Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2021
ΑΔΑ: 6Δ4ΤΙΜΕ-ΩΙΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.07.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη προβολή από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο ..., ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ... ΕΠΕ, οπτικοακουστικού περιεχομένου που συνιστά: α) Ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος και β) Δυσμενή διάκριση στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού. Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν υποβολής τηλεφωνικής καταγγελίας.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό .../19.7.2021, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου .../19.7.2021 νομική του εισήγηση.
Δεν παρέστη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης κάποιος εκπρόσωπος της εγκαλουμένης, αν και η τελευταία είχε προσκληθεί προσηκόντως βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου .../20.7.2021 κλήσεως.
Την 26.10.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Σαρειδάκης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά την συζήτηση Γεώργιο Πλειό αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την ενδεχόμενη επιβολή σε περίπτωση παραβάσεων των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός κρατικός έλεγχος αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και στην προστασία της προσωπικότητας και της αξίας των αναφερόμενων προσώπων.
2. Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000: «Το ΕΣΡ ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων…». Επίσης, κατά το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 4779/2021: «Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και η επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων του και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιάσεις τους, ανατίθενται στο Ε.Σ.Ρ., που είναι ανεξάρτητη αρχή και απολαμβάνει πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας από την Κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλον κρατικό και ιδιωτικό φορέα».
3. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως: α) «υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»: αα) η υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής με αυτοτελές περιεχόμενο και λειτουργία σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα ή μία βασική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιμόρφωση μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με την περ. θ) της παρούσας, είτε κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την περ. ια) ή αβ) η οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση σύμφωνα με την περ. ιβ)… γ) «πρόγραμμα»: σειρά διαδοχικώς κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου ο οποίος καταρτίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και περιλαμβάνει, ιδίως, ταινίες μεγάλου μήκους, βιντεοκλίπ, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και έργα δραματουργίας… ζ) «πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της οικείας υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται… θ) «τηλεοπτική εκπομπή»: γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την ταυτόχρονη παρακολούθηση από το κοινό προγραμμάτων βάσει χρονολογικά προγραμματισμένων μεταδόσεων. ι) «τηλεοπτικός οργανισμός»: πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που προσφέρει τηλεοπτικές εκπομπές. ια) «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»: η μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης με αίτημά του, από κατάλογο προγραμμάτων του παρόχου».
4. Η έννοιες της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» και του «προγράμματος» εξειδικεύτηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπόθεση C- 347/14 New Media Online GmbH κατά Bundeskommunikationssenat, ECLI:EU:C:2015:709, η δοθείσα δε ερμηνεία είναι νομικώς δεσμευτική για κάθε εθνική αρχή κράτους μέλους που καλείται να αποφανθεί επί ομοίου ζητήματος - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14552. Η απόφαση αυτή εντάσσει στις έννοιες της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» και του «προγράμματος» κάθε οπτικοακουστικό υλικό, που παρέχεται στο κοινό μέσω ελεύθερα προσβάσιμων ηλεκτρονικών ιστοτόπων και το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε αυτούς που το παρακολουθούν ανάλογες με εκείνες που προκαλούνται από τη μετάδοση αντίστοιχου υλικού από τους κλασικούς παρόχους περιεχομένου. Σύμφωνα με την απόφαση, η υπαγωγή αυτού του υλικού στην έννοια της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και σε εκείνη του προγράμματος αποβλέπει αφενός να συμβάλει στην ομοιόμορφη προστασία του κοινού και αφετέρου να εξασφαλίσει την εφαρμογή των ίδιων νομικών κανόνων στους φορείς που απευθύνονται στους ίδιους κατά τεκμήριο αποδέκτες, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο στρεβλώσεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρακτικές που ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο την παραδοσιακή τηλεόραση και που αποσκοπούν στην καταστρατήγηση υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεων. Δεν εντάσσεται αυτό το υλικό στην έννοια της οπτικοακουστικής υπηρεσίας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει σαφώς συμπτωματικό και παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια υπηρεσία που παρέχεται από ηλεκτρονικό ιστότοπο, ο οποίος έχει ως βασικό του αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μη προσομοιαζουσών με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να γίνεται με ουσιαστικό τρόπο και να λαμβάνει υπόψη προεχόντως αν η οικεία υπηρεσία έχει ως τέτοια, και ανεξαρτήτως του πλαισίου στο οποίο παρέχεται, κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων προς ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση του ευρέως κοινού. Ακόμα και ολιγόλεπτο οπτικοακουστικό περιεχόμενο προσφερόμενο μέσω ενός ηλεκτρονικού ιστοτόπου μπορεί να εμπίπτει στην έννοια της οπτικοακουστικής υπηρεσίας, όταν προκύπτει η ύπαρξη ενός τέτοιου αυτοτελούς ενημερωτικού ή/και ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού σκοπού.
5. Περαιτέρω, οι εκπομπές όλων των τηλεοπτικών σταθμών υπάγονται στις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α Ν. 2328/1995). Εξάλλου, το άρθρο 3 του Ν. 4173/2013 ορίζει τα εξής: «1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. 2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου και την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών… 3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών». Η ενιαία αυτή νομική αντιμετώπιση των «ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών» και του «περιεχομένου των διαδικτυακών ιστοτόπων», ως προς τη φύση και την έκταση των επιβαλλόμενων υποχρεώσεων που εισάγεται με τις ως άνω ρυθμίσεις, σημαίνει και γενικότερη αυτών νομική εξομοίωση ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων και των ευθυνών, επομένως και την υπαγωγή του οπτικοακουστικού περιεχομένου που προβάλλεται από τους διαδικτυακούς ιστοτόπους στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ., όπως ακριβώς και του αντίστοιχου οπτικοακουστικού περιεχομένου που προβάλλεται από τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς φορείς. Η νομική αυτή εξομοίωση συνάδει απολύτως προς την εκτεθείσα στην αμέσως προηγούμενη (υπό 4) σκέψη εξομοίωση με την «τηλεοπτική εκπομπή» κάθε είδους μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου με αντίστοιχα προς αυτήν χαρακτηριστικά.
6. Οι τηλεοπτικοί φορείς (και κατά τα ήδη αναλυθέντα και όσοι φορείς μεταδίδουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο με χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της τηλεοπτικής εκπομπής) υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης. Ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2328/1995 ορίζει τα εξής: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης». Η παραπάνω επιταγή (αποδίδοντας προφανώς γενική νομική αρχή) επαναλαμβάνεται και από τους ειδικότερους νομοθετικούς κανόνες που αφορούν τις ενημερωτικές εκπομπές. Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Οι ειδησεογραφικές και άλλες δημοσιογραφικές και πολιτικές εκπομπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης καθώς και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας». Εξάλλου, η τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων που αφορούν στην ευπρεπή και καλαίσθητη εκφορά του λόγου είναι απαραίτητη κατά τη μετάδοση των ενημερωτικών εκπομπών. Ειδικότερα, το άρθρο 2 παρ. 4 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Η τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική διατύπωση και εκφορά λόγου είναι απαραίτητη…».
7. Περαιτέρω, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική κρατική υποχρέωση (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος). Ο άμεσος κρατικός έλεγχος επί της τηλεόρασης (και κατά τα ήδη αναλυθέντα και επί κάθε οπτικοακουστικής μετάδοσης με αντίστοιχα προς την τηλεοπτική εκπομπή χαρακτηριστικά) έχει ως στόχο της πρωτίστως τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος). Ως θεμελιώδης κανόνας της συνταγματικής εννόμου τάξεως, η προστασία αυτή έχει απόλυτο και επιτακτικό χαρακτήρα μη δεκτική οποιασδήποτε εξαίρεσης (όλως ενδεικτικώς, ΣτΕ 4157/2015 και ΣτΕ 4992/2014). Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται και από την κοινή ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία όσον αφορά τις ενημερωτικές εκπομπές. Ειδικότερα, το άρθρο 9 παρ. 2 του ΠΔ 77/03 ορίζει τα εξής: «Τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους. Πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά η ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το δικαίωμα έκφρασής τους. Η άσκηση κριτικής δεν είναι ασυμβίβαστη με το σεβασμό των δικαιωμάτων των εμφανιζομένων ή αναφερομένων προσώπων».
8. Συναφώς και σε συνέπεια προς τα ανωτέρω, απαγορεύεται η προβολή μειωτικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών κατά πληθυσμιακών ομάδων καθώς και η παρουσίαση προσώπων με τρόπο που μπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισμό και τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους. Συγκεκριμένα, το άρθρο 4 του ΠΔ 77/2003 προβλέπει τα εξής: «1. Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων με τρόπο ο οποίος, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να ενθαρρύνει, τον εξευτελισμό, την κοινωνική απομόνωση ή τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους από μέρος του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της ιδεολογίας, της ηλικίας, της ασθένειας ή αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή του επαγγέλματος. 2. Δεν επιτρέπεται η προβολή μειωτικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών καθώς και μισαλλόδοξων θέσεων και γενικά δεν πρέπει να θίγονται εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες και άλλες ευάλωτες ή ανίσχυρες πληθυσμιακές ομάδες». Ομοίως, απαγορεύεται οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία και μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων και μελών πληθυσμιακής ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ειδικότερα, το άρθρο 8 του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου».
9. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει, σε περίπτωση παραβάσεων, τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
10. Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι οι κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και για κάθε οπτικοακουστικό υλικό, που παρέχεται στο κοινό μέσω ελεύθερα προσβάσιμων ηλεκτρονικών ιστοτόπων και το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε αυτούς που το παρακολουθούν ανάλογες με εκείνες που προκαλούνται από τη μετάδοση αντίστοιχου υλικού από τους παραδοσιακούς παρόχους περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται επομένως η μετάδοση από ηλεκτρονικούς ιστοτόπους οπτικοακουστικού υλικού υποβαθμισμένης, υπό την ανωτέρω έννοια, ποιοτικής στάθμης. Είναι περαιτέρω ανεπίτρεπτη η προβολή (και) από τους ιστοτόπους αυτούς οπτικοακουστικού περιεχομένου που περιέχει μειωτικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξία και προσωπικότητα. Σε περίπτωση δε παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, μπορούν να επιβληθούν στους ιδιοκτησιακούς φορείς των ιστοτόπων αυτών οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, υπό την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι πρόκειται για φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ελέγχου του ελληνικού κράτους.
ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου και από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος, προέκυψαν τα εξής.
Κατά την 29.6.2021, μεταδόθηκε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της εγκαλουμένης (...- 29-06-2021/) η εκπομπή ... με παρουσιαστή τον ... . Κατά την προβολή της επίμαχης οπτικοακουστικής εκπομπής, μεταδόθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής κατά λέξιν:
«Ακούστε τώρα είδηση κυρίες και κύριοι, είδηση, που την έχουνε βγάλει και την έχουνε παίξει και την έχουνε λανσάρει και την έχουνε περάσει σ’ όλον τον πληθυσμό, λες και ενδιαφερόμαστε για το αν ο Κούλης συναντήθηκε με τους ομοφυλόφιλους, συγγνώμη ΛΟΑΤΚΙ, στο Μαξίμου μάλιστα, στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου δεν συναντήθηκε; Ναι, ναι στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα οι ομοφυλόφιλοι όλου του κόσμου, οι διεμφυλικοί όπως ονομάζονται, οι πισωγλέντηδες όπως τους λέμε εμείς (γέλια), συναντήθηκαν με τον κύριο Μητσοτάκη, το στοιχείο του είναι. Γιατί αγαπάει τόσο πολύ τους πισωγλέντηδες ο κύριος Πρόεδρος της Κυβέρνησης; Τι τον συνδέει; Τον συνδέει ψυχικά κάτι, ηθικά μαζί τους; Τους έχει καμιά υποχρέωση και δεν το ξέρουμε; Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, γιατί τόσο πολλή αγάπη με τα πισωγλεντάκια, με τους πισωγλεντζέδες; Τι, σας πειράζει που σας λέμε έτσι; Σας έχω εξηγήσει, εγώ έχω τραυματικές εμπειρίες. Τραυματικές, έχω εμπειρίες, εμπειρίες ενός λαϊκού παιδιού μια φτωχογειτονιάς της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας όταν βλέπαμε τους σμιρδούληδες, έτσι τους λέμε, σμιρδούληδες τους λέγαμε εμείς, σμιρδούληδες.
Πουστάκους, πουστάκους, άκους, άκους, άκους. Τα στάκια, τα στάκια, λέγαμε, τα στάκια, έρχονται τα στάκια (μεγαλόφωνα γέλια). Έρχονται οι τζιβαλοτοί! Και ερχόντουσαν, ερχόντουσαν, κουνάμενες λιγάμενες, οι πρόστυχες, οι πρόστυχες, οι πρόστυχες γυναίκες. Έλα, καλέ ... . Ουστ! Και τους κυνηγάγαμε με τις πέτρες, με τις πέτρες τους κυνηγάγαμε τους ούστηδες. Από το ουστ. Όπως λέμε ουστ, ούστηδες. Ουστ, ούστηδες! Ουστ, ούστηδες! Τους έστρωσε κόκκινα χαλιά σήμερα ο Πρόεδρος στο Μαξίμου. Συναντήθηκε λέει το πρωί, εκεί, με τους σφυρηλατημένους, αυτούς τους παιδαράδες, στους σφίκτες, τους σφίκτες των ΛΟΑΤΚΙ…Σήμερα λοιπόν το πρωί υπεδέχθη τους ΛΟΑΤΚΙ, τους πισωγλεντάκηδες στο Μέγαρο Μαξίμου και εξήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Πρόεδρος ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικός, είναι και βαθιά αντιπαραγωγικός. Και είπε και άλλα πολλά, ότι η χώρα μας ακολουθεί την Ευρώπη ενώνοντας αρμονικά όλες τις δυνάμεις του τόπου, άντρες και μη άντρες, γυναικωτούς και μη γυναικωτούς, για να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος με τους παιδαράδες, τους σφίκτες. Και ήταν εκεί στην Επιτροπή ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Γεραπετρίτης, ο καθηγητάκος της Νομικής, και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θεόδωρος Λιβάνιος. Μεταξύ αυτών, στη συνάντηση βεβαίως δεν μπορούσαν να λείπουν οι Μάρτηδες από τις Σαρακοστές, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, γνωστός ομοφυλόφιλος, παντρεμένος ήδη με Βρετανό, με Βρετανό, παντρεμένος, ο κύριος Άλεξ Πατέλης και ο Σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πρόδρομος Σπύρος. Δεν ξέρουμε αν αυτός το πηγαίνει το γράμμα ή όχι. Και πότε τα είπανε και πότε τα συμφωνήσανε, αποφάσισαν να κάνουνε μια Ελλάδα νέα με τους πισωγλεντάκηδες μπροστάρηδες στην ευημερία του τόπου. Κυρίες και κύριοι, με αυτά που ακούσαμε σας ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι και να θυμηθείτε αυτά που έλεγα εγώ στα νιάτα μου. Να το πω τώρα ή να μην το πω (γέλια); Καλό μεσημέρι να έχετε, αφήστε να μην το πω (γέλια)». Με το παραπάνω περιεχόμενο, η επίμαχη εκπομπή αναφέρθηκε επανειλημμένως με απροκάλυπτα απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο κατά συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό των μελών της ενθαρρύνοντας τον εξευτελισμό τους και τον κοινωνικό τους στιγματισμό. Ο παρουσιαστής της εκπομπής χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τα αναφερόμενα πρόσωπα «ούστηδες», «πισωγλέντηδες», «πισωγλεντζέδες», «πισωγλεντάκια», «σμιρδούληδες», «πουστάκους», «στάκια», «τζιβαλοτούς», «πρόστυχες», «πρόστυχες γυναίκες». Ανέφερε επίσης ότι όταν ήταν παιδί κυνηγούσε τα άτομα αυτά με πέτρες και κάλεσε στο τέλος της εκπομπής τους ακροατές της να θυμηθούν αυτά που έλεγε ο ίδιος στα νιάτα του. Αναφέρθηκε περαιτέρω σε ρητώς κατονομαζόμενο κυβερνητικό σύμβουλο και αναρωτήθηκε αν αυτός «το πηγαίνει το γράμμα ή όχι».
ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, προβάλλοντας μέσω του ηλεκτρονικού της ιστοτόπου οπτικοακουστικό περιεχόμενο με ακραία υποβαθμισμένο ποιοτικά χαρακτήρα (α) που έθιγε την ανθρώπινη αξία προσώπων και ενθάρρυνε τον εξευτελισμό και τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους (β). Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου.
Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα των παραβάσεων και την ένταση του δόλου της εγκαλουμένης και του υπ’ αυτής προστηθέντος παρουσιαστή της εκπομπής, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε ένα από τα δύο (2) τελεσθέντα αδικήματα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε εκ προθέσεως: α) την υποχρέωση τήρησης της ποιοτικής στάθμης του μεταδιδόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου και β) την υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ... ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου ..., τη διοικητική κύρωση του προστίμου:
α) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την προβολή ποιοτικά υποβαθμισμένου οπτικοακουστικού περιεχομένου και β) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας µε την επωνυμία ... ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ..., που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός ..., με ΑΦΜ ..., αγνώστου ΔΟΥ.
2. Της ... (...) ... (...), κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός ..., με ΑΦΜ ..., ΔΟΥ Νίκαιας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 26η Οκτωβρίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 13η Δεκεμβρίου 2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ