Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ 12/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 4η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 μ.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Φωτεινή Τοπάλη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Νομικός.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν, η εισηγήτρια, κα Τοπάλη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κα Χριστίνα Καξιρή, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, κα Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄4217)».
**********************
Με το από 28.07.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 41566/29.07.2022), διαβιβάσθηκε στην Αρχή, σχέδιο κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών, η οποία αφορά στην μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες.
Σημειώνεται ότι με την υπό τροποποίηση Υπουργική Απόφαση καθορίσθηκαν, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των δικαιούμενων δωρεάν μεταφοράς μαθητών, καθώς και ο τρόπος καταβολής των επιδοτήσεων και του ύψους αυτών.
Με το υποβληθέν σχέδιο ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50025/2018.
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄4217)», έχει ως κάτωθι:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄4217)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167),
β) του εδαφίου δ' της παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.» (Α' 136),
γ) του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),
δ) του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114),και ιδίως του άρθρου 83 αυτού,
3) του ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
στ) του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ιδίως του άρθρου 186 αυτού,
ζ) του άρθρου 45 του ν 4937/2022 «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106),
η) του άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του ν. 4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ''Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)'' και άλλες διατάξεις» (Α' 206),
θ) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 82),
ι) του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 59),
ια) του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ''Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία'' - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (Α' 194),
ιβ) του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 159) ,
ιγ) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 268),
ιδ) του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 «Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α' 284) ''Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων'' και άλλες διατάξεις» (Α' 276),
ιε) του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α' 57),
ιστ) του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α' 109),
ιζ) του β.δ. 306/1973 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των ν.δ/των 634/1970 και 1245/1972 περί ολικής ή μερικής απαλλαγής προσώπων τινών της υποχρεώσεως καταβολής κομίστρου κατά την διακίνησίν των διά λεωφορείων αυτοκινήτων» (Α' 90),
ιη) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιθ) του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145),
κ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (A΄181).
κα) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31),
κβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α ́123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄100),
κγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151)» (Α΄119),
κδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
κε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
κστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901),
κζ) του π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
κη) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),
κθ) της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),
λ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33),
λα) της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» ( Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,
λβ) της υπ’ αριθμ. 317/22.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» ( Β’ 4383),
λγ) της υπ’ αριθμ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 120),
λδ) της υπ’ αριθμ. 17910/1225/2014) υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών-καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» (Β' 2129),
λε) της υπ΄ αριθμ. Α79574/5488/16 υπουργικής απόφασης «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α' 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α' 222)» (Β' 4587),
λστ) της υπ’ αριθμ. 2/45552/0026/31-7-2001 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών του Δημοσίου για μεταφορά μαθητών Π/θμιας- Δ/θμιας Εκπαίδευσης» (Β' 1066),
λζ) της υπ’ αριθμ. 191290/2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ)» (Β' 3136),
λη) της υπ’ αριθμ. 95030/ΓΔ4/15.06.2017 υπουργικής απόφασης «Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών» (Β' 2073),
λθ) της Υ1α/76785/12.10.2017 (ΦΕΚ Β' 3758) υπουργικής απόφασης «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»,
μ) της υπ’ αριθμ. ../2022 γνώμης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με την υποπερ. (γγ) της περ. γ', της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204).
2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/96 από 28-7-2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους 7.000.000 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών, η οποία θα καλύπτεται από τους αποδιδόμενους σε αυτές Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄4217), ως εξής:
1. Τροποποιούνται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εξής:
«ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων
α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ»
2. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 ως εξής: «Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
3. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «Η μεταφορά των μαθητών των καλλιτεχνικών καθώς και των πρότυπων και πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, εφαρμοζομένων των χιλιομετρικών περιορισμών της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση, σύμφωνα με το κεφ. Γ του άρθρου 2, χωρίς την τήρηση της σειράς προτεραιότητας που τίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 2».
4. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην υποπερ. 3) της περ. γ. της παρ. 2 του κεφ. Γ του άρθρου 2 ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, κατά τη μεταφορά μαθητών Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, με δημόσια σύμβαση, είναι δυνατή, με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Περιφέρειας, και η δωρεάν μεταφορά τρίτων επιβατών - κατοίκων χωριών, δύσβατων ή ορεινών, ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών της χώρας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και μόνον στις δύο πρώτες σειρές καθισμάτων ακριβώς πίσω από τη θέση του οδηγού του μεταφορικού μέσου (λεωφορείου) που διενεργεί τη μεταφορά.»
5. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «β. Τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ, καλλιτεχνικά σχολεία, και πρότυπα και πειραματικά σχολεία)»
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, η Αρχή:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου.
Στο βαθμό που το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω υπό Ι, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» : «α) Από 1.9.1998 για τη μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς των μαθητών. β) Η μεταφορά των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α`). Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν τουριστικά λεωφορεία, εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αποβαίνει άγονος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`) και των άρθρων 79 μέχρι 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α`). γ) Στις περιπτώσεις μεταφοράς των μαθητών μεταξύ όμορων νομών, καθώς και στις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών μουσικών σχολείων, σχολείων παλιννοστούντων και σχολείων ειδικής αγωγής, η ανάθεση μεταφοράς μπορεί να γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδ. β` της παρούσας παραγράφου. δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων. ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 και η παρ. 25 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994.»
2. Με το π.δ. 161/2000 ορίζεται ότι: «Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: [...] 11. Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης».
3. Στο άρθρο 1 του ν. 2446/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27, παρ.2 ν. 3446/2006, ορίζεται ότι : «1. Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ`αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών με κοινό προορισμό, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: [.....]. "η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών". [......] 2. [....] γ. Στην περίπτωση η` της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μεταφορά μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να πραγματοποιείται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ. δ. Οι κατά τ`ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την ανάθεση του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ’, ζ, και η` της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού. 4. Το κατά την παρ. 1 μεταφορικό έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία, για λογαριασμό τουριστικού γραφείου νομίμως λειτουργούντος, βάσει της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας και κατόπιν ειδικής προς τούτο έγγραφης σύμβασης, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατό να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. [.....]. 5. Το κατά τα εδάφια δ`, ε`, στ`και η` της παρ.1 του παρόντος άρθρου μεταφορικό έργο είναι δυνατό να διενεργείται και από δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία που ανήκουν σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), όπως αυτές ορίστηκαν βάσει της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`), νομίμως λειτουργουσών, μόνο με ολική μίσθωση, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας.»
4. Με τα άρθρα έβδομο και όγδοο του ν.4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ171Α΄)» και άλλες διατάξεις», ορίσθηκε ότι «από την 1η Ιουλίου 2013, η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών απονέμεται στις Περιφέρειες.» , ενώ με τη διάταξη της παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 4089/2012 ορίσθηκε ότι: “Συμβάσεις Δήμων για τη μεταφορά μαθητών που συνάφθηκαν βάσει της Κ.Υ.Α. Αριθ. 35415/28.7.2011 (Β΄ 1701) ή άλλες υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών με διάρκεια πέραν της 1.7.2013 λύονται αυτοδικαίως και αζημίως μετά την ημερομηνία αυτή».
5. Με την ΚΥΑ 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β’ 1449/2013), εκδοθείσα δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων.
6. Με την ΚΥΑ 50025/2018 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β’ 4217/2018), εκδοθείσα δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων. Σχετικώς, έχει εκδοθεί η Γνώμη Γ9/2018 της Αρχής.
ΙV. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το υπό εξέταση σχέδιο ΚΥΑ, προτείνονται τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων της ΚΥΑ 50025/2018 και ειδικότερα των άρθρων 1 και 2 αυτής, ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, τροποποιούνται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί της περίπτωσης μεταφοράς μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων. Ειδικότερα, ορίζεται, πλέον, για μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ η απόσταση των 2.500 μέτρων, αντί της απόστασης των 2.500 μέτρων για μαθητές Γυμνασίων και 4.000 μέτρων για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ, η οποία προβλέπεται στην ισχύουσα ΚΥΑ.
2. Στο υποβληθέν σχέδιο, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1, προτείνεται όπως ορίζει ότι «η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη της φράσης «με δημόσια σύμβαση».
3. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 6, με την οποία εισάγεται, για πρώτη φορά, στις σχετικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ και η περίπτωση μεταφοράς των μαθητών των καλλιτεχνικών καθώς και των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, μέσω δημόσιας σύμβασης.
4. Με την προσθήκη τρίτου εδαφίου στην υποπερ. 3) της περ. γ. της παρ. 2 του κεφ. Γ του άρθρου 2, προβλέπεται, το πρώτον, κατά τη μεταφορά μαθητών, η δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, δωρεάν μεταφορά τρίτων επιβατών - κατοίκων χωριών, δύσβατων ή ορεινών, ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών της χώρας Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, με δημόσια σύμβαση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
5. Στην περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 50025/2018, προβλέπεται η υποχρέωση των Περιφερειών όπως αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στοιχεία για τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ). Η προτεινόμενη τροποποίηση, συνίσταται στην προσθήκη των καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των προτύπων και πειραματικών σχολείων, κατ’ ακολουθία της προμνησθείσας τροποποίησης της παρ. 6 του άρθρου 1 (ανωτέρω, σημείο 3).
V. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Με το υποβληθέν σχέδιο ρυθμίζονται, μέσω σχετικών τροποποιήσεων επιμέρους διατάξεις της ΚΥΑ 50025/52018. Καταρχάς, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου δ’ της παρ. 24 του άρθρο 2 του ν. 2621/1998.
Περαιτέρω, από την αναλυτική παράθεση των προτεινομένων τροποποιήσεων, προκύπτει ότι αυτές αφορούν προεχόντως σε ζητήματα σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, ασκούσα την αρμοδιότητά της όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. γγ΄ του ν. 4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄4217)».
Αθήνα 4 Αυγούστου 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης