Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ 22/2021
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 7η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και Αρχή) μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτριες: Φωτεινή Τοπάλη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Ελένη Γούναρη, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγήτριες, Φωτεινή Τοπάλη και Ελένη Γούναρη, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Σύσταση, οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών»- Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)’»
--------------------------------
Με το από 08/11/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 6727/08-11-2021) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ιδίως του άρθρου 170 παρ. 5 με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της.
1.2 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
1.3 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).
1.4 Των άρθρων 148-154 του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 44).
1.5 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
1.6 Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
1.7 Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
1.8 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
1.9 Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α΄ 36).
1.10 Του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
1.11 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (OJ L 119, 04.05.2016, p. 1).
1.12 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
1.13 Του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44).
1.14 Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).
1.15 Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
1.16 Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
1.17 Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
1.18Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
1.19 Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού». (Α΄ 118).
1.20 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α΄ 119).
1.21 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
1.22 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
1.23 Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
1.24 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.04.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).
1.25 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β΄ 401).
1.26 Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
2.
2.1 Την υπό στοιχεία …………… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
2.2 Την υπ’ αρ. ………………………….. Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
αποφασίζουμε:
ΜΈΡΟΣ Α΄
Σύσταση του ειδικού φορέα με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών».
1. Η εταιρία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΤΤΕΜ» (εφεξής ΕΠΤΤΕΜ). Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η ΕΠΤΤΕΜ χρησιμοποιεί την επωνυμία «Pricing and Specifications of Construction Works and Design Services Company» (PRI.SPE.CO.)».
2. Η εταιρία συστήνεται για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων, και το οποίο θα υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων» (ΗΣΠΚΣΠΤΕ).
3. Η ΕΠΤΤΕΜ λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και σε ανταποδοτική βάση. Διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού της και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4. Η ΕΠΤΤΕΜ εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
5. Η εταιρία εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και από την εγγραφή της αποκτά νομική προσωπικότητα.
ΜΕΡΟΣ Β΄
Ι. Λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ).
1. Το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
2. Στόχος του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) είναι η ανάπτυξη, καθιέρωση, λειτουργία και διαρκής προσαρμογή και ενημέρωση ενός ομογενοποιημένου, ολοκληρωμένου, δυναμικού και αξιόπιστου συστήματος, το οποίο θέτει τη βάση για έναν αντικειμενικό μηχανισμό τιμοληψίας και ένα σύστημα αποτίμησης των συντελεστών παραγωγής δομικών έργων με τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης.
3. Βασικό αντικείμενο του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) είναι:
• Η συστηματική ταξινόμηση και η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών και των προμηθευτών τους.
• Η εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμοληψίας και παρακολούθησης των τιμών για τα δομικά υλικά, τα μισθώματα μηχανημάτων και τα ωρομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού.
• Ο συγχρονισμός με ανάλογες πρακτικές και συστήματα, που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως για παράδειγμα χρήση τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίου και αντίστοιχων αναλύσεων τιμών/ τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και μεθοδολογία αντικειμενικού προσδιορισμού μισθωμάτων μηχανημάτων έργων.
• Η πλήρης εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την τυποποίηση και την τεχνική εναρμόνιση.
4. Το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Την έκδοση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
• Την έκδοση επικαιροποιημένων Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου
• Την έκδοση επικαιροποιημένων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου
• Την έκδοση επικαιροποιημένου κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών
• Την έκδοση συντελεστών αναθεώρησης των συμβατικών τιμών μονάδας εκτέλεσης εργασιών.
5. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στις συμβάσεις έργων, που υπάγονται στο ν.4412/2016 (Α΄ 147) και στο ν. 4413/2016 (Α΄148), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και προαιρετική στις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να ενταχθούν και ιδιωτικά έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
6. Στην ΕΠΤΤΕΜ μεταφέρονται αυτοδίκαια και αυτομάτως όλες οι σχετικές με τα ανωτέρω αρμοδιότητες που υφίστανται σήμερα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα θέματα που αφορούν στη μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/19.05.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και της από ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
ΙΙ. Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) (εφεξής Σύστημα).
1. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
2. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες, συμβατές με τεχνολογία ΒΙΜ, διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών, και έχει ως αντικείμενο για κάθε μια εφαρμογή τα εξής:
2.1.1. Το Παρατηρητήριο Τιμών αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση, συλλογή, τήρηση και διάθεση με ενιαίο τρόπο:
α. των τιμών, των τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και των πιστοποιημένων δομικών υλικών και του Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) Εξοπλισμού
β. των μηχανημάτων έργων
γ. του εργατικού κόστους τεχνικών εργασιών και
δ. του κόστους παροχής υπηρεσιών επιστημονικού και λοιπού στελεχιακού δυναμικού που συντελεί στην παραγωγή τεχνικών έργων και μελετών.
2.1.2. Στο ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα κωδικοποιούνται και καταγράφονται με μοναδιαίο κωδικό καταχώρησης τα παρακάτω:
α. Τα δομικά υλικά και ο Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός, τα οποία καταχωρούνται με βάση το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και ενδεικτικά καταχωρίζονται ως: περιγραφή υλικού-προϊόντος, ισχύοντα πρότυπα, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κατασκευαστής, τελική τιμή και τα στοιχεία του προμηθευτή τους.
β. Τα Μηχανήματα Έργων τα οποία καταχωρούνται με βάση το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης και Ονοματολογίας και ενδεικτικά καταχωρίζονται ως: περιγραφή μηχανήματος, τεχνικά χαρακτηριστικά -ισχύς, πιστοποιητικά, κατασκευαστής, αξία κτήσης, ημερήσιο μίσθωμα, στοιχεία προμηθευτή, στοιχεία συντήρησης κ.ά.
γ. Το εργατικό κόστος το οποίο ενδεικτικά καταχωρείται ως: περιγραφή ειδικότητας, μέσο ημερομίσθιο, συνθέσεις πρότυπων συνεργείων, αποδόσεις συνεργείων με βάση τη διεθνή πρακτική προσαρμοζόμενη στην ελληνική πραγματικότητα και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Το κόστος παροχής υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που συντελεί στην παραγωγή τεχνικών έργων και μελετών και το οποίο ενδεικτικά καταχωρείται ως περιγραφή ειδικότητας, μέσο ωρομίσθιο, μέσο ημερομίσθιο, μέσος μηνιαίος μισθός.
2.1.3. Οι προμηθευτές δομικών υλικών, Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα στοιχεία τους, με μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων.
2.1.4. Η καταχώριση των στοιχείων από τους προμηθευτές θα είναι συνεχής είτε, σε περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων, αναφορικά με υφιστάμενα προϊόντα ή και λόγω αλλαγής της τεχνικής νομοθεσίας των προτύπων και των προδιαγραφών των υλικών.
2.1.5. Το εργατικό κόστος τεχνικών εργασιών και παροχής επιστημονικών υπηρεσιών επικαιροποιείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, ή και επιπλέον, ανάλογα με τυχόν προκύπτοντα νέα δεδομένα.
2.1.6. Το Παρατηρητήριο Τιμών παρουσιάζει τα δημοσιοποιήσιμα στοιχεία τιμών προϊόντων, μηχανημάτων και κόστους εργασιών, που δεν καλύπτονται από το επιχειρηματικό ή επαγγελματικό απόρρητο.
2.1.7. Το Παρατηρητήριο Τιμών είναι ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο βασίζεται στη χρήση Διαδραστικών Δικτυακών Οδηγών Τιμών και στοιχείων τιμολογίων, εφαρμόζει έναν καθορισμένο μηχανισμό τιμοληψίας και δίνει τη δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της διακύμανσης των τιμών. Το σύστημα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να εξετάσει με κριτήρια ποιότητας, τιμής και γεωγραφικού προσδιορισμού, όλες τις εναλλακτικές επιλογές προϊόντων, μηχανημάτων και εργασιών.
2.2. Το Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους αποτελεί μηχανισμό σύνταξης αναλυτικών τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών και μηχανισμό σύνταξης τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων που αφορούν σε τιμολόγια εργασιών και υπηρεσιών.
Το Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους:
α. συνδέεται με την εφαρμογή του Παρατηρητηρίου Τιμών, ενώ δύναται να συνδέεται και με ηλεκτρονικές εφαρμογές φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
β. εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό του προϋπολογισμού του κόστους κατασκευής Δημοσίων Έργων και προαιρετικά στην σύνταξη προϋπολογισμού ιδιωτικών έργων.
γ. Αναπτύσσει βάση δεδομένων συλλογής στοιχείων κόστους για τις κυριότερες κατηγοριοποιήσεις τεχνικών έργων όπως αυτές θα προσδιορισθούν από την ΕΠΤΤΕΜ όπως ενδεικτικά, έργα Οδοποιίας, Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οικοδομικά, Ενεργειακά.
δ. Αναπτύσσει Ηλεκτρονικό Σύστημα Υπολογισμού της Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων και Μελετών, με σκοπό την τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή του τιμήματος όλων των συντελεστών παραγωγής που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών και στην εκτέλεση των έργων και μελετών ανάλογα με τη μεταβολή του κόστους κατά το χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με τον χρόνο εκπόνησης του προϋπολογισμού κόστους τους.
2.2.1 Στο ΗΣΠΚΣΠΤΕ θα υπολογίζονται αυτόματα μέσω αλγορίθμων, οι τιμές των στοιχείων που ενσωματώνονται στα έργα. Αντίστοιχα θα χρησιμοποιούνται και για την ανάλυση του κόστους των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας των υλοποιημένων έργων.
2.3. Το Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών, αποσκοπεί στην διαδικτυακή υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων και στην επικαιροποίηση του συστήματος αναλύσεως τιμών και προσδιορισμού κόστους. Στο Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών αναπτύσσεται Κανονισμός Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές να αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων, βασισμένων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και σε Εθνικά Πρότυπα εναρμονισμένα με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις, κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, και διεθνή Πρότυπα εφ’ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή εθνικά παραδεκτά κείμενα.
2.3.1. Το Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, οι οποίες ανατίθενται τόσον από ιδιώτες όσον και από τις αναθέτουσες αρχές.
2.3.2. Στο Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών αναπτύσσεται:
α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Τεχνικής Νομοθεσίας που αφορά στην μελέτη, κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στο οποίο καταχωρούνται η ισχύουσα νομοθεσία και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες που ισχύουν για τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Επιπλέον στο σύστημα καταχωρούνται όλες οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω νομοθεσίας και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο τροφοδοτείται με παρατηρήσεις που αφορούν στις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές, από όλους τους εμπλεκόμενους με τα τεχνικά έργα, φορείς και ιδιώτες.
3. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ θα διαλειτουργεί με εφαρμογές/συστήματα τρίτων φορέων, όπως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα. Το Σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και τις σχετικές διατάξεις περί διαλειτουργικότητας του ν. 4727/2020 και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019.
4. Στο ΗΣΠΚΣΠΤΕ θα εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας διαχείρισης των δεδομένων και θα υποστηρίζεται διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης ανάλογα με το εύρος και το είδος των υπηρεσιών, βασικών και συμπληρωματικών, που θα επιλέξουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο σύστημα.
5. Οι κατηγορίες των χρηστών που εγγράφονται στο σύστημα είναι οι κατωτέρω:
α) Προμηθευτές προϊόντων δομικών κατασκευών και μηχανημάτων: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν είτε την προβολή των στοιχείων επικοινωνίας των προμηθευτών, είτε την προβολή των προϊόντων δομικών κατασκευών και των μηχανημάτων κάθε προμηθευτή.
Για την πρώτη ομάδα χρηστών θα απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή διαδικτυακής φόρμας με τα στοιχεία τους, όπως επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, website, επαλήθευση των στοιχείων που υποβλήθηκαν και έγκριση για προβολή στη διαδικτυακή πύλη.
Για την δεύτερη ομάδα χρηστών, στην οποία οι χρήστες επιθυμούν την προβολή των καταλόγων των προϊόντων τους, η εγγραφή θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, όπως κατάλογος με τα προϊόντα και έγγραφα συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Η έγκριση για προβολή στη διαδικτυακή πύλη θα επιτυγχάνεται μετά την τεχνική αξιολόγηση του φακέλου του προμηθευτή για τον έλεγχο πληρότητας των εγγράφων, την τήρηση του κανονισμού στο οποίο υπόκειται το προϊόν ή το μηχάνημα και τον έλεγχο επάρκειας τεκμηρίωσης της συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα.
β) Κατασκευαστές / μελετητές / δημόσιο (Αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς /Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών/ Κεντρικές Αρχές Αγορών/Ελεγκτικές, Εποπτικές και Ανεξάρτητες Αρχές) / ιδιώτες:
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε στοιχεία και λειτουργίες του συστήματος, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που θα επιλέξουν κατά την εγγραφή τους, όπως σε:
- καταλόγους προμηθευτών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
- αναλυτικούς καταλόγους των προϊόντων και των μηχανημάτων που διαθέτει κάθε προμηθευτής,
- μέσες τιμές και στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων ανά γεωγραφική ζώνη
- περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών έργων
- αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών έργων
- συντελεστές αναθεώρησης των συμβατικών τιμών μονάδας εκτέλεσης έργων και μελετών
Η εγγραφή των χρηστών της (β) κατηγορίας επιτυγχάνεται με τη συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων και την υποβολή της διαδικτυακής φόρμας για κάθε περίπτωση χρήστη.
γ) Πιστοποιημένοι Διαχειριστές του συστήματος ΗΣΠΚΣΠΤΕ :
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται στελέχη του Διαχειριστή του συστήματος ΗΣΠΚΣΠΤΕ που έχουν αυξημένα και ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές καθώς και στις λειτουργικότητες του συστήματος, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Οργάνωση, διοίκηση και εν γένει λειτουργία του ειδικού φορέα με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» μέσω της έγκρισης του καταστατικού αυτής , ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Ν.Π.Ι.Δ.
«Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία
Συνίσταται εταιρία με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΤΤΕΜ» (εφεξής ΕΠΤΤΕΜ). Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η ΕΠΤΤΕΜ χρησιμοποιεί την επωνυμία «Pricing and Specifications of Construction Works and Design Services Company» (PRI.SPE.CO.)».
Η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διεπόμενη από τις διατάξεις του Καταστατικού της και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της.
Για τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αναγράφεται μεταφρασμένη στην οικεία ξένη γλώσσα.
Άρθρο 2
Έδρα
Η ΕΠΤΤΕΜ εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής. Η έδρα της εταιρίας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να μεταφέρεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η εταιρία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και εκτός της έδρας της, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Άρθρο 3
Σκοπός- Αρμοδιότητες
Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα και ποιότητα των τεχνικών έργων και μελετών, μέσω της ανάπτυξης, λειτουργίας, διαρκούς ενημέρωσης και υποστήριξης του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν, μέσω του διαδικτύου, τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της έχει τις εξής αρμοδιότητες :
1.1 Την έρευνα και μελέτη για την παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την κοστολόγησή τους, τις μεθόδους κατασκευής, την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του διαθέσιμου δυναμικού των μέσων στις κατασκευές.
1.2 Τη σύνταξη Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
1.3 Τη σύνταξη μεθοδολογιών για την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών δημοπράτησης των έργων.
1.4 Τη σύνταξη μεθοδολογιών υπολογισμού δαπανών που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις τιμών των τεχνικών έργων.
1.5 Τη σύνταξη μεθοδολογίας για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών μονάδας εκτέλεσης εργασιών.
1.6 Τη σύνταξη μεθοδολογιών και ορισμών για την τυποποιημένη δομή και ψηφιακή απεικόνιση στο διαδίκτυο των αναλύσεων τιμών και προϋπολογισμών μελέτης και οικονομικής προσφοράς, συμβατής με τεχνολογία ΒΙΜ (Building Information Modelling).
1.7 Την έκδοση επικαιροποιημένου κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.
2. Πλέον των ανωτέρω, δύναται:
2.1 Να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εν γένει να δέχεται εθνικούς πόρους ή πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
2.2 Να προβαίνει σε ανάθεση συμβάσεων έργου, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και γενικά στην ανάθεση κάθε είδους σύμβασης για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της και είναι σχετικά με το αντικείμενο και τους σκοπούς της ΕΠΤΤΕΜ . Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.
2.3 Να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
2.4 Να συνεργάζεται στενά με σχετικούς φορείς και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισμών για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της. Επίσης, μπορεί να συμβάλλεται με φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους αντίστοιχους φορείς διεθνώς, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδομένων, τεχνικών προδιαγραφών, μεθόδων και διαδικασιών.
2.5 Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμου.
2.6 Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων.
2.7 Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας.
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη (50), που αρχίζει από τη καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Άρθρο 5
Πόροι
1.Η ΕΠΤΤΕΜ θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση με έσοδα που θα αποκομίζει από την παροχή των υπηρεσιών της.
2. Πόροι και έσοδα της ΕΠΤΤΕΜ συνιστούν ιδίως οι εισφορές από τα τέλη χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΣΠΚΣΠΤΕ και επικουρικώς:
2.1 Η επαρκής χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία δεν θα ξεπερνά αθροιστικά το 45% του ετήσιου προϋπολογισμού της.
2.2 Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και το εκάστοτε ισχύον ΕΣΠΑ υπό τους όρους της ανωτέρω περίπτωσης 2.1.
2.3 Τα τέλη χρήσης και τις συνδρομές χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΣΠΚΣΠΤΕ.
2.4 Ιδία έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών της προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων καθώς και κάθε άλλο έσοδο από κάθε είδους συμβάσεις, και συμφωνίες που συνάπτει με Υπουργεία, λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα.
2.5 Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (Α΄ 186) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
2.6 Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.7 Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 6
Όργανα της εταιρίας
Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η Εκτελεστική Επιτροπή (Εκ.Ε.), και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στη διοίκηση της Εταιρίας (Διοικητικό Συμβούλιο) εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών.
Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση
Ανώτατο όργανο της ΕΠΤΤΕΜ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά κατά πλειοψηφία. Στην εταιρία μετέχουν το Δημόσιο όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (Ε.Σ.Β.Υ.Κ.). Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται τουλάχιστον ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και άλλο ένα μέλος. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οιασδήποτε απόφασης.
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά, μια φορά το χρόνο και σε έξι (6) μήνες, το αργότερο, από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει έγκυρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, ή όταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις.
4. Όταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.
5. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίσει διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει, ο αναπληρωτής αυτού. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος της εταιρίας, οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ή προτείνονται από τα μέλη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του. Τα ανωτέρω δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά.
7. Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση η οποία αποστέλλεται ή κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα στη νόμιμη διεύθυνση των μελών ή στην υποδεικνυόμενη από τα μέλη ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει στα μέλη, δηλαδή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (Ε.Σ.Β.Υ.Κ.), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού και της έκθεσης των ελεγκτών της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου.
9. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό, τον οικονομικό ισολογισμό της εταιρίας και το πρόγραμμα δράσης της εταιρίας.
10. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
α. Διάλυση της εταιρίας.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ. Έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης πεπραγμένων της εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
δ. Συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα και φορείς καθώς και σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς.
ε. Εκλογή εκκαθαριστών
στ. Κατάθεση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παράβασης των εκ του νόμου καθηκόντων τους.
ζ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.
η. Την εγκυρότητα των ληφθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ. Εκλογή εσωτερικού ελεγκτή της εταιρίας.
Άρθρο 8
Σύνθεση − Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν και στον νόμο. Η ΕΠΤΤΕΜ διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο απαρτίζεται από:
i. Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων,
ii. Έναν εκπρόσωπο των μελετητικών οργανώσεων,
iii. Έναν εκπρόσωπο των πολυτεχνικών σχολών της χώρας
iv. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
v. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
vi. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης
vii. Έναν εκπρόσωπο του συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
viii. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
ix. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αυξηθούν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
Τα μέλη κάθε φορέα που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από σχετική πρόταση των φορέων τους.
Ειδικά για τον εκπρόσωπο των πολυτεχνικών σχολών της χώρας αυτός θα υποδεικνύεται από τη σύνοδο των Πρυτάνεων.
Σε περίπτωση που οι φορείς/οργανώσεις των περ. i-iii δεν υποβάλλουν εντός της ταχθείσας, με την πρόκληση, προθεσμίας, κοινή πρόταση ορισμού εκπροσώπων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ορίσει με απόφασή του οιονδήποτε προταθέντα από τους φορείς των ανωτέρω περιπτώσεων και σε περίπτωση απουσίας οιασδήποτε πρότασης, πρόσωπο εγνωσμένης αξίας και ειδικά για τους φορείς των περ. i και ii, που συμμετέχει σε φορέα πανελλήνιας εμβέλειας.
Με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να διορίζει παρατηρητές στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του οργάνου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα έχουν τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, σχετική με το αντικείμενο και τους σκοπούς της ΕΠΤΤΕΜ.
Στην περίπτωση που λόγω κωλύματος κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να παραστεί κατά τη συνεδρίαση, τούτο δύναται να αναπληρωθεί από έτερο μέλος του Δ.Σ. με χορήγηση σε αυτό σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί μία θέση συμβούλου που είναι εκπρόσωπος φορέα και δεν αναπληρωθεί εντός ενός μηνός από τον φορέα, το μέλος αναπληρώνεται μέχρι τη λήξη της θητείας του από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με σχετική απόφαση.
Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των επτά (7) μελών. Για την έγκυρη δε συνεδρίαση του ΔΣ μεταξύ των παρισταμένων απαιτείται να είναι είτε ο Πρόεδρος, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των επτά (7), διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκυρη δε συνεδρίαση του ΔΣ μεταξύ των παρισταμένων απαιτείται να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Άρθρο 9
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και,
α) εκλέγει Αντιπρόεδρο ένα από τα μέλη του.
β) εκλέγει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί απασχολούμενος στην εταιρία που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει ο Πρόεδρος αυτού και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν εκτελεστικά καθήκοντα.
Άρθρο 10
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο. H πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΠΤΤΕΜ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για την έγκυρη δε συνεδρίαση του ΔΣ μεταξύ των παρισταμένων απαιτείται να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει έγκυρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της ΕΠΤΤΕΜ και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της ΕΠΤΤΕΜ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΤΤΕΜ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους της ΕΠΤΤΕΜ.
β. Εγκρίνει το τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΤΤΕΜ και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό.
γ. Εγκρίνει τον απολογισμό και ισολογισμό της ΕΠΤΤΕΜ.
δ. Εγκρίνει προγράμματα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρμοδιότητες της ΕΠΤΤΕΜ και λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών.
ε. Η ΕΠΤΤΕΜ δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.
στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο προσωπικό της ΕΠΤΤΕΜ.
ζ. Ελέγχει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΠΤΤΕΜ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΠΤΤΕΜ.
θ. Αναθέτει συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους σύμβαση για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της και είναι σχετικά με το αντικείμενο και τους σκοπούς της ΕΠΤΤΕΜ, σε εξωτερικούς συνεργάτες-εταιρίες-φορείς σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
ι. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, οπότε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
κ. Εισηγείται τα θέματα για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, είναι επιφορτισμένος με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3016/2002 και εκπροσωπεί την εταιρία για τα θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του.
3.Τον πρόεδρο αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 13
Σύνθεση -Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής
1.Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα εκ των οποίων είναι o Διευθύνων Σύμβουλος. Τα δύο (2) άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η επεξεργασία όλων των θεμάτων πριν την υποβολή τους προς λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες και τα λοιπά θέματα λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας.
3. Χρέη γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκεί απασχολούμενος στην εταιρία που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Άρθρο 14
Διορισμός -Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται σε ειδική συνεδρίαση που συμμετέχουν τα λοιπά ορισθέντα μέλη. Η ανωτέρω εισήγηση δεν είναι απαραίτητη για τον ορισμό του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου.
Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠΤΤΕΜ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του εκχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρία διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του με ένα από τα εκτελεστικά του μέλη, μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα σε κάθε περίπτωση μέχρι την τοποθέτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί, λόγω αποχώρησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ − ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ − ΕΛΕΓΚΤΕΣ − ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ− ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 15
Διαχειριστικός Έλεγχος
Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΠΤΤΕΜ είναι ετήσιος και ασκείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ελέγχεται η νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η διαχειριστική χρήση της ΕΠΤΤΕΜ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η ΕΠΤΤΕΜ συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων της, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές της, και η οποία δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο. Το μήνα Ιούνιο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η ετήσια έκθεση, που αφορά στο προηγούμενο έτος. Η ΕΠΤΤΕΜ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων, πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δράσεων της εταιρίας και τη σύμφωνη με τους σκοπούς της και τις αποφάσεις των οργάνων της επένδυση των πόρων της. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.
Άρθρο 16
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την εγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η..
Άρθρο 17
Λόγοι λύσης της Εταιρίας
Η εταιρία λύεται:
α) Μόλις παρέλθει ο οριζόμενος στο παρόν καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έχει αποφασίσει την παράταση του χρόνου διάρκειας, και
β) Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας η θέση της σε ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 14Α Ν. 3429/2005, όπως ισχύει.
Άρθρο 18
Εκκαθάριση
1. Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
2. Οι εκκαθαριστές, μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4). Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχουν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στο αρμόδιο για θέματα εποπτείας των εταιριών Υπουργείο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση και για τις τυχόν αιτίες που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) μηνών από της καταχωρήσεως του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. θα συντάξει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.
Άρθρο 20
Η εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […..] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής."
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ 'υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016, και, ιδίως :
Άρθρο 2 Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224,
2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ΚΚΑ)», νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί,
3) ως «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές,
4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,……………………….
Άρθρο 12 Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Μία δημόσια σύμβαση που ανατίθεται από μία αναθέτουσα αρχή σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και
γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α` του πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρρσή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
3. Μία αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και
γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης α` του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις οημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου και γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.
4. Μία σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίτπει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που Οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.
5. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β` του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β` του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και στην περίπτωσης γ` της παραγράφου 4, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης.
Αν, λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν διατίθεται για την τελευταία τριετία ή δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η μέτρηοη της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως μέσω προβολών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
6. Πόσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προγραμματικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάμει ειδικών διατάξεων και ιδίως:
α) του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (Α` 21),
β) των άρθρων 223 και 225 του ν. 3463/2006 (Α` 114),
γ) των άρθρων 22 και 32 του ν. 3614/2007 (Α` 267),
δ) των άρθρων 99 και 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87), ε) του άρθρου 12 του ν. 4019/2011 (Α` 216) και
στ) του άρθρου 44, μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, υπό τους όρους των άρθρων 3 έως 17 και ιδίως του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης – Εξουσιοδοτική διάταξη
[..]
7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, μετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων.
8. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στις παρ.1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης εφαρμόζονται και τα παρακάτω:
[…]
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει:
(αα) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των όμοιων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιμές του κανονισμού αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικό έγγραφο ενημέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.
Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περ. 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιτότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄,
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.
8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
Άρθρο 153 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
[…..]
17. Η διαπίστωση των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων, μηχανημάτων, όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ημερομίσθια γίνεται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ), που προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ` αρ. 80885/5439/6.8.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β` 573).
[…….]
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης…….
Άρθρο 170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
2. Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες, συμβατές με τεχνολογία BIM, διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός φορέας με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών». Ο ειδικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών. Η εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενημέρωση και υποστήριξη των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ και το εκάστοτε ισχύον ΕΣΠΑ και μπορούν να ανατίθενται και σε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδομένων, τεχνικών προδιαγραφών, μεθόδων και διαδικασιών, η εταιρία μπορεί να συμβάλλεται με φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους αντίστοιχους φορείς διεθνώς.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται η σύσταση, η οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας, οι συμπράξεις της με άλλους φορείς της Χώρας ή του εξωτερικού, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ, η δομή, το περιεχόμενο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά τους με άλλα ηλεκτρονικά και μη συστήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από 19.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ ΦΝ466 και της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ 466.
7. Το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στις συμβάσεις έργων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και τον ν. 4413/2016 (Α’ 148) και προαιρετική στις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ενταχθούν και ιδιωτικά έργα στο ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
ΙV. Επί της νομιμότητας και του εν γένει περιεχομένου της προτεινόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Α. Το υπό εξέταση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) ερείδεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 170 του ν. 4412/2016, ως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4782/2021. Βάσει της ως άνω διάταξης, παρέχεται εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ρυθμίσουν τα θέματα που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών», στις οι συμπράξεις της με άλλους φορείς της Χώρας ή του εξωτερικού, στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)», η δομή, το περιεχόμενο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η διαλειτουργικότητά τους με άλλα ηλεκτρονικά και μη συστήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Σχετικώς με τις επιφυλάξεις της Αρχής επί του περιεχομένου του σχεδίου του άρθρου 170, ως το άρθρο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παραπέμπουμε στη Γνώμη Α45/2020 της Αρχής, σελ. 176 επ.
Ως προς την εξουσιοδοτική διάταξη, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του δημοσίου δικαίου, εξουσιοδότηση υπάρχει όταν ο φορέας μιας αρμοδιότητας (εξουσιοδοτούν όργανο), με πράξη του, καθιστά άλλο δημόσιο όργανο (εξουσιοδοτούμενο) αρμόδιο να ασκήσει τις ενέργειες που προβλέπονται, δηλαδή επιτρέπονται ή επιβάλλονται, από την αρμοδιότητα. Με την εξουσιοδότηση, το εξουσιοδοτούμενο όργανο ασκεί την αρμοδιότητα ως δική του. Η εξουσιοδότηση προϋποθέτει καθορισμένες ήδη τις αρμοδιότητες του εξουσιοδοτούντος οργάνου, συνεπάγεται δε μετακίνηση αρμοδιότητας στο εξουσιοδοτούμενο όργανο, του οποίου οι αρμοδιότητες διευρύνονται κατά το περιεχόμενο και την έκταση. Σκοπός της εξουσιοδότησης είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζει η έννομη τάξη.
Η νομοθετική εξουσιοδότηση πρέπει να είναι ειδική και ορισμένη. Σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ, η νομοθετική εξουσιοδότηση χαρακτηρίζεται ως «ειδική», όταν ο συγκεκριμένος καθορισμός των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, πρέπει ή μπορεί να ρυθμιστούν με τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν (ΣτΕ 2309/92). Η νομοθετική εξουσιοδότηση εξάλλου θεωρείται «ορισμένη», όταν υπάρχουν επαρκή κριτήρια (ΣτΕ 2309/92), γενικές αρχές, διδάγματα της κοινής πείρας (ΣτΕ 2445/92) και κατευθύνσεις, που καθορίζουν κατά βάση τα πλαίσια της ρύθμισης των θεμάτων τα οποία αφορά (ΣτΕ 478/89 και 2304/95).
Περαιτέρω, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει και την άσκηση από τη Διοίκηση της, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση, κανονιστικής αρμοδιότητας, οι βάσει της αρμοδιότητας αυτής θεσπιζόμενοι κανόνες, πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια της εξουσιοδότησης. Αυτό αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο των κανόνων, που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότηση και μπορεί οι κανόνες αυτοί, αν και πρωτεύοντες, να έχουν απλώς στενότερο ή ευρύτερο συμπληρωματικό χαρακτήρα, σε σχέση με τους κανόνες του εξουσιοδοτικού νόμου ή να είναι νέοι και να βρίσκονται απλώς σε αρμονία προς τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις που καθορίζουν τη χρήση της εξουσιοδότησης.
Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, ως προς την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 170 του ν. 4412/2016, διαφαίνεται ότι αυτή είναι ειδική, σαφής και αρκούντως προσδιορισμένη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στην εξουσιοδοτική διάταξη δεν προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ΕΠΤΤΕΜ. Ως εκ τούτου, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του Μέρους Β΄ του σχεδίου ΚΥΑ, εκφεύγει του πλαισίου της εξουσιοδοτικής διάταξης. Όπως δήλωσε δε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το σχετικό εδάφιο θα απαλειφθεί και η σχετική παράγραφος θα αναδιατυπωθεί.
Επισημαίνεται ότι η Αρχή, στο πλαίσιο των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της, δεν υπεισέρχεται σε θέματα σκοπιμότητας των προτεινομένων, με το παρόν σχέδιο, ρυθμίσεων.
Β. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης, επιχειρείται η τυποποίηση της διαδικασίας κατασκευής των τεχνικών έργων μέσω, αφενός ενός ενιαίου συστήματος τιμολόγησης υλικών και εργασιών και αφετέρου, μέσω της συγκέντρωσης σε μία και μοναδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες θα γίνονται οι μελέτες και εν συνεχεία, οι κατασκευές των τεχνικών αυτών έργων. Η Εταιρεία με την επωνυμία: «Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών»- Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)’», είναι εκείνο το Νομικό Πρόσωπο που άμα τη σύσταση και λειτουργία της, θα αναλάβει την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη του προαναφερθέντος συστήματος. Το εν λόγω σύστημα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπό εξέταση Κ.Υ.Α., αποτελεί ένα σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων, εργαλείων, συγκεντρωμένων και ομαδοποιημένων, σε μια διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Βασικό αντικείμενο του ενιαίου αυτού συστήματος είναι η ταξινόμηση και κωδικοποίηση του συνόλου των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές κατασκευές καθώς και οι προμηθευτές αυτών, ο συγχρονισμός και η αλληλεπίδραση με ανάλογες πρακτικές και συστήματα που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο (π.χ. χρήση τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίων που περιλαμβάνουν και την ανάλυση των τιμών αυτών, τεχνικές προδιαγραφές, κοινές μεθοδολογίες προσδιορισμού μισθωμάτων μηχανημάτων). Στο σύστημα αυτό θα περιληφθεί το σύνολο των υπαρχόντων τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό, πέραν της ομαδοποίησής τους, την τροποποίησή τους και, εν τέλει, την έκδοση νέων Τεχνικών Προδιαγραφών ενιαίων για όλες τις συμβάσεις μελετών και κατασκευής δημοσίων έργων. Παράλληλα, το ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ, άμα τη συγκέντρωση στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξής του, των ισχυόντων περιγραφικών και αναλυτικών τιμολογίων τεχνικών έργων, θα προβεί στην έκδοση νέων και επικαιροποιημένων τιμολογίων εργασιών τεχνικών έργων ανά κατηγορία έργου. Οιαδήποτε αλλαγή, κατάργηση ή και έκδοση νέων τιμολογίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ενιαίου συστήματος, όπως αυτό περιγράφεται στην υπό εξέταση Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το σύστημα αυτό, μέσω της διασύνδεσής με παρόμοια ευρωπαϊκά συστήματα και της διαδραστικότητάς του με την αγορά (προμηθευτές, μελετητές, κατασκευαστές κ.ο.κ. που συνδέονται με την παραγωγή τεχνικών έργων και μελετών) θα συγκεντρώνει στοιχεία αναφορικά με προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες, με στόχο την ταχεία προσαρμογή των προδιαγραφών όσο και των τιμολογίων τεχνικών έργων, έτσι ώστε να εναρμονίζονται ποιοτικά και σε σχέση με τα κόστη με την «αγορά». Τα τιμολόγια (αναλυτικά και περιγραφικά) θα έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στον υπολογισμό του προϋπολογισμού του κόστους κατασκευής δημοσίων έργων και προαιρετικά στη σύνταξη του προϋπολογισμού κατασκευής των ιδιωτικών έργων. Αντίθετα, οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές θα έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις συμβάσεις μελετών και κατασκευών τόσο των δημόσιων έργων όσο και αυτών που ανατίθενται από ιδιωτικούς φορείς.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική αυτοτέλεια του ενιαίου αυτού συστήματος, πέραν της κρατικής χρηματοδότησης και των όποιων πόρων θα αποκομίζει από άλλες πηγές (π.χ. δωρεές, χορηγίες, έσοδα από αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας), θα εφαρμόσει τέλη χρήσης και συνδρομές χρηστών που θα «μπαίνουν» στην πλατφόρμα του είτε για να αποκτήσουν πληροφόρηση είτε ακόμη και για να διαφημιστούν σε αυτή.
Η ΚΥΑ διαρθρώνεται σε 3 Μέρη , ως ακολούθως:
Μέρος Α «Σύσταση του Ειδικού Φορέα»
Μέρος Β’, το οποίο διαρθρώνεται σε 2 επιμέρους Ενότητες:
Ι. Λειτουργία του ΕΣΤΕΜ-ΤΙΜ-ΤΕΜ
ΙΙ. Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ. Στην πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους, Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Περαιτέρω προσδιορίζονται ζητήματα διαλειτουργικότητας και εγγραφής χρηστών.
Μέρος Γ «Καταστατικό της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών», στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Άρθρα:
Άρθρο 1 «Σύσταση-Επωνυμία»
Άρθρο 2 «Έδρα»
Άρθρο 3 «Σκοπός-Αρμοδιότητες»
Άρθρο 4 «Διάρκεια»
Άρθρο 5 «Πόροι»
Άρθρο 6 «Όργανα της Εταιρίας»
Άρθρο 7 «Γενική Συνέλευση»
Άρθρο 8 «Σύνθεση-θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 9 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 10 «Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 11 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 12 «Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 13 «Σύνθεση-Αρμοδιότητες Εκτελεστικής επιτροπής»
Άρθρο 14 «Διορισμός-Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου»
Άρθρο 15 «Διαχειριστικός Έλεγχος»
Άρθρο 16 «Εταιρική Χρήση»
Άρθρο 17 «Λόγοι λύσης της Εταιρίας»
Άρθρο 18 «Εκκαθάριση»
Άρθρο 19 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας»
Άρθρο 20
Γ. Στην ΕΠΤΤΕΜ φαίνεται να παραχωρείται δημόσια υπηρεσία, ενώ, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο καταστατικό της, η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, δύναται δε να αναθέτει συμβάσεις σε τρίτους, η σύναψη και υλοποίηση των οποίων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό εσωτερικής Λειτουργίας της. Τούτων δοθέντων, καταρχήν δεν διαφαίνεται πρόθεση παρέκκλισης από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων.
Ως προς τη νομική φύση της εταιρίας, εν προκειμένω, είναι κρίσιμη η υπαγωγή του φορέα στην έννοια της αναθέτουσας αρχής, ως οργανισμού δημοσίου δικαίου.
Ειδικότερα, η έννοια της αναθέτουσας αρχής και του οργανισμού δημοσίου δικαίου αποτελούν αυτοτελείς νομικές έννοιες του ενωσιακού δικαίου δημοσίων συμβάσεων και ως τέτοιες ερμηνεύονται από το ΔΕΕ βάσει λειτουργικών κριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ερμηνεία τους από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης για τις ανάγκες εφαρμογής του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και αποσυνδέεται από διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις που μπορεί να εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος για τον ορισμό της «δημόσιας διοίκησης» ή του «δημόσιου τομέα».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 «Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του ν. 4412/2016 «ως “αναθέτουσες αρχές” νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ....». Ειδικότερα, «ως “οργανισμοί δημοσίου δικαίου” νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου». Βάσει του προαναφερθέντος ορισμού, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την αντίστοιχη πρόβλεψη της Οδηγίας, ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως «οργανισμού δημοσίου δικαίου» εξαρτάται από τη σωρευτική ικανοποίηση των τριών ως άνω τιθέμενων προϋποθέσεων, ενώ τα τρία κριτήρια που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχείο γ’ προϋπόθεση, αναφέρονται εναλλακτικά.
Υπό το πρίσμα του διττού, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχου των Οδηγιών περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που αποβλέπουν τόσο στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, όσο και στη διαφάνεια, ειδικότερα δε στον αποκλεισμό του ενδεχόμενου ένας οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται ή ελέγχεται από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, να καθορίζει τη στάση του βάσει εκτιμήσεων μη οικονομικής φύσης, η έννοια της «αναθέτουσας αρχής», συμπεριλαμβανομένης και της έννοιας του «οργανισμού δημοσίου δικαίου», πρέπει αφενός να ερμηνεύεται βάσει λειτουργικών κριτηρίων, αφετέρου να λαμβάνεται υπόψη υπό ευρεία έννοια.
Με βάση τα ως άνω οριζόμενα και αναφορικά με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» και εφόσον διαφαίνεται, κατά τα ανωτέρω, ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, παρ. 1 περ. 1 (4) του ν. 4412/2016, σχετικά με την έννοια του δημόσιου οργανισμού, ο υπό κρίση φορέας τελεί σε στενή σχέση με το κράτος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υπαγωγή του στο ειδικό καθεστώς που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.
Δ. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνονται τα κάτωθι:
1. Στο Μέρος Β΄ του σχεδίου ΚΥΑ και ειδικότερα στην παρ. 6 αυτού, προβλέπεται ότι «Στην ΕΠΤΤΕΜ μεταφέρονται αυτοδίκαια και αυτομάτως όλες οι σχετικές με τα ανωτέρω αρμοδιότητες που υφίστανται σήμερα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα θέματα που αφορούν στη μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/19.05.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και της από ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».
Σχετικώς, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
1.1 Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου προβλέπεται ότι όλες οι σχετικές αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεταφέρονται «αυτοδίκαια και αυτομάτως» στην ΕΠΤΤΕΜ.
Από τη διάταξη, διαφαίνεται ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. του Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Καταρχάς, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς αυτή δεν προβλέπεται στη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 170 του ν.4412/2016.
Για το λόγο αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου, προτείνεται η απαλοιφή του πρώτου εδαφίου της παρ. 6, στη οποία, όπως αναφέρεται και ανωτέρω (βλ. παράγραφο IV. σημείο Α) συμφώνησε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και ο εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις των Οργανισμών των Υπουργείων πραγματοποιούνται με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και όχι Υπουργικής Απόφασης. Εφόσον ως μεταφορά αρμοδιοτήτων νοείται η μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων των άρθρων 53, παρ. 7, περ. ζ και 53, παρ. 8, περ. δ στην ΕΠΤΤΕΜ, δέον όπως συμπεριληφθεί ρητώς στις αρμοδιότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού και, επιπλέον, όπως οριστεί και το αρμόδιο όργανο για την άσκησή της, ήτοι η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση, εξεταστέο παραμένει εάν, τελικώς, ο Υπουργός θα εξακολουθεί, μέσω κανονιστικών αποφάσεων, να έχει την εποπτεία του συστήματος.
1.2 Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 επαναλαμβάνεται η διατύπωση της παρ. 6 του άρθρου 170, ότι η κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/19.05.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και της από ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Επισημαίνεται, σχετικώς ότι, κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 4412/2016, έχουν εκδοθεί και λοιπές, πλην των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων, Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν σχετικά θέματα και, συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν η κατάργηση των ΥΑ θα περιορισθεί στις αναφερόμενες στο σχέδιο ΚΥΑ αποφάσεις ή θα συμπεριλάβει και αυτές.
Επιπροσθέτως, δέον όπως διευκρινισθεί ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για την, προβλεπόμενη στην παρ. 4 του Μέρους Β’, έκδοση των επικαιροποιημένων αναλυτικών τιμολογίων, μετά την κατάργηση των ισχυόντων.
1.3 Στην παρ. 5, της Ενότητας Ι του Μέρους Β’ προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ στις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και στις συμβάσεις έργων, που υπάγονται στο ν.4412/2016 (Α΄ 147) και στο ν. 4413/2016 (Α΄148), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και προαιρετική στις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Ωστόσο, στην παρ. 2.3.1 της Ενότητας ΙΙ, ορίζεται ότι το Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, οι οποίες ανατίθενται τόσον από ιδιώτες όσον και από τις αναθέτουσες αρχές.
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ως άνω αντίφαση, θα πρέπει να αποκατασταθεί, με τον ρητό καθορισμό των συμβάσεων, στις οποίες τυγχάνει εφαρμογής το Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
1.4 Στην παρ. 2.1.3 της Ενότητας ΙΙ, αναφέρεται ότι οι προμηθευτές δομικών υλικών, Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα στοιχεία τους, με μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων. Δέον όπως αποσαφηνισθεί εάν η ως άνω καταχώρηση είναι υποχρεωτική και ποιες οι συνέπειες από την μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.
1.5 Στην παρ. 2.1.4, δέον όπως διευκρινισθεί αν η αναφορά σε προμηθευτές αφορά σε εταιρείες εισαγωγής, αποκλειστικό αντιπρόσωπο, κατασκευή των υλικών, ή, γενικώς, σε κάθε έμπορο.
1.6 Στην παρ. 2.3 της Ενότητας ΙΙ, αναφέρεται ότι το Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, και στην «επικαιροποίηση του συστήματος αναλύσεως τιμών και προσδιορισμού κόστους». Η αναφορά αυτή, δύναται να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τον σκοπό του Συστήματος ΕΤΕΠ. Το σύστημα των ΕΤΕΠ, εκ της φύσης του, αποσκοπεί στην ενοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών στη βάση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 όπως ενσωματώθηκε με το π.δ. 81/2018 (Α 151) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και των ειδικότερων κατά περίπτωση Κανονισμών (π.χ. 305/2011 για τα δομικά προϊόντα κλπ). Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.3.2, στο σύστημα ΕΤΕΠ αναρτώνται ή παρέχονται πληροφορίες για εν ισχύ εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, που βασίζονται σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. Η αναφορά ότι το Σύστημα ΕΤΕΠ αποσκοπεί και στην επικαιροποίηση του συστήματος αναλύσεων τιμών ενδεχομένως να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το σύστημα ΕΤΕΠ, το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, οι οποίες ανατίθενται τόσον από ιδιώτες όσον και από τις αναθέτουσες αρχές, συνδέεται και με τον προσδιορισμό του κόστους. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός του κόστους υπολογίζεται από το Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και, συνεπώς, εφόσον σκοπός της διάταξης είναι ο συσχετισμός της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών με τον υπολογισμό του κόστους, πρόβλεψη η οποία κρίνεται απαραίτητη, δέον όπως συμπληρωθεί σχετικά η παράγραφος 2.2 του Μέρους Β της υπό εξέταση ΚΥΑ, η οποία αφορά στο σύστημα αυτό
Στην παρ. 2.1.4, στο πλαίσιο της συνεχούς καταχώρησης στοιχείων, προβλέπεται και η εισαγωγή νέων προϊόντων. Ωστόσο, στην 2.1.3, προβλέπεται μεν η καταχώρηση στο Σύστημα των στοιχείων των προμηθευτών, όχι όμως και των προϊόντων τους, για τα οποία αναφορά γίνεται το πρώτον στην παρ. 2.1.4. Σημειώνεται ότι στην παρ. 5, ως προς τις κατηγορίες χρηστών που εγγράφονται στο σύστημα αναφέρονται και οι δύο περιπτώσεις. Βάσει των ανωτέρω, και προς αποσαφήνιση του τρόπου καταχώρησης δεδομένων εκ μέρους των προμηθευτών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρ. 2.1.3 η εισαγωγή προϊόντων και μηχανημάτων του προμηθευτή.
2. Στο μέρος Γ’ του σχεδίου ΚΥΑ, το οποίο καθορίζει τα σχετικά με το Καταστατικό της Εταιρίας, , παρατηρούνται τα ακόλουθα:
2.1 Άρθρο 3 «Σκοπός-Αρμοδιότητες»
Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο «Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα και ποιότητα των τεχνικών έργων και μελετών..».
Χρήζει αποσαφήνισης εάν, το πλαίσιο επίτευξης του ως άνω σκοπού της, εκδίδονται από την εταιρία σχετικές κανονιστικές πράξεις, καθώς και το αρμόδιο όργανο έκδοσής τους, ήτοι η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ιδίως λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το οποίο «Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οιασδήποτε απόφασης», στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση.
Συναφώς επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση έκδοσης κανονιστικών πράξεων από την εταιρία, αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Περαιτέρω στην παρ. 2.2 του άρθρου, σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία, ορίζεται ότι «η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας». Ωστόσο, στο άρθρο 11 «Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου», στην περ. θ) αναφέρεται ότι η ανάθεση των συμβάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας, χωρίς αναφορά στην οικεία νομοθεσία, δηλαδή στον ν. 4412/2016. Δοθέντος ότι η εταιρία, ως φορέας που εξυπηρετεί ανάγκες δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό και, ως διαφαίνεται, μπορεί να εκδίδει κανονιστικές πράξεις κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, αποτελεί, κατά τα φαινόμενα, οργανισμό δημοσίου δικαίου / αναθέτουσα αρχή και, συνεπώς, εφαρμόζει τον ν. 4412/2016. Παρεκκλίσεις δε είναι δυνατές μόνο στην περίπτωση συμβάσεων κάτω των ορίων, καθώς και εθνικών ρυθμίσεων, που δεν αποτελούν εφαρμοστικά μέτρα των ενωσιακών οδηγιών.
2.2 Άρθρο 5 «Πόροι»
2.2.1 Στην παρ. 1 ορίζεται ότι «η ΕΠΤΤΕΜ θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση με έσοδα που θα αποκομίζει από την παροχή των υπηρεσιών της», ενώ στο σημείο 2.4 της παρ. 2, ότι στους πόρους και έσοδα της ΕΠΤΤΕΜ περιλαμβάνονται «Ιδία έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών της προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων καθώς και κάθε άλλο έσοδο από κάθε είδους συμβάσεις, και συμφωνίες που συνάπτει με Υπουργεία, λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα».
Καταρχήν παρατηρείται ότι δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται από την εταιρία. Ειδικότερα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή πρόβλεψη των συγκεκριμένων, εκ των αναφερομένων στο Μέρος Β΄ της ΚΥΑ, υπηρεσιών, από την παροχή των οποίων θα δύναται η εταιρία να αποκομίζει έσοδα.
Περαιτέρω, δέον όπως διευκρινισθεί εάν οι «τρίτοι», προς τους οποίους παρέχονται οι εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι ιδιώτες ή και δημόσιοι φορείς. Επ’ αυτού επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε δημόσιους φορείς, θα πρόκειται για ανάθεση δημόσιας σύμβασης και, ως εκ τούτου, τυγχάνουν εφαρμογής οι διαδικασίες του ν.4412/2016, ήτοι η εταιρία μπορεί να συμμετάσχει, λειτουργώντας ως οικονομικός φορέας, σε συνθήκες ανταγωνισμού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 αυτού. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με την αιτιολογική σκέψη 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η έννοια του «οικονομικού φορέα» πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να καλύπτει κάθε πρόσωπο και/ή οντότητα που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής υπό την οποία έχει επιλέξει να λειτουργεί. Ως εκ τούτου, η έννοια του οικονομικού φορέα περιλαμβάνει εταιρείες, υποκαταστήματα, θυγατρικές, συμπράξεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, και άλλες μορφές οντοτήτων πλην των φυσικών προσώπων, ασχέτως του εάν πρόκειται υπό όλες τις περιστάσεις για «νομικά πρόσωπα».
Ομοίως, χρήζει διευκρίνισης η αναφορά στην περ. 2.4, σε σύναψη «συμφωνιών». Δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο των εν λόγω συμφωνιών, καθώς, εάν αυτές έχουν επαχθή αιτία και εφόσον ο υπό σύσταση φορέας λειτουργεί ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, τότε για τις συμφωνίες αυτές με λοιπούς δημόσιους φορείς, τυγχάνουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
Καταληκτικώς, παρατηρείται ότι η γραμματική διατύπωση «εκτέλεση έργων», παραπέμπει σε εκτέλεση τεχνικών έργων. Εντούτοις, σχετική αρμοδιότητα της εταιρίας δεν περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στο Μέρος Β, ούτε και σε κάποια άλλη διάταξη του σχεδίου ΚΥΑ. Ως εκ τούτου, η σχετική αναφορά θα πρέπει να απαλειφθεί, άλλως να προσαρμοσθεί αναλόγως η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της εταιρίας στο Μέρος Β’ του σχεδίου ΚΥΑ.
2.2.2 Στην περ. 2.3 της παρ. 2, ορίζεται ότι στους πόρους και έσοδα της ΕΠΤΤΕΜ περιλαμβάνονται «τα τέλη χρήσης και τις συνδρομές χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΣΠΚΣΠΤΕ».
Καταρχάς, εξεταστέα η δυνατότητα επιβολής τελών χρήσης, ήτοι ανταποδοτικών τελών, με την έκδοση της υπό εξέτασης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς από τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 5 δεν προκύπτει σχετική δυνατότητα. Επιπλέον, εν προκειμένω, διατυπώνεται η σχετική πρόβλεψη το πρώτον στο άρθρο 5, χωρίς περαιτέρω να ορίζεται το αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανταποδοτικών τελών, ήτοι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή η ΕΠΤΤΕΜ.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι δεν ορίζεται σαφώς εάν τα τέλη χρήσης και οι συνδρομές θα επιβαρύνουν αμφότερους τους δημοσίους φορείς και τους ιδιώτες. Σχετικώς, προτείνεται όπως επανεκτιμηθεί η επιλογή επιβολής από την εταιρία τελών χρήσης, για τα οποία, πάντως, δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρίας, ούτε και στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως, χρήζει επανεκτίμησης και η επιβολή υποχρέωσης καταβολής συνδρομής, ειδικώς στους φορείς του Δημοσίου τομέα και δη για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εφαρμογής, συνεκτιμώμενου και του γεγονότος ότι η εταιρία, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στο άρθρο 1 του σχεδίου ΚΥΑ «λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος», ενώ, επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5, επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Επιπροσθέτως, σημειώνεται η έλλειψη προσδιορισμού, του, ανά περίπτωση, ύψους των σχετικών τελών, με αποτέλεσμα να καταλείπεται ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων υπολογισμού τους, το πρώτον με την έκδοση του, προβλεπομένου στο άρθρο 19 του σχεδίου ΚΥΑ, Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η έννοια των ανταποδοτικών τελών προϋποθέτει ότι αυτά αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που προσφέρεται αποκλειστικά στους βαρυνομένους με αυτά, ενώ το ύψος τους θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το ύψος της αντιπαροχής, ήτοι, εν προκειμένω των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από την εταιρία.
Περαιτέρω, δοθέντος ότι στην παρ.3 του Μέρους Α΄ του σχεδίου ΚΥΑ ορίζεται ότι η ΕΠΤΤΕΜ λειτουργεί προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και «σε ανταποδοτική βάση», εφόσον ο ορισμός των ανταποδοτικών τελών θα πραγματοποιείται με απόφαση της Εταιρίας και όχι του Υπουργού Υποδομών, τούτο θα πρέπει να οριστεί ρητώς, τόσο στο Μέρος Α’, όσο και στα άρθρα 3 και 7 ή 11 του Κανονισμού, σχετικά με τις αρμοδιότητες της εταιρίας και τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τέλος, επισημαίνεται και η έλλειψη προσδιορισμού του ποσού της συνδρομής που θα καλούνται να καταβάλλουν οι χρήστες, ενώ δεν προκύπτει από τα αναφερόμενα στην οικεία διάταξη, εάν το ύψος της θα είναι ενιαίο, τόσο για τους φορείς του Δημοσίου τομέα, όσο και για τους ιδιώτες.
Αμφότερα τα ανωτέρω ζητήματα, ήτοι τα τέλη χρήσης και οι συνδρομές μελών, προτείνεται όπως ρυθμιστούν με νόμο ή, εναλλακτικά, με νομοθετική εξουσιοδότηση, ειδική και ορισμένη.
2.3 Άρθρο 7 «Γενική Συνέλευση»
Σύμφωνα με το άρθρο 7, η Γενική Συνέλευση ορίζεται τριμελής, ενώ, ως προς την αποφασιστική της αρμοδιότητα, αυτή περιορίζεται στην αναφορά «αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά». Ως εκ τούτου, προς άρση αντιφατικών ερμηνειών, δέον όπως προσδιοριστεί ποιο όργανο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανταποδοτικών τελών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς ποιες κανονιστικές πράξεις εκδίδονται από αυτό (έκδοση ΕΤΕΠ, Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών κ.λπ.) και να οριστεί ότι καταργούνται οι αντίστοιχες, προβλεπόμενες στα άρθρα 53, παρ. 8β και 54, παρ. 8, αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά τη διαπιστωτική πράξη για την ισχύ του ΕΣΤΕΜ-ΤΙΜ-ΤΕΜ.
2.4 Άρθρο 11 «Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις συμβάσεις, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Εντούτοις, ως έχει ήδη επισημανθεί ανωτέρω, στο σημείο 2.2 του άρθρου 3 του Καταστατικού ορίζεται ότι «η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας». Σχετικώς, κρίνεται αναγκαία η αντίστοιχη προσαρμογή της διάταξης του άρθρου 11, με την προσθήκη των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας και δη με την αναφορά, ειδικότερα, του ν.4412/2016. Ως προς την αναγκαιότητα της εν λόγω προσθήκης, παραπέμπουμε στα σχετικώς εκτεθέντα στις παρατηρήσεις επί του Άρθρου 3 , όπως αυτές καταγράφηκαν στην παρ. 2.1, ανωτέρω.
Τέλος, ως προς τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας, επισημαίνεται ότι, εφόσον αυτός περιλαμβάνει κανόνες που υπερβαίνουν τα όρια της εσωτερικής οργάνωσης της εταιρίας και ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει αυτός να υποβληθεί στην Αρχή προς παροχή σύμφωνης γνώμης, στο πλαίσιο άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, σημείο γγ) αρμοδιότητάς της.
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. γγ του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Σύσταση, οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών»- Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)’», με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, επισημάνσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις, κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης