Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 2261.4-8/82384/2022
ΑΔΑ 6ΓΑ24653ΠΩ-ΙΓΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ B' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1, Λιμάνι Πειραιά
Ταχ. Κώδικας : 185 10, Πειραιάς
Πληροφορίες : Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Στ.
Πλωτάρχης Λ.Σ.(Ν) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο :213137 4117 - 4118
E-Mail : dipthap@hcg.gr
ΠΡΟΣ:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 17 Νοεμβρίου 2022
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων-Παροχή διευκρινίσεων»
Σχετ.: α) Ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230), όπως ισχύει.
β) Ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.» (Α' 105), όπως ισχύει.
γ) Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852.......Πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α' 129)
δ) Αριθ. 3231.8/1/89/28-7-1989 Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σε πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β' 573).
ε) Αριθ. 513.12/13/118β/10-1-2013 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Ναυτιλίας και Αιγαίου «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ... έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Β' 573).
στ) Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 -Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (Β' 2471).
ζ) Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8-2-2019 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών.» (Β' 436).
η) Το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/109500/7312/1-11-2022 έγγραφο ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Τμήμα Β'.
1. Έχοντας υπόψη την έκδοση του (α) σχετικού νόμου και, ιδίως, του Κεφαλαίου ΙΔ', όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 78 του (β) σχετικού νόμου, και, με αφορμή ζήτημα που ετέθη από Λιμενική Αρχή αναφορικά με το αν θα πρέπει να εκδίδεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της (δ) σχετικής Υ.Α. άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων, η οποία, ως διοικητική διαδικασία, έχει ενταχθεί στο σύστημα απλούστευσης που θεσπίστηκε με την(ε) σχετική Κ.Υ.Α. και φέρει πλέον τη μορφή Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που εκδίδεται από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) Κατ' εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΔ' του (α) σχετικού νόμου, ο οποίος εισήγαγε νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του οικονομικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 παρ. 1 του (γ) σχετικού νόμου και τη (στ) σχετική, η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας πλωτών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που εκτελούν εργασίες D (Διάθεση) και R (Ανάκτηση) χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας. Στις ανωτέρω πλωτές εγκαταστάσεις εντάσσονται και οι πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη λειτουργία, μεταξύ άλλων, και της εν λόγω δραστηριότητας καθορίζονται στο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που εκδόθηκε βάσει του ανωτέρω Κεφαλαίου ΙΔ', ήτοι τη (ζ) σχετική.
β) Η Βεβαίωση που εκδίδεται από την οικεία Λιμενική Αρχή βάσει του άρθρου 8 της (δ) σχετικής Υ.Α. σε συνδυασμό με την (ε) σχετική Κ.Υ.Α. αφορά στη συνδρομή νομίμων προϋποθέσεων τεχνικής φύσης που προβλέπονται στην ιδία ως άνω Υ.Α. αποκλειστικά και μόνο για την καταλληλότητα πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων για τη λειτουργία τους ως πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποτελεί διοικητική διαδικασία ανεξάρτητη/αυτοτελή σε σχέση με την ανωτέρω έγκριση λειτουργίας της επιχείρησης που χορηγείται από την οικεία Περιφέρεια. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση δεν επέχει, σε καμία περίπτωση, θέση έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας των εν λόγω πλωτών ευκολιών υποδοχής που χορηγείται βάσει του Κεφαλαίου ΙΔ' του (α) σχετικού νόμου. Τούτο σημαίνει ότι αν, για οιονδήποτε λόγο, δεν έχει χορηγηθεί έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων από την οικεία Περιφέρεια, τότε τυχόν εκδοθείσα Βεβαίωση βάσει του άρθρου 8 της (δ) σχετικής Υ.Α. σε συνδυασμό με την (ε) σχετική Κ.Υ.Α. από την οικεία Λιμενική Αρχή δεν δύναται να αποτελέσει αποκλειστικό νομοθετικό έρεισμα για τη δραστηριοποίηση της εν λόγω πλωτής ευκολίας υποδοχής, αφού αυτή δεν δύναται να υποκαταστήσει την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας που χορηγείται βάσει του Κεφαλαίου ΙΔ' του (α) σχετικού νόμου.
2. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω διευκρινίσεων, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
α) Κ.Λ/Χ-Λ/Χ εξακολουθούν να εκδίδουν Βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων, βάσει του άρθρου 8 της (δ) σχετικής Υ.Α σε συνδυασμό με την (ε) σχετική ΚΥΑ, ενώ διατηρούνται σε ισχύ τυχόν εκδοθείσες σχετικές Βεβαιώσεις.
β) Εφεξής, στο σώμα των εν λόγω Βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: «Η παρούσα δεν επέχει θέση έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας της πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων η οποία χορηγείται από την οικεία Περιφέρεια βάσει του Κεφαλαίου ΙΔ' ν. 4442/2016 (Α' 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4549/2018 (Α' 105). Η παρούσα δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλη άδεια, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση».
γ) Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί σχετικές Βεβαιώσεις από Κ.Λ/Χ-Λ/Χ και τελούν σε ισχύ, οι οικείες Λιμενικές Αρχές να προβούν σε τροποποίηση αυτών σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 2 της παρούσας.
δ) Κ.Λ/Χ-Λ/Χ να μεριμνούν για την ενημέρωση της οικείας Περιφέρειας περί της εκ μέρους τους έκδοσης/ανάκλησης των Βεβαιώσεων βάσει του άρθρου 8 της (δ) σχετικής Υ.Α σε συνδυασμό με την (ε) σχετική ΚΥΑ, όπως επίσης και για την ενημέρωσή τους από την οικεία Περιφέρεια περί της έκδοσης/ανάκλησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας των εν λόγω πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας βάσει του Κεφαλαίου ΙΔ' του (α) σχετικού νόμου.
3. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ που αποστέλλεται η παρούσα, να μεριμνήσουν για την ορθή τήρηση, την πιστή εφαρμογή και την ενημέρωση των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κ.Λ/Χ-Λ/Χ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Τμήμα Β' (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 - sec.dipa@prv.ypeka.gr)
2. 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Περιφέρεια Αττικής
4. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
5. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
6. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
7. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
8. Περιφέρεια Ηπείρου
9. Περιφέρεια Θεσσαλίας
10. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
11. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
12. Περιφέρεια Κρήτης
13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
14. Περιφέρεια Πελοποννήσου
15. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
16. Ένωση Λιμένων Ελλάδος
17. Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε.
18. Λιμενικά Ταμεία
19. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ.κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
3. Γρ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ.κ. Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Γρ.κ. ΔΚΒ'