Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/397892
ΑΔΑ: ΩΤΛΜ465ΧΘΞ-64Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 14 Δεκεμβρίου 2022
Βαθμ. προτ.
Επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα : Δημοσίευση της κοινής υπουργικής αποφάσεως 2500/1/15-κβ/2022 (Β’ 6318)
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 6318/12-12-2022 και έλαβε Α.Δ.Α. ΨΞΓΥ465ΧΘΞ-Λ34 η με αριθμό 2500/1/15-κβ κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετατροπής υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης εκδοθεισών από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.
H ως άνω απόφαση τίθεται σε ισχύ έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της, ήτοι την 12η Ιανουαρίου 2023, ημερομηνία από την οποία καταργείται η κ.υ.α. Οικ.47272/5763/2009 (Β’ 1917).
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ε. Ν. Παρίσης
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες για ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αποδέκτες για κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
d.bakolas@astynomia.gr, giatrakos.ioannis@gmail.com
 Κλάδος Ασφάλειας
Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
contact@passport.gov.gr, mprentas@passport.gov.gr
❖ Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
1ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
nomyp1@psnet.gr
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
 Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
 Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
 Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
 Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
 Γραφείο Τύπου
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
 Γραφεία Περιφερειαρχών
 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών