Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ.πρωτ:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/13/ οικ.19455
ΑΔΑ: 9ΡΒΒ46ΜΤΛ6-ΠΤ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Σπινθάρου & Φιλοξένου 2
116 36 Ν. Κόσμος
Πληροφορίες Αντιγόνη Γρατσία
Τηλ: 213-130-6026
e-mail: grammateiadps@ypes.gov.gr
Αθήνα,13 Δεκεμβρίου 2022
Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση του τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024.
Δεδομένης της επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων), του άρθρου 146 Α του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) όπως ισχύει, και της ανάγκης συγκρότησης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 01.01.2023 έως και 31.12.2024, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, αποτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.1 του άρθρου 146 Α του Ν. 3528/2007, από «Δύο (2) Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 146Β».
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε την παρούσα εγκύκλιο στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, τους οποίους αφορά, και κατόπιν, να μεριμνήσετε για την εντός ευλόγου χρόνου, συγκεντρωτική αποστολή των επιμέρους καταστάσεων των στοιχείων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, με κατηγοριοποίηση ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας.
Ειδικότερα, καλούνται οι υπηρεσίες διοικητικού ή ανθρώπινου δυναμικού των ανωτέρω Δήμων, να προβούν στη συμπλήρωση του αρχείου τύπου Excel που φέρει τον τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΛΗΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ)», λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Στο εν λόγω αρχείο excel, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο
• Κλάδος
• Βαθμός
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Αναφορά της Γενικής Διεύθυνσης–οργανικής μονάδας της οποίας αυτός προΐσταται (όπου κι αν αυτή εδρεύει)
• Τηλέφωνα επικοινωνίας (υπηρεσιακό και κινητό)
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
• Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει γεωγραφικά η Γενική Διεύθυνση-οργανική μονάδα στην οποία αυτός προΐσταται
• Ταχυδρομική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης-οργανικής μονάδας.
Η παρούσα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) και μπορείτε να τον προσπελάσετε ακολουθώντας τη διαδρομή: «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα» → Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchika-symvoylia).
Η αποστολή του αρχείου Excel, με όλα τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση grammateiadps@ypes.gov.gr
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα-Πειθαρχικά Συμβούλια»