Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ4/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ') Ν.40132011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Βασιλική Σκαρτσούνη
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν, η εισηγήτρια, Ελένη Σταθοπούλου (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης), καθώς και εκπρόσωπος της ΕΚΑΠΥ (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου Υπουργικής Αποφάσεως με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. Γ2γ/17998/1.4.2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και "Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α."»
Με το υπ'αριθμ. πρωτ Γ2γ/Γ.Π.4585/17.02.2022 έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1013/17.02.2022) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Αποφάσεως της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. Γ2γ/17998/1.4.2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και "Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α."» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
I. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και, ιδίως, τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 41 από το άρθρο 7 του ν. 4782/2021 (Α' 36).
2. Τις διατάξεις του μέρους Α του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α' 238).
3. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204),όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α198), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).
9. Τις διατάξεις της υπ'αριθ.Υ32/21 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα»(Β' 4185).
10. Την απόφαση 12 που ελήφθη στην 11η/31-05-2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.
11. Την απόφαση 31 που ελήφθη κατά την 53η/24-03-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022.
12. Την απόφαση 2 που ελήφθη κατά την 76η /21-01-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), με την οποία τροποποιήθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022.
13. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/01-04-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β' 1280).
14. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28488/07-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β' 1875).
15. Την απόφαση 8 που ελήφθη κατά την 76η /21-01-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας υπουργικής απόφασης.
16. Την υπ' αριθ.: ............. /2022 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
17. Την με αρ. πρωτ.: ...................... εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/01-04-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αποτελούν οι κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.
1. Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
α) Να αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
β)) Να υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
γ) Να παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης·
δ) Να χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης·
ε) Να είναι αγαθά υψηλού κόστους·
στ) Να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ή/και η κατάταξη των συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 4
Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών κατά κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
2. Περαιτέρω, αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αποτελούν συναφείς με ιατροτεχνολογικά, υγειονομικά και φαρμακευτικά αγαθά υπηρεσίες κατά κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
3. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσας, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων
1. Από την αρμοδιότητα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών:
α) όσες αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών και
β) όσες έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) δύναται, υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), να παρέχει επικουρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 16) του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, υπό τις ακόλουθες ιδίως μορφές:
α) μέσω της παροχής συμβουλών σχετικά με την διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
β) μέσω της προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ' ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 7
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών της παρούσας, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4865/2021.
2. Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τις κατηγορίες συμβάσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
3. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τις κατηγορίες συμβάσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση να εκκινούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες - πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
4. Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και έως τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 δύνανται να καλύπτουν τις σχετικές τους ανάγκες, συνάπτοντας συμβάσεις με χρονική διάρκεια έως ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
Παράρτημα Ι
Κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών
A/AΤΑΞΗΟΝΟΜΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ CPV
11842Γάντια18424000-7
22410Αέρια24100000-5
32411Ιατρικά Αέρια24111500-0
42445Απολυμαντικά24455000-8
53311Ακτινολογικά εργαστήρια33111200-3
63311Υλικά αγγειογραφίας33111710-1
73311Υλικά αγγειοπλαστικής33111730-7
83314Ιατρικά αναλώσιμα33140000-3
93314Επίδεσμοι αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης33141100-1
103314Ιατρική γάζα33141114-2
113314Ιατρικό βαμβάκι33141115-9
123314Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων33141120-7
133314Χειρουργικά ράμματα τραύματος33141121-4
143314Ράμματα33141126-9
153314Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος, Φλεβοκαθετήρες33141300-3
163314Παροχέτευση33141640-8
173314Καθετήρες παροχέτευσης33141641-5
183314Εξαρτήματα παροχέτευσης33141642-2
193314Ορθοπεδικά Υλικά33141700-7
203316Εγχειρητική Τεχνική33160000-9
213316Συσκευές και όργανα χειρουργείου33162000-3
223316Εξοπλισμός χειρουργείου33162100-4
233316Εργαλεία χειρουργείου33162200-5
243317Αναισθησία και ανάνηψη33170000-2
253318Λειτουργική Υποστήριξη33180000-5
263318Καρδιακές βαλβίδες33182220-7
273319Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα33190000-8
283360Φαρμακευτικά Προϊόντα33600000-6
293363Αντισηπτικά και απολυμαντικά33631600-8
303369Διάφορα Φάρμακα33690000-3
313369Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες33696000-5
323369Ιατρικά διαλύματα33692000-7
333373Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί33730000-6
344818Πακέτα ιατρικού λογισμικού48180000-3
Παράρτημα ΙΙ
Κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις για συναφείς με ιατροτεχνολογικά, υγειονομικά και φαρμακευτικά αγαθά υπηρεσίες
A/AΤΑΞΗΟΝΟΜΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ CPV
17222Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων72225000-8
27222Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων72226000-5
37330Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων73300000-5
48032Ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες80320000-3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,................ 2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ»
II. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [.....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής."
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ 'υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
III. Συναφείς διατάξεις
1. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4412/2016 και, ειδικότερα :
- Το άρθρο 40 «Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», το οποίο έχει ως εξής :
«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α'της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α'ή β'της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.»
- Το άρθρο 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων -Εξουσιοδοτική διάταξη», σύμφωνα με το οποίο :
«1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της περ. γ',
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α' και β' ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ'ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α' της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β' της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα.
Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α', β' και γ' του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β' της παρ. 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.»
2. Οι διατάξεις του ν. 4865/2021 (Α' 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.» και, ιδίως :
- Το άρθρο 7 «Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής», σύμφωνα με το οποίο :
«Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, τους ακόλουθους φορείς:
α) όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώρας,
β) όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και είτε εποπτεύονται και ελέγχονται από τις οικείες Υ.ΠΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α' 81), είτε εποπτεύονται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας,
γ) όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
δ) όλα τα νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ε) όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες, και στ) όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.»
- Το άρθρο 23 «Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»», σύμφωνα με το οποίο :
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α' 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που περιέρχονται κατά κυριότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία των αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους.
4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., εφεξής θεωρείται το Ν.Π.Ι.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ..
5. Τα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 4472/2017, περί της ίδρυσης ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμήθειων Υγείας και της κεντρικοποίησης των προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, καταργούνται.»
3. Η υπ'αριθμ. Γ2γ/17998/01.04.2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β' 1280)
4. Η υπ'αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.28488/07.05.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού υγείας "Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. (Β' 1280)"», (Β' 1875)
IV. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 4412/2016, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ για τον καθορισμό με απόφασή του ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ.
Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Γ2γ/17998/01.04.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α», με την οποία ρυθμίσθηκαν ειδικότερα ζητήματα για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, ήτοι οι όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΕΚΑΠΥ, οι κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, οι εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων, η παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών καθώς και οι κανόνες βάσει των οποίων οι υπαγόμενες στις ανωτέρω ρυθμίσεις αναθέτουσες αρχές όφειλαν να διαχειριστούν την κάλυψη των σχετικών αναγκών τους. Επί του σχεδίου της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως εξεδόθη η υπ'αριθμ. Γ3/2019 σύμφωνη Γνώμη της Αρχής.
Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε ως προς τις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών, υγειονομκών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δυνάμει της υπ'αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.οικ.238488/07.052021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού υγείας "Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. (Β' 1280)"», (Β' 1875). Η ως άνω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν κατόπιν της υπ'αριθμ. Γ6/2021 σύμφωνης Γνώμης της Αρχής.
Β. Με το υπό εξέταση σχέδιο, αντικαθίσταται η υπ'αριθμ. Γ2γ/17998/01.04.2019 απόφαση, ως τροποποιημένη ισχύει. Η εν λόγω αντικατάσταση κατέστη αναγκαία λόγω της κατάργησης, δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4865/2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και της υπεισέλευσης στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του, ως καθολικός διάδοχος, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), καθώς και λόγω της κατάργησης των συναφών διατάξεων περί κεντρικοποίησης των προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 4472/2017).
Με το εξεταζόμενο σχέδιο ρυθμίζονται εκ νέου τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ) υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, και, ειδικότερα, οι όροι ομαδοποίησης και οι κατηγορίες αυτών, οι εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων, η άσκηση επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, η υποχρεωτική υπαγωγή των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει η ΕΚΑΠΥ, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων από τους ανωτέρω φορείς έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 41 ΥΑ και ο τρόπος κάλυψης των αναγκών τους έως την σύναψη των σχετικών συμβάσεων από την ΕΚΑΠΥ.
Με το περιεχόμενο αυτό, η εξεταζόμενη Απόφαση κείται εντός του πλαισίου της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία μνημονεύεται ρητά στο προοίμιό της (υπό στοιχείο 1).
Γ. Επί των ειδικότερων προβλέψεων του υπό εξέταση σχεδίου :
Από τη συγκριτική επισκόπηση της υπό αντικατάσταση υπ'αριθμ. Γ2γ/17998/01.04.2019 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ως αυτή τροποποιημένη ισχύει, και του υπό εξέταση σχεδίου, διαπιστώνονται τα εξής :
- Στο άρθρο 4, «Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών», αναφέρονται διακριτά πλέον οι συμβάσεις προμηθειών / υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και παρατίθεται αναλυτικά σε διακριτά παραρτήματα, ενώ από την παρ. 3 έχει απαλειφθεί ο όρος «ετησίως», καθώς, λόγω της επελθούσης δυνάμει του άρθρου 7 του ν. 4412/2016 τροποποίησης του 41 του ν. 4412/2016, με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο διετής προγραμματισμός.
- Στο άρθρο 5 «Εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων» έχει απαλειφθεί η κατηγορία συμβάσεων που «καθορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4472/2017», καθώς το εν λόγω άρθρο έχει ήδη καταργηθεί δυνάμει της παρ. του άρθρου 23 του ν. 4865/2021, ενώ έχει αφαιρεθεί και η πρόβλεψη της παρ. 2, σύμφωνα με την οποία παρεχόταν στις αναθέτουσες αρχές η δυνατότητα να προβαίνουν αυτοτελώς στην προμήθεια των ενταγμένων στο ΕΣΚΠ ειδών/υπηρεσιών έως την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και έως του ποσού των 221.000,00 πλέον ΦΠΑ.
- Στο άρθρο 7, έχουν απαλειφθεί ρυθμίσεις που αφορούν χρονικά διαστήματα έως την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο, συναφθείσες από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της άνω αποφάσεων, ως μη έχουσες πλέον αντικείμενο.
- Ως προς την παράθεση των επιμέρους ειδών/υπηρεσιών στα αντίστοιχα Παραρτήματα, επαναλαμβάνεται η επισήμανση που είχε διατυπωθεί με τη Γνώμη Γ3/2019 της Αρχής, ήτοι ότι σκόπιμο θα ήταν τα συγκεκριμένα είδη - υπηρεσίες να αποτυπώνονται στο Παράρτημα με παραπομπή σε CPV σε επίπεδο ομάδας (δηλ. ορισμός του είδους με βάση τα τρία πρώτα ψηφία που προσδιορίζουν τις ομάδες) ώστε να μην δεσμεύεται υπέρμετρα η ΕΚΑΑ, αφού σε κάθε περίπτωση ακολουθεί εξειδίκευση των ειδών με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
- Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 5 «Εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων», επί το ακριβέστερο, καθώς οι εν λόγω κατηγορίες δεν εκφεύγουν της αρμοδιότητας της ΕΚΑΠΥ, αλλά εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης.
- Προτείνεται επίσης η αναδιατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 7 «Λοιπές Ρυθμίσεις», σύμφωνα με την οποία, «Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών της παρούσας, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4865/2021», προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια εάν ως «αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4865/2021» στοιχεία νοούνται τα σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο πρωτογενή στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) ή τα στοιχεία που περιέχονται στο καταρτιζόμενο κατ'έτος Ε.Σ.Κ.Π. στο οποίο, εκ του νόμου, «ορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια, καθώς και οι φορείς που την υλοποιούν» (παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4865/2021»
- Τέλος, με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, επιχειρείται η ρύθμιση της κάλυψης των αναγκών των υπαγόμενων στην ΕΚΑΠΥ αναθετουσών αρχών κατά το χρονικό διάστημα που αναπόφευκτα θα μεσολαβήσει από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 έως και τη σύναψη συμβάσεων από την ΕΚΑΠΥ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προβαίνουν στη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά μεν το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 χωρίς ειδικότερη ρύθμιση για το χρόνο ισχύος τους, ενώ για τις συμβάσεις που θα εκκινήσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης έως τη σύναψη των συμβάσεων εκ μέρους της ΕΚΑΠΥ, η διάρκειά τους ορίζεται ρητώς ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, χρόνος κατά τον οποίο προφανώς εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η σύναψη των συμβάσεων που θα προκηρυχθούν από την ΕΚΑΠΥ. Σκόπιμη κρίνεται εν προκειμένω η λήψη ειδικής μέριμνας για την περίπτωση που οι εν λόγω συμβάσεις δεν ολοκληρωθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία είναι πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους ανεξάρτητους της βουλήσεως της αναθέτουσας αρχής.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την αρμοδιότητά της , όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του προτεινόμενου σχεδίου Υπουργικής Αποφάσεως με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. Γ2γ/17998/1.4.2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και "Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α."», με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις , επισημάνσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις κατά τα προπαρατιθέμενα.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης