Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 361566
ΑΔΑ ΨΞ2Σ465ΧΘΞ-34Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληρ. : Ε. Κατσαγούνος
Τηλ. :2106508531
E-mail : e.katsagounos@yme.gov.gr
Παπάγου, 17/11/2022
ΠΡΟΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β'5759 της υπ’ αρ. 340141/31-10-2022 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)».”
Σας ενημερώνουμε ότι στις 10-11-2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 5759, η υπ’ αρ. 340141/31-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΥ7465ΧΘΞ-Ι8Π) υπουργική απόφαση, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργική απόφαση, ως προς:
1) Τη διόρθωση σημείων τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με το διορθωτικό της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L219/22-8-2019 και ενσωματώθηκε με την αριθμ. 64744/677/2019 (Β' 522/2020) κ.υ.α. “Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»”.
2) Τη συμπλήρωση των σημείων τεχνικού ελέγχου με αυτά που αφορούν τον έλεγχο του συστήματος eCall για τις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1 και περιγράφονται στην αριθμ. 253664/2022 (Β' 4292) κ.υ.α. “Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»”
3) Την ενσωμάτωση σημείων ελέγχου για τις δίκυκλες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο (κατηγορία L4e), τρίκυκλων με συμμετρικούς εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς (κατηγορία L5e) και τετράκυκλων οχημάτων (κατηγορία L7e) με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3.
4) Την επικαιροποίηση των σημείων ελέγχου που αφορούν τα Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, καθώς και των σημείων ελέγχου που αφορούν τα Οχήματα Διεθνών Μεταφορών Ευπαθών Τροφίμων (ΑΤΡ)
5) Τη διόρθωση και συμπλήρωση σημείων ελέγχου που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν και υφίστανται στην κ.υ.α. εναρμόνισης της παρ. 1 της παρούσας.
Οι αλλαγές (σε κίτρινο φόντο), που επιφέρουν τα ανωτέρω στα σημεία ελέγχου των Παραρτημάτων I και II της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υ.α., είναι οι εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ