Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 355096
ΑΔΑ: ΨΨΩΘ465ΧΘΞ-Γ5Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παττακού
Τηλέφωνο : 210 6508446
e-mail : a.pattakou@yme.gov.gr
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022
Βαθμός Προτ/τας:
Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων περί θεμάτων εδρών- διοικητικών μονάδων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων
Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και σε συνέχεια αναφορών των οποίων αποδέκτης έχει γίνει η Υπηρεσία μας διευκρινίζεται ότι:
Η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας των Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 83 του ν. 4070/2012 (Α 82), όπως ισχύει.
Κατά την παρ. 1 του αρ. 10 των π.δ. 243 και 244/1987 (Α 104), Κανονισμός λειτουργίας Επιβατηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης, όπως ισχύει, ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα ΤΑΞΙ των περιοχών Αθηνών- Πειραιώς και Περιχώρων και της αστικής περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης διατίθενται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και καθ όλον το 24ωρο πλην των χρονικών διαστημάτων των περιπτώσεων α, β και γ του ιδίου αυτού άρθρου, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 10 του π.δ. 244/1987, τα αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, πλην αυτών της παρ. 1, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του Επιβατικού κοινού, σύμφωνα με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που καθορίζει το χρόνο λειτουργίας αυτών, το ωράριο λειτουργίας, τα χρονικά διαστήματα για την αλλαγή βάρδιας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ 97 του ανωτέρω ν.4070/2012, ορίζεται ότι τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα παραμένουν υποχρεωτικά στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. οχήματος, πλην των ελαχίστων αναφερόμενων περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του αρ. 84 του νόμου.
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που το ΕΔΧ αυτοκίνητο, κατά παράβαση των διατάξεων του ως άνω άρθρου 97 απουσιάζει συστηματικά, έστω κι αν διακόπτεται σποραδικά η απουσία, από την Έδρα του, ανακαλείται με απόφαση Περιφερειάρχη η άδεια κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου αρχικά για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ενώ σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά, κατά τα οριζόμενα της περ. β του αρ. 100 του ν. 4070/2012
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται τα αρμόδια για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ)-ΤΑΞΙ οχημάτων όργανα καθώς και τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα της παρ. 4 του ν.4530/2018 (Α 59) όπως ισχύει, για τις ενέργειές τους, προκειμένου για τη διαπίστωση της τήρησης των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ΕΔΧ οχήματα εξυπηρετούν την έδρα για την οποία τους δόθηκε το δικαίωμα κυκλοφορίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
2. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών
(Με την παράκληση ενημέρωσης των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε αρμοδιότητάς τους)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Αστυνόμευσης
Ε-mail: trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Τ.Κ. 10442, Αθήνα
Ε-mail: seeyme@yme.gov.gr, info@aead.gr
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΞΙ (ΠΟΕΙΑΤΑ)
Π. Τσαλδάρη 4, ΤΚ 104 31, Αθήνα
Ε-mail: taxipoeiata@gmail.com
(με παράκληση για την ενημέρωση των μελών της)