Διοικητικό Έγγραφο

Φ.80020/120436/Σ.720/13.12.22
ΑΔΑ: Ψ04Ι46ΜΤΛΚ-ΒΔΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Αβδελίδης
Τηλέφωνο : 2131516789
Ηλ. Ταχ. : synparoxes@ypakp.gr
ΠΡΟΣ: e-Ε.Φ.Κ.Α.
1. Γραφείο Διοικητή
Ακαδημίας 22, 10671, Αθήνα
2. Γενική Δ/νση Συντάξεων
Αχαρνών 27-29, 10439, Αθήνα
3. Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Σταδίου 31, 10559, Αθήνα
4. Γενική Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα
5. Υπουργείο Εσωτερικών
ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
Α. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπιν Δυναμικού
Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα
Β. Δ/νση Προσωπικού Τοπικ Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27, Αθήνα
ΚΟΙΝ.: 1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 76, 106 78, Αθήνα
2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Λ. Μεσογείων 15, 115 26, Αθήνα
Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ως προϋπόθεση ή μη για τη συνταξιοδότηση προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού»
Σχετ:
1. Το α.π. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.30/1240/21697/7.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Την α.π. Σ80/1/16698/4.1.2019 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ
Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με την προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των μόνιμων υπάλληλων των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α, ως προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α΄130), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009 (Α’163), όπως ισχύει, προβλέπει ότι :
«Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "5.α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή. β. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοινοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.”».
Από 18.07.2018, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α΄130) ισχύουν τα εξής:
«2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.
β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.»
«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη ειδική ή γενική διάταξη».
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των μόνιμων υπάλληλων των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η υπαλληλική σχέση του εν λόγω προσωπικού που υποβάλει αίτηση για σύνταξη και παραμένει στην Υπηρεσία, σύμφωνα με το ν.3801/2009, λύεται αυτοδικαίως την πρώτη του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, δηλαδή σε μεταγενέστερο από τη συνταξιοδότηση χρονικό σημείο.
Η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ως προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση, όπως προβλέπεται στο εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 εξακολουθεί να απαιτείται, μετά την έναρξη ισχύος του, για τα πρόσωπα για τα οποία υπήρχε ήδη σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Για το εν λόγω όμως προσωπικό (ΙΔΑΧ και μόνιμοι με ασφάλιση πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δεν απαιτείτο η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης και ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων το άρθρο 20 του ν. 3801/2009 και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4554/2018.
Επισημαίνεται τέλος ότι, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι επιλέγουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.3801/2009, την καταβολή των αποδοχών αντί της σύνταξης για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την πρώτη ημέρα του επόμενου από την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης μήνα, είναι δυνατή η καταβολή και της σύνταξης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων (σχετικές Εγκύκλιοι Φ.11221/9347/638/29.07.2013 του Υπουργείου Εργασίας και οι 6/2012 και 10/2014 του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ