Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 2432.6-8/80227/2022
ΑΔΑ 94Λ64653ΠΩ-1ΤΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 10 -11-2022
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε2
Ταχ. Κώδικας : 18510, Πειραιάς
Πληροφορίες : Υπχος Λ.Σ. ΤΣΑΜΗ Β.
Τηλέφωνο : 213 137 1061
e-mail : didep.b@hcg.gr, isktheea@hcg.gr
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις και οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 23/1999 (Α' 17)».
ΣΧΕΤ. : α) Το Π.Δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία ......... » (Α' 17), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Η Αριθ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ «Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών.........» (Β'518), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Η Αριθ. Πρωτ. 2432.6-8/30217/22-05-2020 Εγκύκλιος μας (ΑΔΑ: 61ΡΑ4653ΠΩ-Υ1Τ).
1. Επί του αντικειμένου του θέματος, σας υπενθυμίζεται το περιεχόμενο ανωτέρω (γ) σχετικής και ιδίως η παράγραφος 1.γ) αυτής, επισημαίνοντας ότι, στα υπόχρεα εφαρμογής του (α) σχετικού επιβατηγά πλοία, ανεξαρτήτου σημαίας, που χρησιμοποιούν Ελληνικό λιμένα ως σημείο αναχώρησης (λιμένα επιβίβασης στο πλοίο), συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα κρουαζιερόπλοια (cruise ships).
2. Κατόπιν των ανωτέρω, εντέλλεσθε για την ενημέρωσή σας και πιστή εφαρμογή διαλαμβανομένων, καθώς και για την ενημέρωση υπόχρεων εταιρειών, των υπόψη επιβατηγών πλοίων, που τυχόν δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.-
Ο Διευθυντής Κλάδου Δ'
Υποναύαρχος Λ.Σ. ΜΑΖΗΣ Αντώνιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Λ/Σ και Λ/Τ (μέσω Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1Η ΕΩΣ 9Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. ΥΦ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Α/ΛΣ - ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ.κ. Α' - Β' Υ/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
6. Γρ. κ.κ. ΔΚΑ' - ΔΚΒ' - ΔΚΓ'- ΔΚΔ'
7. ΔΑΝ - ΔΛΑ - ΔΕΠΙΧ - ΔΕΠ - ΔΙΝΕΘΑΤ