Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ.: 116321
ΑΔΑ ΨΙ3Υ46ΜΤΛΚ-29Λ
Φ.80000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Βουράκη
Τηλέφωνο: 2131516750
Ηλ. Ταχ.: svnparoxes@vpakp.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Πληροφορίες : Κ.Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 2131516809
Ηλ.Ταχυδρ. : intaffairs @ypakp. gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πληροφορίες : Μ.Βογιατζόγλου
Τηλέφωνο : 2131516746
Ηλ.Ταχυδρ. : proasf@ypakp. gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες : Ε.Ράπτη, Σ.Γιωτάκου, Α.Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο : 2131516814,6783,6799
Ηλ.Ταχυδρ. : asfayt@ypakp. gr
Αθήνα, 05.12.2022
ΠΡΟΣ
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4997/2022 (Α', 219)».
Σας γνωστοποιούμε ότι ο ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε ΦΕΚ Α' 219/25.11.2022.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας και την άμεση εφαρμογή των διατάξεων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
5. Όλες οι Διευθύνσεις της ΓΓΚΑ
6. Όλες οι Διευθύνσεις του Υπουργείου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
e-ΕΦΚΑ
1. Γραφείο Διοικητή
Ακαδημίας 22 106 71, Αθήνα
2. Γενική Δ/νση Συντάξεων
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα
3. Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Σταδίου 31 106 82, Αθήνα
4. Γενική Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Φιλελλήνων 13-15
105 57, Αθήνα
5. Γενική Δ/νση Εισφορών
Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
6. ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)
Εθνικής Αντιστάσεως 8 174 56 'Αλιμος Αττικής
7. ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)
Διεύθυνση Ασφάλισης - Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
Λυκούργου 12
105 51 Αθήνα proedros@mtpy. gr
8. ΕΔΟΕΑΠ
Τομέας Ασφάλισης Σισίνη 18, Αθήνα 115 28
9. Μετοχικό Ταμείου Στρατού
Κολοκοτρώνη 13, Τ. Κ. 10562, Αθήνα
10. Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
Γλάδστωνος 1, Τ. Κ. 10677, Αθήνα
11. Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
Ακαδημίας 27, Τ. Κ. 10671, Αθήνα
12. Επαγγελματικά Ταμεία Υποχρεωτικής Ασφάλισης :
α) ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ,
Χαλκοκονδύλη 56, Τ. Κ. 10432, Αθήνα
teayfe@teayfe. gr
β) ΤΕΑΥΕΤ - ΝΠΙΔ
Θεοφάνους 17 - 19, Τ. Κ. 11523, Αθήνα
info@teayet.gr
γ) ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ
Χρήστου Λαδά 1, Τ. Κ. 10561, Αθήνα
info@eteapep.gr
δ) ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ - ΝΠΙΔ
Πατησίων 48, Τ. Κ. 10682, Αθήνα
info@teaeapae. gr
13. Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Σ.Ο.Ε.Λ.
Καποδιστρίου 28, Τ. Κ. 10682, ΑΘΗΝΑ
14. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα info@tapiltat.gr
15. Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων
Ζάππειο Μέγαρο, Τ. Κ. 10557, Αθήνα
16. Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων
mkoutsoukali@bankofsreece.gr