Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ6/2022
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ΄) Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν, η εισηγήτρια, Ελένη Σταθοπούλου (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης), καθώς και εκπρόσωπος της ΕΚΑΠΥ (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου Υπουργικής Αποφάσεως με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021”»
Με το υπ’αριθμ. πρωτ Γ2γ/Γ.Π.4585/17.02.2022 έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1013/17.02.2022) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Αποφάσεως της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021”» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
I. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π. οικ. 28490/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και, ιδίως, τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 41, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 41 από το άρθρο 7 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
2. Τις διατάξεις του μέρους Α του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238).
3. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»(Α΄ 204), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),όπως ισχύουν.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Τις διατάξεις της υπ’αριθ.Υ32/21 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα»(Β’ 4185).
8. Την υπ’ αριθ. 12 απόφαση που ελήφθη στην 11η/31-05-2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.
9. Την υπ’ αριθ. 31 απόφαση που ελήφθη κατά την 53η/24-03-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022.
10. Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση που ελήφθη κατά την 76η /21-01-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), με την οποία τροποποιήθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022.
11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/01-04-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β΄ 1280).
12. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.28488 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β’ 1875).
13. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ……………….. απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/01-04-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. ».
14. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.28490/21 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (B’ 1875).
15. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.40050/21 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/ Γ.Π.oικ.28490/21 «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (B’ 3331).
16. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.62266/21 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/ Γ.Π.oικ.28490/21 «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017» .
17. Την υπ’ αριθ. 8 απόφαση που ελήφθη κατά την 76η /21-01-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης.
18. Την υπ’ αριθ. …………../2022 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης.
19. Την υπό στοιχεία …………………….. εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπολογισμού των εποπτευομένων από αυτό φορέων, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.28490/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (Β’ 1875),όπως έχει τροποποιηθεί με την Γ2γ/Γ.Π.oικ.40050/21 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και την Γ2γ/Γ.Π.oικ.62266/21 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, ως ακολούθως:
1. Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και ειδικότερα για τη διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) ακόμη έτους ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής]:
α) CPV 33692000-7 «Κοχλιακά μοσχεύματα»,
β) CPV 33731110-7 «Ενδοφθάλμιοι φακοί».
2. Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και ειδικότερα για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής]:
α) CPV 18424000-7 «Γάντια», CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης», CPV 33141420-0 «Χειρουργικά γάντια», CPV 18424500-2 «Μακριά γάντια».
β) CPV 39511100-8 «Κουβέρτες», CPV 39512100-5 «Σεντόνια, Μαξιλαροθήκες», CPV 39512600-0 «Θήκες για μαξιλάρες».
3. Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και ειδικότερα για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής]:
α) CPV33162100-4 «Εξοπλισμός χειρουργείου», CPV 33162200-5 «Εργαλεία χειρουργείου», συγκεκριμένα συρραπτικά χειρουργείου.
β) CPV 33790000-4 «Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί», CPV 33791000-1 «Είδη υγιεινής από γυαλί», CPV 33792000-8 «Φαρμακευτικά είδη από γυαλί», CPV 33793000-5 «Γυάλινα είδη εργαστηρίου», συγκεκριμένα αναλώσιμα εργαστηρίου, σετ συλλογής αίματος.
4. Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και, ειδικότερα, για την διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής]:
α) CPV 33141310-6 «Σύριγγες», CPV 33141327-8 «Σύριγγες με οπή εξαερισμού», CPV 33141320-9 «Ιατρικές βελόνες».
β) CPV 33182210-4 «Βηματοδότες», CPV 33182100-0 «Απινιδωτές».
5. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και ειδικότερα για τη διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
α) CPV 33184200-5 «Αγγειακές προθέσεις», συγκεκριμένα ενδοστεφανιαίες προθέσεις.
β) CPV 33184100-4 «Χειρουργικά μοσχεύματα», CPV 33184300-6 «Τεχνητά μέρη της καρδιάς», συγκεκριμένα μοσχεύματα.
6. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και ειδικότερα για τη διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής]:
α) CPV 33141200-2 «Καθετήρες», CPV 33141210-5 «Καθετήρες με μπαλονάκι», συγκεκριμένα καθετήρες Ουρολογικοί.
β) CPV 33194000-6 «Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης».
7. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ορίζεται ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β' της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, και ειδικότερα για τη διενέργεια ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής]:
CPV 33141613-0 «Σάκοι αίματος», CPV 33141614-7 «Σάκοι πλάσματος».
8. Η διαδικασία σύναψης των συμφωνιών - πλαίσιο ή θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών των προηγούμενων παραγράφων θα εκκινήσει εντός των ετών 2021- 2022 και θα αφορά στην κάλυψη αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για το έτος 2022 και εφεξής.
9. Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 8 της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τα ανωτέρω είδη.
10. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη, που έχουν εκκινήσει από τους φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 πριν την έκδοση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι φορείς αυτοί προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από τις Υγειονομικές Περιφέρειες.
11. Από την έκδοση της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο ή τη θέση σε ισχύ των δυναμικών συστημάτων αγορών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 8 της παρούσας, οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω είδη, συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις προμηθειών με χρονική διάρκεια έως ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από τις Υγειονομικές Περιφέρειες.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ….………… 2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ»
II. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […..] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […..] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής."
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ 'υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
III. Συναφείς διατάξεις
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016 και, ειδικότερα :
- Το άρθρο 40 «Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», το οποίο έχει ως εξής :
«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.»
- Το άρθρο 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη», σύμφωνα με το οποίο :
«1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της περ. γ’,
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α’ και β’ ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α’ της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα.
Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’, β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.»
2. Οι διατάξεις του ν. 4865/2021 (Α’ 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.» και, ιδίως :
- Το άρθρο 7 «Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής», σύμφωνα με το οποίο :
«Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, τους ακόλουθους φορείς:
α) όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώρας,
β) όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και είτε εποπτεύονται και ελέγχονται από τις οικείες Υ.ΠΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α` 81), είτε εποπτεύονται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας,
γ) όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
δ) όλα τα νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ε) όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες, και στ) όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.»
- Το άρθρο 23 «Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»», σύμφωνα με το οποίο :
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α` 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που περιέρχονται κατά κυριότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία των αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους.
4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., εφεξής θεωρείται το Ν.Π.Ι.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ..
5. Τα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 4472/2017, περί της ίδρυσης ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμήθειων Υγείας και της κεντρικοποίησης των προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, καταργούνται.»
3. Η υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/07.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (B’ 1875)
4. Η υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ. 40050/07.07.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021” (Β’ 1875)», (Β’ 3311)
5. Η υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.62266/21.10.2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021” (Β’ 1875)», (Β’ 5042)
IV. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων – εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 4412/2016, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και στον καθ’ύλην αρμόδιο Υπουργό, για την έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται ΚΑΑ με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/07.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (B’ 1875).
Επί του σχεδίου της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως εξεδόθη η υπ’αριθμ. Γ8/2021 σύμφωνη Γνώμη της Αρχής.
Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ. 40050/07.07.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021” (Β’ 1875)», (Β’ 3311). Βάσει αυτής, η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως εξής : «Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30-9-2021»
Εν συνεχεία, η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε εκ νέου δυνάμει της υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.62266/21.10.2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021” (Β’ 1875)», (Β’ 5042), με την οποία η παρ. 8 αντικαταστάθηκε και πάλι ως εξής : «Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30-11-2021».
Β. Με το υπό εξέταση σχέδιο, αντικαθίσταται η ανωτέρω υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/07.05.2021 απόφαση και ορίζονται εκ νέου οι επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), προκειμένου να διενεργήσουν διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος ή να θέσουν σε ισχύ δυναμικά συστήματα αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
Με το περιεχόμενο αυτό, η εξεταζόμενη Απόφαση κείται εντός του πλαισίου της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία μνημονεύεται ρητά στο προοίμιό της (υπό στοιχείο 1).
Γ. Επί των ειδικότερων προβλέψεων του υπό εξέταση σχεδίου :
Από τη συγκριτική επισκόπηση της υπό αντικατάσταση υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/07.05.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ως αυτή τροποποιημένη ισχύει, και του υπό εξέταση σχεδίου, διαπιστώνονται τα εξής :
- Το υπό εξέταση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προβλέπει χρονική διάρκεια των συναφθησόμενων από τις ΥΠΕ συμφωνιών-πλαίσιο ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος αντί των δύο (2) ετών που προέβλεπε η αντικαθιστώμενη απόφαση, ενώ περαιτέρω, προβλέπεται το πρώτον η θέση σε ισχύ από τις ΥΠΕ, υπό την ιδιότητά τους ως ΚΑΑ δυναμικών συστημάτων αγορών με περίοδο ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
Περαιτέρω, η παρ. 8 του υπό εξέταση σχεδίου προβλέπει την εκκίνηση των αναφερόμενων διαδικασιών εντός των ετών 2021-2022 με σκοπό την κάλυψη αναγκών για το έτος 2022 και εφεξής, ενώ η αντικαθιστώμενη απόφαση όριζε ότι η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30-11-2021.
Αν και γίνεται αντιληπτό ότι η σχετική αναφορά προκύπτει από το γεγονός ότι το υπό εξέταση σχέδιο αφορά αντικατάσταση της εν ισχύ υπ’αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/07.05.2021 απόφασης, ως τροποποιημένη ισχύει, δεν κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Αντ’αυτού, προτείνεται η έκδοση απόφασης για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2022.
- Περαιτέρω, δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο προβλέπεται πλέον η σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, καθώς με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται το ουσιώδες πλεονέκτημα του εργαλείου της συμφωνίας – πλαίσιο, το οποίο συνίσταται ακριβώς στην μακρόχρονη διάρκειά της, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η σε τακτά διαστήματα επανάληψη διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες εκ της φύσεώς τους απαιτούν δαπάνη χρόνου και ενέργειας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
- Συναφώς, επισημαίνεται ότι κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή έκβαση των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών βάσει διετούς σχεδιασμού αποτελεί τόσο η έγκαιρη και ακριβής συλλογή των αναγκών των αναθετουσών αρχών, όσο και ο έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την αρμοδιότητά της , όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. γγ΄ του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του προτεινόμενου σχεδίου Υπουργικής Αποφάσεως με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28490/21 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και “Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021”», με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις , επισημάνσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης