Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 361479
ΑΔΑ ΨΩΦΒ465ΧΘΞ-Σ7Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 17/11/2022
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2022
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 49462/538/18/2019 (Β' 1172) κ.υ.α. «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α., για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ, ο κάτοχός του υποχρεούται να παρακολουθήσει συμπληρωματική επιμόρφωση και στη συνέχεια να εφοδιασθεί με «Βεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συμπληρωματικής επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο.
Για το έτος 2022, η προτεινόμενη εκπαιδευτική ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Η οδηγία (ΕΕ) 2021/1717 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση ορισμένων κωδικών κατηγορίας οχημάτων και την προσθήκη του συστήματος eCall στον κατάλογο των σημείων ελέγχου, στις μεθόδους και στην αξιολόγηση των αστοχιών στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας.
2. Η οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό των κατηγοριών οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου (αφορά στους αγροτικούς ελκυστήρες αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχει εφαρμογή στα ΚΤΕΟ).
ΝΟΜΟΙ
1. Ο ν. 4850/2021 (Α' 208) «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» σχετικά με :
- άρθρο 35 : Τεχνικός έλεγχος (οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος)
- άρθρο 44 : Θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων ΕΔΧ οχημάτων
- άρθρο 52 : Ρυθμίσεις για οχήματα Αγίου Όρους (και για τον τεχνικό έλεγχο)
- άρθρο 54 : Κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ - Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (έλεγχος οχημάτων ADR)
- άρθρο 66 : Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων
- άρθρο 73 : Ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ - Τροποποίηση των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Η υπ’ αριθμ. 253664/2022 (Β' 4292) κ.υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης “Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ” (Β' 2726)» όσον αφορά στον τεχνικό έλεγχο του συστήματος eCall στα οχήματα.
2. Η υπ’ αριθμ. 274613/2022 (Β' 4927) κ.υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 39804/2812/2017 κοινής υπουργικής απόφασης “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ” (Β' 2918), σε συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής».
3. Η υπ’ αριθμ. 374362/2021 (Β' 6495) υ.α. «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων».
4. Το ΦΕΚ Β' 279/28-1-2022 «Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 374362/23.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 6495)».
5. Η υπ’ αριθμ. 292015/2021 (Β' 4966) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο” (Β'99)».
6. Η υπ’ αριθμ. 110947/2022 (Β' 1820) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 374362/23-12-2021 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων” (Β' 6495)».
7. Η υπ’ αριθμ. 291957/2022 (Β' 5060) υ.α. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων,
καθώς και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων».
8. Η υπ’ αριθμ. 302873/2022 (Β' 5195) υ.α. «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».
9. Η υπ’ αριθμ. 340141/2022 (Β' 5759) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)” (Β' 1003)».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
1. Η υπ’ αριθμ. 318440/12-11-2021 εγκύκλιος «Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α' 208) που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων» σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Αγίου Όρους, την κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για τους ελέγχους ADR και την ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
2. Η υπ’ αριθμ. 325858/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ3Α465ΧΘΞ-ΗΒ3) εγκύκλιος :
«1) Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Γαλλία που έχουν ταξινομηθεί σε όνομα εταιρείας
2) Διόρθωση της συχνότητας ελέγχου για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στο Λουξεμβούργο».
3. Η υπ’ αριθμ. 335255/25-11-2021 (ΑΔΑ : 6ΣΣΞ465ΧΘΞ-Ο67) εγκύκλιος «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρος)».
4. Η υπ’ αριθμ. 3771/10-1-2022 (ΑΔΑ : 6ΧΕΒ465ΧΘΞ-ΡΣΡ) εγκύκλιος «Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση αδειών ρυμουλκούμενων οχημάτων» της Δ34.
5. Η υπ’ αριθμ. 353703/9-12-2021 (ΑΔΑ : 6ΛΔ0465ΧΘΞ-ΞΕΗ) εγκύκλιος «Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), κατά τη διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου, για μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα προερχόμενων από κράτη-μέλη της ΕΕ».
6. Η υπ’ αριθμ. 357602/9-12-2021 (ΑΔΑ : ΨΚΙ6465ΧΘΞ-ΘΔΟ) εγκύκλιος «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΦΑ3/7106/448/21-3-2017 (ΑΔΑ : 7800465ΧΘΞ-ΝΜΑ) εγκυκλίου περί οπίσθιων πλευρικών παραθύρων φορτηγών αυτοκινήτων».
7. Η υπ’ αριθμ. 368571/21-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΓΡ465ΧΘΞ-ΛΧΖ) εγκύκλιος «Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Οργανισμού Μεταφορών της Σουηδίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Σουηδία».
8. Η υπ’ αριθμ. 373967/24-12-2021 (ΑΔΑ : 6Τ6Ζ465ΧΘΞ-ΘΚ0) εγκύκλιος «Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)».
9. Η υπ’ αριθμ. 374131/24-12-2021 (ΑΔΑ : ΨΣΡ3465ΧΘΞ-ΨΕΝ) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου ΕΔΧ οχημάτων».
10. Η υπ’ αριθμ. 23623/31-1-2022 (ΑΔΑ : ΡΘ6Ξ465ΧΘΞ-40Η) εγκύκλιος «Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του τεχνικού ελέγχου οχημάτων όλων των κατηγοριών».
11. Η υπ’ αριθμ. 40487/11-2-2022 (ΑΔΑ : 61Α6465ΧΘΞ-ΔΑΟ) εγκύκλιος «Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ Β' 6495/31-12-2021 της υπ’ αρ. 374362/23-12-2021 απόφασης και στο ΦΕΚ Β' 279/28-1-2022 των διορθώσεων σφαλμάτων αυτής, που αφορά στον καθορισμό του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων, με σχετικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της».
12. Η υπ’ αριθμ. 374054/24-12-2021 (ΑΔΑ : 6ΗΛ5465ΧΘΞ-ΔΚΝ) εγκύκλιος «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3».
13. Η υπ’ αριθμ. 114500/14-4-2022 (ΑΔΑ : ΩΣΡΞ465ΧΘΞ-ΗΞΥ) εγκύκλιος «Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ Β' 1820/2022 της υπ’ αριθμ. 110947/12-4-2022 απόφασης, που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 374362/23-12-2021 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β' 6495)”».
14. Η υπ’ αριθμ. 176801/6-6-2022 (ΑΔΑ : ΩΥΗΗ465ΧΘΞ-ΥΙ5) εγκύκλιος «Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Οργανισμού Μεταφορών της Δανίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στη Δανία».
15. Η υπ’ αριθμ. 49574/18-2-2022 (ΑΔΑ : Ψ8ΜΝ465ΧΘΞ-Γ5Θ) εγκύκλιος «Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση αδειών ρυμουλκούμενων οχημάτων» της Δ34.
16. Η υπ’ αριθμ. 176524/6-6-2022 (ΑΔΑ : Ω2ΟΨ465ΧΘΞ-528) εγκύκλιος «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α' 30) για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».
17. Η υπ’ αρ. 276184/7-9-2022 (ΑΔΑ : ΨΠΦΒ465ΧΘΞ-9ΨΞ) εγκύκλιος «Χαρακτηρισμός οχημάτων κατηγορίας Ν1 αμαξώματος ΒΕ (pick-up) με αναδιπλούμενα ή συρόμενα καλύμματα καρότσας ως ανοιχτού τύπου» της Δ34.
18. Η υπ’ αριθμ. 297030/27-9-2022 (ΑΔΑ : ΨΒΡΔ465ΧΘΞ-2ΕΥ) εγκύκλιος «Εκτύπωση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)».
19. Η υπ’ αριθμ. 350919/9-11-2022 (ΑΔΑ : Ψ781465ΧΘΞ-8ΕΘ) εγκύκλιος «Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ Β' 5060/28-9-2022 της υπ’ αρ. 291957/2022 υπουργικής απόφασης, που αφορά στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων».
20. Η υπ’ αριθμ. 351555/10-11-2022 (ΑΔΑ : Ω370465ΧΘΞ-ΩΗ3) εγκύκλιος «Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β' 5060/28-9-2022 της υπ’ αρ. 291957/2022 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων”».
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
1. Το υπ’ αριθμ. 331075/22-11-2021 έγγραφο «Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας».
2. Το υπ’ αριθμ. Δ30/Δ9/363410/16-12-2021 έγγραφο «Ερώτημα σχετικό με τον εξωτερικό χρωματισμό των ΕΔΧ».
3. Το υπ’ αριθμ. 3021/4-1-2022 έγγραφο «Προσθήκη μηχανήματος ελέγχου καυσαερίων και αλλαγή θέσης αυτών».
4. Το υπ’ αριθμ. 16816/20-1-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που φέρουν διάταξη σύνδεσης».
5. Το υπ’ αριθμ. 47325/17-2-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων με ελληνικές πινακίδες» (όσον αφορά στην αναγνώριση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου ελληνικού οχήματος σε ΚΤΕΟ ξένης χώρας).
6. Το υπ’ αριθμ. 53337/21-2-2022 έγγραφο «Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγου ιδιωτικού ΚΤΕΟ».
7. Το υπ’ αριθμ. 109679/11-4-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα».
8. Το υπ’ αριθμ. 123859/20-4-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3».
9. Το υπ’ αριθμ. 139244/9-5-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα».
10. Το υπ’ αριθμ. 186850/15-6-2022 έγγραφο «Γνωστοποίηση παραποιημένου εγγράφου».
11. Το υπ’ αριθμ. 200800/24-6-2022 έγγραφο «Ερώτημα περί απόστασης ΙΚΤΕΟ από αποθήκη φιαλών υγραερίου».
12. Το υπ’ αριθμ. 255586/12-8-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και N1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρο)».
13. Το υπ’ αριθμ. 230807/20-7-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων κατηγορίας L5e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3».
14. Το υπ’ αριθμ. 301700/30-9-2022 έγγραφο «Έκδοση παραστατικού για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΙΚΤΕΟ».
15. Το υπ’ αριθμ. 320820/14-10-2022 έγγραφο «Τεχνικός έλεγχος ΕΙΧ οχήματος που ταξινομείται ως ΕΔΧ».
16. Το υπ’ αριθμ. 336199/27-10-2022 έγγραφο «Ερώτημα περί επέκτασης γραμμής ελέγχου ΜΟΤΟ κατηγορίας L3e (δικύκλων), σε υφιστάμενο ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων».
Β. Επειδή κατά την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υ.α. και όσον αφορά στον έλεγχο των ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφονται επί των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων διαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά λάθη στην καταγραφή τους (π.χ. αναγραφή των μέτρων ως χιλιομέτρων, μετατροπή των μιλίων σε χιλιόμετρα, κατ’ εκτίμηση μηδενισμός σε κοντέρ κ.λπ.), επισημαίνεται ότι οι ελεγκτές πρέπει να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή κατά την αναγραφή της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο ΔΤΕ.
Γ. Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να δίδεται μεγάλη προσοχή στον διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση ή παραποίηση του φίλτρου αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι οπτικός (προς το παρόν) και διενεργείται ψηλαφώντας με ειδικό γάντι ή/και με τη χρήση καθρέπτη το επάνω μη άμεσα ορατό τμήμα του DPF για μη εργοστασιακές συγκολλήσεις που παραπέμπουν σε τομή της συσκευής και αφαίρεσης του ενεργού της υλικού. Σε περίπτωση διαπίστωσης της έλλειψης, σημειώνεται ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ στο σημείο 8.2.2.1 .a.
Δ. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου μας, στη διαδρομή Μεταφορές ^ Τεχνικός Έλεγχος και Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων ^ Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων της υφιστάμενης από πολλά χρόνια νομοθεσίας που αφορά στον Τεχνικό Έλεγχο των Οχημάτων στα ΚΤΕΟ και ειδικότερα αυτής που αφορά στον έλεγχο των συστημάτων του οχήματος (LPG, ABS, κοτσαδόρος κ.λπ.). Στο συγκεκριμένο ιστότοπο συνεχίζεται η ανάρτηση και της τρέχουσας νομοθεσίας.
Ε. Η παρούσα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή Μεταφορές -— Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων -— Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -— Ελεγκτές - Επιμόρφωση - Ποινολόγιο -— Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης των ελεγκτών ΚΤΕΟ και μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/elegktes-epimorfosi-poinologio/item/8541-vli-svmpliromatikis-epimorfosis-ton-elegkton-kteo.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (με ηλ. ταχ/μείο)
3. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
4. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
5. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
(με την παράκληση για ενημέρωση των Εγκεκριμένων Φορέων Επιμόρφωσης)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
2. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
4. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με ηλ. ταχυδρομείο)
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
6. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoenados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Δεκαεπτά (17) έγγραφα (28 φ.)