Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α 1/2022
ΑΔΑ: Ρ6ΒΩΟΞΤΒ-846
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 13η Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή «Αρχή») σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα Μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση άπαντα τα τακτικά, ήτοι:
1. Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
2. Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστη, επίσης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η οποία αποδεσμεύτηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των Μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: «Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 επί προτεινόμενων διατάξεων σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις»
Με το από 16.12.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 7627/17.12.2021) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω σχέδιο νόμου έχει από 07.01.2022 τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία λήγει την 21.01.2022.
Ι. Οι υπό εξέταση διατάξεις έχουν ως κατωτέρω:
«ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρο 1
Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών
[…..]
Άρθρο 2
Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας
[…..]
Άρθρο 3
Διοίκηση ΕΦΚΑ
[…..]
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
[…..]
Άρθρο 5
Ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
1. Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. άνω και κάτω των χρηματικών ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που εγκρίνεται από τον φορέα, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την εκτέλεση και την έννομη προστασία κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
2. Οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτει ο e-Ε.Φ.Κ.Α. εξαιρούνται από το άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. β’ της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.
Άρθρο 6
Κατάργηση εγκρίσεων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Το άρθρο 8 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75).
β) Οι περ. β΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151), καθώς και η έγκριση του Υπουργού από την περ. δ΄ της ανωτέρω παρ. του ίδιου άρθρου.
γ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
δ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 7
Σύσταση και στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών
[…….]
Άρθρο 8
Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών
[…….]
Άρθρο 9
Πειθαρχική διαδικασία
[…….]
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρο 10
Σύσταση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.» (εφεξής η Εταιρεία). Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται εν όλω ή εν μέρει σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.
2. Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄104). Η Εταιρεία υιοθετεί και να εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών που θεσπίζονται από τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4706/2020 (Α΄136), εφόσον αυτές προσιδιάζουν στη φύση, το σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουργία της.
4. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο που ορίζεται στο Καταστατικό της. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των υποκαταστημάτων, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών τους και η κατάργηση ή συγχώνευσή τους.
5. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.
6. Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο Καταστατικό της και καλύπτεται από τον ως άνω μοναδικό μέτοχο. Η καταβολή του κεφαλαίου της εταιρείας και κάθε αύξησή του απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Για τον προσδιορισμό του μετοχικού κεφαλαίου και των πόρων της Εταιρείας θα εκπονηθεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οικονομοτεχνική μελέτη μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ενσωματώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.
8. Η εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, και δεν εφαρμόζονται ως προς αυτή οι διατάξεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις.
9. Την εταιρεία εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 11
Αποστολή και σκοπός
1. Η Εταιρεία ιδρύεται και λειτουργεί χάριν του συμφέροντος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
2. Αποστολή της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υγιούς επιχειρηματικής λογικής. Στόχος είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α, με την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή της.
3. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
α) Η αντιπροσώπευση του e-ΕΦΚΑ και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας και γενικά κάθε νομικής και υλικής πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του.
β) Η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
γ) Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της,
δ) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.
ε) Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων. Η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενης σε αυτά και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.
στ) Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσεως των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της, για δημόσιους, δημοσιολογικούς, κοινωφελείς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.
ζ) Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η εκτίμηση της αξίας της. Η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ και των τίτλων ιδιοκτησίας της.
η) Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e-E.Φ.Κ.Α. παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων. Η εκπροσώπηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.
θ) Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακινήτων περιουσίας του e- Ε.Φ.Κ.Α.. Η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών, τεχνικών, οικονομοτεχνικών, κατασκευής, επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, μελετών έργων ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου, εργασίας και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ι) Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική αυτού.
Άρθρο 12
Ρυθμίσεις διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α
1. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. δυνάμει του παρόντος νόμου, μετά από διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπό τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του, υπάρχουσας και μέλλουσας, παραμένει στον e-Ε.Φ.Κ.Α.., ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτή.
3. Η Εταιρεία ενεργεί και ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του e- Ε.Φ.Κ.Α. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του.
4. Στην εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και γενικά η εξουσία να αντιπροσωπεύει τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις της. Αντίστοιχα, η εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του e-Ε.Φ.Κ.Α. και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την ακίνητη περιουσία του. Η εταιρεία ασκεί η ίδια τα δικαιώματα και τις αξιώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α, από την ακίνητη περιουσία του, εμπράγματα και ενοχικά, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Τα αποτελέσματα των πράξεων και των ενεργειών της εταιρείας για τη διοικούμενη και διαχειριζόμενη από αυτή ακίνητη περιουσία επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του e- Ε.Φ.Κ.Α.
5. Η εταιρεία εκπροσωπεί τον e- Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε δίκη που έχει ως αντικείμενο την ακίνητη περιουσία του, τα εμπράγματα, ενοχικά και πάσης φύσεως δικαιώματά του σε αυτή, στη διεκδίκηση, διασφάλιση και την προστασία της και γενικά σε κάθε υπόθεση και έννομη σχέση που την αφορά. Η εταιρεία νομιμοποιείται ως διάδικος και έχει το δικαίωμα να ζητά δικαστική προστασία η ίδια, ασκώντας κάθε ένδικο βοήθημα, ένδικο μέσο και ενεργώντας κάθε διαδικαστική πράξη στο όνομα και για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., για κάθε υπόθεση που αφορά την ακίνητη περιουσία του.
6. Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις υποθέσεις της οποίας διεξάγει, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της, η Εταιρεία δικαιούται αμοιβής από τον e- Ε.Φ.Κ.Α., η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του π.δ. 715/1979 (Α΄212), του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και κάθε άλλης διάταξης που διέπει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, απόκτηση και διάθεση ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και φορέων που ανήκουν στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε αυτός ορίζεται.
Άρθρο 13
Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
[…….]
Άρθρο 14
Κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας
1. Με Κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και ιδίως:
α) H οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
β) Oι όροι και διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπραγμάτων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,
γ) Η διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους, καθώς και τα σχετικά κωλύματα και ασυμβίβαστα,
δ) Οι όροι και διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,
ε) Η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ’ ελάχιστον η λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
στ) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων.
ζ) Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών.
η) Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της.
θ) Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance - ESG).
Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του μετόχου της εταιρείας. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Αντικατάσταση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο ένα (1) εκτελεστικό μέλος. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ή σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητάς του, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
3. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση και περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών και
β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
Άρθρο 16
Επιτροπή Ελέγχου – Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
1. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. Ειδικά στην Επιτροπή Ελέγχου μετέχουν ως μέλη και τουλάχιστον δύο (2) τρίτοι, ανεξάρτητοι από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχουν επαρκή ελεγκτική εμπειρία και γνώση ή αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
2. Οι επιτροπές της παρ. 1 διαθέτουν κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής του, θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία τους.
3. Έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι:
α) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους, καθώς και τα σχετικά κωλύματα και ασυμβίβαστα,
β) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (A΄ 176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
γ) η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και του ανώτατου και ανώτερου διευθυντικού στελέχους, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.
4. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι:
α) η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
β) η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της,
γ) η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και η πρόταση των ορκωτών ελεγκτών ή των ελεγκτικών εταιρειών που θα διοριστούν,
δ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του πλαισίου αναθέσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση, η εισήγηση για τροποποιήσεις του και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας.
Άρθρο 17
Επενδυτική Επιτροπή
[…….]
Άρθρο 18
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου στην Εταιρεία
[…….]
Άρθρο 19
Μετακινήσεις προσωπικού προς την Εταιρεία
[…….]
ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλως στις διατάξεις του.»
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής. […..] Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου.».
Στο βαθμό που οι ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, ήτοι τα άρθρα 5, 11, 14, 16 και 20 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατά τα ανωτέρω.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
- Το άρθρο 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Μία δημόσια σύμβαση που ανατίθεται από μία αναθέτουσα αρχή σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και
γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
3. Μία αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και
γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές,
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου και
γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.
4. Μία σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και
γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.
5. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και στην περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης.
Αν, λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν διατίθεται για την τελευταία τριετία ή δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η μέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως μέσω προβολών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
6. Πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προγραμματικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάμει ειδικών διατάξεων και ιδίως:
α) του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21),
β) των άρθρων 223 και 225 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
γ) των άρθρων 22 και 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),
δ) των άρθρων 99 και 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
ε) του άρθρου 12 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και
στ) του άρθρου 44, μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, υπό τους όρους των άρθρων 3 έως 17 και ιδίως του παρόντος άρθρου.»
- Το άρθρο 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της περ. γ’,
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α’ και β’ ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α’ της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα.
Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’, β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
2. Το άρθρο 8 «Ανάθεση εργασιών ασφαλιστικών οργανισμών» του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις», το οποίο έχει ως εξής:
«1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτών, εγκρινομένης από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες.
α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους.
γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών-απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση.
δ) Τη μελέτη σκοπιμότητας για μηχανοργάνωση-μηχανογράφηση, καθώς και αυτήν την ίδια την μηχανοργάνωση-μηχανογράφηση των υπηρεσιών αυτών.
2. […..]
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των ασφαλιστικών οργανισμών, την απογραφή, αποτίμηση και εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας τους, τη διοικητική και οικονομική οργάνωση, την πληροφορική των ασφαλιστικών οργανισμών, τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών, τη μελέτη για την επίλυση θεμάτων ασφαλιστικού περιεχομένου, καθώς και την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνικής ασφάλισης. [….]
4. α) Ομοίως με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί ν` ανατίθεται το αντικείμενο των επιτροπών ή ομάδων εργασίας της προηγούμενης παραγράφου μέχρι ποσού 2.500.000 δρχ. χωρίς διαγωνισμό και για επί πλέον ποσό κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατ` εξαίρεση η ανάθεση του παραπάνω αντικειμένου στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος γίνεται χωρίς διαγωνισμό και για ποσό άνω των 2.500.000 δρχ. [….]
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να συνιστώνται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο το κλείσιμο των Ισολογισμών-Απολογισμών και την περαίωση λοιπών εκκρεμών υποθέσεων.
Οι διατάξεις των εδ. β` και γ` της παρ. 3 και του εδ. α` της παρ. 4 του παρόντος άρθρου αναφορικά με την ανάθεση εφαρμόζονται ανάλογα στην προκειμένη περίπτωση. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό των ασφαλιστικών οργανισμών και δεν υπόκειται στους περιορισμούς των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 1256/1982 και του άρθρου 18 ν. 1505/1984.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των εποπτευόμενων ασφαλιστικών οργανισμών, καθώς και τα μέλη των διοικήσεών τους, με στόχο την προαγωγή του έργου της κοινωνικής ασφάλισης.
Η αποζημίωση των ανωτέρω φορέων ή προσώπων και οι όροι για την παροχή των υπηρεσιών τους καθορίζονται με τη σχετική υπουργική απόφαση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αποζημίωση των εκπαιδευομένων στις περιπτώσεις, που τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται εκτός ωρών εργασίας. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης.»
3. Το άρθρο 10 «Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων» του ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων – αξιοποίησης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.
2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ή να αναθέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες μελέτες, έργα ή εργασίες:
α. Τη μελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση τους.
β. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα αγοράς για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.
γ. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών, με τα οποία εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή αξιοποίησης των υφισταμένων.
δ. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης των ακινήτων.
ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών ή εκτέλεση τεχνικών έργων.
στ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης.
ζ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες των ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.
η. Κάθε άλλη απαιτούμενη προκαταρτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.
3. Οι Φ.Κ.Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ` εξαίρεση δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείες Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων, Ταμείων Ασφάλισης, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.Υ.), εφόσον, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, κριθεί από το Δ.Σ. τους ότι ο Φορέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή. Στις συμβάσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147).»
4. Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου. Με την ίδια σύμβαση δύναται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.
5. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων στις οποίες ανατίθενται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α`), κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α..
6. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύστημα επιλογής, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α..
Στο σύστημα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν προσφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής και η προσφορά τους είναι σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
Η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχετικές προσφορές με σκοπό να γίνει δεκτή στο σύστημα, και ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα, σχετικά με την αποδοχή της στο σύστημα επιλογής για συμμετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς της.
Επίσης, η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να διαγράφει από το σύστημα επιλογής όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική προκήρυξη κριτήρια επιλογής.
[ 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.]. - Η παράγραφος 7 απαλείφθηκε με το άρθρο 50 παρ.1γ Ν.4430/2016, (Α 205)]
«7.α. Εντός των ορίων που προβλέπονται για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ανά περίπτωση κι εφόσον η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τις μελέτες, τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε ιδιώτη μηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 4412/2016 (Α 147). Οι Φ.Κ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τη σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των μελετών και των τευχών δημοπράτησης σε μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που υπηρετεί στο Φ.Κ.Α., χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
β. Στην περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων (του πρόχειρου διαγωνισμού), η συνολική δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, απαιτείται επιπρόσθετα και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία θα εγκρίνει την απόφαση ανάθεσης του οικείου Δ.Σ..
γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού ανά περίπτωση, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, απόφαση του οικείου Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού: i. να αναθέτουν τα ανωτέρω έργα και εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, στην περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ii. να απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, iii. να απευθύνονται σε θυγατρικές Τραπεζών και iv. να απευθύνονται σε εταιρείες που συμμετέχουν στην Ε.ΔΕΚ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρμογή της παραγράφου 3. Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση ανάθεσης των μελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους (περιπτώσεις ii, iii και iv), πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς την ανάθεση αυτή.
δ. Ακίνητα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, να εκμισθώνονται, μόνα ή κατά ομάδες και ενός ή περισσοτέρων Φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49 του Π.δ. 715/1979. Με τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Φορέων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια, το ελάχιστο μίσθωμα, οι τυχόν αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης, τα αποδεικτικά βιωσιμότητας της επιχείρησης, το ύψος της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής διάρκειας της μίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ε. Για την ανάθεση μελέτης σε τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται έγκριση της απόφασης του οικείου Δ.Σ. από τον αρμόδιο Υπουργό.»
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα άρθρα 6, 9 του Ν. 3586/2007 εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
4. Η περ. στ’ παρ. 1 του άρθρου 50 «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», η οποία έχει ως εξής:
«στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να παραχωρούνται σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζει τους όρους παραχώρησης, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν τον φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και μπορούν να συμψηφίζονται με το μηνιαίο μίσθωμα κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του φορέα που εκμισθώνει»
5. Το άρθρο 37 «Παραχώρηση ακινήτων για πολιτιστικές και λοιπές χρήσεις» του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει ως εξής:
«Ακίνητα που ανήκουν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν να παραχωρούνται βραχυχρόνια σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για πολιτιστικές ή αντίστοιχες εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες συμβατές με το χαρακτήρα των ακινήτων. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδιοκτήτη φορέα. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης, οι υποχρεώσεις του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δαπάνες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.»
ΙV. Επί της νομιμότητας και του εν γένει περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του e-Ε.Φ.Κ.Α., μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις που άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα:
Α. 1. Στο Μέρος Α’ του υπό εξέταση σχεδίου, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.», περιλαμβάνεται άρθρο με αριθμό (5) με τίτλο «Ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», το οποίο προβλέπει την έκδοση Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, οι διατάξεις του οποίου θα είναι εφαρμοστέες, στο σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
Σημειώνεται ότι το κείμενο του ως άνω άρθρου, ως έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση, (διαφοροποιούμενο ως προς τούτο από το υποβληθέν στην Αρχή) ορίζει ως ανώτατο χρονικό όριο ισχύος του εν λόγω Κανονισμού διάστημα πέντε (5) ετών από την έγκρισή του.
Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία συνοδεύει το σχέδιο νόμου, ως αυτό έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση «Προβλέπονται εξαιρετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη διενέργεια των προμηθειών του e- Ε.Φ.Κ.Α για συγκεκριμένο βραχύ χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το οποίο είναι απαραίτητο για την απορρόφηση των προτεινόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών. Συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα περίοδο, η οποία συνδέεται με αυξημένο όγκο εκκρεμών συντάξεων, με οργανωτικές αλλαγές και ψηφιακό μετασχηματισμό, προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016 (Α΄147), με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2014/24). Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι αναθέσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. άνω και κάτω των ενωσιακών ορίων, διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ευελιξίας που υπαγορεύουν οι ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες (μέγεθος, πολυδιάσπαση, οργανωτικά χαρακτηριστικά κ.ά.) καθώς και η αποστολή του φορέα. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του φορέα και συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/24 στις περιπτώσεις των συμβάσεων άνω των ενωσιακών ορίων, αλλά και με τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων σε κάθε περίπτωση (διαφάνεια, ίση μεταχείριση, προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού)»
Στο βαθμό που οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν στρατηγική επιλογή της Πολιτείας, η Αρχή κατά κανόνα δεν υπεισέρχεται σε κρίση επί της σκοπιμότητας αυτών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εποπτείας και της παρακολούθησης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων και με δεδομένο ότι το εξεταζόμενο σχέδιο νόμου βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της καλής νομοθέτησης που επιτάσσουν την ομαλή ένταξη των νέων κανόνων στο υφιστάμενο δίκαιο, την αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων, τη διαμόρφωση εν τέλει ενός θεματικά χωροθετημένου δικαίου που διευκολύνει την ερμηνεία και την εφαρμογή, τούτο δε, ισχύει ανεξαρτήτως του περιορισμένου ή μη χρόνου ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης.
Ειδικότερα, παρατηρείται ότι από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, δεν προκύπτει με σαφήνεια το εύρος των παρεκκλίσεων που θα θεσπιστούν με τον εν λόγω Κανονισμό, εγείροντας ενδεχομένως και ζητήματα νομιμότητας στο βαθμό που μπορεί να συναχθεί ότι ο Κανονισμός, ως προς τις συμβάσεις άνω των ορίων, δύναται να υπεισέρχεται σε θέματα ενσωμάτωσης (εθνικών εφαρμοστικών μέτρων) των ενωσιακών οδηγιών, τόσο της κλασικής Οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων όσο και της Δικονομικής Οδηγίας.
Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η υποχρεωτικότητα της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ως παράγωγου κοινοτικού δικαίου, δεν εξαντλείται στις διατάξεις της, όπως ενσωματώθηκαν με το ν. 4412/2016, αλλά επεκτείνεται και στα κρίσιμα βασικά μέτρα εφαρμογής που επέλεξε ο μεταφέρων νομοθέτης, εκείνα, δηλαδή, που κρίνονται απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον ενωσιακό νομοθέτη αποτελέσματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο εθνικός νομοθέτης δεν καταλείπει στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής την επιλογή της απόκλισης ή της μη εφαρμογής των κρίσιμων εφαρμοστικών μέτρων που ο ίδιος έχει επιλέξει για τη μεταφορά της Οδηγίας και την ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της. Ως εκ τούτου, οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις από την εθνική νομοθεσία νοούνται ως περιοριζόμενες σε επιλογές του εθνικού νομοθέτη που δεν αφορούν σε κρίσιμα μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας και ελέγχονται κατά περίπτωση υπό το φως των ανωτέρω σκέψεων.
Τούτων δοθέντων, η υπό εξέταση διάταξη δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην δυνάμει Κανονισμού και κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως στο βαθμό που το συγκεκριμένο κράτος μέλος, εν προκειμένω η χώρα μας, θεσπίζει υποχρεωτικά μέτρα εφαρμογής υποχρεώνοντας τις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόσουν με συγκεκριμένο τρόπο τις ρυθμίσεις αυτές, (ενδεικτικά αναφέρονται οι κανόνες που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού και τη διαδικασία αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων, στη σύγκρουση συμφερόντων, στην τροποποίηση των συμβάσεων, στην υπεργολαβία, στους κανόνες συμπλήρωσης-διευκρίνισης των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, στους κανόνες προαπόδειξης και απόδειξης κ.α.).
Στο σημείο αυτό τονίζεται ιδιαιτέρως η προβληματική της υιοθέτησης, δυνάμει Κανονισμού της εταιρείας, κανόνων για την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων, οι οποίες παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374) περί έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, το οποίο αποτέλεσε το προϊόν ενσωμάτωσης της δικονομικής Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και το άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ για τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και μάλιστα ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας αυτών. Η Αρχή έχει επανειλημμένα τονίσει ότι για οποιαδήποτε παρέκκλιση απαιτείται συγκεκριμένη προς τούτο νομοθετική ρύθμιση, η οποία να θέτει συγκεκριμένους κανόνες ως προς την έννομη προστασία των θιγόμενων οικονομικών φορέων, ιδίως σχετικά με τους δικονομικούς κανόνες προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας (Πρβλ Γνώμη Α4/2021).
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον από 01.09.2021 θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021 (Α’ 36), επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις για την έννομη προστασία για συμβάσεις κάτω των ορίων, όπου προβλέπεται προδικαστική προσφυγή, με την έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής, υποχρεωτικό ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς τη σύναψη της σύμβασης, ενοποίηση των ενδίκων βοηθημάτων κλπ. Επομένως, δέον όπως τεθούν με την προτεινόμενη ρύθμιση σχετικοί κανόνες, σε εναρμόνιση με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να μην εναπόκειται η ρύθμιση του ζητήματος πρωτογενώς με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενη απόφαση του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Προς εξασφάλιση, συνεπώς, της απαιτούμενης ασφάλειας δικαίου και προς άρση οποιασδήποτε τυχόν ασάφειας ως προς το εύρος της παρεχόμενης με την εξεταζόμενη διάταξη εξουσιοδότησης, θα πρέπει αυτή να συμπληρωθεί: α) με παραπομπή στις διατάξεις του ν. 4412/2106, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται στο βαθμό που είτε μεταφέρουν τις διατάξεις των Οδηγιών είτε αποτελούν υποχρεωτικά μέτρα εφαρμογής για την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, όπως και β) με ρητή αναφορά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας από τις οποίες ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρεκκλίνει, είτε αφορούν επιμέρους ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 είτε ρυθμίσεις που βρίσκονται σε άλλα νομοθετήματα (ενδεικτικά των ν. 4700/2020, ν. 4013/2011 κλπ).
Συναφώς, επισημαίνεται ότι, η υιοθέτηση του ν. 4412/2016, ως ενιαίου, συνεκτικού και μοναδικού νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί κομβική επιλογή της Πολιτείας, με στόχο την κατάργηση της περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης, τον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την επαύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Τα ανωτέρω αποτυπώνονται και στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, όπου αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Στο άρθρο 377 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συναφείς διατάξεις. Δεδομένου ότι το υφιστάμενο εθνικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων συγκροτείται από µία πληθώρα νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψή τους ανάλογα είτε µε την αναθέτουσα αρχή (κεντρική κυβέρνηση / τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικά ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα), είτε το είδος της σύμβασης (έργα / προμήθειες / υπηρεσίες) είτε ακόμη και τον κλάδο της αγοράς (υγεία / πληροφορική κ.ο.κ.), κρίνεται απαραίτητη η απλοποίησή του και η ύπαρξη όσο το δυνατόν μικρού αριθμού νομοθετημάτων, καθώς η πολυδιάσπαση που υπάρχει σήμερα είναι σε σημαντικό βαθμό περιττή και δημιουργεί εύλογη σύγχυση, τόσο στις αναθέτουσες αρχές, όσο και στους οικονομικούς φορείς. Η ρητή αναφορά στο άρθρο 377 των καταργούμενων διατάξεων αποσκοπεί ακριβώς στην άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή σύγχυσης σχετικά µε τις εφαρμοστέες κατόπιν της έναρξης ισχύος του νόθου - διατάξεις συναφών νομοθετημάτων και συνέχεται άμεσα µε το σκοπό της απλοποίησης και ενοποίησης του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων που σκοπείται µε τον παρόντα νόμο».
Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, ως αυτό αποτυπώνεται στον ν. 4412/2016, η βούληση του νομοθέτη έγκειται στην ρύθμιση με ενιαίο τρόπο του συνόλου των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την παροχή έννομης προστασίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προαγωγή του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού και την πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό ενωσιακό κεκτημένο μέσω της ενοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου κατάργησης της πολυνομίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με την παρ. 2 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 καταργήθηκαν ρητώς οι υφιστάμενοι έως το χρόνο έναρξης ισχύος του κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης.
Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, εξασθενούν την κομβική θεσμική επιλογή της ενοποίησης του οικείου κανονιστικού πλαισίου και της αποφυγής υιοθέτησης αποσπασματικών ρυθμίσεων.
Επισημαίνεται περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (Β’ 2182/25-5-2021) προβλέπεται η συνεχής αποτίμηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε ενδεχόμενες τροποποιήσεις να γίνονται με συντονισμένο και επιτελικό τρόπο, κατ' εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, όπως αποτυπώνονται στο κεφ. Γ΄ του μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης -για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις".
Δεν θα πρέπει, εξ άλλου, να παροραθεί ότι, όλως προσφάτως, ο ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγείας» (Α' 36), επέφερε εκτεταμένες αλλαγές στις διατάξεις του ν. 4412/2016 προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα εφαρμογής του, ως αυτά διαπιστώθηκαν από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς κατά το προηγηθέν χρονικό διάστημα, με στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών, τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών, υπηρεσιών και έργων που προμηθεύεται το Δημόσιο με όρους διαφάνειας και ακεραιότητας, και, εν τέλει, την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ελληνικού Δημοσίου στην πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση ενωσιακών κονδυλίων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων, ιδίως εν όψει της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021- 2027 και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του «Recovery and Resilience Fund (RRF)» για την υποστήριξη της ανάταξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι κρίσεων.
Επιπλέον, με δεδομένο ότι η υπό εξέταση – εξουσιοδοτική για την έκδοση του εν λόγω Κανονισμού – διάταξη δεν καθορίζει συγκεκριμένα ζητήματα που θα ρυθμισθούν κατά τρόπο διάφορο των προβλέψεων του ν. 4412/2016 και της κείμενης νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων γενικότερα, ούτε παρέχει σχετικές κατευθύνσεις, καταλείπεται στο αρμόδιο όργανο ευρύ πεδίο παρέκκλισης από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, της χρήσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση συμβάσεων ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας τους. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ καταστρατηγεί τον ίδιο το σκοπό τήρησής του και έχει ως άμεση συνέπεια την αδυναμία ελέγχου εκ μέρους της Πολιτείας της ορθής εφαρμογής του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (άρθρο 5 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, με σκοπό τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων αποφυγής της τεχνητής κατάτμησης των συμβάσεων. Δεν θα πρέπει να παροραθεί εν προκειμένω ότι το ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του προγράμματος μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας.
Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί αναθετουσών αρχών, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, ασκούμενη εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή με μέριμνα του οικείου οργάνου.
Κατά συνέπεια, ο οικείος Κανονισμός, προ της εγκρίσεώς του από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στην Αρχή για την παροχή εκ μέρους της σύμφωνης γνώμης.
2. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 5 ορίζεται ότι οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει ο e-Ε.Φ.Κ.Α. εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 ως προς την υποχρεωτική υπαγωγή τους στις κεντρικές δραστηριότητες αγορών που διενεργούνται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στην περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2 «Ορισμοί» του ν. 4412/2016, οι Ε.Κ.Α.Α. είναι αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και τον συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών Κ.Α.Α.
Συναφώς επισημαίνεται ότι η διενέργεια συγκεντρωτικών αγορών είτε από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών είτε από Κεντρικές Αρχές Αγορών αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη – πιο επαγγελματική - διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων.
Βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 41, τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την καθ’ ύλην αρμόδια ΕΚΑΑ καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται αυτής. Ειδικότερα, δυνάμει της ως άνω απόφασης καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των ανωτέρω έργων, αγαθών και υπηρεσιών.
Περαιτέρω, ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, οι ΕΚΑΑ των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 εκπονούν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο, και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ, η δε χρήση ορισμένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να ορίζεται ως υποχρεωτική.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα ζητήματα κεντρικοποίησης των αγορών αποτελούν στρατηγικές επιλογές της Πολιτείας, η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε κρίση επί της σκοπιμότητας της ανωτέρω ρύθμισης, επαναλαμβάνοντας τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερθέντα περί κομβικών θεσμικών επιλογών.
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι στο τεθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου έχει προστεθεί μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία «2. Διαδικασίες ανάθεσης για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες έχουν εκκινήσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο πλαίσιο του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. β’ της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, δύνανται να ματαιώνονται ως προς το τμήμα που αφορά στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά από αίτημα αυτού στην Ε.Κ.Α.Α..».
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα ζητήματα των εξαιρούμενων από την κεντρικοποίηση συμβάσεων ρυθμίζονται πλέον με τα άρθρα 5 (Υποχρέωση υπαγωγής των Αναθετουσών Αρχών στη Γ.Δ.Δ.Σ.) και 6 (Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει της περ. γ` της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016) της Αριθ. 140372 (Β 6225/24.12.2021) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Β. Βάσει των προβλέψεων του Μέρους Γ’ του υπό εξέταση σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση Εταιρείας Ακινήτων e-Ε.Φ.Κ.Α.», συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», μοναδικός μέτοχος της οποίας ορίζεται το ΝΠΔΔ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
Ως αποστολή της ως άνω εταιρείας ορίζεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e- Ε.Φ.Κ.Α. με στόχο τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, των προσόδων της και της οικονομικής της απόδοσης, στους δε σκοπούς αυτής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων :
«δ) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων. […]
θ) Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακινήτων περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών, τεχνικών, οικονομοτεχνικών, κατασκευής, επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, μελετών έργων ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου, εργασίας και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ι) Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική αυτού.»
Βάσει των προβλέψεων του άρθρου 12, «Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του, υπάρχουσας και μέλλουσας, παραμένει στον e-Ε.Φ.Κ.Α.., ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτή», η δε υπό σύσταση εταιρεία «ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του», ενώ, «Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις υποθέσεις της οποίας διεξάγει, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της, η Εταιρεία δικαιούται αμοιβής από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η εν λόγω εταιρεία «λειτουργεί χάριν του συμφέροντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας», «δεν ανήκει στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, και δεν εφαρμόζονται ως προς αυτή οι διατάξεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις.».
Επιπλέον, η ως άνω εταιρεία, εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, (παρ. 7 άρθρου 12), παρεχομένης παράλληλα εξουσιοδότησης προς την Γενική Συνέλευση του μετόχου για έκδοση – έγκριση Κανονισμού, δια του οποίου, μεταξύ άλλων, καθορίζονται «Οι όροι και διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών».
Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία συνοδεύει το σχέδιο νόμου, ως αυτό έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, «Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να ανταποκριθεί η Εταιρεία στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της αγοράς ακινήτων και του ανταγωνισμού, προκειμένου, σε συνδυασμό με τους κανόνες και τις εγγυήσεις εταιρικής διακυβέρνησης του αξιολογούμενου σχεδίου νόμου, να επιτύχει τον στόχο της μέγιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. προς όφελός του.»
Από την επισκόπηση των σχετικών με τη σύσταση και τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας διατάξεων, διαφαίνεται ότι ανατίθεται σ’ αυτήν η άσκηση αρμοδιοτήτων του ΝΠΔΔ του e- ΕΦΚΑ, εξ ονόματος και για λογαριασμό του. Στο βαθμό, συνεπώς, που θα επρόκειτο αμιγώς για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ήτοι για τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών του κράτους, οι ως άνω διατάξεις δεν θα ενέπιπταν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 "Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)" του ν. 4412/2016 "ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 ". Ειδικότερα, "ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου".
Βάσει του προαναφερθέντος ορισμού, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την αντίστοιχη πρόβλεψη της ως άνω Οδηγίας, ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως οργανισμού δημοσίου δικαίου εξαρτάται από τη σωρευτική ικανοποίηση και των τριών ως άνω τιθέμενων προϋποθέσεων, ενώ σημειώνεται ότι τα τρία κριτήρια που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχείο γ’ προϋπόθεση, αναφέρονται εναλλακτικά (πρβλ. αποφάσεις της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, IVD, C 526/11, EU:C:2013:543, σκέψη 20, και της 5ης Οκτωβρίου 2017, LitSpecMet, C 567/15, EU:C:2017:736, σκέψη 30 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).
Από την επισκόπηση των διατάξεων που αφορούν στην υπό σύσταση εταιρεία, διαφαίνεται πως αυτή αποτελεί οργανισμό δημοσίου δικαίου, καθώς πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια : α) ιδρύεται και λειτουργεί χάριν του συμφέροντος του ΝΠΔΔ e-ΕΦΚΑ, (άρθρο 11 παρ. 1), το οποίο εξυπηρετεί αμιγώς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, β) διαθέτει νομική προσωπικότητα (άρθρο 10 παρ. 1) και γ) μοναδικός μέτοχός της είναι το ΝΠΔΔ e-ΕΦΚΑ (άρθρο 10 παρ. 6), εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 10 παρ. 9), το Διοικητικό της Συμβούλιο ορίζεται στο σύνολό του από τη γενική συνέλευση του μετόχου (e-ΕΦΚΑ), ενώ επιπλέον, δεν προκύπτει άλλη πηγή χρηματοδότησής της πλην της αμοιβής δυνάμει απόφασης του αρμόδιου Υπουργού.
Προς αποφυγή επαναλήψεων, ως προς τη σκοπιμότητα υιοθέτησης Κανονισμού με τον οποίο ρυθμίζονται τα ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, και το ορισμένο της προτεινόμενης διάταξης, ισχύουν τα ανωτέρω υπό στοιχείο Α αναφερόμενα. Επομένως, και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ποιες είναι οι κατ’ ιδίαν διατάξεις από τις οποίες δύναται να θεσπισθούν παρεκκλίσεις μέσω του εσωτερικού κανονισμού και εάν η παρέκκλιση αυτή αφορά και στα εθνικά εφαρμοστικά μέτρα, δυνάμει των οποίων ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη οι οικείοι κανόνες των Οδηγιών, μέσω της διακριτικής ευχέρειας που παρείχαν στα κράτη μέλη οι διατάξεις αυτές (ενδεικτικά, αναφέρεται η ηλεκτρονική παραλαβή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η αξιολόγηση επανορθωτικών μέτρων από κεντρικό όργανο-ειδική επιτροπή, η υποβολή προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ, η προβλεπόμενη, κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011, γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής μας, για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή των αναθετουσών αρχών στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων άνω των ορίων κ.α.).
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι ο προβλεπόμενος στο εν λόγω άρθρο Εσωτερικός Κανονισμός εκδίδεται κατόπιν της παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
Επιπλέον, ως προς την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε φορείς που εμπίπτουν στην έννοια του δημοσίου οργανισμού, επισημαίνονται τα εξής: Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου δύνανται να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για τις αναγκαίες για τη λειτουργία του δημοσίου τομέα υπηρεσίες και αγαθά με άλλες δημόσιες αρχές με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα» (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016. Στο ως άνω άρθρο αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις που συνάπτονται εντός του δημόσιου τομέα δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η περίπτωση των «in house» αναθέσεων, με τις προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στο οικείο άρθρο (παρ. 1).
Δεδομένου ότι στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι η Εταιρεία «Για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις υποθέσεις της οποίας διεξάγει, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της δικαιούται αμοιβής….», τονίζεται ότι, στο βαθμό που οι συμβάσεις μεταξύ του ΝΠΔΔ e-ΕΦΚΑ και της υπό σύσταση εταιρείας, αποτελούν κάθετη (in house) ανάθεση, υπαγόμενη στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν κατά τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το εγκαθιδρυόμενο πλαίσιο συνεργασίας.
Γ. Τέλος, με το άρθρο 6 «Κατάργηση εγκρίσεων», καταργούνται οι αναφερόμενες σε αυτές διατάξεις, αντικείμενο των οποίων αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από το υπό εξέταση σχέδιο νόμου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή γνωμοδοτεί επί των υποβληθεισών ως άνω διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περιπτ. γ (αα) του ν. 4013/2011, με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης