Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 108595
ΑΔΑ 9ΗΠΟ46ΜΤΛΡ-70Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΗΛΗ 2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14/11/2022
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Τηλέφωνο : 210 3893572
Email : gen-sec@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147).
1.2 του 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162).
1.3 Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38).
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133).
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59).
1.7 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ N.
4412/2016
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022Έτος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ
COICOP5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ2021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
01111 PYZI
01112 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
01113 ΨΩΜΙ
01114 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01115 ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ
01116 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
01117 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ
01118 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
9,16%7,35%12,16%14,94%
37,76%38,58%42,36%53,69%
23,36%28,23%27,71%26,44%
11,17%11,63%12,99%4,97%
15,02%16,04%16,77%9,43%
24,10%25,45%26,55%29,02%
8,21%0,59%5,42%3,07%
16,90%19,27%16,05%6,09%
0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ19,30%21,15%22,15%20,00%
01121 ΜΟΣΧΑΡΙ
01122 XOIPINO
01123 APNI & KATZΙΚΙ
01124 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
01125 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
01126 ΕΝΤΟΣΘΙΑ
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
01128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ
18,09%18,86%19,64%21,21%
16,49%12,54%16,60%20,40%
14,03%32,64%40,76%39,54%
20,85%31,15%22,19%25,04%
8,65%10,10%15,70%14,80%
8,74%13,58%11,20%10,17%
12,53%11,97%16,06%16,32%
15,17%21,52%24,11%23,67%
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ17,32%20,77%21,52%23,30%
01131 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ
01132 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ
01136 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
0,16%8,05%10,51%8,25%
10,30%11,83%9,24%13,45%
12,35%22,03%17,66%17,74%
15,77%15,78%11,38%12,00%
6,41%3,63%2,57%-1,60%
-0,59%1,37%7,81%0,91%
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ2,41%8,42%9,81%7,99%
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ
01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ
01144 ΓΙΑΟΥΡΤΙ
01145 TYPIA
01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01147 ΑΥΓΑ
27,79%27,40%29,50%34,99%
26,01%26,71%25,73%29,52%
29,41%34,35%37,14%40,43%
23,09%21,82%25,26%21,83%
24,88%26,76%27,30%30,43%
13,81%15,46%13,68%10,32%
17,65%18,88%20,09%15,07%
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΙ<Α & ΑΥΓΑ24,22%25,21%26,41%28,10%
01151 BOYTYPO
01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ
01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ
19,00%19,50%16,15%16,61%
19,45%20,71%22,99%18,31%
12,49%37,39%28,06%13,55%
41,88%66,33%86,27%68,26%
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ16,57%38,08%32,60%19,30%
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ
01163 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
01164 ΦΡΟΥΤΑ
3,42%-0,66%12,63%14,54%
6,42%4,91%8,10%3,98%
17,14%27,56%25,78%18,93%
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ3,87%-0,11%12,02%12,95%
01171 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ
01172 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
01173 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
01174 ΠΑΤΑΤΕΣ
01175 ΤΣΙΠΣ
11,25%21,57%32,39%24,96%
8,07%8,26%7,93%8,63%
14,11%12,42%16,54%12,57%
25,01%36,37%27,86%17,15%
6,83%10,81%16,16%9,47%
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ13,17%19,20%24,63%18,18%
01181 ZAXAPH
01182 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ
01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01185 ΠΑΓΩΤΑ
01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
38,47%41,41%43,08%29,33%
3,93%3,53%8,15%4,65%
3,24%6,87%8,82%3,37%
4,86%5,02%4,95%3,21%
4,68%7,86%9,67%-0,26%
3,84%-6,00%-9,59%-9,12%
0118 ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ6,11%7,52%9,57%4,88%
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
01192 ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
14,45%17,15%20,51%14,81%
6,95%7,83%9,95%3,69%
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
8,56%13,07%15,98%19,57%
12,49%8,69%8,59%6,76%
14,18%18,25%19,01%8,94%
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ11,98%14,29%16,78%12,48%
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ15,10%18,57%21,03%19,28%
01211 ΚΑΦΕΣ
01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ
01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
14,45%16,18%18,55%8,80%
6,60%10,73%15,99%10,04%
8,99%10,78%12,95%3,81%
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ13,43%15,39%18,02%8,62%
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ
01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
8,51%9,81%8,47%9,11%
5,19%7,60%-1,30%0,28%
5,82%9,76%6,11%0,20%
0122 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ6,13%8,85%3,55%1,89%
012 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)9,77%12,21%10,39%5,30%
01 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ14,80%18,21%20,44%18,50%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ1,83%0,63%1,77%2,34%
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ1,83%0,63%1,77%2,34%
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ6,16%6,38%6,25%6,29%
0212 ΚΡΑΣΙΑ6,16%6,38%6,25%6,29%
02131 ΜΠΥΡΕΣ9,85%10,04%11,19%9,62%
0213 ΜΠΥΡΕΣ9,85%10,04%11,19%9,62%
021 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)5,38%5,09%5,73%5,58%
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ
02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ
02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
0,06%0,13%0,08%0,10%
6,69%6,94%8,28%9,37%
0,00%0,00%0,22%1,58%
022 ΚΑΠΝΟΣ0,08%0,14%0,16%0,41%
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ2,21%2,24%2,45%2,61%
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ7,23%8,67%7,84%7,85%
03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ4,65%4,43%3,71%3,58%
03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
5,08%7,37%7,46%6,88%
8,50%8,04%6,22%4,84%
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ5,61%6,64%6,14%5,56%
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
3,39%8,17%6,32%5,25%
6,75%7,32%7,63%10,23%
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ4,93%8,24%7,31%8,02%
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
03142 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
3,12%3,39%3,52%3,89%
3,57%4,15%3,22%3,57%
0314 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ3,23%3,58%3,35%3,72%
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ5,55%6,57%6,07%5,55%
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
6,13%7,62%7,67%6,77%
4,73%-0,19%-1,24%-1,54%
3,63%3,70%2,89%2,41%
0321 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ5,07%3,40%2,77%2,23%
0322 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ0,89%2,58%3,13%2,73%
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ5,03%3,40%2,78%2,24%
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ5,42%5,89%5,37%4,84%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1,61%1,79%1,79%1,79%
041 ENOIKIA1,61%1,79%1,79%1,79%
0431 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ7,69%9,48%11,66%11,38%
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
2,95%3,21%3,76%3,99%
0,26%1,11%0,33%1,09%
1,58%1,99%1,86%2,64%
0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ1,77%2,21%2,21%2,83%
043 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ4,18%5,08%5,70%6,08%
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ
0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
0,31%0,32%0,31%1,15%
0,48%0,42%1,10%0,71%
0,31%0,32%0,31%1,15%
04441 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1,51%2,56%2,94%2,89%
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ1,51%2,56%2,94%2,89%
044 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ0,73%1,02%1,34%1,57%
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ7,38%27,65%25,63%25,15%
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04522 ΥΓΡΑΕΡΙΟ
68,37%291,17
%
194,98
%
161,80
%
18,22%19,99%20,76%22,16%
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ62,15%206,06
%
152,43
%
131,39
%
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ20,81%76,29%34,97%22,60%
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ23,27%23,43%19,35%20,84%
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ23,27%23,43%19,35%20,84%
045 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ20,44%52,09%38,01%31,83%
04 ΣΤΕΓΑΣΗ11,19%24,22%18,53%15,73%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111 ΕΠΙΠΛΑ
05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ
05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
05119 ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
5,00%10,03%10,37%5,31%
6,37%12,13%11,51%2,79%
4,67%9,56%8,50%8,08%
10,41%8,89%8,42%0,27%
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ5,69%10,02%10,15%4,74%
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ4,86%6,18%4,64%6,56%
0512 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ4,86%6,18%4,64%6,56%
ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 051 ΔΑΠΕΔΟΥ5,61%9,70%9,68%4,93%
05201 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
05202 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
05203 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 05209 ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6,98%7,64%4,60%-0,82%
0,37%-2,21%-7,28%16,29%
3,09%1,01%-3,34%-7,61%
-1,10%-5,32%10,45%17,18%
052 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ2,07%0,47%-3,74%10,05%
05311 ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
05312 ΡΟΥΧΩΝ
05313 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
05314 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
05315 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
4,54%0,53%-1,71%-2,71%
9,89%-3,51%-2,45%-7,30%
4,59%3,48%4,43%1,08%
9,31%9,04%5,71%3,30%
2,06%3,18%-0,34%-
14,23%
0531 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ7,11%3,45%1,88%-1,16%
05321 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
05322 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
05323 ΣΙΔΕΡΑ
05324 ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ
05329 ΜΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
-0,71%-5,24%10,05%12,65%
-1,60%-5,71%-6,33%12,28%
-5,62%-7,81%-7,54%-8,86%
-2,02%-7,49%-8,82%13,51%
0,07%1,32%-1,54%10,61%
0532 ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑ^Σ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-2,58%-5,52%-7,27%11,64%
0533 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,08%0,08%0,80%0,97%
053 OIKIA^ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ5,57%2,37%0,99%-1,84%
05401 ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
05402 MAXAIPOΠHPOYNA
05403 ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
7,42%7,29%6,62%2,02%
9,83%8,90%7,14%4,66%
6,03%8,49%7,67%4,04%
054 ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ6,79%8,06%7,18%3,37%
05511 ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ6,06%6,51%5,29%1,88%
0551 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ6,06%6,51%5,29%1,88%
05521 ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
05522 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
6,86%8,11%8,89%6,89%
5,16%6,09%4,53%1,37%
0552 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ5,32%6,33%5,26%2,30%
055 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ5,30%6,33%5,24%2,26%
05611 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
05612 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
13,57%14,48%12,03%9,47%
22,12%21,97%22,42%23,02%
0561 E^ AMEΣΗΣ ^ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ16,11%16,64%15,13%13,49%
05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ
05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
7,97%12,26%13,31%13,39%
3,24%3,95%4,28%5,52%
0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ7,50%11,45%12,43%12,65%
056 ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ13,32%15,27%14,73%13,76%
05 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ10,63%11,53%10,39%7,75%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ5,90%4,80%0,56%6,09%
ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ 06121 ΜΕΣΑ
06129 ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2,85%5,63%7,04%7,33%
3,21%4,22%5,58%0,57%
0612 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ3,16%4,37%5,72%1,55%
06131 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
06132 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
06139 ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1,13%1,26%-0,12%-1,16%
1,19%1,09%1,09%0,42%
2,82%2,56%2,73%2,84%
0613 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,41%1,46%0,58%-0,06%
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 061 ΣΥΣΚΕΥΕΣ5,26%4,35%0,53%5,34%
06211 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
06212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2,29%4,14%6,75%7,06%
1,40%1,56%2,73%3,14%
0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,61%2,22%3,76%4,14%
0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,94%2,05%2,56%2,64%
06231 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 06239 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,32%0,77%0,16%-1,43%
1,34%2,31%5,04%4,26%
0623 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,98%1,26%1,69%0,29%
062 ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,39%1,96%2,84%2,75%
06301 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ
06302 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
0,54%1,11%0,94%0,93%
9,70%9,70%9,70%9,70%
063 NOΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ0,64%1,20%1,04%1,03%
06 ΥΓΕΙΑ2,74%2,77%1,58%3,40%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111 AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
07112 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
12,26%17,85%20,36%20,09%
19,39%19,39%19,39%19,39%
0711 ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ15,03%18,46%19,86%19,71%
0712 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
0713 ΠΟΔΗΛΑΤΑ
8,41%11,68%12,92%10,78%
4,45%14,59%10,57%9,66%
071 ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ14,38%17,86%19,19%18,85%
07211 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
07212 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
13,72%16,25%17,65%17,54%
6,37%7,10%8,47%8,83%
ΑΔΑ: 9ΗΠΟ46ΜΤΛΡ-70Β
07213 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ3,28% 3,39% -1,72% -2,54%
0721 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ10,27%11,92%13,23%13,33%
07221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
07222 ΒΕΝΖΙΝΗ
07223 ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
07224 ΛΙΠANTIKA
41,98%85,25%51,19%42,94%
16,24%41,81%26,45%21,89%
4,60%38,50%29,70%13,51%
6,88%7,70%5,98%6,34%
0722 KAYΣIMA ΚΑΙ ΛΙΠANTIKA17,85%44,08%28,10%23,02%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 0723 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ2,76%3,06%2,57%2,18%
07241 ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
07242 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ
07243 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
-0,30%2,72%2,96%4,96%
0,04%0,01%0,01%0,03%
0,81%3,11%2,41%2,90%
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 0724 ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,06%0,37%0,33%0,50%
072 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ13,57%28,54%18,63%15,27%
07311 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
07312 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0,00%0,00%12,11%12,11%
0,00%0,00%12,35%12,35%
0731 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%12,30%12,30%
07321 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ
07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
0,16%0,14%-9,38%-9,76%
32,92%32,92%22,63%22,63%
0732 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ15,97%15,96%5,73%5,45%
07331 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
07332 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13,24%20,71%36,11%47,05%
39,16%92,90%34,12%63,45%
0733 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ30,61%70,28%38,24%59,66%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 07342 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ26,73%31,64%36,20%29,35%
0734 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ26,73%31,64%36,20%29,35%
0735 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,00%0,00%12,35%12,35%
07362 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ1,09%1,09%2,11%3,55%
0736 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ1,09%1,09%2,11%3,55%
073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ20,25%28,38%9,40%18,55%
07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ13,79%24,23%15,34%15,11%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ0,00%0,00%35,09%35,24%
081 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,00%35,09%35,24%
08201 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
08202 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
6,14%12,41%8,78%7,76%
-9,92%17,22%24,21%30,97%
082 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ-8,98%15,68%22,55%29,12%
08301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
08302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
08303 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET
08304 ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-1,08%-2,58%-3,67%-1,96%
-1,49%-3,08%-6,35%-2,76%
-3,51%-7,72%10,85%-8,59%
-3,25%-7,84%10,72%10,72%
083 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-1,88%-4,24%-6,92%-4,25%
08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-2,05%-4,48%-6,85%-4,39%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09111 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
09112 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
09113 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
-1,54%-3,95%-1,78%-4,94%
-7,98%13,21%13,82%27,61%
-0,05%1,86%1,97%-3,91%
0911 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-7,73%12,68%13,26%26,91%
09121 ΚΑΜΕΡΕΣ-3,36%-0,42%-6,65%10,62%
0912 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-3,36%-0,42%-6,65%10,62%
09131 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
09132 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
09133 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
-4,17%-4,30%-8,84%18,38%
-0,54%-6,75%-7,09%15,51%
-1,92%-6,34%13,54%19,26%
0913 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-3,84%-4,22%-8,64%18,13%
09141 ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ1,93%0,30%-3,55%-3,53%
ΑΔΑ: 9ΗΠΟ46ΜΤΛΡ-70Β
09149 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ1,03%-0,20%-4,82%17,48%
0914 ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ1,29%-0,37%-4,41%-8,06%
0915 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,83%0,86%0,02%-0,17%
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-091 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-4,71%-6,69%-9,84%19,90%
09213 ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 09215 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ3,99%2,60%3,28%4,75%
3,87%3,87%3,87%4,52%
0921 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ3,96%2,57%3,20%4,60%
09221 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ4,01%4,34%6,10%2,96%
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 0922 ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ4,01%4,34%6,10%2,96%
0923 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ0,00%0,00%0,00%0,00%
092 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ3,87%2,72%3,25%3,84%
09311 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09312 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
-3,87%-7,04%12,74%20,03%
2,15%2,58%1,37%-1,90%
0931 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ0,06%-0,53%-3,28%-8,00%
09321 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ
09322 ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
2,23%1,31%-2,88%-2,58%
2,96%3,81%0,59%-0,30%
0932 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ2,23%1,36%-2,82%-2,54%
09331 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ
09332 ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
3,04%4,08%4,16%2,34%
4,34%9,00%8,56%8,12%
0933 ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ3,93%7,42%7,14%6,25%
09341 ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
09342 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
-0,45%6,12%3,58%2,20%
8,14%13,90%10,99%10,49%
0934 ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ7,83%13,89%11,01%10,42%
0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,24%0,55%2,90%1,67%
093 ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ2,57%4,29%2,59%0,96%
09411 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09412 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
3,01%3,01%1,12%2,14%
4,76%2,33%1,89%2,61%
0941 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ3,99%2,37%1,31%2,15%
09421 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΝΣΕΡΤΑ
09422 ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
09423 ΕΙΣΦΟPA ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09424 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
14,25%14,25%12,95%11,21%
1,01%2,01%3,04%17,83%
-1,40%-1,40%-1,40%-1,40%
2,24%2,63%2,77%1,40%
7,81%7,94%8,83%8,83%
0942 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ4,35%4,24%3,57%2,80%
094 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,31%3,81%3,00%2,74%
09511 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09512 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09513 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ
-1,97%-5,09%-6,00%-6,22%
3,22%3,33%3,00%2,64%
2,22%0,71%-2,10%-2,48%
0951 ΒΙΒΛΙΑ0,40%-1,35%-2,58%-2,87%
09521 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
09522 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
2,72%2,72%2,72%2,72%
0,00%0,00%0,00%0,00%
0952 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ1,84%1,84%1,84%1,84%
0953 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ2,57%3,14%3,45%3,53%
09541 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
09549 ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
24,35%26,60%26,47%27,57%
3,22%4,95%5,09%5,95%
0954 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ9,57%11,44%11,54%12,51%
095 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ3,46%3,28%2,86%3,00%
09601 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
09602 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12,01%13,83%13,13%15,92%
11,47%11,87%11,24%14,33%
096 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ11,95%13,03%12,48%15,45%
09 ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2,50%2,09%1,04%-0,89%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10102 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2,27%2,87%2,53%5,74%
2,41%3,20%3,44%5,70%
1010 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,37%3,10%3,19%5,67%
1020 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,53%3,98%4,41%4,50%
1030 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,02%-1,00%-4,05%-4,41%
1040 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,00%0,00%0,00%0,00%
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,03%2,98%2,99%3,58%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΧΟΡΟΥ
11112 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)
6,49%7,46%7,47%7,57%
10,33%12,00%13,64%14,71%
1111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ7,38%8,43%8,62%8,83%
1112 ΚΥΛΙΚΕΙΑ3,21%3,35%4,24%5,50%
111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ7,00%7,99%8,23%8,50%
11201 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ
11202 ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
20,21%32,20%12,30%13,02%
7,41%11,01%20,72%24,60%
112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ19,58%31,63%12,99%13,40%
11 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ8,62%9,65%8,85%8,99%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12111 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
12112 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
12113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
5,65%5,55%7,03%7,12%
2,27%2,69%3,01%4,07%
0,76%0,40%0,31%-0,07%
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 1211 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ2,75%2,92%3,43%4,13%
12121 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-3,48%-9,16%10,07%15,05%
1212 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ-3,48%-9,16%10,07%15,05%
12131 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)
12132 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
2,77%3,30%0,84%0,49%
8,75%5,84%1,99%-1,99%
1213 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦPONTΙΔΑΣ8,35%5,68%1,93%-1,84%
121 ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ6,87%4,92%2,32%-0,46%
12311 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
12312 ΡΟΛΟΓΙΑ
6,68%8,79%18,74%21,90%
3,60%4,43%2,41%0,07%
1231 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ5,59%7,38%14,93%17,07%
12321 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
12322 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
12329 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
-1,58%-3,92%-4,99%-9,16%
2,99%1,01%-0,38%-3,41%
3,44%3,13%-0,12%-2,16%
1232 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ2,42%1,58%-0,90%-3,10%
123 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ2,72%2,30%1,98%0,40%
12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
12402 ΑΝΑΓΚΕΣ
12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
1,90%2,99%2,85%4,01%
0,57%5,05%5,05%7,35%
4,39%9,69%10,26%10,26%
124 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ2,64%6,39%6,65%7,55%
1252 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%
12532 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%
1253 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%
12541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12542 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
0,32%-1,59%-1,00%0,02%
0,99%1,55%1,39%1,59%
1254 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ0,33%-1,54%-0,97%0,04%
125 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ0,23%-1,12%-0,69%0,06%
12621 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
12622 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
0,00%0,00%0,00%0,00%
0,61%0,31%0,52%0,12%
1262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,40%0,14%0,26%0,04%
126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,40%0,14%0,26%0,04%
12701 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
12702 ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ
12704 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0,00%0,00%0,00%0,00%
0,32%0,43%0,43%0,43%
1,03%-0,44%-1,17%-0,26%
4,91%5,13%4,42%5,01%
127 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,05%1,98%1,48%1,90%
12 ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,16%2,77%1,47%0,17%
Η παρούσα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.mindev.gov.gr) και Επενδύσεων και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Εξυπηρέτησης Κοινού & Πρωτοκόλλου
κ.α.α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων