Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 116055 - 01-12-2022
ΑΔΑ ΡΕΠΜ46ΜΤΛΡ-ΗΦ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Λ ,
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Τηλέφωνο : 210 3893572
Email : gen-sec@mindev.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 01-12-2022
ΠΡΟΣ : 1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
- Γραφείο Διοικητή
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
3. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α' 215) περί επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση».
Προκειμένου για την άρση παρερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους, η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4994/2022 (Α' 215), περί απαγόρευσης αποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια, περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας (κορμοί υλοτομηθέντων δέντρων, καυσόξυλα, προσάναμμα), εξαιρούμενης μόνο της βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας σε επίπεδο τελικού προϊόντος.
Ομοίως, προκειμένου για την άρση παρερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους, η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α' 215), περί απαγόρευσης εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη, περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας (κορμοί υλοτομηθέντων δέντρων, καυσόξυλα, προσάναμμα), εξαιρούμενης μόνο της βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας σε επίπεδο τελικού προϊόντος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
4. Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας