικότερα στο ανωτέρω άρθρο 41, το οποίο αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο της Οδηγίας και αμιγώς εθνική διάταξη, δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την σκοπούμενη ως άνω λειτουργία της ΕΚΑΑ, ούτε προς τούτο σχετική εξουσιοδοτική διάταξη. Επομένως στην περίπτωση που σκοπείται η ΕΚΑΠΥ να λειτουργήσει και ως πωλητής χονδρικής, θα πρέπει η ως άνω επιλογή που αποτελεί ζήτημα σκοπιμότητας, να συνοδεύεται από σχετική ειδική προς τούτο νομοθετική ρύθμιση (πχ στο άρθρο 2 σκοπός - αρμοδιότητες), πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης για έκδοση κανονιστικής πράξης με ορισμένο και σαφές περιεχόμενο για την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων καθώς και ενδεχόμενη τροποποίηση ή συσχέτιση με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016.
5. Στο άρθρο 6 (Ηλεκτρονικά Μητρώα Προμηθειών Υγείας) προβλέπεται η δημιουργία, συντήρηση και επικαιροποίηση τεσσάρων (4) μητρώων, μεταξύ των οποίων και το Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, «στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.».
Σημειώνεται ότι στην παρ. 1.1.3. του άρθρου 25 (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας) του ν. 4472/2017 προβλέπεται η λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών «που αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών στο οποίο αναρτώνται οι χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του άρθρου 24, με εξαίρεση την τιμολόγηση των φαρμάκων, εντός των ορίων όσων ορίζονται στα επόμενα εδάφια και οι οποίες δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς του άρθρου 23.
[…] Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και τα κριτήρια ανάρτησης των τιμών στο Αρχείο.»
Εν προκειμένω προβλέπεται ότι τα εν λόγω περιθώρια ανωτέρων τιμών χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο στο πλαίσιο σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και στις εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρίου, οπότε διαφαίνεται ότι αίρονται οι προβληματικές διατάξεις που εξαρτούσαν το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου από την σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο διαμόρφωσης τιμής αντίστοιχου προϊόντος/υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φορέα ανάθεσης της σύμβασης (ΕΚΑΠΥ, ΥΠΥ, φορέα του άρθρου 4) (πρβλ. Γνώμη Α14/2017 της Αρχής). Ωστόσο στην προτεινόμενη ρύθμιση διαπιστώνονται ασάφειες οι οποίες δύναται να επιφέρουν σύγχυση στους εφαρμοστές της, λ.χ. δεν εξειδικεύεται ο όρος «περιθώρια τιμών» -σε αντίθεση με την μέχρι τώρα καταχώρηση της χαμηλότερης τιμής-, δεν αποσαφηνίζεται ο όρος «εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρίου», προβλέπεται συλλογή και καταχώρηση τιμών μόνο «για όλα τα φάρμακα για τα οποία έχει δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό» (ενν. η ΕΚΑΠΥ) χωρίς να ρυθμίζεται η καταχώρηση για δεδομένα τιμών φαρμάκων, οι διαδικασίες ανάθεσης των οποίων έχουν ανατεθεί σε ΕΟΦ, ΥΠΕ κοκ. Επιπροσθέτως η πρόβλεψη της με αριθμ. Γ2γ/γ.π/28489/07.05.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία καθορίσθηκαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών που ανατίθενται για τα έτη 2021 και 2022 από την ΕΚΑΠΥ, ότι μεταξύ άλλων θα διενεργηθεί ανοικτή διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο και για το είδος «CPV3369000-3 Διάφορα Φάρμακα» προσδίδει στην ως άνω ρύθμιση σχετικά με την καταχώρηση τιμών φαρμάκων μεγαλύτερη αοριστία.
6. Στο άρθρο 7, παρ. 1 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύνταξη από την ΕΚΑΠΥ της «στρατηγικής κεντρικών προμηθειών (Σ.Κ.Π.) προϊόντων υπηρεσιών υγείας», ενώ στην παρ. 2 και 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η εξειδίκευση της ΣΚΠ με την κατάρτιση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.)» και η σύνταξη «οριστικού σχεδίου κεντρικών προμηθειών», στον οποίο θα εμπεριέχονται «οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 4», χωρίς ωστόσο να ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ροή ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών σε σχέση με τα περιλαμβανόμενα σε αυτά είδη και υπηρεσίες.
Περαιτέρω στο άρθρο 41 παρ. 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 προβλέπονται τα εξής:
α) με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από την αρμόδια ΕΚΑΑ, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή στις ΕΚΑΑ και κάθε σχετικό θέμα και
β) με την παρ. 4, όπως ήδη τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4782/2021, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζεται ο διετής προγραμματισμός, σε εθνικό επίπεδο, συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατά τη διετία, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις
γ) με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προς ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, όπως ιδίως: i) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος, ii) οι κατά περίπτωση εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές και συμβάσεις, iv) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και v) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 3 και παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 έχουν ήδη εκδοθεί οι αναφερόμενες στο σημείο 3, του Κεφ. IV της παρούσας, ως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.
Εν προκειμένω προβλέπεται σύνταξη κάθε τρία (3) χρόνια της Στρατηγικής των Κεντρικών Προμηθειών και ετήσιος προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών και υπηρεσιών υγείας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι ως άνω προβλέψεις αναφορικά με την κεντρικοποίηση των προμηθειών στον τομέα της υγείας οφείλουν να ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο στο σύνολό τους τις διαδικασίες προγραμματισμού και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και να συνάδουν με το γράμμα των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, ώστε να μην είναι αποσπασματικές και να μην εισάγονται αντιφατικές ρυθμίσεις.
7. Στο άρθρο 8 (Διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων) προβλέπεται ότι «η ΕΚΑΠΥ είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 4 στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για […] τους όρους των διακηρύξεων». Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται η ανάγκη συσχέτισης, με παραπομπή στις ρυθμίσεις του άρθρου 41, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σύγχυση και παρερμηνεία στους εφαρμοστές της διάταξης. Σημειώνεται δε ότι στο αντίστοιχο άρθρο 9 του νομοσχεδίου που έχει αναρτηθεί σε διαβούλευση το συγκεκριμένο σημείο έχει εξειδικευθεί και έχει αναδιατυπωθεί ως «τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης».
8. Στο άρθρο 16 (Επιτροπές) παρέχεται δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την συγκρότηση επιτροπών «με τα ακόλουθα αντικείμενα: 1. Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 2. Επιτροπή Παραλαβής, 3. Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, 4. Επιτροπή ένταξης νέων υλικών στο Παρατηρητήριο τιμών 5. Επιτροπή αποδεκτών τιμών- Παρατηρητηρίου» Εν προκειμένω επισημαίνεται και στο σημείο αυτό ισχύουν τα ανωτέρω υπό σημείο 5 αναφερόμενα σχετικά με τη συμφωνία της εν λόγω ρύθμισης με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα άρθρα 221 και 221Α του ίδιου ως άνω νόμου, προς αποφυγήν αποσπασματικών ρυθμίσεων . Σκόπιμη κρίνεται στο σημείο αυτό παραπομπή στα οικεία άρθρα του ν. 4412/2016.
9. Στο άρθρο 18 (Προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας ) προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας «με δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο». Στο βαθμό που οι εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις θα αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες του άρθρου 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του ν. 4412/2026.
10. Στο υπό εξέταση σχέδιο νόμου παρέχεται πλήθος εξουσιοδοτικών διατάξεων (ενδεικτικά, άρθρο 1 παρ. 4, άρθρο 3, παρ. 3.1.2., άρθρο 4, σημείο 4.2., άρθρο 5 εδάφιο 2, άρθρο 8 παρ. 8.2), πρακτική που δεν κρίνεται ως σκόπιμη, καθώς πολλές από τις επιδιωκόμενες ρυθμίσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση ήδη υφισταμένων εξουσιοδοτήσεων (πρβλ. σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016). Ενδεικτικά αναφέρεται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 8.2 του άρθρου 2 του εν θέματι νομοσχεδίου, η οποία έχει ταυτόσημο περιεχόμενο με αυτήν της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, βρίσκονται διάσπαρτες στο κείμενο του σχεδίου νόμου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, θα πρέπει να «τίθενται σε αυτοτελές άρθρο πριν από τις μεταβατικές και καταργητικές με αντίστοιχο τίτλο». Ωστόσο στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι εξουσιοδοτικές διατάξεις έχουν όλες τεθεί στο άρθρο 21 (Εξουσιοδοτικές Διατάξεις).
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες στο εν λόγω άρθρο κανονιστικές πράξεις στο βαθμό που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων εκδίδονται κατόπιν της παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερίπτ. γγ’ του ν. 4013/2011.
Κατόπιν τούτων για λόγους ασφάλειας δικαίου και προς άρση κάθε αβεβαιότητας και ασάφειας που ενδέχεται να προκύψει κατά την εφαρμογή του εξετασθέντος σχεδίου νόμου, σκόπιμη κρίνεται η αναδιατύπωση του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την κατά το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. αα΄, ν.4013/2011 αρμοδιότητά της, γνωμοδοτεί επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Νομικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ», σύμφωνα με τις προπαρατιθέμενες παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καθώς και νομοτεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις.
Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης