Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α14/2021
ΑΔΑ: 61ΑΒΟΞΤΒ-8Φ7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 22 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Νομικός.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν, η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή (μέσω τηλεδιάσκεψης) και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: «Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. αα΄ του ν. 4013/2011 επί διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο ««Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
----------------------------------------------
Με τα από 10.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021 και 17.12.2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (αρ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 7437 και 7451/10.12.2021, 7455 και 7456/13.12.2021, 7492/14.12.2021 και 7657/20.12.2021) διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», διατυπώθηκε δε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Ι. Οι υπό εξέταση διατάξεις που κατατέθηκαν, οι οποίες κατά περίπτωση συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση, παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα στο τέλος της παρούσας, ανά κατηγορία.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής. […..] Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου.».
Στο βαθμό που οι ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατά τα ανωτέρω.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και, ειδικότερα:
- Το άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[…]
28) ως «δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων» και ως «συμβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,
29) ως «δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» και ως «συμβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά, […]
31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328,
- Το άρθρο 5 Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.350.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
β) 139.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α ' προϊόντα,
γ) 214.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος A'’
Το Άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ):
«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της·
Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.
β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης-
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
3. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόμου.
4. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης' ωστόσο, οι συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρούσας περίπτωσης δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,
β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη,
γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων.
5. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί, σύμφωνα με το Μέρος Α' του παρόντος Βιβλίου και πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισμό μελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
6. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι, σύμφωνα με μία βασική μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Στη βασική μελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και οι όροι ανάθεσης τους. Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 5. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο εντός τριετίας μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.»
- Άρθρο 32Α Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
«1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β' της παρ. 4 και την παρ. 6,
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, ή
γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 4.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
3. Στην περ. γ' της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.».
- Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια οργανική μονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
- Το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»:
«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο· β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α΄, ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131, ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.
4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2. 6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.
2. Στο Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α') : Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας προβλέπονται τα εξής:
'Αρθρον 16 Ειδικά δασοτεχνικά έργα
[…] «5.α. Κατά τη μελέτη και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφαρμόζεται η περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 25, περί δασικών εργασιών και κατασκευών σε επικίνδυνες περιοχές, και μπορούν να ανατίθενται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του ν. 4412/2016 (Α' 147) ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ως άνω νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου:
αα) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδονται από την αρμόδια δασική υπηρεσία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου οργάνου,
ββ) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερών, από τη σχετική πρόσκληση, με αντίστοιχη σύντμηση, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του ν. 4412/2016 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας,
γγ) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), της υποπερ. δδ' της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204).
Η παρούσα εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που εκκινούν εντός της προθεσμίας κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Για τις προσφυγές κατά της διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 364 του ν. 4412/2016.
β. Για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η συναίνεση της παρ. 4 εκ μέρους των ιδιοκτητών ή των διακατόχων δασών και δασικών εκτάσεων, για την ανάληψη της μέριμνας της υλοποίησής τους από την δασική υπηρεσία.
3. Στο Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44 Α/26-3-2021) Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου -Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο δωδέκατο Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» προς τον σκοπό της αγοράς δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το EKAB συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων και κοινοποιεί τις προδιαγραφές αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθενοφόρων. Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η αξιοποίηση των ασθενοφόρων σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που επιβάλλει την αύξηση της δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της Χώρας.
2. Η προμήθεια των δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147), με τις τεχνικές προδιαγραφές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων. Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε πέντε (5) τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και φήμη στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της συμβατότητας των προσφορών αυτών με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου είναι, αφενός, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και, αφετέρου, η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση της συγκεκριμένης προμήθειας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, αυτά παραδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ. Επτά (7) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ και τρία (3) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Αττικής, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας.
ΙV. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Οι υποβληθείσες προς Γνώμη διατάξεις και τροπολογίες του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», που αφορούν σε ρυθμίσεις που άπτονται δημοσίων συμβάσεων, αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις εξής θεματικές:
α) παράταση ισχύος ρυθμίσεων που αφορούν σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού,
β) παράταση διάρκειας ορισμένων συμβάσεων,
γ) νομιμοποίηση δαπανών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο συγκριμένων συμβάσεων
δ) ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας και
ε) τροποποίηση διάταξης για την αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ .
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι διατάξεις υποβλήθηκαν αποσπασματικά με έξι διαφορετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ και το σχέδιο νόμου έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή από 15.12.2021 και από 17.12.2021 για επεξεργασία στις επιτροπές.
Ο αποσπασματικός χαρακτήρας των σχετικών ρυθμίσεων, οι επαναλαμβανόμενες εξαιρετικές ρυθμίσεις καθώς ακόμη και η χρήση διαφορετικής ορολογίας για την περιγραφή όμοιων περιστάσεων δεν συμβάλλει στην αναγκαία, ιδιαίτερα στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις, εμπέδωση ασφάλειας δικαίου.
Επί των κατηγοριών προτεινόμενων ρυθμίσεων από α) έως ε), ως ομαδοποιήθηκαν ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Παράταση ισχύος ρυθμίσεων που αφορούν σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
1. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στην παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και αναφέρονται κατά κανόνα στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32.2.γ ή της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 ν. 4412/2016, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, για την κάλυψη αναγκών (κατά περίπτωση)
- σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών (άρθρ. 48 του ν. 4753/2020)
- σε υπηρεσίες που αφορούν στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (άρθρο 74 του ν. 4761/2020)
- σε προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων -Rapid test- (παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021)
- στην υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» (παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 20.03.2020 ΠΝΠ)
- σε προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας (άρθρο τρίτο από 25.02.2020 ΠΝΠ)
- σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του ΕΚΕΑ (άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ)
- σε προμήθειες από ΥΠΕ ως ΚΑΑ ( παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.08.2020 ΠΝΠ)
- σε προμήθειες ιατροτεχνολογικών τεστ (άρθρο ενδέκατο της από 10.08.2020 ΠΝΠ)
- σε προμήθειες ανταλλακτικών για το ΕΚΑΒ (άρθρο πέμπτο της από 10.08.2020 ΠΝΠ)
Αναφορικά με τα άρθρα του νομοσχεδίου και των τροπολογιών που παρατείνουν μέχρι 31.03.2022 διατάξεις αφενός νόμων και αφετέρου Π.Ν.Π. που έχουν κυρωθεί με νόμο, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων ή την κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ανάθεση συμβάσεων κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, επαναλαμβάνονται οι απόψεις της Αρχής, όπως έχουν καταγραφεί στις Γνώμες της (ενδεικτικά Α10, 14, 16, 20, 21, 32, 35/2020, Α5/2021) και στην Κατευθυντήρια Οδηγία (ΚΟ) 24/2020.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη διά νόμου προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32.2.γ για την ανάθεση συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για λόγους κατεπείγοντος, επαναλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, αποτελεί μεταφορά ενωσιακής διάταξης, εφαρμόζεται κατά περίπτωση σε συμβάσεις τόσο άνω όσο και κάτω των ορίων, χωρίς να απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι τιθέμενες σε αυτό προϋποθέσεις.
Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (συμβάσεις άνω των ορίων), η ρύθμιση της Οδηγίας, ως διάταξη η οποία, από άποψη περιεχομένου, είναι απαλλαγμένη αιρέσεων και αρκούντως ακριβής, έχει άμεση εφαρμογή και αυξημένη τυπική ισχύ. Καθώς, δε, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης λόγω κάμψης της εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της διαφάνειας, η συνδρομή των προϋποθέσεων ερμηνεύεται συσταλτικά. Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία, τόσο το πρωτογενές δίκαιο των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις), υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών δικαίων και, μάλιστα, των κοινών νομοθετικών κανόνων, όπως οι προτεινόμενοι με την παρούσα διάταξη σ/ν. Με την απόφαση, μάλιστα, C106/77 του ΔΕΚ, της 09- 05-1978, Simmenthal II, έχει κριθεί ότι ο εθνικός δικαστής έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και να φροντίζει για την πλήρη ενέργεια των κανόνων αυτών, αφήνοντας ανεφάρμοστες διατάξεις του εθνικού δικαίου που είναι ασυμβίβαστες με το ενωσιακό δίκαιο.
Ειδικότερα, για την προσφυγή στο άρθρο 32.2.γ πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήρια: α) Γεγονότα τα οποία η υπόψη αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, β) ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τις γενικές προθεσμίες, γ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του απρόβλεπτου συμβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα, δ) χρήση μόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις. Η προσφυγή συνεπώς στην εξαιρετική αυτή διαδικασία νομιμοποιείται μόνο για τις ποσότητες και για το χρονικό διάστημα που είναι πράγματι αναγκαία για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης’ το δε βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν πράγματι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση, εξακολουθεί να φέρει η αναθέτουσα αρχή που τις επικαλείται.
Όπως έχει ήδη τονίσει η Αρχή, οι ως άνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να καθίστανται περισσότερο ελαστικές δυνάμει εθνικής ρύθμισης, τουλάχιστον ως προς τις συμβάσεις άνω των ορίων , το δε βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν πράγματι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση, φέρει εκείνος που τις επικαλείται.
Περαιτέρω ως προς την προϋπόθεση της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στο άρθρο 32 για τις συμβάσεις άνω των ορίων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. (δδ) ν. 4013/2011, επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Αντιστοίχως για την πρόβλεψη σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, επαναλαμβάνεται ότι η ρύθμιση δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε συμβάσεις κάτω των ορίων, της εκτιμώμενης αξίας τους υπολογιζόμενης με τους κανόνες του ενωσιακής προέλευσης άρθρου 6 ν. 4412/2016.
2. Συναφώς επαναλαμβάνεται η ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και έγκαιρο προγραμματισμό για την αντιμετώπιση των παγίων και διαρκών αναγκών της διοίκησης, ενώ ήδη με τη Γνώμη Α 35/2020 (16-10-2020) "εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι με την πάροδο ικανού χρόνου από την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης και την σταδιακή άρση των περιοριστικών έκτακτων μέτρων, αποδυναμώνεται και η δυνατότητα επίκλησης αυτής, ως κατεξοχήν περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, για την συνέχιση της λήψης ή την παράταση ληφθέντων έκτακτων μέτρων ή την προσφυγή εξ αυτού μόνον του λόγου σε εξαιρετικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η διοίκηση θα πρέπει να μεριμνά για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών της, κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων που ο νομοθέτης θέτει στη διάθεσή της προκρίνοντας την προσφυγή στις λοιπές συνήθεις ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτή ή κλειστή), έστω και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών, αλλά και στη συμφωνία πλαίσιο."
3. Περαιτέρω, επαναλαμβάνεται ότι η αναφορά σε ανάθεση "κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων" δύναται να προκαλέσει σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα, στους εφαρμοστές της, λόγω της αοριστίας της. Εν προκειμένω σκόπιμο είναι κάθε παρέκκλιση να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη κατά περίπτωση ώστε να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο γενικό και, ενδεχομένως, καταχρηστικό, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, για τις οποίες θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα έγκαιρος σχεδιασμός ή θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
Επί του ζητήματος αυτού παραπέμπουμε στις ανωτέρω Γνώμες μας και Κατευθυντήρια Οδηγία «η ανωτέρω αόριστη διατύπωση δε μπορεί να ερμηνευθεί ότι αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εδράζεται στο άρθρο 98 του Συντάγματος, ούτε σκόπιμη είναι η παρέκκλιση από κομβικές θεσμικές πολιτικές επιλογές της Πολιτείας που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Τέτοιες διατάξεις είναι, ιδίως, η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων, η αιτιολόγηση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, καθώς και η υποχρέωση ανάρτησης, έστω και εκ των υστέρων, των ανωτέρω συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να δύνανται να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για την επίπτωση της επιδημιολογική κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 στις δημόσιες συμβάσεις».
Επισημαίνεται ότι στο ΚΗΜΔΗΣ με πρωτοβουλία της Αρχής έχει γίνει σχετική παραμετροποίηση στο ΚΗΜΔΗΣ προκειμένου στην αναδυόμενη λίστα επιλογών του πεδίου «Είδος Διαδικασίας», να προστεθούν οι επιλογές «Απευθείας ανάθεση – (Covid 19)» και «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – (Covid 19) (πρβλ έγγραφο Προέδρου της Αρχής με α.π. 6901/8-12-2020 ΑΔΑ 6Τ0ΞΟΞΤΒ-Α5Χ) αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Β. Παράταση συμβάσεων
Σε σχέση με τη νομιμότητα και το περιεχόμενο των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν σε παράταση συμβάσεων επισημαίνονται τα εξής:
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας συμβάσεων οργάνωσης και λειτουργίας διαχείρισης συνταγών του ΕΟΠΥΥ και υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκτασης λειτουργικότητας ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ, ήτοι αφορούν σε ρύθμιση συγκεκριμένων περιπτώσεων που σχετίζονται με την παράταση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.08.2022.
Σημειώνεται ότι δεν παρατίθενται στην Αρχή στοιχεία αναφορικά με το ύψος των προβλεπόμενων τροποποιήσεων ενώ δεν προκύπτει η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα των θεσπιζόμενων παρεκκλίσεων καθώς δεν απεστάλη η σχετική αιτιολογική έκθεση. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής:
Εν προκειμένω, επιχειρείται με τη σχετική ρύθμιση η δια νόμου τροποποίηση-παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη στις αρχικές συμβάσεις, ενώ διαφαίνεται η αναδρομική «αναβίωση» συμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο και Οκτώβριο του 2021.
Παρότι από το περιεχόμενο των ρυθμίσεων δεν προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τους όρους της σχετικής τροποποίησης, πιθανολογείται ότι πρόκειται για ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών συμβάσεων που αφορά σε σημαντική επέκταση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου, η οποία ισοδυναμεί με νέα διαδικασία απευθείας ανάθεσης.
Σημειώνεται ότι ήδη στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθορίζονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (πρβλ Γνώμη Α13/2021 της Αρχής).
Η ρύθμιση της εν λόγω παραγράφου αποτελεί το επιστέγασμα της νομολογίας του ΔΕΕ, όπως αποτυπώθηκε στην απόφαση-σταθμό C-454/06 της 19ης Ιουνίου 2008 (Pressetext Nachrichtenagentur) η οποία έθεσε τη γενική αρχή ότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης συνιστά νέα σύμβαση, εφόσον οι νέοι όροι είναι «ουσιωδώς διαφορετικοί» από αυτούς που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
Υπό το πρίσμα αυτό, η εν λόγω υπόθεση έθεσε τα κριτήρια εκείνα, βάσει των οποίων, η τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης, θεωρείται ως ουσιώδης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν τελικά στις διατάξεις των νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στις αντίστοιχες εθνικές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα, στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ47 αναφέρεται: «Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για τυχόν τροποποιήσεις μιας σύμβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα διαδικασία προμήθειας απαιτείται σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών της αρχικής σύμβασης, και ιδίως του εύρους και του περιεχομένου των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω αλλαγές αποτελούν ένδειξη της πρόθεσης των συμβαλλομένων να επαναδιαπραγματευτούν ουσιώδεις όρους ή προϋποθέσεις της σύμβασης. Αυτό ισχύει, ιδίως, σε περίπτωση που οι τροποποιημένες προϋποθέσεις θα επηρέαζαν το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας». [Βλ. αναλυτικά Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της Αρχής «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»].
Συνεπώς, ανεξαρτήτως της αοριστίας του ως άνω περιεχομένου τους, οι αναφερόμενες ρυθμίσεις, στο βαθμό ιδίως που αφορούν σε συμβάσεις αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 με βάση και τις μεθόδους υπολογισμού του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, εγείρουν κατ’ αρχάς ζήτημα συμβατότητάς της τόσο με το ενωσιακό δίκαιο όσο και με το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016) με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 24/2014/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, το οποίο αποσκοπεί να ρυθμίσει ενιαία και ομοιόμορφα όλες τις συμβάσεις, καθώς και με τις γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Τούτο, διότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ υπόθεση C-6/64 της 15.7.1964 Costa/ENEL, Συλλογή 1964, υπόθεση C-11/70 της 17.12.1970 Internationale Handelsgesellshaft, απόφαση C-106/77 της 09.05.1978 Simmenthal II), δεν είναι δυνατή η μη εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου δυνάμει διάταξης της εσωτερικής έννομης τάξης ούτε μπορούν τα κράτη μέλη να επικαλούνται διατάξεις της εσωτερικής τους έννομης τάξης για να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης (βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις της 10ης Απριλίου 2003, C-114/02 Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2003, σελ. Ι-3783 σκέψη 11, της 23ης Απριλίου 2009, C-321/08 Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 9 και της 27ης Οκτωβρίου 2011, C-601/10 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλογή 2011 σκέψη 41).
Όσον αφορά στις συμβάσεις οι οποίες, λαμβανομένης υπόψη της αξίας τους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (συμβάσεις κάτω των ορίων), επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θεμελιώδεις κανόνες και οι γενικές αρχές της Συνθήκης, ιδίως τα άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ και οι απορρέουσες εξ αυτών αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και η απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση διαφάνειας, υπό την προϋπόθεση ότι η επίμαχη δημόσια σύμβαση παρουσιάζει βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή επαναλαμβάνει την ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και διοίκησης.
Περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου – ΕλΣυν (βλ. Πράξεις IV Τμήματος 169, 110/2011, 141/2010, 55/2007, 175/2006, 121/2003, 3/2013 είναι μη επιτρεπτή η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας σύμβασης, ήτοι η παράτασή της, πέραν του χρόνου ισχύος της και της συνακόλουθης απόσβεσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν προβλέπεται ρητά από συμβατικό όρο η δυνατότητα αυτή. Ακολούθως, η δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών για τροποποίηση του όρου ή όρων αυτής, με νεότερη κοινή συμφωνία τους, δεν μπορεί να ανάγεται μέχρι την κατ’ ουσία τροποποίηση ουσιωδών όρων της διακήρυξης – η οποία αποτελεί κανονιστική πράξη –στους οποίους περιλαμβάνεται και η διάρκειά της.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, εξάλλου, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι με την πάροδο ικανού χρόνου από την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης και την σταδιακή άρση των περιοριστικών έκτακτων μέτρων, αποδυναμώνεται και η δυνατότητα επίκλησης αυτής, ως κατεξοχήν περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, για την συνέχιση της λήψης ή την παράταση ληφθέντων έκτακτων μέτρων ή την προσφυγή εξ αυτού μόνον του λόγου σε εξαιρετικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η διοίκηση θα πρέπει να μεριμνά για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών της, κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων που ο νομοθέτης θέτει στη διάθεσή της προκρίνοντας την προσφυγή στις λοιπές συνήθεις ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτή ή κλειστή), έστω και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών, αλλά και στη συμφωνία πλαίσιο.
Παρατίθεται, τέλος, συναφώς, η κατ’ επανάληψη διατυπωθείσα θέση της Αρχής: «[έχει κριθεί (ΕΣ Τμ. VI 171/2007) ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τίθεται υπό τον ερμηνευτικό μανδύα της παράτασης/ανανέωσης της κύριας σύμβασης, τούτο, εφόσον δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη χρονικά όρια ισχύος της οικείας σύμβασης είχαν ήδη εξαντληθεί, βρίσκεται εκτός των ακραίων συμβατικών ορίων, ισοδυναμεί δε κατ’ ουσίαν με απευθείας ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται, η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού και να πλήττεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός (ΕΣ VI Τμ. 91, 105, 200/2007, ΕΣ Στ΄ Κλιμ. 205/2007).»
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η παράταση των συμβάσεων κρίνεται σκόπιμη από τους προτείνοντες, οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται, να εναρμονίζεται και να συνάδει με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της νομιμότητας, της κανονικότητας των δαπανών και της διαφάνειας.
Γ. Νομιμοποίηση δαπανών
Στις διατάξεις παράτασης συμβάσεων, του σημείου Β ανωτέρω, περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις δυνάμει των οποίων «θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους αναδόχους του, που απορρέουν από παρασχεθείσες προς αυτόν υπηρεσίες πάσης φύσεως, δυνάμει απευθείας αναθέσεων (με ή χωρίς σχετική σύμβαση)» ενώ επιπλέον τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται , εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών.»
Η Αρχή παγίως είναι αντίθετη σε διαδικασίες νομιμοποίησης δαπανών, υπό την έννοια ότι η αρχή της νομιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και της ίσης μεταχείρισης επιβάλλουν την τήρηση των κανόνων που αφορούν στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Η συγκεκριμένη ανάγκη νομιμοποίησης, συνέχεται με τις συμβάσεις που, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, με το παρόν σχέδιο νόμου «παρατείνονται» αναδρομικά από τη λήξη τους.
Δ. Ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας
Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) προστίθεται νέα περ. γ) με το κάτωθι περιεχόμενο «Τα παραπάνω αναλογικώς εφαρμόζονται, εξαιρουμένης της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και για τα έργα δασοπροστασίας και ειδικότερα για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου καθώς και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την προστασία των περιοχών».
Αρχικώς επισημαίνεται ότι η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α 193/2021, διάταξη για την οποία δεν ζητήθηκε η προηγούμενη γνώμη της Αρχής, το δε περιεχόμενο αυτής αφορά στην ανάθεση συμβάσεων κατά τη μελέτη και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του ν. 4412/2016 (Α' 147) ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ως άνω νόμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 16 και καταλαμβάνει και έργα δασοπροστασίας (ανάθεση συμβάσεων μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου καθώς και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την προστασία των περιοχών) με την περαιτέρω προσθήκη ότι στις αναθέσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, η οποία προβλέπει ότι μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα ενώ οι συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Επί του περιεχομένου της παρ. 5, ως προστέθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4843/2021, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στο σημείο Α του κεφαλαίου IV της παρούσης. Ως προς την παρέκκλιση εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 118 στα έργα δασοπροστασίας, σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη αποτελεί εθνική ρύθμιση για τις συμβάσεις του άρθρου 118 και η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε κρίση επί ζητημάτων σκοπιμότητας.
Ε. Τροποποίηση διάταξης για την αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ .
Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά σε τροποποίηση του δωδεκάτου άρθρου του ν. 4787/2021, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων, ως προς τον αριθμό των προς αγορά ασθενοφόρων, ως προς την προθεσμία διενέργειας της προμήθειας από το Υπουργείο Οικονομικών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων, ως προς τον αριθμό των εταιρειών που καλούνται, την προθεσμία υποβολής προσφορών και το χρόνο παράδοσης των ασθενοφόρων.
Συναφώς επισημαίνεται ότι για τη διάταξη του δωδεκάτου άρθρου του ν. 4787/2021 δεν ζητήθηκε η προηγούμενη γνώμη της Αρχής.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει σαφώς αν με τις τροποποιήσεις επηρεάζεται διαδικασία που έχει ήδη εκκινήσει με βάση την προηγούμενη διατύπωση του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021. Σχετικώς σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η Αρχή έχει εκδώσει τη Γνώμη Δ28/06.05.2021 επί αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016, προκειμένου για την ανάθεση, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων προμήθειας δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 500.300) χωρίς ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 (Α’ 44).
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι οι τροποποιήσεις ουσιωδών όρων διαδικασίας ανάθεσης (αντικείμενο σύμβασης, χρόνος παράδοσης, όροι εκτέλεσης κοκ) επιφέρουν τη ματαίωση της διαδικασίας και την εκ νέου εκκίνησή της. Τροποποίηση όρων πρόσκλησης υποβολής προσφοράς κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου και της εθνικής έννομης τάξης ως αποτυπώνονται στο άρθρο 18 ν. 4412/2016 (αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και η απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση διαφάνειας).
Ως προς τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32.2.γ του ν. 4412/2016 επαναλαμβάνονται τα αναλυτικά αναφερόμενα ανωτέρω στο σημείο IV. Α της παρούσης σχετικώς με την εφαρμογή της ενωσιακής διάταξης του εν λόγω άρθρου .
Ως προς τη ρύθμιση - όρο εκτέλεσης "Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σε θέση που θα υποδειχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών", σημειώνεται ότι η περιβολή νομοθετικής ισχύος στον συγκεκριμένο όρο εκτέλεσης, ενδεχομένως δημιουργήσει εφαρμοστικά προβλήματα στην περίπτωση που απαιτηθεί, για παράδειγμα, ολιγοήμερη μετάθεση ή παράταση του χρόνου παράδοσης λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα ή για άλλους λόγους. Οι όροι εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, συμφωνητικό), προκειμένου εφόσον απαιτηθεί τροποποίηση, αυτή να εκτιμάται με βάση το άρθρο 132 ν. 4412/2016 και να μην απαιτηθεί εκ νέου τροποποίηση και μάλιστα αναδρομικά της νομοθετικής διάταξης.
Αναφορικά με την πρόβλεψη μη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικασία υποβολής προσφορών, σημειώνουμε τα ακόλουθα. Η εν λόγω πρόβλεψη διαφαίνεται ότι επαναλαμβάνει ρύθμιση του άρθρου 32 Α ν. 4412/2016 που προστέθηκε στον ανωτέρω νόμο με το ν. 4605/2019. Επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου που κατέληξε στο ν. 4605/2019, η Αρχή εξέδωσε τη Γνώμη Α17/2018 στην οποία και παραπέμπουμε (πρβλ σελ. 8 για το άρθρο 32 Α και τις επιφυλάξεις σχετικά με την συμβατότητα της εν λόγω ρύθμισης με το ενωσιακό δίκαιο ως προς τις συμβάσεις άνω των ορίων).
ΙV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την κατά το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’, υποπερ. αα΄, ν. 4013/11 αρμοδιότητά της, γνωμοδοτεί επί των ανωτέρω διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», σύμφωνα με τις προπαρατιθέμενες παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καθώς και νομοτεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις.
Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 8
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
3. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020, που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται έως και την 31ή.3.2022.
[Άρθρο 48 ν. 4753/2020
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και έως και την 28η.2.2021, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο και των διατάξεων περί σκοπού της ΙΦΕΤ Α.Ε., να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) σε δημόσιες δομές υγείας για τη νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας του παρόντος ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.1.3 του άρθρου 25 του ν. 4472/2017 (Α` 74).
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ, σε ΜΑΦ ή σε δημόσιες δομές υγείας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Ο ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας του παρόντος ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας είναι αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων.
Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ανατίθεται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας σε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΑΠΥ ή οποιασδήποτε αναθέτουσας αρχής αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων προϊόντων ή και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.1.3 του άρθρου 25 του ν. 4472/2017.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
" Η ισχύς του άρθρου 48 που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατάθηκε από την λήξη της έως και την
- 31η.5.2021(άρθρο 484 παρ. 3 Ν. 4781/2021,ΦΕΚ Α 31),
- 30ή.9.2021(άρθρο δέκατο τρίτο παρ.3 Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α` 110),
- 31ή.12.2021( άρθρο εικοστό τρίτο παρ.7 Ν.4839/2021,ΦΕΚ Α 181).]
10. Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), που αφορά την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως και την 31ή.3.2022.
[Άρθρο 74 ν. 4761/2020
Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19
1. Για χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.6.2021 το Υπουργείο Υγείας δύναται να οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική Εκστρατεία) με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η Εθνική Εκστρατεία περιλαμβάνει συνεργασία και συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εν γένει, περιλαμβανομένων ιδίως των πολιτικών κομμάτων, της Εκκλησίας της Ελλάδος, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, ιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων, συλλόγων ασθενών και λοιπών επιστημονικών συλλόγων, ενώσεων και φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, μη Κυβερνητικών 0ργανώσεων (ΜΚ0), με σκοπό την ασφαλή ενημέρωση και τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του κορωνοϊού COVID- 19. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, μέλη της οποίας είναι εκ της ιδιότητάς τους ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άλλο ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση όλων των ενδεδειγμένων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής της ανάγκης εμβολιασμού του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η μέριμνα για τη δημιουργία ενδεδειγμένου ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID- 19 και την έγκαιρη διάθεσή του σε όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό, η επιλογή φορέων για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω των εποπτευόμενων φορέων του, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Επιτροπής της παρ. 1 διαθέτει το ενδεδειγμένο πληροφοριακό υλικό με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους φορείς της παρ. 1 και προβαίνει σε σειρά ενημερωτικών δράσεων επί του αντικειμένου της Εθνικής Εκστρατείας.
3. Για την υλοποίηση του σκοπού του παρόντος συνάπτονται δύο (2) συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο αντιστοίχως: α) τον δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαμόρφωση των ενημερωτικών μηνυμάτων και πάσης φύσεως έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού, προωθητικού υλικού για την προβολή των μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας και β) τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της περ. α) προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Προς τον σκοπό σύναψης καθεμιάς από τις συμβάσεις της παρ. 3, η Επιτροπή της παρ. 1 απευθύνει πρόσκληση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και προβαίνει σε διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης κατ` εφαρμογή της περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147), κατά παρέκκλιση ειδικότερων εθνικών διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών. Η πρόσκληση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση απευθύνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων. Οι προσκαλούμενοι φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, με συγκεκριμένη κατανομή των αναλαμβανόμενων εργασιών από έναν έκαστο εξ αυτών. Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η Επιτροπή της παρ. 1 επιλέγει τον ανάδοχο κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και έχει την υποχρέωση της παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται με ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 6.
5. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά των διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 3 ορίζεται στο ήμισυ των προθεσμιών των κείμενων διατάξεων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής των υπηρεσιών της παρ. 3, η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, η σύσταση ειδικής επιτροπής παραλαβής παραδοτέων και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.
«6Α. Οι πληρωμές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που υλοποιούν την εκστρατεία της περ. β` της παρ. 3, καθώς και κάθε συναφή προς αυτή δαπάνη διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α` 143) από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας.».
*** Η παρ.6α προστέθηκε με το άρθρο 39 Ν.4790/2021,ΦΕΚ Α 48/31.3.2021.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο δέκατο τρίτο παρ.10 Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α` 110/30.06.2021:
"10. Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α` 248), που αφορά την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο τριακοστό τρίτο Ν. 4839/2021,ΦΕΚ Α 181:
"Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α` 248), ως προς την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021."]
Άρθρο 11
Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν Ο.Τ.Α. α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται έως την 31η.3.2022 ».
[Άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020
«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παραγράφου 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147).
β. Η κατά την περίπτωση α` ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
** Η παρ. 3 διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021 (άρθρο 74 παρ.1 Ν.4745/2020,ΦΕΚ Α 214)
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 61 Ν.4795/2021,ΦΕΚ Α 62/17.04.2021:
"Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76) ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από την COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο εξηκοστό πρώτο Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α` 110/30.06.2021:
"Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021."
Άρθρο 13
Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται έως την 31η.3.2022.
[Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
«Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
2. Για χρονικό διάστημα έως και την 31η.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέας υλοποίησης της Πράξης “Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ` οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: …. β) προμήθειας και μίσθωσης ενδεδειγμένων φορτηγών οχημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες μετακινήσεων των κινητών συνεργείων και του εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των μετακινήσεων του προσωπικού της παρ. 1, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων και ελέγχων, δ) προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου μετά συνοδού εξοπλισμού τους και γρήγορων ελέγχων αντιγόνων, ε) ενίσχυσης του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση και η) συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ` οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”.».
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου, ως προς τη σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ` οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την - 31.3.2021 (άρθρο 5 Ν. 4764/2020 ΦΕΚ A` 256)
- 30ή.6.2021 (άρθρο 4 Ν.4790/2021,ΦΕΚ Α 48) :
- 30ή.9.2021 (το άρθρο εικοστό Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α` 110)
- 31η Δεκεμβρίου 2021 (άρθρο δέκατο Ν.4839/2021, ΦΕΚ Α 181.
Άρθρο 15
Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται εκ νέου έως την 31ή.3.2022.
[Άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό»
«1. Έως τις 31.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό, κατ` εφαρμογή της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1του ν. 4682/2020 (Α` 76), είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.».
2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση της παραγράφου 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου, ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατάθηκε διαδοχικά από τη λήξη της έως την:
- 31ή.3.2021 (άρθρο 7 Ν. 4764/2020 ΦΕΚ A` 256),
- 30ή.6.2021 (άρθρο 6 Ν.4790/2021,ΦΕΚ Α 48), - 30ή.9.2021 (άρθρο εικοστό δεύτερο Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α` 110) και τέλος,έως την
- 31ή.12.2021 (άρθρο δωδέκατο Ν.4839/2021, ΦΕΚ Α 181).
Άρθρο 22
Παράταση των ρυθμίσεων ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022
2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς τα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται έως την 31η.3.2022..
3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς την διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.
4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς τη διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.
5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς τις έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β., παρατείνεται έως την 31η.3.2022.
Άρθρο 23
Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.
[Άρθρο 31 ν. 4764/2020
Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
1. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) για χρονικό διάστημα έως και την 31.03.2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς τον σκοπό της άμεσης κάλυψης των αναγκών για την διενέργεια εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού προς διακρίβωση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, δύνανται, για όλα τα επίπεδα των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), που ανήκουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, να συμβάλλονται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με ιδιωτικά εργαστήρια, που λειτουργούν νομίμως και διατηρούν σχετική υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, προκειμένου να διεξάγεται εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR). Ομοίως, δύνανται να συμβάλλονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις-εταιρείες μεταφοράς του ληφθέντος βιολογικού υλικού (δείγματος).
2. Οι σχετικές δαπάνες για την αποζημίωση των συμβεβλημένων ως άνω ιδιωτών με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) και σε εκτέλεση των συμβατικών όρων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.), με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από σχετική απόφαση του οικείου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ισχύς του άρθρου 31 , ως προς τη σύναψη συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατάθηκε αρχικά έως την 30ή.6.2021 με το άρθρο 29 Ν.4790/2021,
ΦΕΚ Α 48,στη συνέχεια έως την 30ή.9.2021 με το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Ν.4812/2021,
ΦΕΚ Α` 110, και,τέλος, έως την 31η.12. 2021 με το άρθρο εικοστό τρίτο παρ.8 Ν.4839/2021, ΦΕΚ Α 181.]
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου « …… »
Άρθρο ……….
Παράταση ισχύος του άρθρου 145 του ν. 4831/2021
Η ισχύς του άρθρου 145 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170) ως προς τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID- 19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας παρατείνεται έως την 31η.03.2022.
[Άρθρο 145 ν. 4831/2021
Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των διατάξεων περί αρμοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να αναθέτει και να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών, ενδεικτικά, με την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου και η σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται με διαπραγμάτευση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τρεις (3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δημοσιότητας, τηρουμένης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147) και με αποκλειστικό κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, προσφορά. Οι ως άνω συμβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α` 127).]
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο …….
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.
[Άρθρο 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους».]
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
12.: Παράταση συμβάσεως υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης συνταγών του ΕΟΠΥΥ
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) παρατείνεται η ισχύς της συμβάσεως παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης συνταγών του ΕΟΠΥΥ, που λήγει εντός του μηνός Αυγούστου 2021 για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ δύναται με απόφασή του να παρατείνει εκ νέου την ισχύ των ανωτέρω συμβάσεων έως και την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.08.2Ο22. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 1ης.08.2021 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται , εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.
13. Παράταση συμβάσεως υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκτασης λειτουργικότητας ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ
(i) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 41/2021/7-6-2021 6ης Εκτελεστικής Σύμβασης της 8/2019 Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών και Επέκταση Λειτουργικότητας ΟΠΣ», για τις υπηρεσίες που λήγουν εντός του μηνός Νοεμβρίου 2021 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και υπηρεσιών που λήγουν εντός Δεκεμβρίου 2021 για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, καθώς και της υπ’ αριθ. 8/2019 Συμφωνίας Πλαίσιο έως τον 05/2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ δύναται με απόφασή του να παρατείνει εκ νέου την ισχύ των ανωτέρω Συμβάσεων έως και την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.08.2Ο22. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 7ης.11.2021 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται , εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.
(ii) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) παρατείνεται η ισχύς της 5ης Εκτελεστικής Σύμβασης υπ’ αριθμ. 7/2021/26-01-2021 και 81/2021/23.07.2021 (τροποποιητική αυτής), της Συμφωνίας-Πλαίσιο 8/2019 «Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών και Επέκταση Λειτουργικότητας ΟΠΣ» για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκτασης λειτουργικότητας ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ, που λήγουν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021 για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 26ης.10.2021 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται , εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών.
Γ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
12.: Παράταση συμβάσεως υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης συνταγών του ΕΟΠΥΥ
Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 1ης.08.2021 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται , εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.
13. Παράταση συμβάσεως υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκτασης λειτουργικότητας ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ
(i)Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 7ης.11.2021 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.
(ii) Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 26ης.10.2021 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ως νόμιμες, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται άμεσα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών.
Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ……..
Ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας
Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) προστίθεται νέα περ. γ) ως εξής:
«γ) Τα παραπάνω αναλογικώς εφαρμόζονται, εξαιρουμένης της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και για τα έργα δασοπροστασίας και ειδικότερα για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου καθώς και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την προστασία των περιοχών».
Ε. Τροποποίηση διάταξης για την αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ .
Άρθρο 1
Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ – Διάθεση χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19», για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID - 19 –
Τροποποίηση άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021
Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), α) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς τον αριθμό των προς αγορά ασθενοφόρων, β) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την προθεσμία διενέργειας της προμήθειας από το Υπουργείο Οικονομικών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων, ως προς τον αριθμό των εταιρειών που καλούνται, την προθεσμία υποβολής προσφορών και το χρόνο παράδοσης των ασθενοφόρων, γ) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς την κατανομή των ασθενοφόρων ανά Υ.Π.Ε., δ) προστίθεται παρ. 4, για τη διάθεση μέρους του χρηματικού ποσού του λογαριασμού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19 και το άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19», καθώς και χρηματικά ποσά που έχουν συγκεντρωθεί μεταγενεστέρως, προς τον σκοπό της αγοράς δέκα επτά (17) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το EKAB συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων και κοινοποιεί τις προδιαγραφές αυτές στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθενοφόρων. Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η αξιοποίηση των ασθενοφόρων σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας που επιβάλλει την αύξηση της δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της Χώρας.
2. Η προμήθεια των δέκα επτά (17) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με τις τεχνικές προδιαγραφές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των ασθενοφόρων και χωρίς χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε τρείς (3) τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρίες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της συμβατότητας των προσφορών αυτών και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σε θέση που θα υποδειχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.»